ละโลกไม่ละธรรม

นางนงลักษณ์ จันดาเบ้า เป็นญาติธรรมที่มีความประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ตั้งตนอยู่ในศีล ๕ ละอบายมุข อย่างเคร่งครัด เป็นกำลังสำคัญในการอบรมลูกค้า ธ.ก.ส. ตามนโยบาย ของพ่อท่าน ตลอดมา นับว่าเป็นตัวอย่างที่ดี ที่ญาติธรรมควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างในระดับหนึ่ง

นางนงลักษณ์ จันดาเบ้า เป็นบุตรีของนายปาน และนางเปลี่ยน ฤทธิ์ตะคุ เกิดเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๔๘๙ ที่บ้านหนองไทร ตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัด นครราชสีมา โดยมีพี่น้องรวมกัน ๙ คน

การศึกษา ปวช.ที่วิทยาลัยเกษตรกรรมพระนครศรีอยุธยา, ปวส.ที่วิทยาลัยเกษตรกรรมอุดรธานี, คุรุศาสตร์ บัณฑิต (เกษตร) ที่วิทยาลัยครูอุดรธานี(มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี)

อาชีพและครอบครัว รับราชการที่ศูนย์ปราบศัตรูพืชที่ ๒๐ จังหวัดอุดรธานี และได้สมรสกับ นายวัลลภ จันดาเบ้า มีบุตร ธิดาร่วมกัน ๓ คนคือ
๑. นางวัลภา จันดาเบ้า
๒. นายปณิธาน จันดาเบ้า
๓. นางสาวพรเรขา จันดาเบ้า
- ช่วยราชการสำนักงานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
- วิทยากรพัฒนาคุณภาพตามโครงการ ค.ก.ร.
- ตำแหน่งการทำงานครั้งสุดท้าย เป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับ ๖ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
- เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
- จตุรถาภรณ์ช้างเผือก
- ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
- เหรียญจักรพรรดิมาลา
- เหรียญพิทักษ์เสรีชน

การสะสมบารมี
๑. รักษาศีล ๕ ปฏิบัติธรรมตามแนวทางของพระพุทธศาสนา เลิก ละอบายมุข เริ่มตั้งแต่ ๒๕๒๕ ถึงปัจจุบัน
๒. บริจาคที่ดินให้เป็นของมูลนิธิธรรมสันติ จำนวน ๔๑ ไร่ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งชุมชนดินหนองแดนเหนือ เพื่อใช้เป็นที่ ฝึกอบรม คุณภาพชีวิต ของประชาชน)

วาระสุดท้ายของชีวิต
นางนงลักษณ์ จันดาเบ้า ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๘ เวลา ๑๕.๑๐ น. ด้วยโรคมะเร็งตับ ที่บ้านดงหนองโพธิ์ ต.เชียงยืน อ.เมือง จ.อุดรธานี อายุ ๕๙ ปีเศษ ฌาปนกิจศพ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๘ ที่ชุมชนดินหนองแดนเหนือ อ.เมือง จ.อุดรธานี

- สารอโศก อันดับที่ ๒๘๑ มีนาคม ๒๕๔๘ -