รายงานจากพุทธสถาน


สันติอโศก
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๘

กุมภาพันธ์เดือนแห่งมาฆฤกษ์ วันที่พระพุทธเจ้าแสดงสิ่งที่มีคุณค่าอันวิเศษยิ่งต่อมวลมนุษยชาติ อาจถือเป็นวันแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ มีมิติที่สูงสุดบริสุทธิ์สะอาดยิ่ง ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธ ควรเรียนรู้ให้แจ่มใจ ในคุณค่าสาระสำคัญของวันนี้ อย่าได้หลงใหลวันแห่งความรักอันเป็นมิติต่ำๆ ที่เป็นค่านิยมผิดเพี้ยนของตะวันตกเลย ชาวพุทธเอ๋ย.....

เรานักปฎิบัติธรรมล่ะ ได้ปฏิบัติบูชา เพื่อเข้าถึงคุณค่าอันยิ่งใหญ่นี้เท่าใดแล้ว????

เดือนนี้มีอะไร
พ.๒ นร.สส.สอ. ชั้น ม. ๓ สอบข้อสอบNationnal Test (NT)
ส.๕ กิจนิมนต์ทำบุญ ๑๐๐ วัน ที่บ้านคุณแจ่มจันทร์ อ.ท่าวังผา จ.น่าน สมณะ ๓ รูป สมณะแดนเดิม พรหมจริโย นำ
-ประชุมกลุ่มศรีบูรพาอโศก จ.ปราจีนบุรี โดย สมณะแก่นเมือง เกตุมาลโก
-ชาวชุมชนฯ ส่วนหนึ่งไปร่วมงานศพ แม่ของคุณพิบูลย์ มนัสผล ที่วัดหัวลำโพง
จ.๗ ดร.ขวัญดี อัตวาวุฒิชัย มาบรรยายให้ความรู้แก่ นร.สส.สอ.และชาวชุมชน ในช่วงก่อนฉัน
-ร่วมงานฌาปนกิจศพคุณแม่กิมลี้ อินทรวิเชียรศิริ แม่ของคุณสุพัฒน์ ที่วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จ.นนทบุรี
พฤ.๑๐ พ่อท่านได้รับนิมนต์ไปบรรยายพิเศษ ให้นักศึกษา ม.รามคำแหง กระบวนวิชา วิถีชุมชน ระหัส TD104 ที่อาคารสุโขทัย
ห้อง ๕.๒ ม.รามฯ
ส.๑๒ ประชุมกลุ่มจันทบุรี(กลุ่มวังจันทร์พฤกษา) จ.จันทบุรี โดยสมณะฝุ่นฟ้า อัคคชโย
- ประชุมกลุ่มชลบุรี จ.ชลบุรี โดย สมณะชนะผี ชิตมาโร
-กิจนิมนต์ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ของนายชุบชีพ สุขสวัสดิ์ ที่ซอยประสาทสิน สมณะ ๘ รูป สิกขมาตุ ๑ รูป
พ.๑๖-ศ.๑๘ คณะกรรมการดำเนินงานประเมินสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ(ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์) ๓ ท่าน ได้รับมอบหมายจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) มาตรวจเยี่ยม และประเมินภายนอกร.ร.สัมมาสิกขาสันติอโศก นำโดยนายประหยัดศักดิ์ บัวงาม ประธานกรรมการ ดำเนินงานฯ ผลการประเมินทั้งหมด ๑๔ มาตรฐาน พิเศษ ๒ มาตรฐาน ร.ร.สส.สอ.ผ่านมาตรฐานระดับดี ๑๒ มาตรฐาน และระดับพอใช้ ๔ มาตรฐาน
พฤ.๑๗ หมู่สงฆ์โหวตปะชาย ธาตุบุญ ข่าทิพย์พาที ได้ผ่านขึ้นเป็นนาค นำเข้าหมู่โดย สมณะบินบน ถิรจิตโต
ศ.๑๘ พ่อท่านเดินทางไปสถาบันพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ "ธรรมะเพื่อสันติภาพ" ให้สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฟัง เพื่อสรุปนำเสนอรัฐบาล ต่อไป
-ประชุมชุมชน พ่อท่าน เป็นประธาน
อา.๒๐-ส.๒๖ ชาวชุมชนสันติอโศกไปร่วมงานพุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์ ครั้งที่ ๒๙ ที่ศาลีอโศก จ.นครสวรรค์
อา.๒๗ ประชุม ๗ องค์กรบุญนิยม พ่อท่านเป็นประธาน
จ.๒๗ คุณไชยวัฒน์ สินสุวงค์ มาบรรยายเกี่ยวกับการประเมินผลสถานะการศึกษา และแนะนำ การแก้ไข จุดอ่อนของสัมมาสิกขา สันติอโศก ฯลฯ ให้นักเรียนและชาวชุมชนฟังในช่วงก่อนฉัน

ข้อคิดสุดท้าย
คนใดมีท้องพร่อง ย่อมทนความหิวได้ ผู้ฝึกตนมีความเพียร กินดื่มพอประมาณ ไม่ทำบาปเพราะ อาหาร ท่านเรียกคนนั้นแลว่าสมณะในโลก (พุทธพจน์)

- สมณะกล้าตาย ปพโล -ปฐมอโศก
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๘

เดือนนี้เป็นเดือนที่มีความสำคัญในศาสนาคือ วันมาฆบูชา ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๓ ก.พ.หมู่เราส่วนใหญ่ อยู่ร่วมงานพุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์ ครั้งที่ ๒๙ ที่พ.ส.ศาลีอโศก ความสำคัญของวันนี้ วัดต่างๆ มีการจัดกิจกรรม ทางศาสนาตามประเพณีคือ ตักบาตรตอนเช้า ตกเย็นเวียนเทียนเป็นปกติ ธรรมดา คำสอนในศาสนา วันสำคัญชาวพุทธเราทำได้แค่นี้ ศรัทธาความเชื่อเป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลต้องยกไว้ พระพุทธเจ้า ตรัสว่า สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลย

การศึกษามิใช่เรียนแค่ห้องสี่เหลี่ยม ที่นิยมเรียนกันอยู่เท่านั้น สส.ฐ. การศึกษาของเรา ต้องสอดคล้อง กับกิจกรรมของชุมชน และมีกิจกรรมพิเศษร่วมงานกับชุมชนอื่น สัมมาสิกขา อื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยน ความรู้ ประสบการณ์ กิจกรรมร่วมกันให้ครบสู่บูรณาการ ของการศึกษา ๑๒ ก.พ. คณะคุรุได้พา นักเรียน ม.๑ ไปเตรียมงานพุทธาฯ ที่ศาลีอโศก

