ผู้มีฐานะถึงกษัตริย์ มีพร้อมทั้งแท่นทอง
ร่มฉัตร-เวียงวังอันแสนอัครฐาน ฯลฯ
แต่แล้วลดความเป็นอยู่ลงมา นั่ง นอน อย่างเบา-ง่าย
มีชีวิตแสนอิสระกระนี้ๆแหละ
คือผู้ที่เราเทิดทูนกันว่า สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
และแล้วพระองค์ก็ทรงสอนให้มนุษย์ผู้อื่น
ลด-ละให้ได้อย่างพระองค์บ้าง
ผู้ "ทำ" ได้ตามก็เรียกว่า "พุทธบุตร" จริงๆ
คุณล่ะ! ลด-ละอะไรลงมาบ้างแล้วหรือยัง?

- สมณะโพธิรักษ์ -


- สารอโศก อันดับที่ ๒๘๐ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ -