เบื่อหน่ายทุนนิยมแต่จำนนที่หนี้สินของครอบครัว
ดิฉันได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมหลักสูตรสัจธรรมชีวิต ในโครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิต ของเกษตรกร จากหน่วยงาน ธ.ก.ส. ทำให้มีโอกาสได้อ่านหนังสือ สารอโศก และนิตยสารดอกหญ้า ทำให้ได้เข้าใจ ในปรัชญา และวิถีการทำงาน สืบสานพระพุทธศาสนา โดยมีพ่อท่าน เป็นผู้นำพา ชาวอโศก ปฏิบัติ จนกลายเป็น ชุมชนที่เข้มแข็ง อย่างแท้จริง ทำเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการพระราชดำริ ของพระเจ้าอยู่หัว ได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด

การได้รับการอบรมหลักสูตรสัจธรรมชีวิต ทำให้ดิฉันปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิต ประจำวัน ได้เรียนรู้ ธรรมะ ได้ปฏิวัติตนเอง ลดละกิเลสความโลภลง ลดค่าใช้จ่าย ในชีวิตประจำวัน และเชื่อมั่นว่า โครงการ อบรมหลักสูตรสัจธรรมฯนี้เหมาะสำหรับ เกษตรกรไทย อยากให้หน่วยงานอื่น นำกลุ่ม เป้าหมาย ที่ทำงานอยู่ มีโอกาส เข้ารับการอบรม ในหลักสูตรนี้ เพราะปัจจุบันธรรมะคำสั่งสอนของ พระพุทธศาสนา ต้องนำมาใช้กับ ชีวิตประจำวันด้วย ไม่งั้นจะแก้ปัญหาสังคม-ปัญหาเศรษกิจไม่ได้ รวมไปถึงปัญหา การเมืองด้วย

ประการสำคัญการได้อ่านหนังสือสารอโศก ทำให้ดิฉันมีแนวทางในการปฏิบัติตัว มีความเชื่อมั่น ในการที่จะ ก้าวเดิน มีกำลังใจ เพราะมีท่านสมณะ มีพ่อท่านเป็นครู เป็นพ่อที่ชี้นำ มีแสงสว่างเข้ามา ซึ่งจำเป็นต้อง ขัดเกลาจิตวิญญาณของตัวเอง โดยมีศีลเป็นหลัก ในการดำเนินชีวิต มีธรรมะและได้ ข้อคิดจาก "ฝากสุดท้าย" และหลายๆเรื่องในหนังสือ

ดิฉันจะพยายามหาโอกาสไปร่วมงานกับชาวอโศกอีก เพื่อศึกษาและนำความรู้ ที่ได้มาปฏิบัติ และช่วย เผยแพร่ สืบสานงานพระพุทธศาสนาต่อ เท่าที่จะมีกำลัง ความสามารถ ความจริง ดิฉันมีความสนใจ ในการที่จะปฏิบัติธรรมะ อยากเรียนรู้ ในโลกุตระ เพราะเบื่อหน่ายในชีวิต แบบทุนนิยมเต็มที แต่ด้วย ยังมี ภาระ มีครอบครัว มีหนี้สิน ทำให้ต้องดิ้นรน ต่อไป * สุรัตนา น้อยศรี จ.ชุมพร

- ศึกษาพุทธธรรม ต้องนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน แต่ละวัน บทเรียนชีวิต จะแตกต่างกันไป ความเบื่อหน่าย หรือความสนใจ ที่มักเกิดขึ้นบ่อยๆ ในหลายๆ ช่วงเวลาของชีวิต ก็ล้วนมีที่มาทั้งสิ้น ปฏิบัติธรรม ไม่ได้ละทิ้ง เมื่อเบื่อหน่าย หรือสนองตอบความต้องการเต็มที่เมื่อสนใจ

ศีลทั้ง ๕ ข้อจะเป็นเครื่องช่วยให้ได้ฝึกดูแลตัวเองอย่างมีทิศทาง มีเป้าหมาย ที่การขัดเกลาตนเอง.... เล่าประสบการณ์ สภาวะมาสู่กันฟังอีกนะ! - บ.ก.


คุณค่าชีวิตไร้สารพิษทั้งกายและใจ
ประทับใจกับคำพูดพ่อท่านที่ว่า "นักการเมืองนี่แหละ ยิ่งจะต้อง ไม่โกหก จะต้องเป็นคนดี ซื่อสัตย์สุจริต เป็นคนที่ได้รับความยอมรับนับถือ จะต้องมีศีลธรรมดีเยี่ยมเลย" แต่ผมเห็น นักการเมือง หายากมากครับที่จะเห็นคนดีอย่างพ่อท่านว่า ทางที่ดีประชาชน อย่างเราๆ ท่านๆ ก็คงต้อง ปฏิบัติตัวเอง ตามกรอบของ ศีลธรรม ทำตัวเองให้ดีอยู่เสมอ สำหรับตัวผมเอง ก็ยังสำรวจตรวจตราตัวเอง อยู่เสมอว่า ศีลห้านี่ขาดหก ตกหล่น ไปบ้างหรือเปล่า? ข้อด้อยของตัวกระผม คือ ไม่ได้ไปพบ หมู่กลุ่มเลย ซึ่งเป็นจุดบอด ของตัวเอง ผมเองอยู่บ้านนอกไกลสุดกู่ ก็ได้แต่อ่าน หนังสือ สารอโศก ดอกหญ้า แล้วยึดเป็นหลัก ในการดำเนินชีวิต ซึ่งก็ได้ดีขึ้นเรื่อยๆครับ เพราะเราทำ ขนมขาย ไม่ได้ฆ่าสัตว์ ตัดชีวิตไปขาย ผักที่ปลูกไว้กินเองก็ดีครับ เพราะห่างบ้านผมไปประมาณ ๓๐ กม. มูเซอ ปลูกกะหล่ำปลีขาย ซึ่งฉีดยาฆ่าแมลง จนน่ากลัวมากครับ

ผมคงต้องหมั่นตรวจตราตัวเองอยู่เสมอว่าในแต่ละวันนั้น ตัวเองขาดศีลขาดธรรม ข้อใดบ้างหรือเปล่า? และยึด แนวทางของพุทธ ในการดำเนินชีวิตครับ เพราะจะได้มีชีวิต ที่มีความสุขและเบาสบาย
* สุรศักดิ์ สุตะปัญญา จ.เชียงใหม่

- เริ่มต้นที่ตนเองพึ่งตนเองให้ได้ก่อน แล้วสามารถเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ ทั้งด้านวัตถุสมบัติ และทางด้าน นามธรรม ประโยชน์ตน (นามธรรม) และประโยชน์ท่าน(วัตถุธรรม) จึงไปด้วยกันเสมอ ดูแลกาย-วาจา-ใจให้สามารถลด-ละ-เลิกความชั่ว-บาปให้ได้ทุกวันๆ ตลอดเวลา เท่านั้นแหละ! ชีวิต ไร้สารพิษ ก็จะมีคุณค่า กับสังคมแล้ว - บ.ก.


ธรรมดาแต่ไม่ธรรมดา
อ่านมาอ่านไปก็เลยคิดไปว่า สารอโศกทุกเล่ม ปัจจุบันเนื้อหาเหมือนอาหารเสริม ให้คนไข้ คนแก่ คนสุขภาพไม่สมบูรณ์ เหมือนลมเย็น ผ่านมาหาคนทั้งหลาย ที่กำลังร้อน เหมือนละออง ทองคำ (คำสอน ที่ดี) ปนกับเศษไม้ใบหญ้า ที่คนทั้งหลาย เดินเหยียบย่ำไปมา ผ่านมาผ่านไป คนส่วนมาก มองข้าม