กิจนิมนต์
อ.๑ สมณะ ๓ รูป สิกขมาตุ ๓ รูป ชาวชุมชน และนร.สัมมาสิกขา ร่วมกิจนิมนต์ที่บ้านโยมสำลี
พ.๔ สมณะเสียงศีล ได้รับนิมนต์ไปบรรยายเรื่องเกษตรอินทรีย์ ที่ศาลากลางจังหวัด ร่วมกับ รองผู้ว่า ราชการจังหวัดและเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี และวางแผนที่จะพัฒนาสิงห์บุรี ให้เป็นเกษตรอินทรีย์ ทั้งจังหวัด
จ.๗-ศ.๑๑ สมณะเสียงศีล รับนิมนต์จากผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวราราม อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ให้ไปบรรยายและออกร้านงานมหกรรมเกษตรธรรมชาติ
ศ.๑๑-ส.๑๒ ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนไปแสดงนิทรรศการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ศ.๑๘-อา.๒๐ ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนไปจัดนิทรรศการและออกร้านเรื่องข้าวอินทรีย์ ร่วมกับกลุ่ม GREEN PEACE (South East Asia) ที่สวนสันติชัยปราการ กรุงเทพฯ

ผู้เยี่ยมชม
ส.๑๒ ชาวต่างประเทศจำนวน ๔ คน คือ ศาสตราจารย์ดร.พีเตอร์ วี พี ซันเลย์ (สัญชาติออสเตรีย) พร้อมภรรยา อลิซาเบท และศาสตราจารย์ เฮนรี่ นาร์โดน พร้อมภรรยา เบท (สัญชาติอเมริกัน) อายุเฉลี่ย มากกว่า ๖๐ ปี เยี่ยมชมวิถีพุทธ และสนทนากับหมู่เรา ได้เขียนบันทึกว่า ประทับใจใน ภาพรวม จนทำให้ ต้องคิดทบทวนถึงวิถีชีวิตการเป็นอยู่ของตน
พฤ.๑๐ โรงเรียนวรรณสว่างจิต ได้พานักเรียนและครูจำนวน ๓๐ กว่าคน มาเยี่ยมชมวิถีพุทธ เพื่อให้ นักเรียนได้เรียนรู้ เห็นประโยชน์คุณค่าความสำคัญวิถีชีวิตของชุมชน
ส.๑๒ ก่อนฉัน เป็นรายการเปิดใจของข้าราชการ ๗ ท่าน ที่ได้ขอมาเป็นวิทยากร ร่วมอบรมหลักสูตรสัจธรรมชีวิต เป็นเวลา ๒ เดือน ทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวว่าเป็นโชคดีของชีวิต ที่มีโอกาสได้มาอยู่ร่วมศึกษาปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี้
อา.๑๓ ประชุมชุมชน พ่อท่านเป็นประธาน สรุปการประชุมพ่อท่าน เน้นการศึกษาที่เราทำอยู่นี้ เป็นความสำคัญ อย่างยิ่งของชีวิต คนขาดการศึกษาไม่ได้ เพราะการศึกษาคือชีวิต เราต้องศึกษา และปฏิบัติ ไปตามขั้นตอน จนกว่าเราจะสิ้นชีวิต อย่าประมาทในการศึกษา
อ.๑๕-ศ.๑๘ สส.ฐ. และชาวชุมชน ไปร่วมงานพุทธาฯ ที่ศาลีอโศก
ส.๒๖ สมณะ สิกขมาตุ ชาวชุมชน นักเรียน ประมาณ ๒๐๐ กว่าชีวิต เดินทางจากศาลีอโศก กลับปฐมฯ ด้วยใบหน้า ที่เบิกบาน ถึงชุมชนด้วยสวัสดิภาพ
อา.๒๗ ๐๕.๐๐ น. ม.วช. เขตปฐมอโศก เดินทางไปร่วมกิจกรรมการเข้าค่าย ๑ วัน ๑ คืน ที่อนุสรณ์ สถาน แดนอโศก เป้าหมาย ทบทวนขบวนการศึกษาที่ผ่านมา มีกิจกรรมร่วมงานกัน เปิดใจชื่นชม ชี้ขุมทรัพย์ สู่การพัฒนา ระบบการศึกษา ม.วช. สู่วิถีพุทธอย่างบูรณาการ

- สมณะกรรมกร กุสโล -ศีรษะอโศก
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๘

เดือนนี้ เป็นช่วงเวลาแห่งความรัก คนหนุ่มสาว จะใช้โอกาสนี้แสดงความ จริงใจ-ซื่อสัตย์ ต่อคู่รัก ของตน

ชาวเราผู้ประพฤติธรรม ย่อมใช้โอกาสนี้ย้อนตรวจพลังแห่งศรัทธาต่อพระธรรมคำสอน ว่ายังมั่นคง เพียงใด เช่นกัน

เหตุการณ์ทั่วไป
อ.๑ ประชุมอปริหานิยธรรม-สมณะ ๗ รูป
ศ.๔ ส.แก่นหล้า วัฑฒโน และคุรุเพียรงาม-คุรุใจจริง นำนร. สส.ษ. ม.๑ จำนวน ๒๕ คน ไปฝึก ภาคสนาม ที่สวนวังพิกุล จ.นครสวรรค์
จ.๗ บ่ายประชุมเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ จำนวน ๑๐ คน เรื่องการรับซื้อผัก-ข้าว -กระเทียม
พ.๙-พฤ.๑๐ เจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ ๗ คน มาอบรม นร. สส.ษ. ฐานบ้านยาดี
เรื่อง "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพร" เพื่อให้เข้ามาตรฐาน มผช. (มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ชุมชน)
อา.๑๓ นร.ม.๑ รวมตัวกับสัมมาสิกขา ม.๑ ทุกแห่ง เพื่อช่วยเตรียมงาน พุทธาภิเษกฯ ที่ศาลีอโศก (หลังเดินจาริก ๒๗ กม. จากสวนวังพิกล)
ศ.๑๘ ทีมการศึกษาร่วมสัมมนาการศึกษา เรื่องบูรณาการการศึกษาบุญนิยมอย่างมีค่า และมี ความสุข ณ ศาลีอโศก
อา.๒๐-ส.๒๖ ร่วมงานพุทธาภิเษกฯ ครั้งที่ ๒๙ (นร.สส.ษ.ม๒-ม.๖ และนิสิตม.วช.ร่วมสมทบ)
อา.๒๗ ส.แก่นหล้า วัฑฒโน นำ นร. ม.๑ ไปฝ-กขบวนการกลุ่มต่อที่ชุมชนหินผาฟ้าน้ำ ๕ วัน

ศึกษาดูงาน
จ.๗-ศ.๑๑ ผู้นำเกษตรกร จาก มุกดาหาร -สกลนคร และนครสวรรค์ รวม ๑๔ คน นำโดย จนท. ธ.ก.ส. ๕ คน อบรมหลักสูตร ๔ คืน ๕ วัน ตามวิถีชีวิตชุมชน
ส.๑๒ นักเรียนบ้านยาง อ.ราษีไศล ศรีสะเกษ จำนวน ๘๗ คน
จ.๑๔ คณะครู จาก จ.อำนาจเจริญ จำนวน ๔๐ คน จากหลายโรงเรียนแต่ไม่แจ้งรายละเอียดและมีเวลาน้อยประมาณ ๓๐ นาทีขอเดินตามอัธยาศัย

- สมณะเด็ดขาด จิตตสันโต -ศาลีอโศก
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๘

บรรยากาศของเดือนนี้ เป็นบรรยากาศของการเตรียมงานและเริ่มงานพุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์ ครั้งที่ ๒๙ ส่วนงานอื่นๆ มีแทรกเข้ามาบ้างเพียงเล็กน้อย ในเดือนนี้ จึงรู้สึกคึกคัก อบอุ่น มีชีวิตชีวา เพราะ นักเรียนสัมมาสิกขา และญาติธรรม รวมถึงสมณะและสิกขมาตุ จากพุทธสถานต่างๆ ทยอยกันมา ช่วยเตรียมงานเป็นระยะๆ จนกระทั่งถึงวันงาน เป็นน้ำใจเสียสละ และความเป็นพี่ เป็นน้อง ที่น่าซาบซึ้ง ประทับใจ ขอขอบคุณในน้ำใจของทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้

เหตุการณ์รายวัน
อ.๑ สมณะเน้นแก่น พลานีโก สมณะมือมั่น ปูรณกโร และญาติธรรม ๓ คน เดินทางไปเยี่ยมสมณะ แจ้งจริง อมโล และสมณะนานุ่ม กัสสโก ซึ่งอาพาธอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราช จ.นครราชสีมา
พ.๒ ม.วช. และชาวชุมชน ประชุมเตรียมงานพุทธาฯ เพื่อแบ่งงานและหน้าที่รับผิดชอบ
-สมณะสมชาย ตันติปาโลและทีมงาน ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายในวัดทั้งระบบ
พฤ.๓ คุณประพิน ญาติธรรมจาก จ.พิษณุโลก มาช่วยปรับปรุงระบบน้ำแปลงกสิกรรม ที่แปลงทดลอง ท้ายทุ่ง และแปลงของนายลำพัน ชะเอม
ศ.๔ พนักงานขายของร้านใจฟ้า ไปส่งของที่บจ.พลังบุญ กู้ดินฟ้า และบจ.ขอบคุณ แล้วไปซื้อสินค้า พร้อมรับ สิกขมาตุต้นข้าว มาช่วยเตรียมงานพุทธาฯด้วย
-น.ส.ถึงฝัน ปั้นวิชัย ไปศึกษางานบัญชีของพรรคเพื่อฟ้าดิน ที่สำนักงานใหญ่ เขตบึงกุ่ม กทม.
ส.๕ สมณะก้อนหิน โชติปาสาโณ และญาติธรรมจำนวนหนึ่ง ไปชุมชนเพชรผาภูมิ ขนฟืน และกล้วย มาใช้ในงานพุทธาฯ
อา.๖ ชาวชุมชนไปทำหน้าที่ของพลเมืองดี ไปเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จ.๗ นักเรียนสัมมาสิกขา และชาวชุมชน ไปช่วยกันถอนกระเทียมที่ไร่โยมย้ง อ.วังพิกุล จ.เพชรบูรณ์
อ.๘ ญาติธรรมลำพัน ชะเอมและทีมงาน ไปขนฟืน ที่จังหวัดชัยนาท โดยรถสวนฟ้า
-สส.ศ. รวมแรงกันล้างแท็งก์น้ำ เตรียมรับงานพุทธาฯ
-ด.ญ.สิริรัตน์ เลี่ยมจันทร์ นักเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศก ประสบอุบัติเหตุไม้ตำหู นำส่งร.พ.ไพศาลี
-สมณะและพระอาคันตุกะ ลงอุโบสถ ทบทวนพระปาติโมกข์ และประชุมอปริหานิย-ธรรม
พ.๙ ม.วช. และชาวชุมชน ประชุมเตรียมงานพุทธาฯ ตรวจงานตามความสำคัญก่อนหลัง เป็นครั้ง สุดท้าย ก่อน นร.สัมมาสิกขาชั้นม.๑ จะเข้าพื้นที่
-สมณะมือมั่น ปูรณกโร และสมณะดวงดี ฐิตปุญโญ ไปติดต่องานที่ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
พฤ.๑๐ สมณะเน้นแก่น พลานีโก สมณะดวงดี ฐิตปุญโญ และญาติธรรม ไปเยี่ยมไข้ญาติธรรม ที่โรงพยาบาลท่าตะโก และแวะเยี่ยมโยมเคี่ย และโยมชู ที่บ้าน
ศ.๑๑ สมณะและสิกขมาตุการศึกษา และคณะคุรุ ประชุมพิจารณาพฤติกรรม ของ นร. สส.ศ.
ส.๑๒ นร.สัมมาสิกขาศีรษะอโศก ชั้นม.๑ เดินทางเข้าพื้นที่ นำโดยสมณะแก่นหล้า วัฑฒโน และ คณะคุรุ
-สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร เดินทางไปสถาบันฝึกอบรมผู้นำ พล.ต.จำลอง ศรีเมือง จ.กาญจนบุรี กลับ ๑๔ ก.พ. ๒๕๔๘
อา.๑๓ นร.สัมมาสิกขาทุกแห่ง เว้นจากสันติอโศก เดินทางเข้าพื้นที่ เพื่อเข้าค่าย "รวมน้ำใจ สัมมาสิกขา ศึกษาบูรณาการ พุทธาภิเษก ครั้งที่ ๒๙ " ปฐมนิเทศ เวลา ๑๘.๓๐ น.
จ.๑๔-ศ.๑๘ เข้าค่าย "รวมน้ำใจ สัมมาสิกขา ศึกษาบูรณาการ พุทธาภิเษก ครั้งที่ ๒๙ " ณ ชุมชน ศาลีอโศก
-จัดเตรียมหน่วยปฐมพยาบาล ที่โรงแชมพู เตรียมรับงานพุทธาฯ
อ.๑๕ ตำรวจจากสภ.อ.ไพศาลี จำนวน ๒๐ นาย มาฟังธรรมจากสมณะเพื่อพุทธ ชินธโร
อา.๒๐-ส.๒๖ เริ่มงานพุทธาภิเษก สุดยอดปาฏิหาริย์ ครั้งที่ ๒๙
-สมณะชินธโร เดินทางไปดูงาน ณ ประเทศเกาหลีใต้ ร่วมกับทีมงานอบรมของสถาบันฝึกอบรมผู้นำฯ จ.กาญจนบุรี
ศ.๒๕ งานฌาปนกิจสมณะแจ้งจริง อมโล
อา.๒๗ ชาวชุมชนศาลีอโศก ประชุมสรุปงานพุทธาภิเษกฯ
จ.๒๘ นร.สัมมาสิกขา ประชุมสรุปงานพุทธาภิเษกฯ

ข้อคิดสุดท้าย
ค่าของคน อยู่ที่ผลของการกระทำ เมื่อมีโอกาสเกิดมาเป็นคนแล้ว จึงต้องทำดีให้มาก ความชั่วแม้เพียงเล็กน้อย อย่าไปทำเลย ชีวิตจึงจะเจริญ

- สมณะเน้นแก่น พลานีโก -สีมาอโศก
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๘

เดือนนี้อากาศ ทางสีมาฯร้อนแล้งใบไม้ร่วง ต้นไม้บางต้นใบโกร๋นเหมือนจะตาย บางต้นพอมีน้ำ หล่อเลี้ยง ก็ยังมีใบเขียวๆเหลืองๆ แต่เจ้าดอกเฟื่องฟ้า ทนแล้งได้ดีออกดอกสะพรั่ง ราวกับดอกไม้ กระดาษ ฝากปริศนาธรรม(มีเฉลยท้ายรายงาน)ว่า อะไรเอ่ย ๑. สี่คนหาม ๒. สามคนแห่ ๓. หนึ่งคนนั่งแคร่ ๔. สองคนตามไป เดือนนี้เป็นเดือนของวันแห่งความรัก (๑๔ ก.พ.) งานพุทธาภิเษก สุดยอดปาฏิหาริย์ มาฆฤกษ์

เหตุการณ์ทั่วไป
อ.๑ ส.นาทอง สิงคีวัณโณ พระอาคันตุกะและชาวหินผาฟ้าน้ำ จ.ชัยภูมิ ส.เน้นแก่น พลานีโก ส.มือมั่น ปูรณกโรและชาวศาลีฯ มาเยี่ยมหลวงปู่แจ้งจริง อมโล ซึ่งป่วยอยู่ห้อง I.C.U. โรงพยาบาลมหาราช จ.นครราชสีมา
พ.๒ ไฟฟ้าดับตลอดวันเพราะสายไฟใหญ่ข้างถนนขาดด้วยมีรถชนเสาไฟหัก งานต่างๆที่ใช้ไฟฟ้า ต้องหยุดชะงัก
พฤ.๓ โรงงานผลิตขวดช่วยชาติ เดินเครื่องตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อส่งให้หมู่เราซึ่งกำลังรออยู่ แรงงานหน้าเครื่อง ยังขาดคนประจำช่วยคุณเขียว(เมืองงาม)แรงงานบรรจุต้องอาศัยนักเรียนและ ผู้มีอายุ แม้แต่คุณเอื้ออภัย ที่พักฟื้นจากอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์คว่ำ ฟันหักไป ๒ ซี่ ก็ยังลุกมาช่วย
ศ.๔ ส.ดินไท ธานิโย ส.ธาตุดิน ปฐวีรโสและคณะ ไปภาคเหนือพร้อมด้วยนักเรียน
ม.๖ กลับมาเวลาเย็น ส.ดาวดิน ปฐวัตโต ส.เทินธรรม จิรัสโส จากบ้านราชฯ มาเยี่ยมหลวงปู่อมโล ที่โรงพยาบาล พักค้าง ๒ คืน
ส.๕ สม.เป็นหญิงและคณะซึ่งไปรักษาตัวด้วยการฝังเข็มกลับมาจากขามสะแกแสง
-บ่ายประชุมสมาชิกพรรคเพื่อฟ้าดิน สาขา ๓ นครราชสีมา แล้วประชุมคณะกรรมการชุมชนสีมาฯต่อ ปัญหาโรงขวดขาดแรงงานมาเป็นอันดับ ๑
อ.๖ ส.ดินไท ธานิโย บิณฑบาตแล้วนั่งรถประจำทางไปเยี่ยมโยมพ่อที่ กท.ม. ส.ธาตุดิน ปฐวีรโส ส.ใต้ดาว เหฏฐานักขัตโต สม.นวลนิ่ม นักเรียนพร้อมคุรุฐานกสิกรรม ไปเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำฐาน ที่บ้าน จ.บุรีรัมย์ จ.สุรินทร์ พร้อมรับบริจาคข้าวเปลือก ข้าวสาร ซึ่งผู้ปกครองประสงค์ทำบุญด้วย แต่ไม่สามารถ นำมาเองได้ ได้พักค้างบ้านคุณนาน้อม ๑ คืน
จ.๗ ส.ดินไท กลับจากเยี่ยมโยมพ่อแล้วไปบ้านวังม่วงต่อกับคณะคุณทองอินทร์ ซึ่งไปเยี่ยมกลุ่ม และนำผัก มาใช้ในการอบรม ส.แดนเดิม พรหมจริโย และกลุ่มศิลป์จากบ้านราชฯ มาเพื่อเยี่ยมหลวงปู่ อมโล และไปดูหินอ่อนที่จะนำไปประดับบ้านราชฯ
อ..๘ ส.ดินไท ไปดูหินอ่อนที่ปากช่องกับ ส.แดนเดิมและคุณเปีย จากบ้านราชฯ
พ.๙ - ศ.๑๑ อบรมนักเรียนชั้น ม. ๑ - ๓ โรงเรียนบ้านหินโคน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ จำนวน ๗๙ คน ครูนำมา ๖ คน
ศ.๑๑ ส.ธาตุดิน ปฐวีรโส ไปเป็นวิทยากรเรื่อง "ผู้นำหลงทิศเกษตรกรหลงทาง" ตามที่กลุ่ม อินแปง จ.สกลนคร นิมนต์ ไปพร้อมด้วย ส.ใต้ดาว กรักน้ำเพชร และนักเรียน สส.ม.ชั้นม.๔ - ๕ พักค้าง ๓ คืน ส.พอจริง สัจจาสโภ ส.ร่มบุญ ฉัตตปุญโญ และตัวแทน ศูนย์ฝึกอบรมไปประชุมกลุ่ม "วังสีเมฆ" ที่วังน้ำเขียว พักค้าง ๑ คืน
ส.๑๒ หลังบิณฑบาต ส.ดินไท สณ.ด่วนดี และฝ่ายตกแต่งบ้านราชฯไปรับหินอ่อนจากปากช่องไปบ้านราชฯแล้วไปร่วมงานที่สวนส่างฝัน จ.อำนาจเจริญ ซึ่งครูตุ่ง (ฟ้าปลี้ม) และแม่ทองสุขไปรักษาตัวกับหมอเขียวก่อนแล้ว เวลาบ่ายกลุ่ม "ซีเกรท" ๒๐ คน มาขอดูวิถีชีวิต ชุมชน ส.พอจริง พูดคุยด้วย จากนั้นฝ่ายต้อนรับพาเดินชมสถานที่
-ส.ฟ้าไท สมชาติโก ส.ฟัารู้ นโภคโต ส.ลึกเล็ก จุลลคัมภีโร และนักเรียน สส.ธ. ชั้นม.๑ กับชาวบ้านราชฯ กลุ่มหนึ่ง มาแวะรับประทานอาหาร พักค้าง ๑ คืน แล้วเดินทางไปไพศาลีฯ
อ.๑๓ บ่ายสมณะประชุมคุรุฝ่ายชายซึ่งดูแลนักเรียนชาย สิกขมาตุประชุมคุรุฝ่ายหญิงซี่งดูแล นักเรียน หญิง ค่ำประชุมคุรุประจำชั้น
จ.๑๔ สม.นวลนิ่ม สม.เป็นหญิง และญาติโยม ๑ รถตู้ไปงานสวดศพ พ.ต.ท.ไพจิตร คุณทะวงษ์ พ่อคุณอ้อย (พ่อตาคุณสิน) ที่ขามสะแกแสง
พ.๑๖ ส.เมืองแก้ว ติสสวโร และคณะจากสันติฯ ส.ดินดี จิตตสันโต และส.พอแล้ว สมาหิโต จาก ทักษิณอโศก มาเยี่ยมหลวงปู่แจ้งจริง ที่โรงพยาบาล และเยี่ยมหลวงพ่อนานุ่ม ที่วัด ส.ดินดี ส.พอแล้ว พักค้างคืนเพื่อร่วมเดินทางไปงานศพ พ.ต.ท.ไพจิตรแล้วจะไปร่วมงานพุทธาฯ ที่ศาลีอโศก
พฤ.๑๗ สมณะ ๑๒ รูป สิกขมาตุ ๓ รูป ไปฉันภัตตาหารและฌาปนกิจศพ พ.ต.ท.ไพจิตร ที่ขามสะแกแสงแล้ว ส.ดินดี ส.ดินไท ส.ธาตุดิน สิกขมาตุ ๓ รูป และคณะคุรุ ๑ รถตู้ไปศาลีฯ เพื่อร่วมสัมมนาคุรุชาวอโศก ส.พอแล้วไปเยี่ยมหลวงปู่อมโลที่โรงพยาบาลแล้วจึงไปศาลีฯร่วมงานพุทธาฯ ส.ร่มบุญ ส.พอจริง ส. ใต้ดาว จาริกไปศาลีฯ ส.สร้างไท ปณีโต ส.คำจริง วจีคุตโต ส.นานุ่ม กัสสโก กลับสีมาฯ พร้อมกับ ญาติโยมที่ไปร่วมงานศพ
ส.๑๙ ส.สร้างไท ส.คำจริง และญาติโยมกลุ่มใหญ่กับนักเรียนบางคน เดินทางไปร่วมงาน พุทธาฯศาลีฯด้วยรถบัส ส.น่านฟ้า สุขฌาโน
ส.นานุ่ม หลวงพ่อบุญ อยู่สีมาฯพร้อมด้วยญาติโยมและนักเรียนอีกกลุ่มหนึ่ง ส.แจ้งจริง อมโล ป่วยอยู่ที่ โรงพยาบาล มีโยมลูกหลานคอยดูแล
อ. ๒๐ - ส.๒๖ งานพุทธาฯ ที่ศาลีอโศก
พ. ๒๓ หลวงปู่แจ้งจริ อมโล มรณภาพ ที่โรงพยาบาล เวลาประมาณ ๐๑.๐๐ น. อายุได้ ๘๙ ปี นับเป็น รูปที่ ๕ ซึ่งมรณะในรูปแบบสมณะชาวอโศก
พฤ .๒๔ ส.ดินไท ส.ร่มบุญ รับศพหลวงปู่ไปไพศาลี มีญาติโยม ตามไปหลายคน
ศ. ๒๕ ฌาปนกิจศพหลวงปู่แจ้งจริง อมโล ที่ศาลีอโศก ในงานพุทธาภิเษกฯมีผู้ร่วมงานนับพัน
ส.๒๖ ส.สร้างไท ส.คำจริง สม.หยาดพลี สม.นวลนิ่ม และนักเรียนพร้อมด้วยชาวสีมาฯ ซึ่งไปร่วม งานพุทธาฯ เดินทางกลับด้วยรถบัส และรถตู้ ส.ดินไท ไปเยี่ยมโยมพ่อ ที่ กรุงเทพฯกับ ส.ดาวดิน ส.พอจริง ส.ธาตุดิน ส.ใต้ดาว อยู่ประชุมสมณะนวกะ ๓ วันแล้วจึงเดินจาริกกลับ พร้อมด้วย ส.ร่มบุญ ส่วน ส.ธาตุดิน ขึ้นเหนือไปรักษาโรคไซนัส สม.เป็นหญิงไปเยี่ยมโยมพ่อกับคุณพลังคำ
อ.๒๗ ประชุมคณะกรรมการ
จ.๒๘ ส.เด็ดขาด จิตตสันโต มาจากโป่งแดงแวะฉันภัตตาหารแล้วไปศีรษะฯ โยมประคอง โยมเกตุ ไปส่งถึงศีรษะฯ สม.หยาดพลี โดยสารรถไปเยี่ยมสม.พึงพร้อมด้วย ส.ดาวดิน มากับส.ดินไท ไปแวะฉัน ภัตตาหารที่มร.ส. พบกับส.กล้าจริงซึ่งมารับสิ่งของไปไว้ที่บ้านราชฯ ส.ดินไทกลับสีมาฯ ส.ดาวดิน ไปเยี่ยมคุณนงลักษณ์ ซึ่งป่วยหนักที่ดินหนองแดนเหนือ จ.อุดรฯ กับส.คำจริงและคณะคุณดุล (ฮังดิน)

ของฝากเดือนนี้ หลวงปู่แจ้งจริง อมโล ได้เป็นมรณานุสติ ไปไม่กลับ หลับไม่ตื่น ฟื้นไม่มี หนีไม่พ้น ผู้ที่ยัง ไปๆ มาๆ ก็พึงสังวรไว้

(เฉลยปริศนาธรรม ๑.ธาตุทั้งสี่อันมี ดิน น้ำ ลม ไฟ ๒.ไตรลักษณ์ อันมี อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ๓. จิตวิญญาน ๔.ความดีความชั่ว)

- สม.นวลนิ่ม ชาวหินฟ้า -ราชธานีอโศก
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๘

เหตุการณ์ทั่วไป
พ.๒ ประชุมคุรุให้คะแนนศีลเด่น เป็นงาน
พฤ.๓ ประชุมคุรุพิจารณาพฤติกรรมเด็ก
พ.๙ ประชุมกรรมการชุมชน
ส.๑๒-อา.๒๗ นักเรียนชั้น ม. ๑ เดินทางไปศึกษาการบูรณาการงานพิเศษพุทธาภิเษกฯ ที่ ศาลีอโศก
งานพุทธาฯ เป็นงานที่ชาวอโศกมาปฏิบัติถือ ศีล ๘ เด็กสัมมาสิกขาทุกสาขาต้องไปเรียนรู้การจัดงานและความเป็นอยู่ของชาวศาลีอโศก เพื่อสืบสาน งานนี้เอาไว้ ให้ไปยาวนาน เราจัดเป็นระบบการศึกษา ที่มีปรัชญา ศีลเด่น เป็นงาน ชาญวิชา ให้ความรู้ ปฏิบัติจริง และประเมินผลให้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
ศ.๑๘ ชาวบ้านราชฯ เดินทางไปร่วมงานพุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์
อา.๒๗ กิจนิมนต์ทำบุญที่บ้านลูกสาวยายเหมือนคำ ที่ จ.ชัยภูมิ
จ.๒๘ ประชุมสรุปไปร่วมงานพุทธาภิเษกและเตรียมงานอบรม

การอบรม
ศ.๔-อ.๘ อบรมนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าศิลา จ.สุรินทร์ ชั้น ม.๑ - ม.๓ จำนวน ๑๘๐ คน ครู ๑๐ คน
ศ๑๑-อ.๑๕ อบรมนักเรียน ๘ โรงเรียนตำบลหนองบก กิ่งอำเภอเหล่าเสือโก้ก จ.อุบลฯ ชั้น ป.๖ และ ม.๑ จำนวน ๑๘๐ คน ระดมการกระทำชุมชนให้เข้มแข็ง ฉลอง ๗๒ ปี พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์
ส.๒๗ ตี ๔.๓๐ น. เปิดเพลงทำ๕ ส. เพื่อทำให้ชุมชนสะอาดน่าอยู่และสวยงาม และ ตี ๕ ออกกำลังกาย ที่ศูนย์สุขภาพ เพื่อทำให้ร่างกายแข็งแรง

ผู้มาเยือน
จ.๓๑ม.ค.-ศ.๔ กลุ่มกรีนเวย์พาชาวต่างประเทศ มา ๑๑ คน ได้แก่ อเมริกา เยอรมัน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และอังกฤษ
ศ.๑๑ คณะครูนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง อ.วารินฯ จ.อุบลฯ จำนวน ๕๐ คน
-คณะครูนักเรียนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลฯ ๔๕ คน
พฤ.๑๗ กลุ่มสตรีและผู้นำชุมชน บ้านหมากมาย อ.เดชอุดม จ.อุบลฯ ๑๐๐ คน
ศ.๑๘ คณะครูนักเรียน โรงเรียนบ้านสะอาดนามี อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ๘๐ คน

ในวาระที่พ่อท่านอายุ ๗๒ ปี ในปี ๒๕๔๙ นี้ พวกเราชาวอโศกร่วมกันสร้างชุมชนบุญนิยม ให้เป็นชุมชน เข้มแข็งกันทั้งประเทศ ตามแนวทางที่ พ่อท่านให้เอาไว้แล้ว สิ่งใดที่ท่านทั้งหลาย ได้อธิษฐาน (ตั้งใจ) เอาไว้ดีแล้ว ขอให้ท่านทั้งหลาย ลงมือกระทำจริง พากเพียรจัด จนเป็นที่ประจักษ์แจ้งกับตนเอง และ มวลมนุษยชาติเทอญ

นอบน้อมคารวะและพากเพียรด้วยชีวิตและจิตวิญญาณแด่พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์

- สมณะฟ้าไท สมชาติโก -ภูผาฟ้าน้ำ
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๘

หลังจากงานฉลองหนาวฯครั้งที่ ๓ ผ่านไป ความเงียบสงบ สมถะ ก็กลับคืนมา สมณะนวกะส่วนหนึ่ง ลงมาช่วยงาน และศึกษาเรียนรู้ตามพุทธสถานต่างๆ

ช่วงงานพุทธาภิเษกฯ อ.๑ สมณะบินบน ถิรจิตโต ได้มีการจัดอบรมทำคอร์สนวกะก่อนงานพุทธาฯ จนถึงหลังงานพุทธาฯ ต่ออีก ๓ วัน เป็นการศึกษาของนวกะ บูรณาการตามงานชาวอโศก

เหตุการณ์ในรอบเดือน
ศ.๔ สมณะ ๑๐ รูป นำโดยอ.๑ (สมณะบินบน ถิรจิตโต) มาร่วมงานขึ้นบ้านใหม่ คุณใจประนม เจริญทรัพย์ ต.สันทราย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ มีรองผู้ว่าจ.เชียงใหม่ มาเปิดที่ทำการของกลุ่ม ผู้ผลิตผ้าฝ้ายกำปอ
ส.๕ สมณะ ๔ รูป พระอาคันตุกะ ๑ รูป นำโดย อ.๑(สมณะบินบน ถิรจิตโต) ประชุมชาวชุมชน เพชรผาภูมิ ต.วังทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
อา.๖ สมณะ ๓ รูป นำโดย อ.๑ ไปร่วมงานศพคุณแม่ซุ้งเคียง แซ่ลิ้ม ซึ่งเป็นคุณแม่ของคุณพิบูลย์ มนัสพล (ประธาน บจ.แด่ชีวิต) เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจ ที่วัดหัวลำโพง กทม.
ศ.๑๑ อ.๒ (สมณะเก้าก้าว สรณีโย) สมณะสยาม สัจจาญาโณ ประชุมชาวชมร. พร้อมทั้งเลือก ผู้รับใช้ ชมร.ช.ม.คนใหม่ ซึ่งได้คุณบัวดาว พรหมเลิศ เป็นผู้รับใช้
ส.๑๒ เช้าประชุมคณะกรรมการชุมชน
-ก่อนฉัน ประชุมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ
ศ.๑๘-ส.๒๖ หมู่สมณะ ชาวชุมชน คนวัด ญาติธรรม เดินทางไปร่วมงานพุทธาภิเษกสุดยอด ปาฏิหาริย์ ที่ศาลีอโศก จ.นครสวรรค์
ศ.๑๘-อ.๑มี.ค. อ.๑ จัดการศึกษาบูรณาการกับสมณะนวกะ ที่ศาลีอโศก จ.นครสวรรค์ การจัดการศึกษา บูรณาการครั้งนี้ มีการดำริเปลี่ยนผู้รับใช้ สภานวกะรูปใหม่ และจะมีการเลือก ผรช. สภานวกะ รูปใหม่ ที่งานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธ ครั้งที่ ๒๙ ที่ศีรษะอโศก

ข้อฝาก คำคม จากพ่อท่าน
ความเป็นกลางคือใจมีปรมัตถ์เป็นผุฏฐัสสะ โลกธัมเมหิ จิตตัง ยัสสะ น กัมปติ
จิตเมื่อถูกกระทบ กับผัสสะแล้ว ตั้งมั่นไม่หวั่นไหว

- สมณะโพธิสิทธิ์ โพธิสิทโธ -สังฆสถานทักษิณอโศก
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๘

ช่วงนี้เป็นโอกาสดีมากที่พวกเราชาวชุมชน เริ่มมาเคี่ยวภายในกัน เพราะตลอด ๓-๔ ปีที่ผ่านมา พวกเรา ได้แต่อบรมคนภายนอก ไม่มีเวลาให้กับคนภายใน โอกาสต่อยอดไม่มี เป็นเหตุให้พวกเรา เริ่มหมดแรง หลายคน เริ่มถอยไปอยู่บ้าน คนนอกก็ไม่มา ไม่เพิ่ม กฎระเบียบของชาวชุมชนก็ หละหลวม เรื่องศีล เรื่องกิจวัตรถูกปล่อยปละละเลย หย่อนยาน หมู่สงฆ์พิจารณาแล้ว หากปล่อย ให้เป็นเช่นนี้ต่อไปคงไม่ดีแน่ๆ เพื่อความยืนยาวของศาสนา และความเข้มแข็งของชาวชุมชน จึงกำหนดทำกิจวัตร ทำวัตรเช้า วัตรเย็น ทุกวัน เว้นวันพุธ และทำกิจกรรมร่วมกัน เน้นทำกิจกรรมหลัก ๗อ. ๕ส. และ ๓ อาชีพกู้ชาติ หลังจาก เริ่มนโยบายใหม่นี้ ความอบอุ่น ความเป็นพี่เป็นน้อง ก็ปรากฏ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ความขัดแย้ง ลดน้อยลงเรื่อยๆ

เหตุการณ์ในเดือนนี้
ทุกวันจันทร์ตรวจศีลคนวัดและชาวชุมชน
ศ.๔ สมณะเลื่อนลิ่วเดินทางไปช่วยอบรมเด็กที่ดินหนองแดนเหนือ
จ.๗ ประชุมวิสามัญชาวชุมชน
-สมณะแก่นผา สารุปโป เดินทางกลับหินผาฟ้าน้ำ
อ.๘ อ่านกฎระเบียบของชาวอโศก
-สมณะประชุมสวดปาติโมกข์
ศ.๑๘ สมณะดินทอง นครวโร และสมณะลั่นผา สุชาติโก เดินทางพร้อมกับญาติโยม ไปร่วมงาน พุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์ ที่ศาลีอโศก

ข้อคิดก่อนจาก
สัตว์โลกรวมทั้งมนุษย์ ล้วนถูกจองจำกักขังด้วยความสุขหลอกๆ ที่ชื่อว่า กามราคะ กามราคะยิ่งเสพ ยิ่งติดเหมือนยาบ้า ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอ ผู้ที่เห็นโทษภัยของกามได้ คือพระอาริยะเจ้าทั้งหลาย ผู้จะค้นพบ สัจธรรมได้ ต้องกล้าทิ้งโลกียสุข กล้าออกจากกรอบเดิมๆ กล้าที่จะลองทำ สิ่งใหม่ๆ โดยไม่กลัว ความยากลำบากและไม่กลัวตาย
- สมณะดินทอง นครวโร -สังฆสถานหินผาฟ้าน้ำ
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๘

ในเดือนนี้ ชาวอโศกได้สูญเสียนักรบแนวหน้าแห่งกองทัพธรรม ไปอีกหนึ่งรูป ท่านคือ สมณะแจ้งจริง อมโล ท่านเป็นสมณะที่อายุยืนยาวที่สุด เป็นแบบอย่างแห่งความสงบเสงี่ยม และอ่อนน้อน ถ่อมตน ท่านจากไปด้วยอาการสงบ ชาวหินผาฯขอแสดงความอาลัย มาถึงหลวงปู่มา ณ โอกาสนี้

เหตุการณ์ความเคลื่อนไหว
อ.๑ สมณะ หินกลั่น ปาสาณเลโข และสมณะปองสูญ โฆสิตธัมโม พร้อมด้วยคุรุ และ นักเรียน สัมมาสิกขา ชั้น ม.๖ รวม ๒๘ คน จาก ศีรษะอโศก มาแวะเยี่ยม หลังกลับจากงาน ฉลองหนาว ที่ภูผาฟ้าน้ำ จ.เชียงใหม่
พ.๒ ชาวบ้าน ๖ คน จากบ้านหนองแสง ต.ช่องสามหมอ อ.แก่งคร้อ มาศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการทำ บ้านดิน
- หลวงพ่อนาทอง สิงคีวัณโณ กับญาติธรรม เดินทางไปเยี่ยมอาการอาพาธ ของหลวงปู่อมโล ที่โรงพยาบาล มหาราช จ.นคร-ราชสีมา
พฤ.๓ นายธวัช สุวุฒิกุล อดีตผู้ว่าราชการ จ.ชัยภูมิ และนายชาคร เขิมขันธ์ ผช.ผอ. วิทยาลัย เกษตรกรรม ชัยภูมิ มาเยี่ยมชมเกษตรไร้สารเคมีของชาวหินผาฯ
ศ.๔ ชาวศีรษะอโศก จำนวน ๓๐ คน นำโดย สมณะแก่นหล้า วัฑฒโน มาแวะทานอาหาร ก่อนเดินทางไป พุทธสถานศาลีอโศก
จ.๗ รถสิบล้อจาก พุทธสถานศาลีอโศก ได้มาช่วยขนขี้อ้อย จากโรงงานน้ำตาล"วังขนาย" ซึ่งทาง โรงงานได้ ให้มาฟรี ทั้งหมด ๖ คัน มาให้ชาวหินผาฯทำปุ๋ย
อ.๘ นางกาญจนา ชวนไชยสิทธิ์ พยาบาล จากโรงพยาบาลชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะอีก ๕ คน มาศึกษา ดูงาน การทำน้ำหมักชีวภาพ จากชาวชุมชน
-นายวันชัย เจ้าหน้าที่ สกก. จ.ชัยภูมิ พร้อม ด้วยคณะ จำนวน ๖ คน มาตรวจเยี่ยมสหกรณ์ ของชาวชุมชน
อ.๘-ศ.๑๘ สมณะนึกนบ ฉันทโส ได้รับนิมนต์ จากทางสถาบันเพื่อพัฒนาเกษตรและชนบท จำเนียร สารนาค(สจส.) นำโดย คุณสมหมาย สาตะทรัพย์ ไปช่วยผู้ประสบภัยจากคลื่นยักษ์สึนามิ ที่บ้าน หาดทรายขาว บ้านบางม่วง บ้านพรุเตียว บ้านปากวีป และ บ้านบางเนียง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
อา.๑๓ สมณะแก่นผา สารุปโป กับ คุรุ ๓ ท่าน พร้อมด้วย นักเรียนสัมมาสิกขา ชั้น ม.๑ ไปเรียนเชิง บูรณาการ และ ช่วยเตรียมงานพุทธาภิเษกฯ ที่ศาลีอโศก
จ.๑๔ แม่ชี วรนาด แสงวิเชียร จากวัดป่าสุคโต มาพักค้างศึกษาการปฎิบัติธรรมของชาวอโศก
อ.๑๕ คุณ Jeffrey Boffo และ คุณ Courtney Grimes-Sutton จากอเมริกา ตั้งใจมาช่วยทำบ้านดิน และสอน ภาษาอังกฤษ ที่หินผาฯ
-เจ้าหน้าที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา เขต ๒ จ.ชัยภูมิ มาเยี่ยมชมการจัดการการศึกษา สัมมาสิกขา หินผาฟ้าน้ำ
พ.๑๖ ซิสเตอร์ วัชราภรณ์ บุดดา กับคุรุอีก ๒ ท่าน จากโครงการเด็กสากล จ.ขอนแก่น มาเยี่ยมชม ชุมชน และติดต่อจะเอานักเรียนในโครงการมาอบรมด้วย
- คุรุจากชุมชน"ดินหนองแดนเหนือ" นำโดย สมณะ อรณชีโว มาแวะพัก ๑ คืน แล้วเดินทางต่อไป สัมมนาคุรุ ที่ ศาลีอโศก
พฤ.๑๗ สมณะ ๕ รูป และคุรุอีก ๕ คนไปร่วมงาน"สัมมนาคุรุ"ประจำปีของชาวอโศก และร่วมงาน พุทธาภิเษกฯ ที่ ศาลีอโศก
ส.๑๙ ชาวหินผาฯ เดินทางไปร่วมงานพุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์ ที่ ศาลีอโศก
อ.๒ ชาวชุมชนกำลังดำเนินการการจัดตั้งหมู่บ้าน วันนี้ทางสภา อบต.ได้นำเข้าพิจารณาใน ที่ประชุม ที่ประชุม ได้ให้ความเห็นว่า
ทุกขั้นตอนที่ดำเนินมาถูกต้องแล้ว เหลือเพียงการไปกำหนดเขตให้ชัดเจน คาดว่า ถ้าไม่ได้ในปีนี้ ก็คงจะได้ในปีหน้านี้
พฤ.๒๗ สมณะหินผาฯ และสมณะบ้าชราชฯ ๑๒ รูป สิกขมาตุ ๓ รูป ไปร่วมงาน เปิดสวน "ชัยภูมิอโศก" และ รำลึกถึงโยม เหมือนคำ ที่สวน "ชัยภูมิอโศก" จ.ชัยภูมิ
ศ.๒๘ คุรุ ๑ ท่าน และ ทีม ม.วช.ศาลีอโศก อีก ๗ คน ได้มาช่วยฝึกขบวนการกลุ่ม และ ระเบียบ วินัย ให้แก่นักเรียน สัมมาสิกขา หินผา ฟ้าน้ำ

ก่อนจบหยิบยกคำพูดของพ่อท่าน ที่กล่าวไว้ในงานพุทธาภิเษกฯ เพื่อลูกๆจะได้ ปฏิบัติสลายอัตตา ให้ได้ ท่านพูดว่า "ต้องยอมให้เขาเอาฝ่าเท้ามาลูบหัวให้ได้" ก็จะทำให้การปฏิบัติ ของพวกเรา เข้าใกล้พระนิพพาน

- สมณะกลางดิน โสรัจโจ -

- สารอโศก อันดับที่ ๒๘๐ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ -