พุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์ '๔๘ ครั้งที่ ๒๙
วันที่ ๒๐-๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
ณ พุทธสถานศาลีอโศก ต.โคกเดื่อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

ก่อนเริ่มงาน ๑ สัปดาห์ นักเรียนชั้น ม.๑ จากโรงเรียนสัมมาสิกขา ๑๐ แห่ง เข้าห้องเรียนบูรณาการ การเตรียมงานพุทธาฯ(เป็นปีที่ ๒) ประกอบด้วย ปฐมฯ, ศีรษะฯ, ศาลีฯ, สีมาฯ, ราชธานีฯ, ภูผาฯ, หินผาฯ, ดินหนองแดนเหนือ, เลไลย์ฯ สำหรับสันติอโศก สำนักงานมาตรฐานการศึกษา(สมส.) มาประเมินคุณภาพ โรงเรียน จึงไม่ได้มาร่วมเตรียมงาน

ปีนี้มีสมณะ ๔๔ รูป สิกขมาตุ ๑๗ รูป ร่วมเป็นเกจิอาจารย์ สำหรับผู้มาร่วมงานที่ไปลงทะเบียน ๑,๔๓๒ คน จะได้รับหนังสือ "พุทธเป็นอเทวนิยมอย่างนี้" สำหรับใช้ประกอบการฟังธรรมในช่วงทำวัตรเช้า

รายการธรรมะในแต่ละวัน มีดังนี้
เวลา ๐๓.๓๐-๐๕.๓๐ น. ทำวัตรเช้า และหลังทำวัตรเช้า วันที่ ๒๑, ๒๓, ๒๔, ๒๕ เป็นการประชุม ขององค์กร ต่างๆ ตามลำดับ คือ ประชุมเตรียมงาน "เพื่อฟ้าดิน", ประชุมพาณิชย์บุญนิยม + อุตสาหกิจ บุญนิยม, ประชุมสาธารณสุขบุญนิยม, ประชุมสื่อสารบุญนิยม, ประชุมวิทยุชุมชน, ประชุมสถาบันบุญนิยม และ ประชุมพรรคเพื่อฟ้าดิน สำหรับวันที่ ๒๒ ก.พ. ญาติธรรมที่มาร่วมงานจำนวนหนึ่ง เดินทางไปยื่นหนังสือ คัดค้านการนำสุราเข้าตลาดหลักทรัพย์ที่ กทม.

ทำวัตรเช้า พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์แสดงธรรมหัวข้อเรื่อง "พุทธเป็นอเทวนิยมอย่างนี้" โดยอธิบาย ขยายความ ประกอบหนังสือพุทธเป็นอเทวนิยม และจะนำไปอธิบายขยายความต่อจนจบ ในงานปลุกเสกพระแท้ๆ ของพุทธ ครั้งที่ ๒๙ ที่พุทธสถานศีรษะอโศก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ ๓-๙ เมษายน ๒๕๔๘

เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ธรรมะก่อนฉัน
เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๔๕ น. ธรรมะภาคพิเศษ ประกอบด้วย ธรรมะกระดานดำ บริเวณหน้าเต็นท์ นิทรรศการ เพื่อนช่วยเพื่อน, ธรรมะสำหรับผู้มาใหม่ บริเวณศาลาหกเหลี่ยม และ ธรรมะสำหรับฝ่ายหญิง บริเวณเขต สิกขมาตุ

เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. ธรรมะภาคบ่าย
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น. รายการภาคค่ำ

รายการในแต่ละวัน มีดังนี้

๒๐ กุมภาพันธ์
เวลา ๐๙.๐๐ น. นายแสวง สุราภา ปลัดอำเภอไพศาลี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน หลังจากนั้น พ่อท่าน แสดงธรรมถึงอุดมคติที่คนควรจะได้ ๓ ประการ หรือเรียกว่า ตรีลักษณ์ คือ ๑. มีอุภโตภาควิมุติ หรือ มีโลกุตรจิต เช่น มีอุภโตภาควิมุติในอบายมุขจนล้างกิเลสดับสนิทเป็นนิโรธ นิพพาน ๒. มีสมรรถนะ ความรู้ หรือมีโลกวิทู ๓. มีสัปปุริสธรรม ๗ หรือมีโลกานุกัมปา แล้วนำกล่าวปฏิญาณอุโบสถศีล

# ธรรมะกระดานดำ เรื่อง "อยากรู้อะไรถามได้" โดย สมณะพอแล้ว สมาหิโต
# ธรรมะสำหรับผู้มาใหม่ เรื่อง "พูดคุยกับหลวงตา" โดย สมณะแดนเดิม พรหมจริโย
# ธรรมะสำหรับฝ่ายหญิง เรื่อง "ธรรมะทำใจให้สบาย" โดย สิกขมาตุจินดา ตั้งเผ่า

# ปฐมนิเทศ เรื่อง "ทำอย่างไรให้ถึงพุทธา?" โดย สมณะเดินดิน ติกขวีโร, สิกขมาตุกล้าข้ามฝัน อโศกตระกูล ดำเนินรายการ โดย สมณะกล้าจริง ตถภาโว

ทำอย่างไรจึงจะเป็นผู้ตื่นจากความสกปรก โดยเริ่มต้นที่ตัวเราก่อน ทำที่อยู่อาศัย ห้องน้ำให้สะอาด ทำสุขภาพให้แข็งแรง เราจะทำงานศาสนาอย่างมีความสุข แล้วกระจายความสุขของเราให้แก่คนอื่นได้ โดยมาปฏิบัติตามพระอรหันต์ ถือศีล ๘ ปฏิบัติตามศีล ๘

# รายการภาคค่ำ
สัมภาษณ์ปฏิบัติกร เรื่อง "ประสบ-การณ์สึนามิ" ดำเนินรายการ โดย สมณะเสียงศีล ชาตวโร ผู้ร่วมรายการประกอบด้วย ร.ต.แซมดิน เลิศบุศย์, ท.ญ.ฟ้ารัก ทิพยธรรม, น.ส.ใบพุทธ นาวาบุญนิยม, สมณะเลื่อนฟ้า สัจจเปโม, สมณะลึกเล็ก จุลคัมภีโร

แต่ละท่านได้พูดถึงประสบการณ์การไปทำงานซับขวัญชาวใต้ ในนามสถาบันบุญนิยม เป็นธรรมยาตรา ของกองทัพธรรม ที่ใหญ่ที่สุดของชาวอโศก การบิณฑบาต การเก็บขยะ ขัดห้องส้วม แจกโรงบุญ สาธิต สัมมาอาชีพ แพทย์แผนไทย และวิถีชีวิตของชาวอโศกของแต่ละศูนย์ฯ เป็นที่ประทับใจของผู้ประสบภัย กิจกรรมดังกล่าวสามารถแบ่งปันความทุกข์จนผู้ประสบภัยเกิดความสุข มีรอยยิ้ม-เสียงหัวเราะ เห็นทางออก ของชีวิตได้ และการไปนอนป่าช้าเพื่อพิสูจน์ว่าผีจริงไม่มี มีแต่ผีหลอก ของสมณะทั้ง ๒ รูป


๒๑ กุมภาพันธ์
# ธรรมะก่อนฉัน "ถึงพุทธาฯ ๒๙" โดย สมณะโพธิสิทธิ์ โพธิสิทโธ
คนที่จะเข้าถึงพุทธะจริงๆ ควรจะเห็นสมณะในตัวเองให้ได้ มีปริยัติที่ชัดเจน ปฏิบัติชัดเจนให้ถึงปฏิเวธ โดยเป็นเจโตพุทธ ใช้เตวิชโช

"มาปฏิบัติธรรมได้อะไร?" โดย สมณะพอแล้ว สมาหิโต

ประสบการณ์การอ่านจิต การต่อสู้กับกิเลสบนเส้นทางการปฏิบัติธรรมในเรื่องการกิน อยู่ หลับนอน หากไม่มีการลดละกิเลส ชีวิตของเราก็เป็นได้เพียงกรรมกรศาสนา

# ธรรมะกระดานดำ เรื่อง "การปฏิบัติธรรมให้ลึกซึ้ง" โดย สมณะเก้าก้าว สรณีโย

# ธรรมะสำหรับคนใหม่ โดย สมณะกลางดิน โสรัจโจ

# ธรรมะสำหรับฝ่ายหญิง เรื่อง "ธรรมะสำหรับผู้หญิง" โดย สิกขมาตุรินฟ้า นาวาบุญนิยม

# ธรรมะภาคบ่าย
"โพธิสัตว์-โพธิกิจ" โดย สมณะเดินดิน ติกขวีโร, สมณะบินบน ถิรจิตโต, สมณะแน่วแน่ สีลวัณโณ

นำเสนอภาพวิดิโอถึงอาการเจ็บป่วยของพ่อท่านและการรักษาชีวิตของพ่อท่านอยู่เพื่อทำงานศาสนา เผยแพร่คำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมคำอธิบายในเรื่องการดูแลรักษา จากหมอแผนต่างๆ เห็นความวิริยะอุตสาหะของพ่อท่าน อย่างนี้แล้ว ลูกๆที่มีชีวิตสุขสบาย เมื่อไหร่มาร่วมกันบำเพ็ญบารมี กับพ่อท่าน และวันนั้นอาจจะสายเกินไป วันนี้พ่อท่านอายุย่างเข้า ๗๑ ปีแล้ว

# ภาคค่ำ
สัมภาษณ์ปฏิบัติกร เรื่อง "คนจนมหัศจรรย์" ดำเนินรายการโดย สมณะฟ้าไท สมชาติโก

น.ส.ภิรมย์ จันทนา ไปแสวงบุญหลายสำนัก ชีวิตสุขสบาย มาทดลองใช้ชีวิตแบบชาวอโศก ต้องต่อสู้กับ วิถีชีวิตที่ต่างจากไปเดิม มีโอกาสไปร่วมซับขวัญชาวใต้ ได้ข้อคิดว่าเงินทองเป็นของนอกกาย หาเมื่อไหร่ก็ได้ จึงตัดสินใจมาอยู่ชุมชนเพชรผาภูมิ เพื่อช่วยงานศาสนาในวาระที่พ่อท่านจะมีอายุครบ ๗๒ ปี

ทนายรินไท สุขเกษม ผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านราชธานีอโศก บอกเล่าเรื่องราวการขอเปลี่ยนชื่อของนายตายแน่ จนถึงนามสกุลมุ่งมาจน ที่ว่าการอำเภอวารินชำราบ จ.อุบลฯ ยื่นเรื่องถึง ๔ ครั้ง จึงได้รับการอนุมัติชื่อ แต่นามสกุล มุ่งมาจน จังหวัดถือว่าเป็นคำหยาบคาย สุดท้ายเมื่อยื่นอุทธรณ์ถึง รมว.มหาดไทย จึงได้รับ การอนุมัติ และบอกเล่าชีวิตของผู้ใหญ่บ้านทวนกระแสแต่มีความสุข

นายนิทัศน์ ฟักเกตุ ทำงานบริษัทปูนซิเมนต์ไทย ทำงานด้วยความขยัน ซื่อสัตย์ ช่วยบริษัทประหยัดเงิน ทำงานดุจเป็นเจ้าของบริษัทมากกว่าเป็นลูกจ้าง จนผู้บังคับบัญชาประทับใจ มีโอกาสกอบโกย แต่รู้จักพอ เพราะเห็นทุกข์ของความร่ำรวย ชีวิตจึงพบกับความสุขที่ยิ่งกว่าสุข ในชีวิตยังไม่เคยทดลองว่า การเกียจคร้าน นั้นเป็นเช่นไร


๒๒ กุมภาพันธ์
# ธรรมะก่อนฉัน

"ธรรมาพุทธาฯ" โดย สมณะกอบชัย ธัมมาวุโธ การมางานพุทธาฯ คืองานที่มาฝึกฝนตนเอง เรียนรู้ว่า ชีวิตที่มีน้อยๆ กินน้อย ใช้น้อย ทำให้ไม่เหนื่อยไปกับการหาทรัพย์สินเงินทอง ประหยัดเวลา เบาสบาย และที่สำคัญ ได้เอาเวลา แรงงาน มาแสวงหาทางพ้นทุกข์ และทำการงานที่มีคุณค่ามีสาระ ได้ทำการงาน ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และต่อตนเอง คือลดละกิเลสตนเองได้ ทำให้ภาคภูมิใจว่าเราเป็นคนมีค่า และเกิด การเปลี่ยนแปลง จากคนไม่มีศีลให้มีศีล ในวัดต้องการแรงงาน ซึ่งเป็นแรงงานพิเศษ เป็นแรงงานบริสุทธิ์ จากผู้ที่ปฏิบัติศีล ๕ ศีล ๘ ในยุคนี้สิ่งที่ขาดแคลนคือพระอรหันต์ ถ้าศรัทธาพ่อท่าน ควรขวนขวายทำตัวให้เป็น อรหันต์

"พลังแห่งคลื่นยักษ์บุญนิยม" โดย สมณะกลางดิน โสรัจโจ การไปซับขวัญชาวใต้ของสถาบันบุญนิยม เป็นพลังที่ไม่มีใครสามารถเลียนแบบได้ เป็นพลังของความเป็นพี่เป็นน้อง ใจที่บริสุทธิ์ ไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลัง เป็นการทุ่มเททั้งชีวิตจิตใจ ลักษณะของการทำงาน แสดงให้เห็นเป็นปาฏิหาริย์ เป็นความยิ่งใหญ่ที่มนุษย์ สัมผัสได้ ฝากญาติธรรมระลึกถึงความไม่ประมาท พ่อท่านอายุใกล้ ๗๒ ปีแล้ว เป็นโอกาสดี โชคดีที่เกิดมา ในกระแสนี้ ในระยะเวลาหมื่นๆปีจึงจะมีคนบุญนิยมระดับโพธิสัตว์เกิดเท่านั้น

# ธรรมะกระดานดำ "ยุทธวิธีในการลดกิเลส" โดย สมณะร่มเมือง ยุทธวโร

# ธรรมะสำหรับฝ่ายหญิง "ความผาสุกในการปฏิบัติธรรม" โดย สิกขมาตุผุสดี สะอาดวงศ์

# ธรรมะสำหรับผู้มาใหม่ "ธรรมะสำหรับคนใหม่" โดย สมณะหม่อน มุทุกันโต

# ธรรมะภาคบ่าย
"จะสร้างชุมชนฉลอง ๗๒ ปีให้เข้มแข็งได้อย่างไร?" ดำเนินรายการโดย สมณะฟ้าไท สมชาติโก สมณะ-สิกขมาตุ ได้พูดถึงมุมมองของ
ชุมชนเข้มแข็ง ดังนี้

สม.กล้าข้ามฝัน อโศกตระกูล ใช้ความกตัญญูพ่อท่านในวาระอายุครบ ๗๒ ปีสร้างสรรชุมชนชาวอโศก ให้เข้มแข็ง ทำงานเป็นทีม ประชุมร่วมกัน ปลูกผักไร้สารพิษ

สม.สร้างฝัน อโศกตระกูล มีเอกีภาวะ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เมื่อ ๒๐ ปีที่แล้ว วัดสะอาด ห้องน้ำสะอาด ทุกคนช่วยกันรักษาความสะอาด เพราะการงานของเรายังน้อย ณ วันนี้ การงานของเรามากมาย เกิดชุมชน มีคนมาอยู่เพิ่มขึ้นรวมทั้งนักเรียน เราไม่สามารถโชว์ความสะอาดได้เหมือนเดิม จึงขอความร่วมมือร่วมใจ จากชาวชุมชนช่วยกันเก็บขยะเมื่อเห็นขยะ ขัดห้องน้ำเมื่อเห็นห้องน้ำไม่สะอาด

สม.รินฟ้า นาวาบุญนิยม ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นพื้นฐานของการปฏิบัติธรรม แต่ทุกวันนี้พวกเราละเลย ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเด็กนักเรียน ดังนั้นเราต้องหันมาทำเรื่องพื้นฐานเหล่านี้ รวมทั้งความอ่อนน้อม ทำตัวดุจสะใภ้ใหม่ และเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

สมณะถักบุญ อาจิตปุญโญ ไม่รู้เรื่องอะไรต้องกล้าถาม กล้าปรึกษา ด้วยความอ่อนน้อม ใช้หลักคารโว นิวาโต รู้จักจังหวะ ทำงานเป็นขบวนการกลุ่ม อย่าเด่นคนเดียว ไม่ทำงานด้วยความถือสา ยอมให้เป็น วางใจให้ได้

สมณะแก่นหล้า วัฑฒโน ต้องพร้อมที่จะยอมผู้อื่นได้เสมอ หันหน้าปรึกษาหารือกัน ชุมชนก็จะมีความสุข อย่าเป็น กกต.เก่งแก้ตัว ต้องพร้อมยอมรับความจริง อย่าเก่งแก้ตัว ต้องเป็นสมาชิก อบต. คือมีอิทธิบาทเต็ม อย่าเป็นสมาชิก สปจ. คือเสียใจเป็นประจำ เมื่อมีปัญหาให้ปรึกษาหารือกับผู้ที่มีศีลสูงกว่า

การจัดระเบียบชุมชน อย่าเป็นดังป่ายูคาลิปตัส ที่ต้นไม้เป็นระเบียบ แต่แห้งแล้ง ไร้นกกาและผู้คนอยู่อาศัย ให้เป็นดังเช่นป่าธรรมชาติ มีต้นไม้ใหญ่บ้างเล็กบ้าง แต่ร่มรื่นมีนกกามาอาศัย อย่าขาดน้ำ น้ำคือ ความเข้าใจผู้อื่น ประสานใจกัน เห็นแก่วิญญาณมนุษย์มากกว่าเห็นแก่การงาน แม้เราจะต่างกัน แต่เราก็อยู่ร่วมกันได้

สมณะพอแล้ว สมาหิโต ต้องหมั่นประชุมกันบ่อยๆ มีทิฏฐิสามัญญตา มีศีลสามัญญตา ลดตัวลดตน อย่าวิ่งหาเงิน ยึดอำนาจ ติดภพ ต้องพร้อมที่จะไปได้ทุกภพ ไม่ยึดภพใดภพหนึ่ง

สมณะถ่องแท้ วินยธโร ผักในชุมชนไม่พอกิน เพราะเราไม่เอาจริง ความเป็นอยู่ผาสุกของสงฆ์มี ๕ ประการ น่าจะนำไปประยุกต์ใช้ในชุมชน คือ
๑. ไม่ข่มผู้อื่นด้วยศีลของตน
๒. มีปกติมองตน ไม่เพ่งโทษผู้อื่น
๓. ไม่ปรากฏชื่อเสียง ก็ไม่กระวนกระวายใจอยากได้ชื่อเสียง
๔. เป็นผู้ได้ฌาน ๔ โดยไม่ยากไม่ลำบาก
๕. ได้เจโตวิมุติ ปัญญาวิมุติ อันไม่กลับกำเริบ

สมณะผืนฟ้า อนุตตโร ในสังคมมีหลายจริตนิสัย ให้เลือกเอาส่วนดีของเขา ต้องอดทน รอคอย ให้อภัย

สมณะเดินดิน ติกขวีโร ในวาระจะถึง ๗๒ ปีของพ่อท่าน หมั่นประชุมกัน ร่วมกันสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง โดยเริ่มจากดูแลสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรง ทำที่อยู่อาศัยให้เป็นวิมาน ทำกสิกรรมไร้สารพิษโดยเริ่มที่ ๑ ไร่ พยายามทำตัวเองให้เป็นสงฆ์ แล้วชุมชนก็จะเป็นสังฆสถาน เป็นสถานที่สงฆ์อยู่ ชุมชนจะเข้มแข็งได้เพียงทำ ๑ ร่าง ๑ ไร่ ปรึกษาหารืออยู่เสมอๆ จนเกิดฌาน ๔

# รายการภาคค่ำ
"วิถีชีวิตที่พิชิตมะเร็ง" ดำเนินรายการโดย สมณะกล้าจริง ตถภาโว

เรื่องราวชีวิตของผู้ที่เป็นมะเร็ง มีเชื้อมะเร็ง และได้หายจากโรคมะเร็ง มี นพ.สุทธิพงษ์(แสนดิน) จิตวงศนันท์ และ นพ.วีระพงศ์ ชัยภัค ร่วมวิเคราะห์สาเหตุของการเป็นมะเร็งและการดูแลรักษาของผู้ป่วยแต่ละราย

นางปรานี แก้วเลื่อมใส ไปตรวจที่โรงพยาบาลเมื่ออายุ ๖๐ ปี หมอบอกว่าเป็นมะเร็งปอดจะอยู่ได้ ๖ เดือน จึงหันมาปฏิบัติด้วยการควบคุมอาหาร กินอาหารที่มีประโยชน์ เอาชนะจิตใจ ไม่กินอาหารที่กิเลสต้องการ ดื่มน้ำปัสสาวะ ปรับเปลี่ยนอารมณ์ ไปช่วยงานที่ชมร.ช.ม.สม่ำเสมอ เมื่อไปตรวจปรากฏว่ามะเร็งฝ่อไปแล้ว ปัจจุบันอายุ ๖๗ ปี

น.พ.แสนดิน สาเหตุมาจากชอบกินอาหารรสจัด อารมณ์ร้าย ขี้โมโห เมื่อมาเปลี่ยนวิถีชีวิตจิตใจ ใช้ ๗ อ. จึงพ้นจากโรคมะเร็ง เพราะหากไม่เปลี่ยนวิถีชีวิตก็ต้องเปลี่ยนร่างใหม่ นอกจากใช้วิธีการรักษาแบบ พึ่งตนเองแล้ว ยังศรัทธาในการใช้น้ำปัสสาวะรักษาโรค

นพ.วีระพงศ์ มองจากแพทย์ทางเลือกในภาพขององค์รวม มะเร็งจะอยู่ในตัวเรา แต่จะอยู่ในภาวะสมดุล กับภูมิต้านทานของร่างกาย เมื่อมีมรสุมชีวิตทำให้ภูมิต้านทาน ลดลง ทำให้ขาดภาวะสมดุลของร่างกาย เมื่อหันมาใช้พลังของจิต ฟื้นฟูพลังชีวิต ก็ทำให้ร่างกายกลับสู่สภาพที่มีภูมิต้านทานเหมือนเดิม

นางสมนึก ห้องแสง ปี ๒๕๔๕ ไปตรวจหมอบอกว่าเป็นมะเร็งปอดขั้นที่ ๓ คิดว่ามาจากควันบุหรี่ของสามี และสารพิษ จากเครื่องสำอางที่ตนเองใช้อยู่ แต่ไม่วิตกกังวล รักษาโดยใช้วิธีดีท็อกซ์ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การกินอาหาร งดเกลือ ของมัน โปรตีนทุกอย่าง งดแตงกวา กินผักต้ม ผักสด เน้นผักพื้นบ้าน พึ่งตน นั่งสมาธิ ออกกำลังกาย วิ่งวันละ ๓๐ นาที ต่อมาไปหาตรวจ ๒ ครั้ง หมอบอกว่าไม่มีอะไรแล้ว

นพ.วีระพงษ์ เมื่อรู้ว่าเป็น มีพลังจิตจะต่อสู้ ก็ถือว่าเป็นภูมิต้านทานร่างกาย ๗ อ. ที่เราด้อยคือ อ.การออกกำลังกาย อยากให้มีโปรแกรมการออกกำลังกายแต่ละชุมชน เหมือนเราทำสันติภาพ หรือทำวัตร อย่างน้อย ๑๐-๑๕ นาที ตรงนี้จะเติมเต็ม ๗ อ. ของเราที่ขาดให้สมบูรณ์

นิสิตฝากพร ครุฑสุวรรณ อายุ ๓๓ ปี ผ่าตัดมะเร็งต่อมไทรอยด์เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๙ เมื่อก่อนเครียด ไม่กล้าพูด สงสารใครก็เก็บเอามาทุกข์ด้วย ได้อ่านหนังสือธรรมะ อยากมาดูวัดสันติอโศก บอกตัวเองว่ายังตายไม่ได้ ต้องมาดูวัดก่อน ศรัทธาอยากมาฟังธรรม นั่งรถเมล์มาฟังธรรมแม้สุขภาพจะไม่เอื้ออำนวย ปัจจุบันอยู่วัด ทำงานอยู่บริษัทขอบคุณ ยังไปให้หมอตรวจอยู่ ควบคุมอาหาร พยายามรักษาอารมณ์ ไม่ให้เครียด

นพ.แสนดิน คนอายุน้อยก็เป็นมะเร็งได้ การมีอิทธิบาทอยากจะมาฟังธรรม อยากจะมาวัด ฟังธรรมแล้ว สบายใจ ปรับเรื่องอารมณ์ ไม่เก็บกด แม้แต่กินอาหารก็ปรับสมดุล ๗ อ. ตอนนี้มีแคลเซียมที่ตับ เพราะถูกตัด ต่อมไทรอยด์

น.พ.วีระพงศ์ ได้จุดร่วมกัน คือพลังศรัทธา ความแรงกล้าของศรัทธา ทำให้ภูมิต้านทานปรับเปลี่ยน เกิดภูมิ ต้านทาน อยากให้คิดว่า อย่าคิดว่าหายแล้วจากมะเร็ง เพราะถ้ามีมะเร็งอยู่ทำให้เราไม่ประมาท เป็นมรณานุสติ เพราะความตายอยู่ต่อหน้าเราตลอดเวลา ทำให้เร่งรัดในการทำความเพียรปฏิบัติธรรม

สมณะดงเย็น สีติภูโต อายุ ๖๙ ปี ไปตรวจที่โรงพยาบาล หมอบอกว่ามีสิทธิ์เป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก จึงปรับเปลี่ยนอาหาร งดของทอด ของเผ็ด ออกกำลังกายทุกวัน ฝากว่า อย่านอนดึก ควรจะจัดสรรเวลาให้ดี เพื่อชีวิตของเราจะได้อยู่ยืนยาว เมื่อชีวิตมีความสมดุล ร่างกายจะสมบูรณ์

น.พ.แสนดิน ให้สังเกตตัวเอง เรื่องเหงื่อ ปัสสาวะ ดูแลด้วยการพึ่งตนเอง

น.พ.วีระพงศ์ มะเร็งสัมพันธ์กับภูมิต้านทานร่างกาย ถ้าร่างกายอ่อนแอ ภูมิต้านทานบกพร่อง ในอนาคต ความเครียดจะเป็นสาเหตุของมะเร็ง คนที่สามารถดื่มปัสสาวะตัวเองได้ถือว่ามีพลังจิตพอสมควร

สุดท้าย น.พ.แสนดิน ฝากประเด็นเรื่องการพึ่งพาตนเอง พยายามปรับตัวเองให้สมดุลกับ ๗ อ. หากออกกำลังกาย เป็นหมู่กลุ่มจะเป็นพลังที่ดี

น.พ.วีระพงษ์ ฝากทุกชุมชนให้ช่วยกันคิดภาพรวมของการออกกำลังกาย จะทำให้ ๗ อ.ของเราสมบูรณ์ยิ่งขึ้น


๒๓ กุมภาพันธ์
# ธรรมะก่อนฉัน "มาฆะฯพันธุ์แท้" โดย สมณะเก้าก้าว สรณีโย ความสำคัญของวันมาฆบูชา คือ
๑. ดวงจันทร์เสวยมาฆะฤกษ์ ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓
๒. พระสงฆ์มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย
๓. พระสงฆ์ทุกรูปเป็นพระอรหันต์
๔. เป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา (พระพุทธเจ้าบวชให้)

โอวาทปาติโมกข์ ๓ คือ
๑. ไม่ทำบาปทั้งปวง
๒. ทำกุศลให้ถึงพร้อม
๓. ชำระจิตของตนให้ผ่องแผ้ว

โอวาทปาติโมกข์ ๔ คือ
๑. ขันติ คือธรรมะอดกลั้นเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่ง
๒. ผู้รู้ทั้งหลายกล่าวว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง
๓. ผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลย
๔. ผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลย

โอวาทปาติโมกข์ ๖ คือ
๑. การไม่พูดร้าย
๒. การไม่ทำร้าย
๓. การสำรวมในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
๔. ความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภค
๕. การนอนการนั่งในที่อันสงบ
๖. การหมั่นประกอบในการทำจิตอันยิ่ง

พ่อท่านจะมีอายุถึง ๗๒ ปี ชาวบุญนิยมควรตระหนักพรั่งพร้อมในการทำชุมชนให้เข้มแข็ง โดยรักษาศีล บำเพ็ญตนให้บริสุทธิ์ ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า

"มาฆะคารวะธรรม" โดย สมณะผืนฟ้า อนุตตโร

ภัย ๔ คือ
๑. คลื่น หมายถึง โทสะ
๒. ภัยจากจระเข้ หมายถึง เห็นแก่ปากแก่ท้อง
๓. ภัยจากน้ำวน หมายถึง กามคุณ ๕
๔. ภัยจากปลาฉลาม หมายถึง เพศตรงข้าม

# ธรรมะกระดานดำ "รวมร้อยใจให้เป็นหนึ่ง" โดย สมณะร้อยดาว ปัญญาวุฒโฑ

# ธรรมะสำหรับฝ่ายหญิง "วิธีการปฏิบัติธรรมที่ทำให้ใจสงบ" โดย สิกขมาตุมาลินี โภคาพันธ์

# ธรรมะสำหรับผู้มาใหม่ โดย สมณะกอบชัย ธัมมาวุโธ

# ธรรมะภาคบ่าย

แบ่งกลุ่มสัมมนา "ปัญหาของชุมชนคืออะไร" หาข้อปฏิบัติร่วมกัน นำเสนอแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยแบ่งกลุ่มแม่ข่ายพร้อมเครือแหออกเป็น ๙ กลุ่ม คือ ภูผาฟ้าน้ำ, ศาลีอโศก, ศีรษะอโศก, ราชธานีอโศก, ปฐมอโศก, หินผาฟ้าน้ำ, สีมาอโศก, สันติอโศก, ทักษิณอโศก แล้วแต่ละกลุ่มพร้อมเครือแห นำเสนอว่า ในวาระที่พ่อท่านจะมีอายุครบ ๗๒ ปี แต่ละชุมชน จะร่วมทำชุมชนให้เข้มแข็งกันอย่างไรบ้าง

# รายการภาคค่ำ พ่อท่านเทศน์กัณฑ์พิเศษ ในวันมาฆบูชา


๒๔ กุมภาพันธ์
# ธรรมะก่อนฉัน

"คลื่นชีวิต" โดย สมณะแก่นเกล้า สารกโร เล่าประสบการณ์การไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากคลื่นสึนามิ และฝากว่า ชีวิตที่หลงในโลกธรรมและสิ่งสวยงาม เหมือนคนที่หลงวิ่งไปดูตอนน้ำทะเลลดลง แล้วต้อง ประสบภัยคลื่นยักษ์สึนามิในที่สุด

"สังคมอุดมคติ ฝันให้ตายก็ไปไม่ถึง" โดย สมณะถ่องแท้ วินยธโร จะเข้าถึงชุมชนตามอุดมคติได้ คนในชุมชน จะต้อง
๑. เคร่งศีล
๒. มีปกติเฝ้ามองตน
๓. แม้ไม่มีชื่อเสียง ก็ไม่ขวนขวายอยากมีชื่อเสียง
๔. ได้โดยไม่ยากไม่ลำบากใน ฌาน ๔
๕. มีเจโตวิมุติ ปัญญาวิมุติ อันไม่กลับกำเริบ

# ธรรมะกระดานดำ "สุขโลกียะแตกต่างจากสุขโลกุตระอย่างไร" โดย สมณะฟ้าไท สมชาติโก

# ธรรมะสำหรับฝ่ายหญิง "ความอดทนในการปฏิบัติธรรม" โดย สิกขมาตุผาแก้ว ชาวหินฟ้า

# ธรรมะสำหรับผู้มาใหม่ โดย สมณะเลื่อนฟ้า สัจจเปโม

# ธรรมะภาคบ่าย พ่อท่านตอบปัญหา เรื่อง "ตอบให้จะๆ เพื่ออเทวนิยม ภาค ๑"

# รายการภาคค่ำ
สัมภาษณ์ปฏิบัติกร เรื่อง "ความสำเร็จของเกษตรอินทรีย์" ดำเนินรายการโดย สมณะเดินดิน ติกขวีโร มีภาพความอุดมสมบูรณ์ ความสำเร็จของสวนแต่ละแห่งฉายให้ดูด้วย

นิสิตสวนสุข(ลำพัน) ชะเอม ม.วช.ศาลีอโศก ปัจจุบันสวนผักพื้นบ้านและผลไม้ในศาลีฯมี ๒๐๐ กว่าชนิด เน้นการปลูกผสมผสาน มีสมุนไพร ผักพื้นบ้าน และผักตามฤดูกาล พึ่งตนเอง ทำปุ๋ยเอง การสร้างดิน สำคัญมากในการทำสวน ความอดทนเป็นสิ่งสำคัญ

นิสิตงามบุญ ชาวหินฟ้า ม.วช.ราชธานีอโศก บ้านราชฯน้ำมักท่วมเป็นประจำ จึงจำเป็นต้องมีสวน อยู่นอก ชุมชน สวนที่รับผิดชอบชื่อว่าสวนไวพลัง มีพื้นที่ ๒๓ ไร่ ทำสวน ๒๐ ไร่ มีผลไม้ ๓๐ กว่าชนิด มีผักพื้นบ้าน

นายแน่นในดิน เบ้าทอง สวนส่างฝัน จ.อำนาจเจริญ ไปอบรมที่สวนส่างฝันแล้วกลับมาทำกสิกรรม โดยไม่มีความรู้เรื่องเกษตรมาก่อน โดยทำกับพ่อ จนประสบความสำเร็จ

นายวิชัย พรหมวิ จ.ลพบุรี ไปอบรมที่ปฐมอโศก กลับมาเปลี่ยนจากเกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์ทันที มีการขยายผล เป็นเครือแห ๖ คน ขณะนี้ตั้งศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี ทุกวันนี้ทำเพียง ๑ ไร่ แต่ปลูกผักหลายชนิดเต็มพื้นที่สามารถหมุนเวียนไปขายได้ตลอดทั้งปี

สมณะเดินดิน ติกขวีโร ฝากว่า การทำกสิกรรมธรรมชาติจะประสบความสำเร็จหรือไม่ ขึ้นอยู่กับหัวใจที่เป็นบุญนิยม หากคิดจะให้แก่แม่ธรณีก็จะประสบความสำเร็จ แต่หากคิดจะเอาจากแม่ธรณีถ่ายเดียวโดยไม่ดูแลใส่ใจในการบำรุงรักษาดินก็จะไม่มีวันประสบความสำเร็จเลย


๒๕ กุมภาพันธ์
# ธรรมะก่อนฉัน

"แด่เทวดาจากซาเล้ง" โดย สมณะหม่อน มุทุกันโต ท่านได้เปิดเผยอดีต สมัยที่ยังมีอาชีพครูได้ผิดศีลข้อ ๑ และข้อ ๓ เมื่อมาพบพุทธศาสนา จึงเพียรพยายามพึ่งตน พึ่งพาวัตถุให้น้อยที่สุด บำเพ็ญตบะเดินจาริก ไม่ขึ้นรถทุกชนิด ตั้งปณิธาณ เป็นเหมือนซาเล้งคอยตามเก็บความดีที่คนทิ้ง ช่วงท้ายได้รำลึกถึงหลวงปู่แจ้งจริง อมโล บิดาของท่าน ในความปรารถนาดีของพ่อที่มีต่อลูก จนได้บรรพชาเป็นนักบวชชาวอโศก ทั้งตัวท่าน และบิดา และเพิ่งมรณภาพเมื่อวันที่ ๒๔ ก.พ. ๒๕๔๘ ที่พุทธสถานสีมาอโศก และนำมาฌาปนกิจศพ ที่พุทธสถานศาลีอโศก ในงานพุทธาภิเษกฯ วันที่ ๒๕ ก.พ. เวลา ๑๖.๓๐ น. โดยพ่อท่านเป็นประธาน ประชุมเพลิง สมณะแจ้งจริง อมโล อายุ ๘๙ ปี ๙ เดือน ๒๖ วัน

# ธรรมะภาคพิเศษ
ธรรมะกระดานดำ "กลับบ้านอย่างไร จะได้โลกุตรทรัพย์" โดย สมณะผืนฟ้า อนุตตโร
ธรรมะสำหรับฝ่ายหญิง "จะรู้จัก รู้แจ้ง รู้จริงได้อย่างไร" โดย สิกขมาตุกล้าข้ามฝัน อโศกตระกูล
ธรรมะสำหรับคนใหม่ "สนทนาธรรมที่ลึกซึ้ง" โดย สมณะชัดแจ้ง วิจักขโณ

# ธรรมะภาคบ่าย พ่อท่านตอบปัญหาหัวข้อ "ตอบให้จะๆ เพื่ออเทวนิยม ภาค ๒"

# รายการภาคค่ำ
สัมภาษณ์ปฏิบัติกร "คนใจถึง" ดำเนินรายการโดย สิกขมาตุผาแก้ว ชาวหินฟ้า

นางวาสนา คุณแม่ยังสาวประสบมรสุมชีวิตคิดกินยาฆ่าตัวตายพร้อมลูกน้อย ได้เจอสูตรวิธีทำแชมพูมะกรูด ของศาลีอโศกโดยบังเอิญจึงเปลี่ยนใจ ทุกวันนี้ชีวิตมีความสุขอยู่ในชุมชนศาลีอโศกพร้อมลูกน้อย

ฝากว่า อย่าหลงรูปนอกของชายหนุ่ม จะได้ไม่ต้องเสียใจเหมือนตัวเธอ

นายทรหด ทะธัมมัง อายุ ๑๘ ปี น.ร.ชั้น ม.๖ สัมมาสิกขาสันติอโศก ประทับใจได้รู้จักศีล อานิสงส์ของ การถือศีล การถือศีล และการปฏิบัติศีล ได้รู้จักศาสนาพุทธที่แท้จริง ฝึกกินมื้อเดียวตั้งแต่อยู่ ม.๑ มั่นใจว่า การใช้ชีวิตของชาวอโศกนั้นคืออิสระที่แท้จริง จบแล้วจะทำงานในองค์กรของชาวอโศกและเรียนต่อไปด้วย ฝากว่าอยากให้น้องๆ จบ ม.๖ กันทุกคน กอบโกยศีล การปฏิบัติให้มากที่สุดในเวลา ๖ ปี อยากให้อยู่กับอโศก ตลอดไป

น.ส.น้ำใบบัว แน่วต๊ะ อายุ ๔๙ ปี ได้มาอบรม ธ.ก.ส.ที่ไพศาลี กลับไปเปลี่ยนแปลงตัวเอง และตัดสินใจ มาอยู่ในชุมชนศาลีฯ มีความสุขกับการทำงานในชุมชนแห่งนี้ ฝากว่าท่านใด ที่ไม่มีภาระ ขอให้มาช่วยกัน มากอบโกยบุญในชุมชนอโศก

นายอารีย์ ยงวณิช อายุ ๕๙ ปี ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศเยอรมัน ๓๗ ปี รับรู้ข่าวสารของชาวอโศก และติดต่อ ในเว็บไซด์ asoke.info เป็นนักมังสวิรัติมา ๑๐ ปี ตั้งใจมาร่วมงานพุทธาฯและปลุกเสกฯโดยเฉพาะ ได้ฝึก เดินเท้าเปล่า ทานอาหารมื้อเดียว ตื่นแต่เช้า ได้มาเห็นการฌาปนกิจศพของชาวอโศกในงานนี้ด้วย เวลาที่เหลือ จะไปศึกษาที่ภูผาฟ้าน้ำและไปช่วยล้างจานที่ ชมร.ช.ม.

ฝากว่า อยากเสนอว่าพยายามใช้อินเทอร์เน็ต จะได้ลดค่าใช้จ่ายในการส่งหนังสือชาวอโศก


๒๖ กุมภาพันธ์
วันสุดท้ายของงาน หลังทำวัตรเช้านักเรียนสัมมาสิกขาพร้อมญาติธรรมช่วยกันเก็บบุญ ก่อนฉัน ตัวแทน ม.วช., ชาวชุมชน กล่าวสรุปงานด้านต่างๆ สมณะเดินดินฝากว่า พวกเราที่มาร่วมงานถ้าแต่ละคนช่วยกันแบ่งเบา จะช่วยให้เจ้าภาพไม่รับภาระหนักจนเกินไปนัก ฝากถึงงานปลุกเสกฯด้วย เราต้องเป็นนักรบที่เตรียมพร้อม อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัว

หลังจากนั้นรับประทานอาหารร่วมกัน แล้วแยกย้ายกันไปสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อเตรียมเฉลิมฉลอง ในวาระที่พ่อท่านจะมีอายุถึง ๗๒ ปี
- ทีมขวนขวาย -

- สารอโศก อันดับที่ ๒๘๐ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ -