ชื่อใหม่ นางสาวถึงฝัน ปั้นวิชัย
ชื่อเดิม นางสาว ศิริวรรณ ปั้นวิชัย
มีพี่น้อง ๓ คน เป็นคนที่ ๑
ภูมิลำเนา จ. นครสวรรค์
สถานภาพ โสด
เกิด ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๑๗
การศึกษา ๑. ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์
๒. รัฐศาสตร์บัณฑิต มสธ.
อาชีพเดิม รับราชการ (พยาบาลวิชาชีพ ๕)
สถานที่ทำงาน รพ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์

ปี ๒๕๓๕ พบอโศกจากหนังสือธรรมะในห้องสมุด
ปี ๒๕๔๐ ร่วมงานพุทธาภิเษกฯ ที่ อ.ไพศาลี และอ่านหนังสือสารอโศกต่อเนื่อง ประทับใจธรรมะจากพ่อท่าน "เรื่องโลกาภิวัฒน์นวัตกรรมใหม่" ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนและหมู่กลุ่มที่มีอุดมการณ์เดียวกัน ทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านและรับใช้งานศาสนา
หลังจากรับประทานอาหารมังสวิรัติ ลดละเลิกอบายมุข การแต่งตัว ทรงผม และถือศีล ๘
ปี ๒๕๔๓ - ๒๕๔๕ ติดตามร่วมกิจกรรมหมู่กลุ่มตลอด เช่น โครงการไม่ป่วยช่วยชาติ,อุโบสถศีล
ปี ๒๕๔๖ - ๒๕๔๗ ช่วยราชการชุมชนศาลีอโศก ๒ ปี เป็นพี่เลี้ยงอบรม ธ.ก.ส. คุรุวิชาการสุขศึกษาและฝ่ายพยาบาล
ปี ๒๕๔๘ - ปัจจุบัน ลาออกจากราชการ
- ทำงานด้านเอกสารข้อมูลต่างๆ ของพรรคเพื่อฟ้าดิน
- งานวิทยุชุมชน รายการ "ออมสิน แห่งความดี"
- งานที่ขาดแคลนคนทำงานและหมู่เห็นสมควรให้ทำ
(ตามที่ได้รับมอบหมายจากหมู่กลุ่ม)

ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน
๑. ความที่จะให้ได้ดั่งใจเรา (หลักการมากเกินไป) ขาดการยืดหยุ่น เน้นงานมากกว่าจิตวิญญาณ
๒. อ่อนน้อมถ่อมตนน้อยไป ขาดการประสานงาน (อยู่ในภพ)
๓. การประมาณ หรือการบริหารยังไม่ลงตัวในหลายๆเรื่องทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้

แนวทางแก้ไข
ต้องศึกษา ศีล สมาธิ ปัญญา และเอาจริงกับการปฏิบัติธรรมมากขึ้น ให้เวลาตรวจสอบ(เตวิชโช), ขยันทำโจทย์ - การบ้าน (ผัสสะ), พิจารณาธรรม - ออกนอกภพ(เอาภาระมากขึ้น)

ข้อปฏิบัติที่คิดว่ายากที่สุด
ศีลข้อ ๔ ให้บริสุทธิ์, เมตตาตนและลดการเบียดเบียนในทุกสรรพสิ่ง อยู่วัดให้มีความสุขและ สนุกในทุก ๆ งาน เพิ่มอิทธิบาท (ขยันหน่อย)

คติประจำใจ
เวลานอนในหลุมฝังศพอีกยาวนาน ทุกวินาทีเป็นวินาทีแห่งบุญ

เป้าหมายชีวิต
เข้าใจกิเลส(ข้อบกพร่อง)ในตนมากขึ้น และเพียรลดให้มากที่สุด

ข้อคิดข้อฝากให้หมู่กลุ่ม เชื่อมั่นว่า "มิตรดี สหายดี เป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของพรหมจรรย์"
ขอบคุณหมู่กลุ่มที่ให้โอกาสในทุกๆ เรื่องด้วยความเมตตาอย่างสุดซึ้ง

-- สารอโศก อันดับที่ ๒๘๒ เมษายน ๒๕๔๘ -