สรุปรายงานการประชุมองค์กรต่างๆของชาวอโศก

สรุปรายงานการประชุมชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย
สาขาหน้าสันติอโศก (ชมร.สตอ.)
(๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๗)
- สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๒๑ คน
- อนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องบริโภคช่วยงานยุวชนอโศกสัมพันธ์ ซึ่งจัดระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ และอนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดหาผักไร้สารพิษจากเครือข่ายชาวอโศก
- ปรึกษาการช่วยงานปีใหม่ที่ราชธานีอโศกและแบ่งงาน
- อนุมัติให้จัดซื้อเตาประหยัดแก๊ส จำนวน ๕ เตา เตาละ ๒,๐๐๐ บาท
- รับโอวาทจากสมณะเมืองแก้ว ติสสวโร ให้ความสำคัญของจิตวิญญาณ ให้ระวังอารมณ์ก่อนงาน มีความสมานเอื้ออาทรกัน การทำงานทุกคน ล้วนมีความปรารถนาดี บางครั้งขาดการประสานงานที่ดี ทำให้เกิดปัญหา หากผู้ใดมีสิ่งใด คลุมเครืออยู่ในใจ ขอให้เปิดเผย จุดหมายของพวกเราคือ การประกาศ ระบบบุญนิยมให้ชาวโลกรู้จัก ขอให้เดินตาม สัมมาอาริยมรรค

๙ ธันวาคม ๒๕๔๗
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๒๐ คน
-กำหนดการประชุม ชุมชนสันติอโศกจากเดิมทุกวันเสาร์เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นเวลา ๑๗.๐๐ น. -๒๐.๐๐ น. เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๔๘ เป็นต้นไป เพื่อความพร้อมเพรียงของชาวชุมชนทุกคน
-สมาชิกแจ้งภารกิจและการลาหยุด
รับโอวาทจากสมณะเมืองแก้ว ติสสวโร :
การทำงานร่วมกัน ต้องเน้นจิตวิญญาณ แม้งานมาก ก็ให้มีสติในการควบคุมอารมณ์ ให้มีนิวาโต-คารโว การประชุมมีเรื่องอะไรให้บอกกล่าวกันได้ทุกเรื่อง

สาขาเชียงใหม่ (ชมร.ช.ม.)
(๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗)
- สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๑๐ คน
- มีผู้พักค้างในร้านชมรมฯ จำนวน ๑๕ คน
- ช่วงเทศกาลเจได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี
- วันที่ ๔-๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ไปร่วมงานมหาปวารณา ณ ชุมชนปฐมอโศก อ.เมือง นครปฐม
- ชมรมฯ ร่วมกับปั๊มน้ำมันบางจากทำซุ้มป้ายมังสวิรัติ ด้านทางเข้าจากปั๊มบางจาก
- มีมติให้สวัสดิการแก่ผู้ทำงานประจำในชมรมฯ อาทิ เบิกค่าโดยสารไป-กลับภูมิลำเนาได้ปีละครั้ง เบิกค่ารักษา พยาบาล เบิกของใช้ เป็นต้น อนุมัติให้นักเรียนจากสัมมาสิกขาภูผาฟ้าน้ำ ที่มาช่วยงาน มีสิทธิเบิกสิ่งของ เครื่องใช้ โดย นางหนึ่งในธรรมเป็นผู้ดูแลจัดหา
- จัดโรงบุญ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๗ แจกอาหาร ทั้งรับประทานที่ร้าน และบรรจุ ในภาชนะ นำกลับบ้าน
- แบ่งความรับผิดชอบในการจัดงานโรงบุญฯ ๕ ธันวามหาราช
- รับโอวาทจากสมณะ ลานบุญ วชิโร : เน้นการผลิตอาหารคุณภาพเป็นผลดีแก่ผู้ผลิตและผู้บริโภค

หมายเหตุ เดือนธันวาคม ไม่มีการประชุม ๔ องค์กร


สรุปรายงานการประชุม
เครือข่ายชาวอโศก
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๗

กลุ่มภูผาฟ้าน้ำ (๑๔ พฤศจิกายน)
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๔๗ คน
-เจ้าหน้าที่จากกรมพลังงานทดแทนมาสำรวจพื้นที่ เพื่อทำไฟฟ้าพลังน้ำ
-ชมรมผู้อายุยาว จะจัดหลักสูตรสุขภาพระหว่างวันที่ ๒๖-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ณ ลานนาอโศก
-งบประมาณในการร่วมงานตลาดอาริยะปีใหม่ ๒๕๔๘ ณ ชุมชนราชธานีอโศก กำหนดขาดทุน จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท
-รับโอวาทจากสมณะเก้าก้าว สรณีโย สมณะดวงดี ฐิตปุญโญ สมณะฟ้าแสง ปภากโร : ให้
ความสำคัญ กับงานฉลองหนาวให้มากขึ้น กลุ่มลานนาอโศกเป็นกลุ่มภูผาฟ้าน้ำถึง ๒๔ ปี น่าจะได้ จัดงานฉลองบ้าง เช่นเดียวกับปฐมอโศกที่จัดงานฉลอง ๒๐ ปี การประชุมทำให้แก้ปัญหา ต่างๆ เป็นไปด้วยดี