แต่มีคนจำนวนหนึ่งมองเห็น รับรู้รับทราบและปฏิบัติ และเขาเหล่านั้นก็อยู่อย่างใจสงบ ชีวิต ไม่เดือดร้อน ไม่ลอยไปตามกระแส คือคนที่เข้าใจรับของดีไปใช้ได้ เหมือนของง่ายๆ ธรรมดาๆ แต่ไม่ใช่ ธรรมดา คนจิตดี ละเอียด เท่านั้นจึงจะเข้าถึงแล้วจึงจะยอมรับ มันก็ลงเอยที่ "กรรมใครกรรมมัน" หรือบุญมี แต่กรรมบัง มาเจอของดี แต่ไม่เห็น ก็ช่วยไม่ได้
* สมาชิก ๒๕๕๗๗๒ จ.ร้อยเอ็ด

- พุทธศาสน์ เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ยิ่งเรียนยิ่งรู้ ยิ่งฝึกยิ่งชำนาญ ยิ่งทำยิ่งเชื่อมั่น ยิ่งเห็นจริง และ ที่สำคัญ ใครทำก็จะรู้ จะเข้าใจตนชัดเจน ทำมากจะรู้จะเข้าใจมาก ทำน้อยก็จะรู้น้อย จะเข้าใจน้อย ไม่ทำก็ไม่เกิดผล แม้จะรู้จะเก่งในวิชาการมากมายก็ตาม - บ.ก.


เรื่องมดเล็กๆ นี่แหละ! ที่หนักใจ
ขอขอบพระคุณที่ส่งดอกหญ้าและสารอโศกมาให้ได้อ่าน อ่านแล้ว ทำให้รู้สึก สงบเย็นลง และมีสติ มากขึ้น และจะพยายามทำให้ได้ทุกขณะจิต แต่บางครั้ง ทำยากมาก เช่น กรณีมดตัวเล็กๆ ชอบขึ้น ของรับประทาน และเดินกันยาวๆเลย พยายามจะไม่ฆ่าเขา ซึ่งบางครั้ง ก็เผลอฆ่าเขา เหนื่อยใจ ไม่อยากทำเลย แต่คิดว่า จะพยายามและควบคุมสติ ให้มากขึ้น ส่วนใหญ่ ก็มีแต่เรื่อง มดเล็กๆ นี่แหละ ที่หนักใจ ศีลข้ออื่นๆ ก็ทำได้ดี
* อัจฉราพรรณ อุทยานานนท์ กทม.

- ชีวิตเล็กๆ ก็เป็นชีวิตนะ มนุษย์เราฉลาดกว่ามด มีมันสมองใหญ่กว่า หาทางเลี่ยงได้ โดยไม่ปล่อย ให้มีเศษอาหาร หก-ตก-หล่นนอกภาชนะ ต้องเช็ด-ถู-ล้างให้สะอาด ไม่ว่าที่ไหน ไม่ปล่อยวางทิ้งไว้ ให้เป็นสิ่งล่อให้มดมา ปัญหาเรื่องมดช่วยสร้างนิสัย ให้เราสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีตขึ้น ซึ่งไม่เสียหาย ดูแล้วสบายตา และที่สำคัญสบายใจ ไม่ทำให้เราต้องเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นอีกด้วย หรือ หากจะให้ดี วิธีป้องกันมดขึ้นควรใช้น้ำหล่อพื้นภาชนะที่ใส่อาหารหรือของที่เราคาดว่าน่าจะมีมดขึ้น - บ.ก.


 

เคราะห์ยังดีที่รอดตาย
ปีเก่าผ่านไปชีวิตรอดตายมาได้คล้ายปาฏิหาริย์ หลังจากคลื่นยักษ์สึนามิ ถล่มพี่น้องชาวใต้เพียง ๑ วัน วันต่อมาเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นกับกระผมเอง เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๗ เวลา ๘.๓๐ น. กระผมได้ขี่มอเตอร์ไซด์ ออกจากบ้านพัก จะไปสวนส่างฝัน ผ่านสี่แยก แต่ไม่มีไฟแดง เกือบถึงฝั่ง ตรงกันข้าม ปรากฏว่ามีรถปิคอัพ ขับมาด้วยความเร็วสูง ตกใจเบรคกะทันหัน หักหลบรถ อีกคันหนึ่ง เลยแฉลบออกมาข้างๆ ไปชนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ที่กระผมขี่เสียงดังโครม ทั้งรถมอเตอร์ไซค์ และ กระผมล้มลง รถปิคอัพที่ชนดันไถลลื่นไปไกลประมาณ ๕ เมตร กระผมได้ใช้ มือขวา ค้ำยันไว้ ไหล่ขวา กระแทกกับพื้นไถลไป หลังเท้าขวามีรอยถลอกบ้างแต่ไม่มากนัก มีคนแตกตื่น มาดูพอสมควร กระผมสามารถ ลุกขึ้นมาได้ไม่ลำบาก และสำรวจดูตัวเอง คงมีการถลอก ปอกเปิกบ้าง ไม่มากนัก บ้างก็ถาม ข่าวคราว ด้วยความเป็นห่วงเป็นใย ในการประสบ อุบัติเหตุ ไปฉายเอ็กซเรย์ดูแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีส่วนใดหัก ปลอดภัยดี นับว่าเป็นเคราะห์ดีของกระผม

สมณะดินไทและคณะจากสวนส่างฝัน ไปเยี่ยมพรึบในเวลาไม่นาน รู้สึกว่าอบอุ่นมาก ซึ่งไม่เคย มีเหตุการณ์ อย่างนี้เกิดขึ้นกับผมมาก่อน อาจเป็นเพราะกรรมดี ที่ได้กระทำ ไว้มากพอสมควร สามารถ ผ่อนหนัก เป็นเบาลงได้ ไม่ตายก็ดีแล้ว คุยกับญาติธรรม หลายคน ที่ไปเยี่ยมบอกว่า ไม่ต้องเอาเรื่อง กับคู่กรณี เป็นการใช้ วิบากกรรมของเรา กระผมก็เห็นดีด้วย พี่น้องคู่กรณีไปช่วยกันพูด มากมาย ไม่อยากให้เรื่องยืดยาว ขึ้นโรง ขึ้นศาล เพราะเงินทองก็ไม่ค่อยมีอยู่แล้ว พอได้ฟังพวกเราบอกว่า ไม่เอาเรื่อง เอาราวอะไร อภัยให้แก่กัน และกัน เขาดีใจมาก ไม่เคยเห็นคนแบบนี้มาก่อน บอกเขาว่า พวกเราเป็นชาว สวนส่างฝัน ถือศีล กินมังสวิรัติ อภัยให้กันได้ เป็นวิบาก ของพวกเราเองด้วย คิดว่าชีวิตรอดมาได้ ก็เป็นบุญแล้ว

อาจเป็นเพราะบุญบารมีของศาสนาที่พ่อท่านและสมณะพร่ำสอน เวลาเจ็บป่วย มีเพื่อน มีญาติธรรม ให้ความรักความอบอุ่น ดูแลห่วงใยกันเป็นอย่างดี ขอกราบขอบพระคุณ สมณะหลายท่านที่ห่วงใย ตลอดจนญาติธรรมที่ถามถึงสุขภาพ ขณะนี้ดีขึ้น จนเกือบเป็นปกติแล้ว

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ห่วงใย มีกำลังใจที่จะทำความดีต่อไป
* นักบุญ จันทพันธ์ สวนส่างฝัน

- สร้างกำลังใจให้ตัวเองได้ดี จิตใจที่ดี ให้อภัยกันได้ไม่ยากไม่ลำบาก แม้ประสบเคราะห์กรรม ก็สามารถ พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้..... ตัวอย่างที่ดี มีค่ากว่าคำสอนไงล่ะ ! - บ.ก.


 

น้ำใจในน้ำมิตร
ได้ความรู้ได้ความคิดในการอ่าน และมีความคิดเห็นเหมือนกันกับทางอโศกปฏิบัติ ไม่ว่าการทำงาน ช่วยสังคม และการปฏิบัติธรรมของอโศกมาตลอด เป็นการช่วยเหลือ ที่ไม่คิดค่าตอบแทน ถ้าทุกคน ปฏิบัติเช่นนี้หมด บ้านเมืองเราคงมีแต่ความสงบร่มเย็น คนทุกวันนี้ขาดศีลขาดธรรม จิตเหี้ยมโหด แย่งชิง ฆ่ากันทุกวันไม่เว้น ไม่รู้ว่าจิตใจเขา เหล่านั้นทำด้วยอะไร จิตใจป่าเถื่อนมาก หนังสือ สารอโศก ส่งมาให้ดิฉัน ได้รับทุกเล่ม ดิฉันภูมิใจมาก ที่ได้ปฏิบัติธรรมกับชาวอโศก อ่านหนังสือของ ทางอโศก ส่งมาให้ตลอด อ่านแล้วมีสติได้ความรู้มาก แต่ดิฉันยังกินเจไม่ได้ตลอด มีตกหล่นบ่อยครั้ง

ทุกวันนี้ดิฉันขายของอยู่ติดริมทางสายสีคิ้ว-ปักธงชัย ติดครัวภูหลวง มาทางสีคิ้ว ตรงข้ามกิโลเมตรที่ ๙ จากสีคิ้วไป ดิฉันเห็นรถของชาวอโศกผ่านบ่อยครั้ง ถ้าได้ผ่าน ก็ขอเชิญแวะดื่มน้ำเย็นๆ ก็ได้นะคะ สถานที่ จอดรถ กว้างขวางมาก ห้องน้ำสะอาด ที่ถมเอาไว้ติดถนนติดร้านอาหารกว้างขวางมาก จอดรถ ได้มาก สุดท้าย ขอชาวอโศก จงมีแต่ความสุขตลอดไป
* นกเอี้ยง สืบสน นครราชสีมา

- ขอบพระคุณในน้ำใจของพี่น้องทุกท่านที่ติดตามสื่อธรรมะชาวอโศก แม้จะลด_ละ เนื้อสัตว์ ยังไม่ได้ตลอด ก็ยังมีใจเขียนตอบมา ขอเป็นกำลังใจ ให้สามารถ เลิกกินเนื้อสัตว์ให้ได้ จะได้ทำบุญ ทำทาน ได้ปลดปล่อย ชีวิตสัตว์ ทุกวันทุกมื้ออาหารเป็นบุญเป็นกุศลสืบต่อไป -บ.ก.


 

อะไรๆ ก็รู้หมด.....แต่ยังอดไม่ได้
ดิฉันและครอบครัวสามีลูกถึงจะปฏิบัติศีล ๕ ยังบกพร่องอยู่ โดยเฉพาะ ข้อ ๑ ยังเลิกไม่ได้ ฆ่ายุง ฆ่ามด ศัตรูหมายเลข ๑ ในบ้านเลย แต่ถึงจะผิดศีลข้อ ๑ แต่ในหัวใจ ก็ยังมีคุณธรรม เต็มเปี่ยม คติ-ไม่เบียดเบียนใคร ไม่หลอกเขากิน ไม่ทำให้เขา เป็นทุกข์ จงเป็นสุข เมื่อได้เป็นผู้ให้ และได้ช่วยเหลือ เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

ดิฉันดีใจมากที่ได้เป็นลูกหลานของพ่อท่าน ทำให้ดิฉันหูตาสว่างขึ้นมากเลย ประกอบกับสามี บวชเรียน มานาน ก็มักจะเทศนาสอนดิฉันอยู่บ่อยๆ เรื่องหลักธรรม และเรื่องจิต ของมนุษย์ สามีเป็นนักอ่าน จิตคน และแก้ปัญหาชีวิต หรือขายความคิด ให้กับคนมากมาย เมื่อจะแก้ปัญหาชีวิตได้ก็ต้อง รู้แผนที่ ชีวิต เขาก่อน สามีของดิฉันเอง มีอาชีพเป็นหมอดู ซึ่งอาชีพนี้ เขาแอนตี้มาก สมัยเป็นพระ ตอนนี้ ก็ยังแอนตี้อยู่ เขาบอกว่า รู้ชีวิตเขาทุกอย่าง บอกชี้แนะได้ แต่...."ยังไม่เป็นการพ้นทุกข์ ดับทุกข์ยังไม่ได้" ถ้าพูดไป ก็อยู่ในขั้นแรก เพียงรักษาจิต และให้กำลังใจเขา ถ้าหากมีความเชื่อมั่นตนเองแล้ว ไม่ต้องดูเลย เรื่องหมอดู....จริงมั้ยคะ

สามีมีอาชีพหมอดูด้วยความจำเป็น บวชมานานสึกออกมาไม่มีอาชีพ พอมีพื้นฐาน การดูดวงบ้าง ประกอบกับ บวชเรียนเรื่องอ่านจิตมนุษย์มา แกก็เลยสามารถ อ่านจิตมนุษย์ได้เก่ง บางครั้ง ไม่จำเป็น ต้องขีดดวง ก็สามารถอ่านจิตคนๆ นั้นได้แม่นยำ และมีหลักธรรม คำสอนของพระพุทธศาสนา สอดแทรก เข้าไปกับ การดูดวงมาก ใครมาต้องได้ฟังเทศนา โดยเฉพาะ คนที่ทำผิดศีลธรรม

แต่ก่อนดิฉันมักอธิษฐานขอให้รวยๆๆ แต่พอมารู้จักกับอโศก อ่านหนังสือของชาวอโศก ดิฉันไม่อยาก มีอะไรเลย ตอนนี้ นอกเสียจากสุขภาพกาย ที่แข็งแรง สุขภาพจิตที่ดี แต่ทุกวันนี้ เครียดเรื่องลูกชาย สองคนมาก (๕-๖ ขวบ) กำลังซน พูดกันไม่ค่อยรู้เรื่อง เอาแต่ใจตัวเอง .... สงสัยบรรพบุรุษ เกิดมา ตามทวงหนี้ แน่เลย ที่เขาเรียกว่า "กงกรรม กงเกวียน" พ่อแม่เลี้ยงเรามา ก็คงเป็นเช่นนี้ ดิฉันคิด ตลอดเวลา ว่าชีวิตอยู่อีกไม่นาน จะต้องมาเสียเวลาเครียดอยู่กับลูกอย่างนี้เหรอ เวลาที่เหลืออยู่ ขอให้ฉัน ได้ปฏิบัติธรรม มีความสุข ความอิสระ บ้างไม่ได้เชียวหรือ....ก็ได้แต่คิด หลายครั้ง ที่อยาก จะหนี ไปอยู่สันติฯ หรือที่เงียบๆ สงบจิตคงสุขบ้าง ชีวิตครอบครัว เปรียบเสมือน การมีโซ่ตรวน เส้นใหญ่ มาล่ามคอไว้ไม่มีผิดเลย "มีลูกกวนตัว มีผัวกวนใจ" ไม่ผิดเลยคำสุภาษิตนี้
* ณัฐธิดา ศีลชัยทาน จ.สุรินทร์

- กระแสโลกย์ยังมีฤทธ์มีแรงอยู่มากในจิตใจผู้คนในสังคมทุกวันนี้ ผู้สมัครใจวนทุกข์วนสุข เบื่อๆ อยากๆ วนเวียนซ้ำซาก ก็จะมีเหตุผลที่น่าฟัง ที่มีน้ำหนัก สนับสนุนสิ่งที่ตน ยังต้องการคลุกคลีอยู่ ต่อเมื่อ รู้จักทุกข์ เข้าใจแท้ นั่นแหละจึงจะหันมาเรียนรู้ ปฏิบัติธรรมกันอย่างจริงจัง! - บ.ก.

- สารอโศก อันดับที่ ๒๗๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ -