สันติอโศก
ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๔๘

ใครจะคาดคิดว่า ฤดูร้อนอันอบอ้าวในช่วงต้นเดือนมีนาคม อยู่ๆก็กลายพันธุ์เป็นฤดูหนาวไปฉับพลันทันใด ทำเอาผู้คนตั้งรับแทบไม่ทัน จากนั้นความแห้งแล้ง และภาวะ การขาดแคลนน้ำ อย่างแรง ไม่เคยมีมาก่อนก็ตามมา โลกยามนี้ มีเหตุการณ์แปลกๆ ที่ไม่น่าจะเกิด ก็เกิดขึ้นได้เสมอ โลกแปรปรวน เพราะคนแปรปรวน โลกเปี๊ยนไป๋ เพราะคนเปลี่ยนไป ความเห็นแก่ตัวของคน แม้โลกทั้งใบ ยังทานรับไม่ไหว หากคนไม่มาลดละกิเลส ไม่มีวันกู้ประเทศ กู้โลกได้เลย

ชาวสันติอโศกยามนี้ กำลังขะมักเขม้น มีไฟที่จะช่วยกันทำชุมชนให้เข้มแข็งให้เห็นเป็นรูปธรรม เพื่อฉลอง ๗๒ ปี พ่อท่าน มีกิจกรรมรวมพลัง พัฒนาชุมชน ร่วมกัน มีการประชุม วิสามัญ ระดมสมอง บ่อยครั้ง เพื่อหารือว่า มีอะไรอีก ที่เราจะเติมเต็มให้ชุมชนเราดีขึ้นเช่น เช่น เราจะเน้นการมีปฏิสันถารก่อน ส่วนการทำวัตรเช้า ทำทุกวัน เว้นวันพุธ ทั้งนักบวชและฆราวาส มาร่วม ทำวัตร กันมากขึ้น การประชุมชุมชนก็อุ่นหนาฝาคั่งมากขึ้น(หลังจากปรับเวลามาประชุมตอนเย็น) ...ฯลฯ...ชุมชนเข้มแข็ง เมื่อเราหันหน้า เข้าหากันมากขึ้น... ใครไม่ทำ... แต่เราช่วยกันทำ....

เดือนนี้มีอะไร
อ.๑ ประชุมวิสามัญชุมชนในวาระพิเศษเรื่อง... ทำอย่างไรชุมชนจึงจะเข้มแข็ง ฉลอง ๗๒ ปีพ่อท่าน สืบเนื่องมาจากการประชุมระดมสมองที่งานพุทธาภิเษกฯ ศาลีอโศก มาแล้วครั้งหนึ่ง
พ.๒-ศ.๔ นักเรียนสส.สอ. ชั้น ม.๓, ม.๖ สอบปลายภาคประจำปีการศึกษา ๒๕๔๗
พฤ.๓-ศ.๔ ครูใหญ่สส.สอ.เป็นตัวแทนโรงเรียนสัมมาสิกขาฯ ไปร่วมงานโครงการเสริม-สร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข(สรส.) ที่โรงแรมหลุยห์แทเวิร์น กทม. ได้นำเสนอ การศึกษา แบบบุญนิยม ซึ่งเป็นแนวทางเลือกใหม่ ของการศึกษาแห่งชาติ เพื่อนำเสนอรัฐบาลต่อไป
ส.๕ ประชุมวิสามัญชุมชนฯ เพื่อหาข้อปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ทำอย่างไรชุมชนจึงจะเข้มแข็ง
-สัมมนาครูพุทธธรรม เพื่อปีการศึกษาใหม่ ๒๕๔๘ ที่ห้องประชุมชั้นล่าง ตึกฟ้าอภัยใหม่
อา.๖ ช่วงก่อนฉันพ่อท่านเทศน์ในหัวข้อพุทธที่ไปนิพพาน เพื่อถ่ายทำรายการออกอากาศโทรทัศน์ไททีวี(TTV) ช่อง ๓ โดยมีท่านจันทร์ ดำเนินรายการ
-พ่อท่านและปัจฉาฯ ไปร่วมงานพระราช-ทานเพลิงศพ คุณบรรยง เสนาลักษณ์ หรือ เทิ่ง สติเฟื่อง ผู้อาวุโสในวงการบันเทิง ที่พ่อท่านเคยร่วมงานด้วย สมัยทำงานอยู่ที่ไทยทีวีช่อง ๔ บางขุนพรหม วัดมกุฎกษัตริยาราม กทม.
จ.๗ ช่วงเช้านิสิตม.วช. วิชชาเขตสันติอโศก สอบข้อเขียนวิถีพุทธ
-ภาคค่ำงานปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๔๗ ของน.ร.สส.สอ.
อ.๘ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะทันตแพทย์-ศาสตร์ ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น นิมนต์สมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ ไปแสดงธรรม
พ.๙-พฤ.๑๐ น.ร.สส.สอ.ชั้น ม.๑,๒ ไปเกี่ยวข้าวกสิกรรมไร้สารพิษของอาจารย์เชาว์วัช หนูทอง เพื่อเป็นการทำขบวนการกลุ่มไปด้วย ที่ ต.ท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ส.๑๒ มูลนิธิธรรมกาย มามอบจานดาวธรรม(จานรับดาวเทียมของธรรมกาย) ให้ชาวอโศก
อา.๑๓ ศาสตราจารย์กิตติคุณดร.รัตนา พุ่มไพศาล และนักศึกษาจำนวน ๒๐ คน ที่เรียนเกี่ยวกับการศึกษาทางเลือก จากมหาวิทยาลัย
รัตนบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับด้านการศึกษาแบบบุญนิยมของร.ร.สัมมาสิกขาสันติอโศก ซึ่งเป็นการศึกษาทางเลือกใหม่
-ช่วงเวลา ๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. ระดมพลังชาวชุมชนทุกฐานะ ทุกหน่วยงาน ทำกิจกรรมพัฒนาชุมชนร่วมกัน(กิจกรรม๕ ส.) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม เพื่อสร้างชุมชน ให้เข้มแข็ง เพื่อฉลอง ๗๒ ปี พ่อท่าน
จ.๑๔-อ.๑๕ น.ร.สส.สอ.ชั้นม.๖ ไปร่วมกิจกรรมสัมพันธ์และงานวันรับกลด กับน.ร.สัมมา สิกขาชั้นม.๖ จากทุกสถาบันของชาวอโศก ที่ชุมชนปฐมอโศก จ.นครปฐม
อ.๑๕ น.ร.สส.สอ.ทั้งหมด ไปร่วมงานรับกลด ของน.ร.ชั้นม.๖ ที่ปฐมอโศก ปีนี้สัมมาสิกขาสันติอโศก ชั้นม.๖ สำเร็จการศึกษา จำนวน ๙ คน
พ.๑๖ ส.เมืองแก้ว ติสสวโร ส.แก่นเมือง เกตุมาลโก ส.กล้าจริง ตถภาโว ไปร่วมงานฌาปนกิจศพคุณนงลักษณ์ จันดาเบ้า ที่ดินหนอง-แดนเหนือ จ.อุดรธานี
พ.๑๖-อา.๒๐ น.ร.สส.สอ.ชั้น ม.๑,๒,๔,๕ สอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๗
ศ.๑๘-อา.๒๐ ค่ายอบรม... โครงการเข้าวัดปฏิบัติศีล ๘ ครั้งที่ ๔๐
ส.๑๙ ประชุมกลุ่มชลบุรี จ.ชลบุรี โดยสมณะเมืองแก้ว ติสสวโร
-ประชุมกลุ่มจันทบุรี จ.จันทบุรี โดยสมณะฝุ่นฟ้า อัคคชโย
-ประชุมวิสามัญชุมชนฯ เกี่ยวกับเรื่อง การไปร่วมสัมมนาการคัดค้านเหล้าเบียร์เข้าตลาดหุ้น ที่อาคารรัฐสภา๒ และเรื่องให้แต่ละหน่วยงาน นำเสนอรูปแบบ การมีปฏิสันถารก่อน ของตน โดยผลสรุป การนำเสนอ ได้ดังนี้ ๑.เจริญธรรมกันเองก่อน ๒.เจริญธรรมอีกครั้ง เมื่อจะกลับ ๓.ยิ้มแย้มแจ่มใส ทักทายกัน ๔.กราบผู้ใหญ่ ๕.เจริญธรรมทักทาย บุคคลภายนอก ๖.กราบสมณะ ที่ศาลา ๗.ทักทายเจริญธรรมเด็ก ๘.ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อมีโอกาส ๙.รู้จักกล่าวขออภัย ๑๐.ช่วยเหลือกันเอง
ส.๑๙-อา.๒๐ ประชุมสัมมนาคุรุ ร.ร.สัมมาสิกขาสันติอโศก ประจำปีการศึกษา๒๕๔๗
อา.๒๐ ทีมศูนย์อบรมสันติอโศก นำโดยสมณะใจเด็ด จิตตคุโณ ไปงานรณรงค์งดเหล้าวัน สงกรานต์ ที่ อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี ในโครงการงดเหล้า วันสงกรานต์ ของสสส. และสาธิต การทำแชมพู ทำน้ำยาซักผ้า ให้ชาวบ้าน
-ประชุมใหญ่สามัญประจำปี กลุ่มสัจจะ-ออมทรัพย์สันตินาครบุญนิธิ พ่อท่านเป็นประธาน
-สถาบันบุญนิยมและน.ร.สัมมาสิกขาฯชั้น ม.๔, ม.๕ จำนวน ๓๐ คน ไปร่วมฟังการสัมมนาและแสดงความคิดเห็นเรื่อง สังคมไทยได้หรือเสีย เมื่อบริษัทเบียร์-เหล้า เข้าตลาดหลักทรัพย์ จัดโดย คณะกรรมาธิการ การศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม วุฒิสภา ที่อาคารรัฐสภา ๒ มีองค์กรเอกชนหลายองค์กร ไปร่วมฟังประมาณ ๓๐๐ คน และมีการถ่ายทอดสด ออกอากาศ ทั่วประเทศ โดยสถานีวิทยุ รัฐสภา FM. 87.5 เมกะเฮิรตซ์
อ.๒๒ โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๔๗
พ.๒๓ น.ร.ชั้นม.๒ เดินทางไปทำขบวนการกลุ่มเพื่อบูรณาการการศึกษา และช่วยเตรียมงานปลุกเสกฯ ครั้งที่ ๒๙ ร่วมกับนักเรียนสัมมาสิกขา ชั้นม.๒ จากทุกโรงเรียน ของชาวอโศก ที่ศีรษะอโศก จ.ศรีสะเกษ
-สถาบันบุญนิยมไปร่วมแสดงประชามติ คัดค้านธุรกิจเบียร์-เหล้าเข้าตลาดหุ้น ที่ตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ส.๒๖ กิจนิมนต์ทำบุญบ้านน้องสาว คุณปีกแก้ว สุขสวัสดิ์ อ.เมือง จ.ระยอง สมณะ ๕ รูป นำโดยสมณะเมืองแก้ว ติสสวโร
-ประชุมสามัญประจำเดือนชาวชุมชนสันติอโศก เวลา ๑๗.๐๐ น.
ส.๒๖-พ.๓๐ คุรุสส.สอ.และครูพุทธธรรมสันติอโศก ร่วมงานอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการศึกษา(อบรมเชิงปฏิบัติการ จิตวิทยา การเข้าถึง จิตใจเด็ก)
ณ ชุมชนปฐมอโศก โดยอาจารย์หม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา และทีมงาน
-เปลี่ยนแปลง การประชุมคนวัดชาย / หญิง เปลี่ยนจากวันจันทร์เป็นเย็นวันพุธ เนื่องจากวันจันทร์คนวัดและชาวชุมชน จะได้มีโอกาส ไปรวมพลัง ช่วยกันทำกสิกรรม ที่สวนบุญผักพืช (คลอง๑๓)
-ริเริ่ม กรรมการชุมชน จะเริ่มมีการประชุม ทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ น.
-บูรณปฏิสังขรณ์ บริเวณลานจอดรถท้ายซอย ได้รับการอนุเคราะห์ปรับพื้นที่ให้ฟรี จากคุณศักดา พึ่งพร โดยนำเครื่องกลหนัก พร้อมเเรงงาน มาดำเนินการ จนแล้วเสร็จ

ข้อคิดสุดท้าย
ถ้าฝ่ามือไม่มีแผล ก็พึงนำยาพิษไปด้วยฝ่ามือได้ ยาพิษซึมเข้าฝ่ามือไม่มีแผลไม่ได้ฉันใด,
บาปย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่ทำ ฉันนั้น (พุทธพจน์)

- สมณะกล้าตาย ปพโล -


ปฐมอโศก
ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๔๗

กลับจากงานพุทธาฯ ๒๙ คณะกรรมการชุมชนฯ ก็ได้ดำเนินการ โครงการบูรณาการชุมชนเข้มแข็งพลีชีพ ๗๒ ปี พ่อท่าน การประชุมได้ระดมสมอง อยู่หลายวาระ ต้องปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ทดลอง หาความเหมาะสม ในรูปแบบขององค์รวมทั้งหมด ออกมาเป็น "กิจวัตร-กิจกรรม และการศึกษา" ช่วงการทดลอง มีดังนี้

ทำวัตรเสร็จ ตี ๕ ร่วมกันออกกำลังกายครึ่งชั่วโมง แล้วแยกไปทำ ๕ ส. นักเรียนเข้าแถวเคารพ ธงชาติ ๐๖.๓๐ น. ต่อจากนั้นเข้าเรียน ระบบบางอย่างยังคงเดิมอยู่ ชาวชุมชน ได้รวมกลุ่มชื่อ "กสิกรรมไร้สารพิษ" ไปช่วยกันทำสวนทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น. ๒ ชั่วโมง ตามที่เจ้าของสวนต่าง ๆ แจ้งความประสงค์มา

นโยบายใหม่ ช่วยให้หมู่เราสายฤษี ได้ออกจากภพ มาร่วมกันทำกิจกรรม ได้ช่วยให้หมู่เราออกกำลังกาย อย่างเป็นระบบ หมู่เรามีความผาสุก มากขึ้น

การศึกษา ผู้หวังการพัฒนาต้องศึกษาตลอดชีวิต เสร็จจากงานพุทธาฯ คุรุจริงจัง คุรุฝนฟ้า พานักเรียน ม.๒ ไปเข้าหลักสูตรมหัศจรรย์ที่ พุทธสถาน ภูผาฟ้าน้ำ
เป็นเวลา ๒๑ วัน และเดินทางกลับ ปฐมอโศกเวลา ๑๖.๐๐ น. วันที่ ๒๓ มีนาคม พร้อมกับคณะปะ กรัก ที่ไปเข้าร่วมหลักสูตรนี้เช่นกัน เป็น เวลา ๗ วัน ทุกคนต่างได้รับ ประโยชน์ในการฝึกสติ อยู่กับตัวเอง มีอิริยาบถในการปฏิบัติธรรม ตลอดเวลา นับเป็นช่วงอันมีค่าของชีวิตที่มีโอกาสได้ไปฝึกในครั้งนี้

จ.๑๔ นักเรียนสัมมาสิกขา มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ของชาวอโศกทั้งหมด ได้เข้าร่วมกิจกรรมภาคบ่าย รวมทั้งม.๓ ด้วย โดยมีรุ่นน้อง และบรรดาศิษย์เก่ามาร่วมจัดกิจกรรม ตกเย็นกินข้าว แบบชาวเมืองเหนือ คือ "ขันโตก" ต่อจากนั้น เป็นการแสดงของสมาชิกแต่ละพุทธสถาน เพื่ออำลาเพื่อนพ้องน้องพี่ เมื่อยามจะต้องจากกัน โดยมีสมณะ, สิกขมาตุ, ชาวชุมชน ร่วมชมการแสดง จนถึงเวลา ๒๑.๐๐ น. ก็ยุติ

ช่วงเช้า คุณสำลิ วงษ์นิล และคณะ ได้รับเชิญให้ไปร่วมงานจากหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา/ประเทศไทย ไปแสดงสาธิตวิธีทำสบู่เหลว และสบู่ก้อน ที่ อบต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน ให้ชาวบ้านที่มาประชุม ได้ชมกัน และตอบข้อซักถาม เรื่องบุญนิยม ในงานนี้เธอได้รับคำชม จากคณะผู้จัดงานด้วย

ช่วงบ่ายประชุมชุมชน โดยพ่อท่านเป็นประธาน บรรยากาศคึกคักมาก เพราะมีชาวชุมชนอื่นๆ พานักเรียนมารับกลดจึงถือโอกาสเข้าร่วมประชุมด้วย

การทำสงครามกว่าจะรบชนะได้ต้องเอาชีวิตเข้าแลก ผู้ฟันฝ่าเอาชนะได้ถือว่าเป็น "อัศวิน" ยอดนักรบ การมาเรียนที่สัมมาสิกขาของชาวอโศกทุกแห่ง ผู้ที่พากเพียร พยายาม จบ ม.๖ ได้ ถือว่า ประสบชัยชนะ ช่วงหนึ่งของชีวิต ขออนุโมทนา

อ.๑๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ่อท่านมอบกลดให้แก่นักเรียนสัมมาสิกขาที่จบ มัธยมปีที่ ๖ ปีการศึกษานี้ มีผู้จบ ๕๓ คน ก่อนจะมอบกลด พ่อท่านได้แสดงธรรม ให้ฟังก่อน เรื่อง "ฟ้าบ่มีกั้น ร่วมสร้างสรร ฅนประเสริฐ"
พ.๑๖ หลังสันติภาพ นางสาวขวัญดิน สิงห์คำ นำ น.ร. ม.๖ ทั้งหมดไปฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง "สร้างสรรจิตวิญญาณ" โดย นายสมพงษ์ ฟังเจริญจิตต์ ณ ศูนย์ฝึกอบรม ผู้นำ จ.กาญจนบุรี ทำวัตรเช้านี้ พ่อท่านแสดงธรรมกัณฑ์พิเศษ โปรดชาวชุมชนเรื่อง "ความหลงอัตตา จะพาให้หมู่แตก" นับว่าเป็นธรรมะเหมาะกับ ชาวอโศกทุกๆคน ใครหวังความเจริญในธรรม ต้องติดตามหาฟังให้ได้

อนุโมทนา
ชาวชุมชนขอแสดงความยินดีกับ คุณงามงาน นาวาบุญนิยม ที่ได้รับเลือกขึ้นมาเป็นปะหญิง(ผู้ปฏิบัติธรรมหญิง) เพื่อเลื่อนฐานะขึ้นมาเป็นนักบวช ในโอกาสต่อไป เมื่อ วันที่ ๒๐ ก.พ. ๒๕๔๘ ที่พุทธสถาน ศาลีอโศก เธอจัดสรรงานจนลงตัวแล้ว จึงสวมชุดปะ ในวันที่ ๑๖ มี.ค. ๒๕๔๘ เป็นปะลำดับที่ ๑๒

กิจนิมนต์
อ.๑,จ.๒๘ สมณะ - สิกขมาตุ ชาวชุมชน และน.ร. สสฐ. รวมครั้งละ ๓๐ กว่าชีวิต ไปร่วมกิจนิมนต์ที่บ้านโยมสำลี อุปัฏฐากประจำปฐมอโศก
อ.๘ ท่านเสียงศีล ชาตวโร รับกิจนิมนต์ไปแสดงธรรม ให้ น.ศ.วิทยาลัยพยาบาลที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา จ.สุพรรณบุรี โดยมีคุณใบพุทธ คุณช่วยบุญ เป็นวิทยากรด้วย
ศ.๑๑ ท่านเสียงศีล ชาตวโร รับกิจนิมนต์ไปบรรยายเทคนิคการถ่ายทอดความรู้เรื่อง เกษตรอินทรีย์ที่ศูนย์ BIO จ.สุพรรณบุรี
อา.๑๓ ท่านเสียงศีล ชาตวโร และท่านนาไท ไปประชุมกลุ่มเพื่อนบุญที่ อ.อู่ทอง ช่วงกลับแวะไปที่อนุสรณ์สถานแดนอโศก เพื่อปรึกษาหารือ คุณวิชัย พรหม เรื่องการพัฒนา เกษตรไร้สารพิษ ซึ่งคุณ วิชัยเป็นผู้ชำนาญในเรื่องนี้อย่างมีประสบการณ์
ศ.๑๘,ส.๒๖,พ.๓๐ สิกขมาตุมาบรรจบ เถระวงศ์ รับกิจนิมนต์ ไปแสดงธรรมที่ศูนย์ฝึกอบรมผู้นำ จ.กาญจนบุรี ให้แก่ น.ศ. มหาวิทยาลัย ราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี ครั้งละ ๒๐๐ คน
อา.๑๙ สถานีวิทยุเพื่อนชุมชน ทำบุญครบรอบ ๓ ปี ในงานนี้จัดให้มีรายการสัมภาษณ์ผู้ฟังรายการ เรื่อง "ได้อะไรจากการฟังวิทยุเพื่อนชุมชน" ต่อจากนั้น มีการเชิดสิงโต และรายการอื่น ไปจนถึงบ่าย อาหารได้รับความร่วมมือ จากกรรมการ และแฟนรายการวิทยุฯ
อา.๒๐ ทีมอบรมมีสมณะ และชาวชุมชนรวม ๑๐ กว่าชีวิต ออกเดินทางเยี่ยมเครือข่ายที่ศูนย์อาชีพราษฎร์ ตามแนวชายแดน จ.ชุมพร มีผู้เข้าร่วม กิจกรรม ๕๐ คน
พ.๒๓ ๐๔.๐๐ น. ชาวชุมชนรวม ๑๐๐ ชีวิต ออกเดินทางเข้า กทม. มุ่งสู่ตลาดหลักทรัพย์ไปสมทบกับเครือข่ายชาวอโศกรวม ๓๐๐ กว่าคน และมีองค์กรอื่น ๆ ๑๒๘ องค์กร ประชาชนที่มา รวมตัวครั้งนี้ สามหมื่นกว่าคน เพื่อคัดค้านการนำน้ำเมา เข้าตลาดหลักทรัพย์
ศ.๒๕ ทีมอบรม ประกอบด้วย สมณะ และชาวชุมชน รวม ๑๐ ชีวิต ออกเยี่ยมเครือข่ายที่ศูนย์การเรียนรู้ละโว้ธานี ได้จัดอบรมพิเศษขึ้น มีผู้เข้าอบรม ร่วมกิจกรรม ๖๐ คน

แขกไป-ไทยมา-พัฒนา-ปรับปรุง
ส.๕ คุณภัณทารักษ์ และคณะเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ รวม ๑๒ คน มาศึกษาดูงานและร่วมสนทนาธรรม
จ.๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะสปก. จาก จ.พระ-นครศรีอยุธยา ประมาณ ๕๐ คน มาศึกษาดูงานร่วมฟังธรรม และเยี่ยมชุมชนวิถีพุทธ
อ.๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. คณะกรรมการสถานศึกษา จ.ชัยนาท ประมาณ ๕๐ คน มาศึกษาดูงาน ร่วมฟังธรรมและเยี่ยมชมชุมชนวิถีพุทธ
พ.๒๓ ช่วงเช้า คณะเครือข่ายเชียงรายอโศก นำโดย สมณะสัจจเปโม พาญาติธรรมมาแวะเยี่ยมเยือนร่วมกิจกรรมกับส่วนกลาง จำนวน ๘๐ คน
พฤ.๒๔ เวลา ๐๔.๐๐ น. สมณะ-สิกขมาตุ คณะกรรมการชุมชน คุรุ จัดการประชุมสัมมนา ระบบการศึกษาใหม่ของ สส.ฐ. เพราะที่ผ่านมา มีข้อควรปรับปรุง มากมาย โดยเฉพาะคุรุ ผลงานออกมาจึงไม่ประทับใจ ครั้งนี้ทุกท่านทุกคนล้วนได้รับขุมทรัพย์ และพร้อมจะนำไปปรับปรุง ในข้อที่ถูกท้วงติง เพราะครูคือผู้ทำได้แล้ว จึงนำมาสอน ผู้อื่น สรุปผลการประชุม เรื่อง การศึกษา มีการปรับปรุงใหม่ทั้งหมด วิถีชีวิตของนักเรียนตั้งแต่ตื่น จนถึงเวลานอน โดยเอาชุมชนเป็นหลัก พฤติกรรมให้สอดคล้อง ไปกับชุมชน เข้าสู่วิถีพุทธ อย่างบูรณาการ ศีลเด่น เป็นงาน ชาญวิชา หวัง ว่านโยบายใหม่ของการศึกษาจะช่วยในการพัฒนา ผู้ใหญ่,ชาวชุมชนและนักเรียน ให้ดีขึ้นในด้านต่างๆ
-บ่าย จ.ส.อ. ภัคเดช บำรุงรัตน์ นำหน่วยพัฒนาการทหาร กทม. ๔๕ นาย มาศึกษาดูงานร่วมฟังธรรม เยี่ยมชุมชนวิถีพุทธ
ส.๒๖-พ.๓๐ อบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการ ศึกษา โดยอาจารย์หม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา และคณะ มีญาติธรรมชาวอโศก เข้ารับการอบรม ๑๑๐ คน วิธีการสอน "เติมชีวิตชีวา ทำวิชา ให้น่าสนใจ"
อา.๒๗, อ.๒๙, พฤ.๓๑ ขบวนกองทัพธรรมจากชุมชนปฐมอโศก เดินทางไปสู่ พุทธสถานศีรษะอโศก เพื่อร่วมงานปลุกเสกฯ ครั้งที่ ๒๙ มหาเถระ ออกเดินทางไปด้วย เพื่อร่วมประชุม มหาเถระ ช่วงต้นเดือนเมษายน

มรณานุสติ
อา.๑๓ สมณะ - สิกขมาตุ - คุรุ ๑ คันรถ ไปร่วมงานประชุมเพลิง คุณแม่ฟอง เสน่ห์จันทร์(แม่ของคุรุน้อมเย็น เสน่ห์จันทร์) อายุ ๗๘ ปี ที่วัดจันทราราม ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา จากไปด้วยเลือด ไม่ไปเลี้ยงหัวใจ
จ.๒๑ ชาวชุมชน โดยเฉพาะชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน ไว้อาลัย คุณสุรณรงค์ รอสมิง อายุ ๖๒ ปี ที่จากไปกะทันหัน ด้วยโรคหัวใจวาย เท่าที่เห็นมา คุณสุรณรงค์ ช่วยงานมา ๑๐ ปี เป็นผู้ใหญ่ น่าเคารพ สุภาพ สงบ รับผิดชอบงานได้เป็นอย่างดี เป็นคนมีน้ำใจ ท่านชาตวโร พูดถึงการจากไป ของคุณสุรณรงค์ เสมือนสูญเสีย ญาติผู้ใหญ่ไปคนหนึ่ง ซึ่งต้องทำใจ ร่างคุณสุรณรงค์ ได้มอบให้ โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งมีเจ้าหน้าที่มารับไป
พ.๒๓-ส.๒๖ ไปร่วมฟังสวดอภิธรรม และประชุมเพลิง คุณวันณา เลาหะเกษมวงศ์ ที่วัดยาง จากไปด้วยโรคมะเร็งอายุ ๕๔ ปี เธอเป็นน้องสาว คนเดียวของ คุณสุชัย เลาหะเกษมวงศ์ กรรมการ มูลนิธิธรรมสันติ
จ.๒๘ สมณะลือคม ธัมมกิตติโก สมณะหินเพชร ธัมมธีโร สมณะจากสีมาอโศก และนักเรียน สส.ฐ. ม.๒ รวม ๓๐ กว่าชีวิต ไปร่วมงานประชุมเพลิง โยมส่าน วิจิตรพล (โยมพ่อของสมณะข้าฟ้า ฐานรโต) ที่วัดป่าบ้านโนนเขลา ต.หัวฝ้าย กิ่งอำเภอแคนดง จ.บุรีรัมย์ อายุ ๖๐ ปี จากไปด้วยโรคเส้นเลือดในสมองแตก

สรุปจบรายงานด้วยหมวดธรรมที่พ่อท่านเทศน์เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๘
เป้าหมายมนุษย์ประเสริฐ :
๑.ลดกิเลส ๒.อยู่รอด ๓.พึ่งตนให้ได้
๔.ขยัน ๕.สร้างสรร ๖.มีสมรรถนะ
๗.เสียสละ ๘.ช่วยเหลือเกื้อกูล ๙.แบกโลก
ขอให้ปฏิบัติกันให้ได้เถิด

- สมณะกรรมกร กุสโล -


ศีรษะอโศก
ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๔๘

ช่วงนี้ภัยแล้งรุนแรงกว่าปีก่อนๆ แหล่งน้ำที่ห้วยตามายเหลือน้ำเพียงเล็กน้อย มองเห็นเพียงตอไม้ระเกะระกะ เป็นบุญที่ได้รับการช่วยเหลือ จากโครงการฝนเทียม ของพระเจ้าอยู่หัว ของเรา ความทุกข์ปวงประชา บรรเทาลงมาก

เหตุการณ์ต่างๆ
อ.๑ ประชุมศิษย์เก่าศีรษะอโศก มีมติประชุมทุกอังคารแรกของเดือน
พ.๒ กรมทรัพยากรธรณีมาขุดบ่อบาดาลบ่อใหม่ได้น้ำมาก
พฤ.๓ ส.ถ่องแท้ วินยธโร ไปประชุมชุมชนศรีโคตรบูรณ์
พ.๙ สมณะ สิกขมาตุ และคุรุ นำ นร.สัมมาสิกขาฯดูงานโรงเรียนกันทรารมย์ ซึ่งเป็นโรงเรียนดีเด่นที่ ๑ ของประเทศ
พฤ.๑๐-พ.๑๖ ทีมการศึกษาทำการประเมินผล (ศีลเด่น) นักเรียน ม.๑-ม.๕ โดยการสัมภาษณ์รายบุคคล
ศ.๑๑ ส.ถ่องแท้ วินยธโร ส.ปองสูญ โฆสิตธัมโม เข้ากรุงเทพฯ เพื่อรับการรักษาจากคุณเหมือนพร อโศกตระกูล (บ.ภ. , บ.ว.)
จ.๑๔ ส.กำแพงพุทธ สุพโล ส.แก่นหล้า วัฑฒโน นำนร. ม.๖ จำนวน ๑๕ คน ไปร่วมพิธีรับกลดจากพ่อท่าน ที่ปฐมอโศก
พ.๑๖ นิสิต ม.วช. และนร. ม.ปลาย ประชุมเตรียมงานปลุกเสกฯ มีม.วช. ปรีชา(อดุลย์) สมนึก เป็นแม่งาน
อ.๒๒ ส.เด็ดขาด จิตตสันโต ส.หม่อน มุทุกันโต ส.แก่นหล้า สารกโร ส.สู่สูญ สูญญคโต ร่วมงานทำบุญเปิดร้านมังสวิรัติในตัวเมือง ของกลุ่ม สุรินทร์อโศก
พ.๒๓ ญาติธรรมจากพ.ส.ศีรษะอโศก ร่วมแสดงพลังต้านการเข้าตลาดหลักทรัพย์ของบริษัทน้ำเมาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พฤ.๒๔ คุณแก่นฟ้า แสนเมือง คุณขวัญดิน สิงห์คำ ร่วมประชุมกับ รมว.สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวข้อเรื่องการเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ณ กระทรวง เกษตร และสหกรณ์
ศ.๒๕ นร. ม.๕ จัดงานเลี้ยงส่งนร. ม.๖ มีการรับฟังโอวาทจากสมณะ สิกขมาตุ และผู้อายุยาวในชุมชน ชมการแสดงละครจาก นร.แต่ละชั้น บรรยากาศอบอุ่น
ส.๒๖ งานบุญรวมญาติ บ้านคุณประสาท นิตอินทร์ บ้านนา ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ ส.ผืนฟ้า อนุตตโร นำ
จ.๒๘ เปิดค่ายการศึกษาบุญนิยม เชิงบูรณาการ (เตรียมงานปลุกเสกครั้งที่ ๒๙) มี นร.สัมมาสิกขาชั้น ม.๒ จาก ๙ แห่ง เข้าค่าย จำนวน ๑๔๔ คน

ศึกษาดูงาน
พฤ.๓ ผู้ตรวจราชการจากกระทรวง จน.สช. จากสาธารณสุข และคณะ ๑๕ คน
จ.๗-พฤ.๑๐-อา.๑๓ อาสาสมัครเกษตรอินทรีย์ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด รวม ๓ วัน จำนวน ๓๘๖ คน
พฤ.๑๗ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ นำคณะกรรมการชุมชน ๕๐ คน
ส.๒๖ อสม. เลิงนกทา ๑๐๐ คน

มรณานุสติ
ส.๕ งานฌาปนกิจศพโยมพรมมา ชัยสุข (แม่โยมแสง) วัดโนนม่วง อ.กันทรลักษ์
อา.๑๓ งานสวดศพคุณนงลักษณ์ จันดาเบ้า ที่ชุมชนดินหนองแดนเหนือ อุดรธานี
จ.๒๘ งานเผาศพโยมพ่อ ส.ข้าฟ้า ฐานรโต อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
พ.๓๐ งานเผาศพโยมมี โอฬาร-จิต (แม่โยมกระแสใจ) พ.ส. ศีรษะอโศก

ชีวิตไม่พอแก่ตัณหา
เวลาไม่พอแก่ความต้องการ
- สมณะเด็ดขาด จิตตสันโต -


ศาลีอโศก
ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๔๘

เดือนนี้อยู่ในช่วงของการปิดภาคการศึกษาที่ ๒ ของนักเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศก ต้นเดือนเป็นการสอบครั้งสุดท้าย เหตุการณ์ทั่วไป จะเป็น การเยี่ยมเยือน ศึกษาดูงาน ของกลุ่มต่างๆ การประชุม และกิจต่างๆ ที่พึงกระทำตามเหตุปัจจัย ซึ่งเป็นไปตามปกติธรรมดาของพวกเรา

เหตุการณ์ประจำวัน
อ.๑ ตำรวจจาก ส.ภ.อ. ไพศาลี จำนวน ๒๐ นาย มาฟังธรรม ส.เพื่อพุทธ ชินธโร เป็นผู้แสดงธรรม
พฤ.๓ กลุ่มออมทรัพย์จาก จ.สุโขทัย จำนวน ๓๕ คน มาศึกษาดูงานวิถีชีวิตชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงศาลีอโศก และการทำงานในฐานงานต่างๆ
พฤ.๓-ส.๕ นักเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศกสอบครั้งสุดท้ายของปีการศึกษานี้
ศ.๔ เกษตรกรในโครงการปุ๋ยหมักชีวภาพเกษตรอินทรีย์ จาก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ จำนวน ๔๔๐ คน มาศึกษาดูงาน วิถีชีวิตชาวชุมชน พึ่งตนเองศาลีอโศก และดูฐานงาน ต่างๆ เน้นที่กสิกรรม ธรรมชาติ
-คณะครูจาก จ.ชัยนาท จำนวน ๓๐ คน มาศึกษาดูงานวิถีชีวิตชาวชุมชน และการศึกษาบุญนิยม
-สมณะ สิกขมาตุการศึกษา และคณะคุรุประชุมเพื่อพิจารณาพฤติกรรมของนักเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศก
-ประชุมนักเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศก แยกชาย-หญิง
ส.๕ ชาวชุมชนประชุมปรับโครงสร้างวิถีชีวิตโดยบูรณาการ ๕ ส. และ ๗ อ. เข้ามาใช้ในชีวิตประจำวัน ช่วงทดลองปฏิบัติดูผลงาน ๕-๑๕ มี.ค. ๒๕๔๘
พ.๙,พฤ.๒๔ สมณะลงอุโบสถทบทวนพระปาติโมกข์ และประชุมอปริหานิยธรรม
พฤ.๑๐ ประชุมชุมชน
ศ.๑๑-ส.๑๒ สมณะ สิกขมาตุ และคณะคุรุ ประชุมสัมมนาการศึกษา
อา.๑๓ สมณะเน้นแก่น พลานีโก สมณะมือมั่น ปูรณกโร สิกขมาตุสร้างฝัน ญาติธรรม และนักเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศก เดินทางไปร่วมงาน ฌาปนกิจศพ แม่ของคุรุ น้อมเย็น เสน่ห์จันทร์ ที่วัดจันทราราม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยรถบัสม่วง
จ.๑๔-อ.๑๕ สมณะมือมั่น ปูรณกโร นำคณะคุรุ และนักเรียนสัมมาสิกขาไปร่วมงานรับกลดของนักเรียนชั้นม. ๖ ที่ปฐมอโศก
พ.๑๖ พิธีอำลาก่อนปิดภาคเรียนที่ ๒ ของสส.ศ.
พฤ.๑๗ วันปิดภาคเรียนที่ ๒ ของสส.ศ.
-เจ้าหน้าที่อนามัยตำบลโคกเดื่อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ มาบริการตรวจสุขภาพเบาหวาน และความดันโลหิต มีผู้มารับบริการ ๓๙ คน
-กลุ่มแม่บ้าน และชาวบ้าน อ.ขาณุวรลักษณ์-บุรี จ.กำแพงเพชร จำนวน ๓๐๐ คน มาดูงานการบริหารและการจัดการงานต่างๆ
อา.๒๐ สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร พระภิกษุเอีย ขันติโก และญาติธรรมไปงานกิจนิมนต์ที่บ้านโยมละเมียด ต.ปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์
จ.๒๑ สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร ไปกิจนิมนต์ที่สถาบันฝึกอบรมผู้นำของพลตรีจำลอง ศรีเมือง จ.กาญจนบุรี
-เตรียมสถานที่รับวิทยากร และผู้เข้ารับการอบรมการแปรรูปถั่วเหลือง
อ.๒๒-พ.๒๓ อบรมการใช้จุลินทรีย์ในการแปรรูปถั่วเหลืองทำเป็นเต้าเจี้ยว ปลาร้า ซีอิ๊ว และเต้าหู้ยี้ วิทยากร ๔ ท่าน ผู้เข้ารับการอบรม ๔๐ คน
พ.๒๓ นายจำนงค์ สังวร เป็นตัวแทนชุมชนไปประชุมร่วมกับเทศบาลอำเภอไพศาลี
ศ.๒๕ ผู้นำชุมชนจาก จ.พิจิตร จำนวน ๑๐ คน มาดูงานวิถีชีวิตชาวชุมชนพึ่งตนเอง และการบริหารจัดการ
อา.๒๗ นักเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศก ชั้น ม.๒ เดินทางไปศึกษาการศึกษาบุญนิยมบูรณาการ งานปลุกเสกครั้งที่ ๒๙ และอยู่ช่วยจนเสร็จงาน
จ.๒๘ ประชุมคณะกรรมการวิทยุชุมชนสัมพันธ์ไพศาลี สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร เป็นที่ปรึกษา

ข้อคิดสุดท้าย
ในการเกิดมาเป็นมนุษย์ ต้องช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน จึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ประเสริฐ
สมณะเน้นแก่น พลานีโก


สีมาอโศก
ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๔๘

เดือนนี้สีมาอโศกเงียบเหงาลงไปบ้าง เนื่องจากนร.สัมมาสิกขา สส.ม.ปิดเทอม อีกส่วนหนึ่งดีใจกับการประสบความสำเร็จ ในชีวิตของพวกเขา เรื่องการศึกษา จบม.๖ จำนวน ๑๐ คน พร้อมเตรียมตัวรับกลดจากพ่อท่าน ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๘ ที่ปฐมอโศก

ตอนกลางวัน อากาศค่อนข้างร้อน แต่พอทนได้ อุตสาหกรรมโรงขวดช่วยชาติช่วงนี้ขาดแรงงาน (ช่างเทคนิค) ญาติธรรมชาวอโศก ที่มีความเมตตา จะเกื้อกูล ติดต่อสายตรงสีมาอโศกได้เลย ขอขอบคุณล่วงหน้า

เหตุการณ์ทั่วไป
ศ.๔ ค่ำรายการพิธีสู่ขวัญ ม.๖ และม.๓ โดยมี ม.๔-๕ เป็นผู้ดำเนินงาน
ส.๕ สม.เป็นหญิง ไปบัวใหญ่ และบ้านวังม่วง ดูการเกษตรกับคณะคุณทองอิน และคุณเคียงดิน
-ปิดภาคเรียนที่ ๒ นักเรียนทยอยกลับบ้าน
อา.๖ สัมมนาชาวชุมชนสีมาฯ
พ.๙ ประชุมคณะผู้รับใช้การศึกษา
อา.๑๓ หลังฉัน ส.ร่มบุญ ฉัตตปุญโญ ส.พอจริง สัจจาสโภ สม.นวลนิ่ม สม.เป็นหญิง และญาติโยมหนึ่งรถตู้ ไปร่วมงานฌาปนกิจศพแม่ฟอง เสน่ห์จันทร์ (แม่ของคุณน้อมเย็น) ที่วัดจันทราราม อ.สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา หลังจาก นั้น สม.นวลนิ่ม ไปปฐมอโศก กับรถชาวปฐมอโศก ส่วนผู้อื่นกลับสีมาฯ ส.ดินไท ส.ธาตุดิน นักเรียน ม.๖ และนักเรียน ชั้นเรียนอื่น บางคน ไปเตรียมงานรับกลดที่ปฐมอโศก
จ.๑๔ ส.ฟ้ารู้ นโภคโต ส.ลึกเล็ก จุลลคัมภีโร คณะคุรุ และผู้ปกครองนักเรียนที่จบ ม.๖ ไปร่วมงานรับกลดที่ปฐมฯ
ส.๒๖ คณะคุรุไปอบรมสัมมนาครูที่ปฐมอโศก
จ.๒๘ ส.กล้าดี เตชพหุชโน ส.ร่มบุญ ฉัตตปุญโญ สม.หยาดพลี และโยม ๑ รถตู้ ไปงาน ฌาปนกิจศพโยมพ่อ ส.ข้าฟ้า ฐานรโต ที่บ้านโนนเขวา อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ ส.ฟ้ารู้ ส.ลึกเล็ก นำนักเรียนม.๒ พร้อมพี่เลี้ยงไปร่วมขบวนการสัมมาสิกขา ม.๒ ทุกแห่งที่ศีรษะอโศก
พ.๓๐ ส.กล้าดี เตชพหุชโน ส.สร้างไท ปณีโต ส.เด่นตะวัน นรวีโร สม.หยาดพลี สม.นวลนิ่ม ไป ร่วมงานฌาปนกิจศพโยมมี (แม่คุณอานนท์) ที่ศีรษะฯ
พฤ.๓๑ สมณะ ๕ รูป สิกขมาตุ ๓ รูป จากปฐมอโศก และคณะ ส.เมืองแก้ว ติสสวโร จาก สันติอโศก มาแวะฉันอาหาร แล้วเดินทางไปศีรษะอโศก เพื่อประชุม มหาเถระ และร่วมงาน ปลุกเสกฯ

"แตกต่าง แต่ไม่แตกแยก"
"สามัคคี คือพลัง"
- ทีมงานสมณะ-สิกขมาตุ สีมาอโศก -


ภูผาฟ้าน้ำ
ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๔๘

ต้นเดือนอากาศแห้งแล้ง ดอกเฟื่องฟ้าหน้าศาลาบรรพชนจึงออกดอกแดงสะพรั่ง อากาศช่วงเช้าท่ามกลางสายหมอก ยังบ่งบอกถึงความหนาวเย็น อุณหภูมิ ประมาณ ๑๐ กว่าองศา
กลางเดือนมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน และประธานชุมชน การเลือกตั้งครั้งนี้มีการจัดการเลือกตั้งคล้ายการเลือกตั้งทั่วไป มีคณะกกต. ของชุมชน ดูแลการเลือกตั้ง มีการเลือกตั้ง ล่วงหน้า ๗ วัน สำหรับผู้ติดกิจธุระ ไม่ได้อยู่ในชุมชนวันนั้น และผู้อยู่ไกล มาลงเลือกตั้งไม่ได้ และยังอนุญาต ให้โทรศัพท์ มาลงคะแนนได้ด้วย

หลังทำวัตรเช้าชาวชุมชน คนวัดพากันออกกำลังกาย และทำ ๕ ส. ก่อให้เกิดความสะอาด ไปทั่วชุมชน

พ.๒ อาจารย์หนึ่ง(สมณะบินบน ถิรจิตโต) และปัจฉา สมณะ ประชุมคณะกรรมการชุมชนเพชรผาภูมิ
พ.๒-จ.๒๑ คุรุ ๔ คน นร.สส.ฐ .ม.๒ จำนวน ๒๘ คน มาเข้าหลักสูตรมหัศจรรย์รุ่นที่ ๑๑๑ ชื่อรุ่น "ขอขมา"
ส.๕ อาจารย์หนึ่ง และปัจฉาสมณะ ประชุมคณะกรรมการ กกต.ชุมชน เพื่อกำหนดแนวทางการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน และ ประธานชุมชน
อ.๘, ๑๕, ๒๒ สมณะอปริหานิยธรรม
พ.๙, พฤ.๒๔ สมณะฟังพระปาติโมกข์
ศ.๑๑ ประชุม ชมร.ช.ม.ที่ร้านชมรมฯ
ส.๑๒ สมณะ ๓ รูป นำโดย อาจารย์หนึ่ง(สมณะบินบน ถิรจิตโต) ประชุมคณะกรรมการชุมชนภูผาฟ้าน้ำ
จ.๑๔-อ.๑๕ อ.๒ (สมณะเก้าก้าว สรณีโย) ไปแสดงธรรมหน้าศพ นายทองดี พวงแก้ว อายุ ๘๐ ปี ซึ่งเป็นสามีของ นางจันทร์นวล พวงแก้ว ที่บ้านป่างิ้ว ต.สง่าบ้าน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
พ.๑๖ สมณะ ๕ รูป นำโดย อ.๑ ประชุมสัมมนาคุรุภูผาฟ้าน้ำ
-สมณะ ๒ รูป พระอาคันตุกะ ๑ รูป นำโดยอ.๒ ไปร่วมงานรำลึกถึงการจากไปของโยมสิงห์ทร คำเรืองฤทธิ์ ซึ่งมีนางบุญชู คำเรืองฤทธิ์ พร้อมญาติพี่น้อง ได้เหมาอาหารที่ ชมร.ช.ม. แจก อาหารฟรี กับลูกค้า
พ.๑๖-อ.๒๒ สม.ทองพราย ชาวหินฟ้า กรัก ๓ คน และปะหญิง ๗ คน มาเข้าหลักสูตรมหัศจรรย์
พฤ.๑๗ สมณะ ๔ รูป นำโดย อ.๑ ประชุมคุรุเพื่อจัดตารางเรียนบูรณาการในปีการศึกษาหน้า
ศ.๑๘ สมณะ ๒ รูป นำโดย อ.๒ ไปกิจนิมนต์แสดงธรรมหน้าศพ โยมปั๋น อินทยะ อายุ ๗๗ ปี ที่วัดพวกแต้ม อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ส.๑๙ มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนและประธานชุมชน โดยคุณทองธรรม เจนชัย ได้รับการเลือกเป็นประธานชุมชนคนใหม่
พฤ. ๒๔ สมณะลานบุญ วชิโร สมณะชุบดิน วิชชานันโต คณะคุรุ และนักเรียน สส.ภ. ๔ คน ไปร่วมงานอบรมเรื่องการเพิ่มศักยภาพทางการศึกษา (๒๖-๓๐ มี.ค.) ที่ปฐมอโศก
ศ.๒๕ สมณะหินมั่น สีลาปากาโร สมณะฟ้าแสง ปภากโร คณะคุรุ และนร.สส.ภ. ม.๒ เดินทางไปเข้าค่ายอบรมเตรียมงานปลุกเสกฯที่ศีรษะอโศก

ก่อนจบ ขอฝากคำคมจากพ่อท่าน
"ทางประพฤติสู่ความเป็นอาริยะ หรือสู่นิพพาน" ก็คือ "จรณะ ๑๕" ดังนั้น ความประพฤติ ๑๕ (จรณะ ๑๕) นี้จึงเป็นเครื่องวัดในตัวบุคคลที่ชี้บ่ง "ความเป็นพุทธ"

- สมณะโพธิสิทธิ์ โพธิสิทโธ -


ราชธานีอโศก
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๔๘

ชาวบ้านราชฯ หลังจากงานพุทธาภิเษกฯ ก็รีบทบทวนนโยบาย เตรียมฉลอง ๗๒ ปีพ่อท่าน ด้วยการออก กำลังกาย ตอน ตี ๕ และ ๕ โมงเย็น ทำ ๕ ส.ที่อยู่ให้สะอาด เรื่องกสิกรรม ก็ลุยทำกันไม่เว้น ระดมให้เขียวตลอดปี ตามนโยบาย ของพ่อท่านให้ได้ และในเวลาทำวัตร ก็ลงชื่อกัน โดยค่าเฉลี่ย วันละ ๖๐ คน เพียงขอให้ท่านทั้งหลาย บำเพ็ญให้ต่อเนื่อง ตลอดปี และตลอดไป

เหตุการณ์ทั่วไป
พ.๙ แรม ๑๔ ค่ำเดือน ๓และ พฤ.๒๔ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๔ สมณะและพระลงปาติโมกข์ที่เรือโบสถ์
ศ.๑๘,ส.๒๗ ประชุมกรรมการชุมชน
จ.๒๑ ประชุมชุมชนประจำเดือนทุกวันอาทิตย์สมณะไปเทศน์ที่ร้านอุทยานบุญนิยมและประชุมเครือข่าย กสิกรรมไร้สารพิษ
จ.๒๘ นักเรียนชั้นม.๒ ไปเรียนบูรณาการในงานปลุกเสกฯ ที่หมู่บ้านศีรษะอโศก จ.ศรีสะเกษ

อบรม
อา.๖ - พฤ.๑๐ โรงเรียนปทุมพิทยาคม นำนักเรียน ชั้น ม.๒ อบรม จำนวน ๒๓๑ คน ครู ๒๐ คน
ศ.๑๑-อ.๑๕ อบรมนักเรียน ๒ แห่ง
๑. โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา
๒. โรงเรียนเลิงนกทา จำนวน ๑๒๒ คน

ผู้มาเยือน
พ.๒ คณะอบต. ผู้นำชุมชน คณะผู้บริหารการศึกษา อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
-อาศรมโพธิธรรมดำรง นำโดย พระวิชัย ปัณฑิโต
ศ.๔ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ อ.พิบูลย์ฯ จ.อุบลฯ นำนักเรียน ป.๔ - ป.๖ จำนวน ๗๕ คน
อ.๘ อบต.นำผู้นำชุมชน ต.เต่าขาม อ.น้ำยืน จ.อุบลฯ จำนวน ๑๒๐ คน
ศ.๑๑ โรงเรียนบ้านแหลไหล่ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลฯ นำนักเรียนจำนวน ๑๖ คน ครู ๔ คน ผู้ปกครอง ๑๒ คน คณะกรรมการ ๗ คน
-ผู้ใหญ่บ้านและคณะ ต.ปากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
-โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นำคณะมาโดยนายแพทย์ เลาขวัญ (ผอ.แพทย์ทางเลือก) จำนวน ๑๐ คน
อ.๑๓ คณะข้าราชการบำนาญ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลฯ ๖๐ คน
พฤ.๑๗ อบต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
ส.๑๙ คณะกรรมการหมู่บ้าน ต.จีกแดก จำนวน ๓๐ คน
จ.๒๑ คณะผู้บริหารและครู โรงเรียนราช-ประชานุเคราะห์ จ.ลพบุรี จำนวน ๘๐ คน
อ.๒๒ คณะครู นักเรียน ในเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ จำนวน ๑๖๔ คน
ศ.๒๕ กลุ่มอาชีพสังกัดสหกรณ์การเกษตรชานุมาน จำกัด จ.อำนาจเจริญ ๒๐ คน
-ชาวป่าดงนาทาม ค่ายสรรพสิทธิ์ประสงค์ อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ๕๐ คน
ส.๒๖ โครงการศึกษาวิจัยรายรับ-รายจ่ายเกษตรอินทรีย์ ต.ปากเรือ จ.ยโสธร ๗๕ คน
-คณะนายสุรนาท เกิดแก่น จำนวน ๕๐ คน
อ.๒๗ คณะซิสเตอร์อำนาจเจริญ ๒๐ คน

วันหนึ่งขณะบิณฑบาตโดยมีพ่อท่านนำ ท่านได้พูดประโยคหนึ่งว่า "การขยายไปข้างนอก ถ้าแก่นในไม่แข็ง ก็พา แตกสลาย ไปหมด ฉะนั้นอโศกเรา ทำแก่นให้แข็งๆ เอาไว้ให้มาก เดี๋ยวเหตุการณ์ ภายนอก ก็มาเอง ก็จะพอเหมาะ สมดุลกัน"

ดังโศลกธรรมที่ว่า
"เน้นเนื้อให้เหนือกว่ามาก
เน้นลากแม้ยากกว่าแล่น
เน้นจริงให้ยิ่งกว่าแค่น
เน้นแก่นให้แน่นกว่ากว้าง"

- สมณะฟ้าไท สมชาติโก -


สังฆสถานทักษิณอโศก
ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๔๘

หลังกลับจากงานพุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์ ครั้งที่ ๒๙ จากอำเภอไพศาลี ชุมชนทักษิณอโศก ลงมือปฏิบัติ ตามสัญญาประชาคม ที่ให้ไว้กับส่วนกลาง เพื่อเป็นการ ปฏิบัติบูชาพ่อท่าน ในโอกาส ครบรอบ ๗๒ ปี คือ ทำวัตรเช้า-เย็นทุกวัน ออกกำลังกายพร้อมกันทุกวัน วิปัสสนาจอแก้วทุกวัน และลงแรงร่วมใจตอนบ่ายทุกวัน และ ประการสำคัญทำ ๕ ส. ทั้ง ของตัวเองและส่วนรวม อีกทั้งจะปลูก พืชผักสวนครัว ให้พอกินในชุมชน แม้พวกรา จะมีคนน้อย แต่พลังรวมสามัคคี ก็ช่วยให้การทำงาน ในแต่ละวัน ลุล่วงไปด้วยดี ภาคใต้ได้ชื่อว่าฝน ๘ แดด ๔ แต่ปีนี้ แห้งแล้งมาก ฝนไม่ตก มาหลายเดือน แต่พวกเราพยายามเต็มที่ โดยการกั้นฝายน้ำล้น เพื่อผันน้ำ เข้าเขตชุมชน ก็พอช่วยให้ต้นไม้ ได้สดชื่นบ้าง บรรยากาศของชาวชุมชน อบอุ่นดี เป็นพี่เป็นน้อง ถ้อยที ถ้อยอาศัย กันพอได้

เหตุการณ์ต่างๆในเดือนนี้
อ.๑ สมณะดินดี สันตจิตโต ไปประชุมกลุ่มธรรมชาติอโศก
พฤ.๓ ชาวชุมชนไปร่วมงานฌาปนกิจศพญาติธรรม จ.สงขลา
ศ.๔ สมณะดินทอง นครวโร ไปร่วมงานฟื้นฟูการทำนาใหม่ (ขวัญข้าว) และเยี่ยมญาติผู้เคยผ่านการอบรม ณ วัดฝาละมี ต.ฝาละมี อ.ปากพยูน จ.พัทลุง
ส.๕ โยมเขียว และโยมสุพัตราได้มาอยู่ในชุมชนสัปดาห์ละ ๔ วัน
จ.๗ ย้ายที่ทำอาหารจากโรงครัวเก่ามาโรงครัวที่เพิ่งสร้างใหม่
อ.๘ สมณะ ๒ รูป และญาติโยมไปเยี่ยมโยมพ่อโยมแม่ของคุณยังกุศล ที่น้ำผุด
อา.๑๓ ประชุมชุมชนทักษิณอโศก
จ.๑๔-๑๘ อบรมนักเรียนโรงเรียนเรวดี ป.๔ ป.๕ อ.เมือง จ.พัทลุง รวมคณะครู ประมาณ ๑๐๐ คน
อ.๑๕ สมณะพอแล้ว สมาหิโต และสมณะเลื่อนลิ่ว อรณชีโว เดินทางไปชะเลขวัญ อ.ท้าย-เหมือง จ.พังงา
ศ.๑๘ ประชุมสรุปงานอบรมนักเรียนโรงเรียนเรวดี อ.เมือง จ.พัทลุง
ส.๑๙ สมณะดินดี สันตจิตโต และสมณะเลื่อนลิ่ว อรณชีโว ไปกิจนิมนต์อบรมชาวสวนยาง ณ ธรรมชาติอโศก
จ.๒๑ ประชุมเตรียมร่วมจัดงานกตัญญูผู้สูงอายุในวันสงกรานต์
อ.๒๒ ชาวชุมชน ๒ คันรถตู้เดินทางเข้า กทม. ร่วมรณรงค์คัดค้านการนำเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เข้าตลาด หลักทรัพย์ฯ
พฤ.๓๑ สมณะดินทอง นครวโร สมณะลั่นผา สุชาติโก และพระอาคันตุกะไปประชุมกลุ่มธรรมชาติอโศก

ข้อคิดก่อนจบ
การทำความดี อย่าด่วนใจร้อน
เหมือนเราหว่านข้าวจะให้ได้ผล ต้องรออีก ๓-๔ เดือน

- สมณะดินทอง นครวโร -


สังฆสถานหินผาฟ้าน้ำ
ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๔๘

หลังกลับจากงานพุทธาภิเษกฯ ชาวหินผาฯ ต่างตื่นตัวในเรื่อง การทำ ๕ ส. และเรื่องของสุขภาพมากขึ้น โดยแต่ละคน จะต้องไปจัดสรร ดูแลบ้าน ของตนเอง ให้น่าอยู่ แล้วสมณะ จะไป ประเมินผลว่า ผ่านหรือไม่ ทุกๆเช้าหลังทำวัตร ชาวชุมชนจะร่วมกันออกกำลังกาย โดยเลือกเอา วิธีที่ดีที่สุดคือ การเดิน จะร่วมกันเดินไป ทางบ้านนาแก แล้วเดินกลับมา เดินไปก็ได้ บรรยากาศ แห่งความเป็นพี่ เป็นน้องกันไปด้วย กำลังจะไปได้ดี สุขภาพคงจะดีกันทั่วหน้า ถ้าไม่ทำแบบ ไฟไหม้ฟาง

เหตุการณ์ความเคลื่อนไหว
อ.๑ สมณะกลางดิน โสรัจโจ และสมณะนาทอง สิงคีวัณโณ ประชุมชุนชนดินหนองแดนเหนือ จ.อุดรธานี ได้ประกาศ ให้ศูนย์อบรม ดินหนองแดนเหนือ ให้เป็นที่อบรมได้ หลังจากถูกให้งดอบรมเป็นการชั่วคราว
อ.๑-จ.๗ นักเรียนสัมมาสิกขาศีรษะอโศก กับ นักเรียนสัมมาสิกขาหินผาฟ้าน้ำ เข้าค่ายร่วมกัน เพื่อพัฒนา วิถีชีวิต ให้ดีขึ้น ในโครงการสัมมาสิกขา ร่วมใจ โดยมีพี่ๆ จาก ม.วช. ศาลีอโศก มาช่วยพาทำ กิจกรรม ที่สังฆสถาน หินผาฟ้าน้ำ
-ชาวชุมชนได้ร่วมใจกันเข้าหลักสูตรมหัศจรรย์ โดยมีสมณะจากพุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ มาพาทำกิจกรรม ที่สังฆสถาน หินผาฟ้าน้ำ
ศ.๔ สมณะกลางดิน กับ สมณะนาทอง เป็นประธานในการประชุมกลุ่มเลย์ไลอโศก ที่ชุมชน เลย์ไลอโศก จ.เลย
ส.๕-พ.๙ สมณะกลางดิน สมณะนึกนบ และสมณะนาทอง อบรมนักเรียนโรงเรียนศรีบุญ เรือง จำนวน ๔๕ คน ในโครงการ "เยาวชนคนสร้างชาติ" ที่ชุมชนดิน หนองแดนเหนือ อุดรธานี
อา.๖ สมณะกลางดิน กับ สมณะนาทอง เป็น ประธานประชุมกลุ่มแก่นอโศก ที่ชุมชนแก่นอโศก จ.ขอนแก่น
พฤ.๑๐ คณะญาติธรรมเครือแห ซึ่งมีหินผาฟ้าน้ำ แก่นอโศก ดินหนองแดนเหนือ และเลย์ไลอโศก ไปเรียนรู้การทำอาหารต้นตอมังสวิรัติ (อาหารแขก) ที่บ้านคุณเดวิน จ.อุบลฯ
-สมณะนึกนบ ฉันทโส เดินทางไปร่วมงานซับขวัญชาวใต้ จากคลื่นยักษ์ "สึนามิ" ตั้งแต่ จ.ระนอง ไปจนถึง จ.พังงา โดยได้รับ นิมนต์ จาก ทาง สจส.
ส.๑๒ สมณะกลางดิน กับ สมณะนาทอง ไปแสดงธรรม ในงานศพของ อาจารย์สมควร มารวัง ซึ่งเป็นญาติธรรม เลย์ไลอโศก อ.ภูหลวง จ.เลย ซึ่งมีญาติธรรม จากเครือแห หินผาฟ้าน้ำ ไปร่วมด้วย
อา.๑๓ งานพิธีอำลา ในการเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของนักเรียน สส.ผ.
อ.๑๕ สมณะกลางดิน แสดงธรรมหน้าศพ ในงานฌาปนกิจ คุณนงลักษณ์ จ.อุดรธานี
-สมณะตรงมั่น อุชุจาโร พาชาวชุมชน และตัวแทนสัมมาสิกขาหินผาฟ้าน้ำ(สส.ผ.) ไปร่วมงาน รับกลดจากพ่อท่าน ของนักเรียน สัมมาสิกขา ที่จบชั้น ม.๖ ที่ ปฐมอโศก
อ.๑๕-ศ.๑๘ อบรมนักศึกษานานาชาติ ชาวอเมริกัน ๗ คน ไทย ๓ คน จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.๑๖-พฤ.๑๗ ซิสเตอร์ วัชราภรณ์ บุดดา กับครู อีก ๔ ท่าน พานักเรียนในโครงการเด็กสากล จำนวน ๓๑ คน เข้ามาอบรม ทางด้านจริยธรรม
ศ.๑๘ สมณะ ๔ รูป ชาวชุมชน และนักเรียนสัมมาสิกขา ม.๒ ได้ไปร่วมในงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ของอาจารย์ จุฑามาศ พรหมศาสตร์ ที่บ้าน หลุบโพธิ์ อ.บ้านเขว้า จ. ชัยภูมิ
อ.๒๒ ผู้จัดการบิ๊กซี นิมนต์สมณะ ๕ รูป ไปฉันอาหาร และแสดงธรรม โปรดพนักงาน เรื่อง"การนำเอาธรรมะ มาใช้ในการ ดำเนินชีวิต และ ใช้กับหน้าที่การงาน" และได้เชิญ ญาติธรรม หินผาฟ้าน้ำ และชาวแก่นอโศก ไปร่วมงานด้วย
อ.๒๒-พฤ.๒๔ สมณะแก่นผา สารุปโป พาชาวชุมชน ๔ คน ไปเรียนรู้ การทำซีอิ๊ว กะปิเจ ปลาร้าเจ ที่ชุมชน ศาลีอโศก
พ.๒๓ คุณดาวแพง ชาวหินฟ้า ได้นิมนต์สมณะกลางดิน โสรัจโจ และ สมณะหนึ่งดี สุยิฏโฐ ไปแสดงธรรม ในงานศพ ของ คุณปู่เปลี่ยน คำหนองไพ ที่ บ้านเทพนคร อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
-ชาวชุมชน และนักเรียนสัมมาสิกขา ร่วม ๑๐ ชีวิต ไปร่วมประชุมคัดค้าน ในกรณีที่จะนำเครื่องดื่ม ที่มีแอลกอฮอล์ เข้าตลาด หลักทรัพย์ฯ เป็นการเพิ่มทุนให้มากขึ้น นั่นหมายถึง การมอมเมา ให้ประชาชน มัวเมาในอบายมุข มากขึ้น เป็นผลทำให้ ยืดเวลาออกไป
พฤ.๒๔-จ.๒๘ สมณะกลางดิน และ สมณะ หนึ่งดี อบรมเยาวชนในโครงการ "เสริมสร้างกิจกรรม เชิงสร้างสรรค์ ในกลุ่มเยาวชน" โดย สำนักงานป้องกัน และปราบปราม ยาเสพติด (สนง. ป.ป.ส) ที่ ชุมชนดินหนอง แดนเหนือ อุดรธานี
ส.๒๖-พ.๓๐ สมณะแก่นผา กับตัวแทนคุรุ ไปร่วมรับการอบรมเพิ่มศักยภาพทางการศึกษา โดย อ.หม่อม ดุษฎี บริพัตร ฯ ที่ ปฐมอโศก
ส.๒๖-อา.๒๗ สมณะนึกนบ พาญาติโยมกลุ่มชราภิบาล ๗ คน ที่สันติอโศก มาพักเยี่ยมเยียน ชาวหินผาฯ

สุดท้ายขอฝากชาวอโศกให้สนใจสุขภาพของตนให้มากขึ้น โดยเฉพาะหัวใจที่สำคัญที่สุดก็คือ เรื่องอาหาร การกิน อยากให้พวกเรา กินอาหารให้เป็นยา กินยาให้เป็นอาหาร ถ้าทำได้แล้ว ก็จะไม่ต้องไป แสวงหาหมอ และแสวงหา ยาอะไร มากินอีก เรามาช่วยกันแก้ที่ เหตุกันดีกว่านะ

- สมณะกลางดิน โสรัจโจ -

- สารอโศก อันดับที่ ๒๘๑ มีนาคม ๒๕๔๘ -