กลุ่มปราการอโศก (๕ ธันวาคม)
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๓๗ คน
-รับรองบัญชีรายรับ-รายจ่ายกองบุญปราการอโศก และรายงานการเงินกองบุญสงเคราะห์ ปราการอโศก
-สรุปงานโรงบุญมังสวิรัติ ๕ ธันวาฯ มีผู้บริจาคอาหารหลายรายการ ทำให้สิ้นค่าใช้จ่ายเพียง ๑๒,๐๐๐ บาท(ไม่รวมผู้บริจาค) แจกตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น.-๑๑.๐๐ น. ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทร-ปราการ สถานที่ สวยงามกว่าทุกปี เพราะได้รับความเอื้อเฟื้อจากเทศบาลจังหวัดให้ใช้เต๊นท์ของร้านสภากาชาดที่ใช้ในงานนมัสการ พระสมุทรเจดีย์ แล้วยังไม่ได้รื้อถอน แม้ผู้ไม่มาช่วยงาน เนื่องจากป่วย ได้ส่งน้ำยาซักผ้าอเนกประสงค์ ทำจากมะกรูด แจกญาติธรรมที่มาช่วยงาน ส่วนญาติธรรมเก่า ที่หายหน้าไปนาน ก็มาพร้อมเพรียง เพื่อร่วมงาน ในวาระที่ในหลวง มีพระชนมพรรษาครบ ๗๗ พรรษา
-แจ้งปัญหาที่พบภายในงาน โดยเฉพาะการล้างภาชนะ ซึ่งจะได้ปรับปรุงในปีต่อไป
-การไปร่วมงานตลาดอาริยะปีใหม่ ๒๕๔๘ ณ หมู่บ้านราชธานีอโศก อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี ออกเดินทางเช้าวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๗ เวลา ๐๕.๐๐ น. เดินทางกลับวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๔๘ ค่าใช้จ่าย ๒,๕๐๐ บาท ส่วนการ ไปร่วมงาน ฉลองหนาว ณ ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง เชียงใหม่ ออกเดินทางตอนเย็นวันที่
๒๙ มกราคม ๒๕๔๘ เดินทางกลับบ่ายวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๘
-สมาชิกของกลุ่มปราการอโศกได้อุปสมบทแล้ว ได้แก่ สามเณรแด่ธรรม ฉายา สมณะธรรมรักขิโต และ กรักแสงฝน เป็นสิกขมาตุ
-แจ้งสมาชิกป่วย คือ น.ส.พวงแก้ว ผอบเพชร แต่อุตส่าห์มาร่วมงานนี้
-น.ส.สุพัตรา สอนจันทร์ บริจาคแสตมป์เพื่อใช้ส่งเอกสาร จำนวน ๑๐๐ บาท
รับข้อคิดจากประธาน ในที่ประชุม คือ นางผ่องศรี ปัจฉิมนันท์
ความเป็นหนึ่งเดียวกัน ไม่ถือสากัน ทำให้งานนี้ลุล่วงสำเร็จไปด้วยดี แต่ดีกว่านี้ยังมีอีก จึงขอให้ ขวนขวาย พากเพียรกันต่อไป เสร็จจากการประชุม พวกเราจะช่วยกันเก็บงาน จนสะอาด เรียบร้อย และ กราบลาพระบรมสารีริกธาตุ (องค์พระสมุทรเจดีย์)

กลุ่มดอยรายปลายฟ้า (๓๑ ตุลาคม)
-สมาชิกเข้าประชุม ๒๘ คน
-มีผู้แจ้งความจำนงเดินทางไปงานมหาปวารณา ณ ปฐมอโศก นครปฐม จำนวน ๑๖ คน
-พิจารณาการนำสินค้าไปร่วมงานตลาดอาริยะปีใหม่ '๔๘
-รายงานการเงิน
-ซุ้มป้ายชื่อมีสมาชิกมาช่วยกันทำ
-สมาชิกตั้งตบะ และเปิดใจ
-รับโอวาทจากสมณะอ้วน อภิมันโต, สมณะสยาม สัจจญาโณ, สมณะลึกเล็ก จุลลคัมภีโร, สมณะฟ้ารู้ นโภคโต และสมณะเลื่อนฟ้า สัจจเปโม : ให้เมตตา สร้างสรร สร้างมิตร เสียสละ อย่าติดยึดตัวบุคคล แม้มีอุปสรรค ธรรมะช่วยจัดสรร ขอให้ช่วยกันสร้าง ๕ ส. ให้ได้ผล เมื่อมีชีวิต ให้สร้างประโยชน์ ขอให้รักษาสุขภาพ

๒๘ พฤศจิกายน
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๑๐ คน
-นางรักเย็น นางบัวดิน บ่อแก้ว และ น.ส. สร้างขวัญไปเข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้า ณ วังรีรีสอร์ท นครนายก
-บริจาคฟักทอง และน้ำพริกน้ำเงี้ยว จำนวน ๓๐ กก. เพื่อร่วมงานตลาดอาริยะปีใหม่ ๒๕๔๘
ณ ราชธานีอโศก
-วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ จะไปช่วยงานบุญระลึกคุณโยมพ่อของท่านสมณะฟ้ารู้ ที่ อ.ฝาง เชียงใหม่
-มีมติให้สร้างยุ้งเก็บข้าวเปลือกใกล้บริเวณโรงปุ๋ย และสร้างโรงเก็บฟืนถาวรบริเวณหน้าบ้านนายศรีวงศ์
-จัดงานโรงบุญ ๕ ธันวามหาราช หน้าชุมชนดอยรายปลายฟ้า
-รายงานการเงินและบัญชี
-นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมาศึกษาดูงานกสิกรรมไร้สารพิษในชุมชน

กลุ่มเพื่อนบุญอโศก (๑๒ ธันวาคม)
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๑๘ คน
-กิจกรรมโรงบุญ ๕ ธันวามหาราช ได้รับความร่วมมือจากสโมสรไลอ้อนอู่ทองนำข้าวสารอาหารแห้ง พร้อมหน่วยแพทย์ เคลื่อนที่
-สมาชิกเล่าบรรยายกาศการจัดโรงบุญฯ ครั้งนี้ ซึ่งเป็นปีที่ ๑๘
-สมาชิกบริจาคเงินเพื่อช่วยงานตลาดอาริยะปีใหม่ ๒๕๔๘ จำนวน ๒๓,๐๐๐ บาท
-สมาชิกรายงานการปฏิบัติธรรม
-รับโอวาทจากสมณะลือคม ธัมมกิตติโก : ให้ตรวจสอบอารมณ์ขณะทำงาน ให้มีกำลังใจและตั้งใจ ทำงานต่อไป

สถิติเผยแพร่สัจธรรม

ห้องเผยแพร่เท็ป
ประจำเดือนธันวาคม'๔๗ - มกราคม'๔๘

พลังกู้ดินฟ้านำไทยพ้นทาส สมณะโพธิรักษ์ ๒ ม้วน
อานิสงส์อันยิ่งใหญ่ของศีล สมณะถิรจิตโต ๑ ม้วน
ผ่าทางตัน"อวิชชา" สมณะโพธิรักษ์ ๒ ม้วน
ผนึกพลังพุทธกอบกู้วิกฤต สมณะโพธิรักษ์ ๒ ม้วน
บรมประโยชน์ในศาสนา(ทำวัตรเย็น) สมณะโพธิรักษ์ ๒ ม้วน

ก่อนฉัน
ความยั่งยืนมั่นคง"ตามวิถีพุทธ" สมณะโพธิรักษ์ ๑ ม้วน
พ่อผู้ให้กำเนิดจิตพุทธะ สมณะโพธิรักษ์ ๑ ม้วน
พลีชีพเพื่อโลกุตระ สมณะถิรจิตโต ดำเนินฯ ๑ ม้วน

ปาฐกถา
เห็นอริยสัจสี่ เห็นอย่างไร สมณะโพธิรักษ์ ๑ ม้วน
ธรรมานุสสติจากคลื่นสึนามิ สมณะชินธโร ๑ ม้วน
ชาวพุทธต้องเข้าถึงนิพพาน ตอน ๙ สมณะโพธิรักษ์ ๑ ม้วน
ชาวพุทธต้องเข้าถึงนิพพาน ตอน ๑๐ สมณะโพธิรักษ์ ๑ ม้วน

 พระพุทธองค์ตรัส
กิเลสดุจฝน ย่อมรั่วรดสิ่งที่ปกปิด
ย่อมไม่รั่วรดสิ่งที่เปิด
เพราะฉะนั้น พึงเปิดสิ่งที่ปกปิดเอาไว้
กิเลสย่อมไม่รั่วรดสิ่งที่เปิดนั้น

คนเป็นอันมากยังอาบอยู่ในน้ำนี้
แต่ความสะอาดย่อมไม่มี
เพราะน้ำนี้
สัจจะและธรรมะมีอยู่ในผู้ใด
ผู้นั่นจึงเป็นผู้สะอาดแท้

พระไตรปิฎก ภาษาไทย ฉบับหลวง เล่มที่ ๒๕
"อุโปสถสูตร" ข้อที่ ๑๑๘ , "ชฎิลสูตร" ข้อที่ ๔๖)

- สารอโศก อันดับที่ ๒๗๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ -