สรุปรายงานการประชุมองค์กรต่างๆของชาวอโศก


สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการมูลนิธิธรรมสันติ
E-mail: [email protected]
ครั้งที่ ๒/๒๕๔๘(๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘)
-กรรมการขาดประชุม ๔ คน
-มีการแก้ไขรายงานแล้วจึงรับรองรายงานการประชุมครั้ง ๑/๒๕๔๘ และรายงานการประชุมวิสามัญครั้งที่ ๑/๒๕๔๘
-รับรองบัญชีรายรับ-รายจ่ายประจำเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๔๗
-มีผู้เสนอเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์และแผนที่ ที่อยู่ของแต่ละพุทธสถานสังฆสถานของชาวอโศกในวารสารสารอโศก ทั้งนี้จะได้ปรึกษาหารือกับคณะทำงานสารอโศกต่อไปว่าเป็นไปได้หรือไม่
-โรงเรียนสัมมาสิกขาปฐมอโศก (สส.ฐ.) และโรงเรียนสัมมาอาชีวสิกขาปฐมอโศก (สอฐ.) เมื่อวันที่ ๒๗-๒๙ มกราคม ๒๕๔๘ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) มาประเมินผลภายนอกโรงเรียน ผลผ่านทุกมาตรฐาน ๑๖ มาตรฐาน ระดับดี ๑๒ มาตรฐาน พอใช้ ๔ มาตรฐาน
-ธรรมสันติทันตกรรม สถิติผู้มารับบริการเดือนมกราคม ๒๕๔๘ จำนวน ๗๑ ราย ท.ญ.จงดี พาชีรัตน์ บริจาคชุดทำฟัน จำนวน ๒ ชุด โดยจะมอบให้ ชุมชนเพชรผาภูมิ อ.เมือง กำแพงเพชร ๑ ชุด และ ร.พ.กันทรลักษ์ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ๑ ชุด
-เจ้าหน้าที่จากบมจ.โฟร์โมสต์ ฟรีสแลนด์ (ประเทศไทย) มาเยี่ยมศาลากิจถั่วเพื่อนำน้ำเต้าหู้ไปตรวจสอบ
-หน่วยงานบุญญาภิบาล วันที่ ๕-๑๐ มีนาคมศกนี้ จะเปิดการรักษาแบบโฮมิโอพาธี (homeopathy คือความเชื่อที่ว่ายาที่ใช้รักษาโรคสามารถทำให้เกิดอาการเดียวกันของโรค ถ้าให้ในปริมาณน้อยที่สุดแก่ผู้ที่ไม่เป็นโรคนั้น)
-โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก (สส.สอ.) เมื่อวันที่ ๑๖-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ เจ้าหน้าที่จาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)มาประเมินผลภายนอกโรงเรียน ผลปรากฏผ่านอยู่ในเกณฑ์ดี ๑๒ มาตรฐาน พอใช้ ๔ มาตรฐาน
-การก่อสร้างอาคารบุญนิยม ได้ซื้อลิฟต์ยี่ห้อ ฮิตาชิ จำนวน ๑ เครื่อง ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว ๒๗ % และเทพื้นชั้น ๔ คาดว่างานโครงสร้างจะเสร็จในเดือนเมษายน ๒๕๔๘ ที่เหลือเป"นงานตกแต่งภายใน
-มีมติให้ น.ส.ฟ่องฟ้า ศรีวรพรกุล เป็นตัวแทนมูลนิธิเพื่อเป็นคณะทำงานในสถาบัน-บุญนิยม
-อาคารตะวันงาย ๑ รณรงค์ปลูกต้นไม้ ชั้นดาดฟ้า และทำความสะอาดให้เป็นสถานที่ออกกำลังกายของชาวชุมชนสันติอโศก รณรงค์ การแยกขยะ และทำน้ำหมักชีวภาพจากขยะสด นำมาใช้เป็นเครื่องสาธารณูปโภค และเป็นปุ๋ยต้นไม้
-ได้รับหนังสือจากมูลนิธิศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์ แจ้งผลการคัดเลือกนักสังคมสงเคราะห์ ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๗ และเชิญร่วมงานวันปกรณ์'๔๘ ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
-ได้รับหนังสือจากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ เรื่องขอความร่วมมือเสนอผลงานเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชน ประจำปี ๒๕๔๘ และให้โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก ซึ่งสังกัดมูลนิธิธรรมสันติพิจารณานักเรียนตามความเหมาะสม
-กำหนดการประชุมครั้งต่อไป วันอาทิตย์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สันติอโศกสรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการกองทัพธรรมมูลนิธิ

E-mail: [email protected]
ครั้งที่ ๑/๒๕๔๘ (๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘)
-กรรมการขาดประชุม ๘ คน
-ชมรมขยะวิทยา นายหนึ่งพุทธ วิมุตตินันท์ กรรมการได้เข้าร่วมประชุมการแก้ปัญหาคลองแสนแสบ ที่จัดโดยสถาบันบัณฑิตพัฒน-บริหารศาสตร์ โดยโรงเรียนต่างๆเป็นแกนหลักในการดำเนินการ ส่วนโรงเรียนสัมมาสิกขา สันติอโศกรับในการผลิตน้ำหมักชีวภาพ จุลินทรีย์ เพราะผลิตได้วันละ ๑,๐๐๐ ลิตร และเทลงท่อน้ำทิ้งแล้วระบายลงคลองแสนแสบ จะแก้ปัญหาได้ โดยรับจะประสานงานกับหน่วยงานชาวอโศกที่เกี่ยวข้องต่อไป
-วิทยุชุมชน ปิดสถานีวิทยุชุมชนศาลีอโศก เนื่องจากมีผู้รับเงินโฆษณาแล้วนำไปใช้ส่วนตัว ทั้งยังไม่ตรงนโยบายของวิทยุชุมชนของชาวอโศกที่แท้จริง ได้รับแผ่นเอ็มพี ๓ รวมบทเพลง ชาวอโศก เพื่อเปิดในวิทยุชุมชนชาวอโศก
-เสนอให้ นายธำรงค์ แสงสุริยจันทร์ เป็นตัวแทนคณะทำงานในสถาบันบุญนิยม
-ขายรถเบนซ์ เลขทะเบียน วต ๘๖๔๕ ในราคา ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท และนำเงินดังกล่าว สมทบซื้อรถตู้โตโยต้า
-ได้รับเอกสารรายชื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมธรรมทัศน์สมาคม

E-mail: [email protected]
ครั้งที่ ๒/๒๕๔๘ (๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘)
-กรรมการขาดประชุม ๕ คน
-หนังสือจำหน่ายดี ได้แก่ "นาฬิกาชีวิต" ของอาจารย์สุทธิวัสส์ คำภา วีซีดี ชุดซับขวัญชาวใต้ และแผ่นดีวีดี ธรรมะบรรยายของ
พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์
-อนุมัติเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท ให้ชุมชนปฐมอโศก เพื่อซื้อหมึกสีเครื่องพิมพ์(printer) เพื่อผลิตสื่อ วีซีดี
-นายปรีชา ธรรมพิภพ อุปนายก คนที่ ๑ นำเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท ไปมอบให้ ท่านอาจารย์ วศิน อินทสระ ในกรณีนำผลงานออกเผยแพร่ ตามหนังสืออนุญาตลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๗
- กำหนดการประชุมครั้งต่อไปวันอาทิตย์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๘ ณ สันติอโศกสรุปรายงานการประชุม
ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย
สาขาหน้าสันติอโศก (ชมร.สตอ.)

(๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘)
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๑๗ คน
-พิจารณาราคาอาหารในร้านชมรม ข้าวราดแกง(กี่อย่างก็ได้) จานละ ๑๕ บาท หากตักใส่ภาชนะต่างหาก คิดราคาตามปริมาณอาหาร
- กำหนดปิดร้านเพื่อร่วมงานพุทธาภิเษกฯ ที่พุทธสถานศาลีอโศก อ.ไพศาลี นครสวรรค์ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ภายในงานชมรมอาสาประกอบอาหารในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
-นายดาบบุญ ดีรัตนา ได้รับเลือกเป็นตัวแทนของชมรมในการเป็นกรรมการชุมชนสันติอโศก
-นางเรี่ยม อิ้มคำ (ป้าอ้วน) อาสาสมัครประสบอุบัติเหตุล้มจนกระดูกก้นกบแตก รักษา ตัวที่โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีในโครงการ ๓๐ บาท ส่วนค่าใช้จ่ายพิเศษ กองบุญคุ้มครองภัยเป็นผู้อนุเคราะห์
-อาสาสมัครช่วยงานการเงินในร้าน จำนวน ๕ คน ได้แก่ นางอโณทัย เจตสันต์ น.ส.ตะวันธรรม ข่าทิพย์พาที น.ส.เกร็ดหิน บุญศิริ นางมะลิวัลย์ ธำรงค์ธนกิจ นางละเอียด ฉัตรปรียาคุปต์
-รับโอวาทจากสมณะเมืองแก้ว ติสสวโร ให้ยึดมั่นในอุดมการณ์ตามที่พระพุทธองค์ตรัสว่า "วันคืนล่วงไปๆ บัดนี้เราทำอะไรอยู่" เน้น
การทำเตวิชโช เพื่อหาทางแก้ไข

สาขาเชียงใหม่
(๗ มกราคม ๒๕๔๘)
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๒๒ คน
-ผู้พักค้างชาย ๒ คน หญิง ๑๓ คน
-วันอาทิตย์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ ชมรมจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ สมณะเก้าก้าว สรณีโย แสดงธรรม และแจกแผ่นพับธรรมะ
-งานปีใหม่ที่บ้านราชฯ ชมรมเป็นเจ้าภาพทำขนมจีนน้ำเงี้ยว ทอดแคบเจจำหน่าย
-เดินทางไปร่วมซับขวัญชาวใต้ ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๔๘ เตรียมน้ำพริกและของแห้งไปด้วย และกำหนดปิดร้านชมรม ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
-พิจารณาราคาอาหาร
-สมาชิกเปิดใจและรับโอวาทจากสมณะเก้าก้าว สรณีโย และสมณะฟ้ารู้ นโภคโต เน้นความสะอาดของที่พัก หากสกปรกทำให้ป่วยได้ ให้ประสานและรักษาน้ำใจ มองกันด้วยสายตาที่เอ็นดู ปีใหม่ขอให้ทุกคนมีกายกรรม วจีกรรม มโนกรรมที่ดีตลอดไปสรุปรายงานการประชุม
เครือข่ายชุมชนชาวอโศก
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๗- ๒๕๔๘

กลุ่มปราการอโศก
(๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘)
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๑๑ คน นายพยัพ เชิดชูชัยไพบูลย์ ผู้รับใช้กลุ่ม ดำเนินการประชุม
-รับรองบัญชีรายรับ-รายจ่ายกองบุญปราการอโศก และรายงานการเงินกองบุญสงเคราะห์ปราการอโศก
-ได้ส่งเงินงวดที่ ๒๑ ในโครงการร่วมบุญปฐพีพุทธ จำนวน ๑๔,๖๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๓๔๔,๖๐๐ บาท
-สมาชิกเล่าบรรยากาศการไปร่วมงานฉลองหนาวที่ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง เชียงใหม่
-ขอความร่วมมือส่งใบแจ้งความจำนงการบริจาคช่วยงานตลาดอาริยะงานปีใหม่ ๒๕๔๙ (ทยอยส่งได้)
-อนุมัติเงิน ๓,๐๐๐ บาท เพื่อช่วยโรงครัวในงานพุทธาภิเษกฯ ณ ศาลีอโศก อ.ไพศาลี นครสวรรค์ โดยมีผู้สมทบอีก ๖๐๐ บาท
-ได้รับเชิญจาก นายเจ็ดแก้ว ชาวหินฟ้า เพื่อเปิดศูนย์อาหารมังสวิรัติที่จังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ศกนี้ โดยขอแม่ครัวจากกลุ่มไปช่วยงานด้วย เดินทางวันที่ ๒๐ มีนาคม ศกนี้
- แนะนำสมาชิกใหม่ คือ นางเต็มสิริ นาคธน-สุกาญน์ ปัจจุบันพักที่อาคารตะวันงาย ๒ เป็นชาวบางพลี สมุทรปราการ
- รถยนต์ของญาติธรรม (คุณวรเทพ กำภูพงษ์) สูญหาย จอดไว้ในลานจอดรถ เมืองทองธานี ในงาน OTOP เจ้าของพื้นที่ไม่ได้รับผิดชอบต่อ
การสูญหายครั้งนี้ ที่ประชุมกลุ่มขอแสดงความเสียใจ
-ได้รับแสตมป์จาก น.ส.อรภิญญ์ เวทย์วรพรรณ น.ส.จุดเย็น นาวาบุญนิยม และ น.ส.สมศรี ลาศา เพื่อใช้ส่งเอกสารของกลุ่ม
-สมาชิกตั้งตบะ เสริมเจโต
-รับโอวาทจากสมณะชนะผี ชิตมาโร เหตุปัจจัยที่มารวมกันแต่ละครั้งไม่ใช่เรื่องง่าย ประชุมกันเดือนละครั้ง เพื่อคบคุ้นกันมากขึ้น เพื่อปรึกษาหารือทุกเรื่องในกลุ่ม จึงขอให้พวกเราเห็นความสำคัญ เน้นเรื่องสุขภาพ การออกกำลังกาย ทำอย่างไรให้ป่วยน้อย ให้เจริญในอธิศีล อธิจิต อธิปัญญา

กลุ่มดอยรายปลายฟ้า
๒๕๙ หมู่ที่ ๘ ต.ท่าสาย อ.เมือง เชียงราย ๕๗๐๐๐

๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๗
-สมาชิกเข้าประชุม ๒๑ คน
-รายงานการเงินและบัญชี
-เก็บเกี่ยวข้าวในนาได้ ๓๓๔ ถัง
-ใช้งบประมาณในการจัดโรงบุญ ๕ ธันวาฯ จำนวน ๓,๙๒๒ บาท
-ซื้อที่ดินข้างชุมชนเพิ่มอีก ๓๒ ไร่ เป็นที่นาและที่สวน
-ร่วมออกร้านในงานตลาดอาริยะปีใหม่'๔๘ และแสดงละครสะท้อนวิถีชุมชนเรื่อง "หยดน้ำใสจากใจคนจริง" ณ ชุมชนราชธานีอโศก ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี
-มอบเงินขวัญถุงให้ชาวชุมชนที่ไปร่วมงานปีใหม่ตลาดอาริยะ คนละ ๓๐๐ บาท
-ปี ๒๕๔๘ มีมติไม่จัดงานมหกรรมกู้ดินฟ้าและงานวันเด็ก
-กำหนดวันประชุมใหญ่ประจำปี สัจจะออมทรัพย์ เพื่อเลือกกรรมการชุดใหม่ และรับเงินปันผลในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๘
-มีมติให้นางเดือนไพร รับผิดชอบเรื่องอาหารโรงครัวกลาง
-ช่วยกันปลูกผัก นำงาบรรจุถุงและแกะผลกระเจี๊ยบ ทั้งช่วยกันสร้างโรงฟืน หลังเลิกการประชุม

๒๓ มกราคม ๒๕๔๘
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๒๓ คน
-เล่าบรรยากาศการไปร่วมงานปีใหม่ที่ชุมชนราชธานีอโศก
-เล่าบรรยากาศการไปซับขวัญชาวใต้จากภัยคลื่นยักษ์สึนามิ ที่ อ.ตะกั่วป่า พังงา
-กำหนดจัดงานวันกตัญญูในวันที่ ๓๐-๓๑ มกราคม ๒๕๔๘ ได้นิมนต์พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์มาในงานนี้
-กำหนดการเดินทางไปร่วมงานฉลองหนาว ณ ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง เชียงใหม่ ในช่วงสายวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๘
-ผู้ใหญ่บ้านห้วยบงให้เจ้าของบ้านแต่ละหลังในชุมชน ไปแจ้งขอทะเบียนบ้าน เพื่อประโยชน์ในการทำนิติกรรมด้านต่างๆ


 


สถิติเผยแพร่สัจธรรม
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๗

ห้องสื่อธรรมะ
ทำวัตร
สาระสัจจะ "คนคืออะไร" สมณะโพธิรักษ์ ๒ ม้วน
"พุทธ"เป็นอเทวนิยมอย่างนี้ ตอน ๑-๖ สมณะโพธิรักษ์ ตอนละ ๒ ม้วน

ก่อนฉัน
อะไรคือทรัพย์แท้ของคุณจริง สมณะโพธิรักษ์ ๑ ม้วน
ความรักความใคร่นั้นฉันใด สม.มาบรรจบ ๑ ม้วน
ความสุดยอดประเสริฐของคน สมณะโพธิรักษ์ ๒ ม้วน
ปฏิบัติธรรมแล้วได้อะไร ส.โพธิสิทธิ์-ส.สมชาติโก ๑ ม้วน
สร้างคลื่นยักษ์บุญนิยมกอบกู้สังคม ส.ธัมมาวุธโธ-ส.โสรัจโจ ๑ ม้วน
บูชาให้ถึงธรรมวันมาฆะ ส.อนุตตโร-ส.สรณีโย ๑ ม้วน
คลื่นชีวิตบนฝั่งฝัน ส.สารุโป-ส.วินยธโร ๑ ม้วน
สำนึกบาป ส.มุทุกันโต ๑ ม้วน

ปาฐกถา
สมณะพราหมณ์ผู้ประกาศโลกนี้โลกหน้า ส.โพธิรักษ์ ๒ ม้วน
ตอบให้จะๆเพื่ออเทวนิยม ตอน ๑, ๒ สมณะโพธิรักษ์ ตอนละ ๒ ม้วน
ประเมินผลระบบการศึกษาของประเทศ คุณไชยวัฒน์ ๑ ม้วน

อภิปราย
ทำอย่างไร? จะให้ถึงพุทธาฯ ๒ ม้วน
บำเพ็ญบารมีในงาน "สึนามิ" ๒ ม้วน
คนจนมหัศจรรย์ ๒ ม้วน
โพธิสัตว์ - โพธิกิจ ๑ ม้วน
วิธีสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ๒ ม้วน
พิชิตมะเร็งด้วยพลังศรัทธา ๒ ม้วน
คนใจถึง ๒ ม้วน
ความสำเร็จของเกษตรอินทรีย์ ๑ ม้วน

ธรรมปฏิกรรม
จดหมาย ๗๑๘ ฉบับ
สิ่งตีพิมพ์ ๕๐ ฉบับ
ตีคืน ๓๐ ชิ้น
แสตมป์บุญ ๙๑๐ บาท

ธรรมพิมพ์
สารอโศก (ซับขวัญชาวใต้) ๙,๐๐๐ เล่ม
ดอกหญ้า (อย่าสิ้นหวัง) ๒๓,๐๐๐ เล่ม

- สารอโศก อันดับที่ ๒๘๐ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ -