สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการมูลนิธิธรรมสันติ

E-mail: [email protected]
ครั้งที่ ๔/๒๕๔๘(๒๔ เมษายน ๒๕๔๘)
-กรรมการขาดประชุม ๓ คน
-รับรองรายงานการประชุมครั้ง ๓/๒๕๔๘
-รับรองรายงานงบการเงินประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๗
-โรงเรียนสัมมาสิกขาปฐมอโศก (สส.ฐ.) และโรงเรียนสัมมาอาชีวสิกขาปฐมอโศก (สอฐ.) เมื่อ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๘ เปิดรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ มีนักเรียนมาสมัครสอบสัมภาษณ์และข้อเขียน ๒๔ คน วันที่ ๑๗-๒๓ เมษายน ๒๕๔๘ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑ และ ๔ เข้าค่ายกสิกรรม ณ แดนอโศก
ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน นครปฐม มีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๒๓ คน กำหนดจัดงานเข้าค่าย ยุวพุทธทายาท วันที่ ๑๒-๑๖ เมษายน ๒๕๔๘ ณ ชุมชนปฐมอโศก
-โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก (สส.สอ.) ปีการศึกษา ๒๕๔๘ นักเรียนสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๔๙ คน ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก ๓๗ คน ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบคัดเลือกรอบสุดท้าย
-ธรรมสันติทันตกรรม สถิติผู้มารับบริการเดือนมีนาคม ๒๕๔๘ จำนวน ๕๒ คน
-อาคารตะวันงาย ๒ การดำเนินงานเป็นไปตามปกติ มีผู้ประสงค์จะซื้อห้อง แต่ไม่มีเจ้าของห้องใดแสดงความจำนงขาย
-การก่อสร้างอาคารบุญนิยม ดำเนินการก่อสร้างก้าวหน้าไป ๕๕% งานที่เสร็จแล้ว ได้แก่ งานก่ออิฐ ๘๐% งานฉาบ ๔๐% งานอิฐโชว์ภายนอกคาดว่าจะแล้วเสร็จอีก ๑ เดือนข้างหน้า
-อนุญาตให้ชุมชนศาลีอโศกปลูกสร้างอาคารในโฉนดเลขที่ ๓๒๔๔ อ.ไพศาลี นครสวรรค์ ให้นางรัชนี อาทิตย์แก้ว นายชำนาญ เจริญสอน นายทิพย์ ฟักเกตุ นายสังวร มีชื่อ โดยปลูกสร้างที่อยู่อาศัยได้รายละ ๓๓ ตารางวา และให้ เป็นไปตามระเบียบ ของชุมชนศาลีอโศก โดยมอบ ให้นายจำนงค์ สังวรณ์ เป็นผู้ทำการแทนมูลนิธิ
-ได้รับหนังสือจากศูนย์ข้อมูลสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ขอความร่วมมือ กรอกแบบสอบถาม
-กำหนดการประชุมครั้งต่อไป วันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สันติอโศก


สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการกองทัพธรรมมูลนิธิ

E-mail: [email protected]
ครั้งที่ ๓/๒๕๔๘ (๒๔ เมษายน ๒๕๔๘)
-กรรมการขาดประชุม ๘ คน
-ชมรมขยะวิทยา ชุมชนสันติอโศก ได้จัดจุดรับขยะเหลือใช้จากญาติธรรมที่มาพุทธสถาน และ ที่ทำการมูลนิธิ (๖๕/๕ ซอยเทียมพร) ได้เปิดร้านทึ่งบริการจำหน่ายสิ่งของเหลือใช้ในราคาต่ำกว่าทุนมาก
-ชุมชนราชธานีอโศก อยู่ระหว่างเตรียมงานเพื่อฟ้าดิน ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๘
-วิทยุชุมชน ได้เปลี่ยนชื่อเป็น เครือแหวิทยุชุมชนบุญนิยม ปัจจุบันมี ๑๔ แห่ง
-อนุมัติให้ขายรถโตโยต้า เลขทะเบียน ๙ฌ-๕๓๑๐ ในราคา ๒๒๐,๐๐๐ บาท
-ได้รับหนังสือแสดงความคิดเห็นร่วมคัดค้านการนำธุรกิจน้ำเมาเข้าตลาดหลักทรัพย์ อาทิ จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, โรงเรียน
กุนนทีรุทธารามวิทยาคม
-ได้รับวารสารเส้นทางสีเขียว (GREEN LINE) ราย ๔ เดือน ฉบับที่ ๑๓ สิงหาคม - พฤศจิกายน ๒๕๔๗ จากกรมส่งเสริมคุณภาพ สิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ ฉบับ
- กำหนดการประชุมครั้งต่อไป วันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สันติอโศก


สรุปรายงานการประชุมใหญ่
สามัญประจำปี พุทธศักราช ๒๕๔๘
สมาคมผู้ปฏิบัติธรรม

(๒๔ เมษายน ๒๕๔๘)
E-mail: [email protected]

-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๑๓๘ คน
-รับรองรายงานการประชุมใหญ่ ปีพ.ศ. ๒๕๔๗
-รับรองงบดุลปี พ.ศ.๒๕๔๗
-แต่ละหน่วยงานสรุปกิจกรรมตลอดปี ๒๕๔๗ ที่ผ่านมา
-แต่งตั้งนางประไพ ศุกรสมิต เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี พ.ศ.๒๕๔๘
-นายสุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง นายกสมาคมฯ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสมาคม


สรุปรายงานการประชุมใหญ่
สามัญประจำปี พุทธศักราช ๒๕๔๘
ธรรมทัศน์สมาคม

(๒๔ เมษายน ๒๕๔๘)
E-mail: [email protected]

-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๑๔๖ คน
-รับรองงบดุลประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๗
-ปัจจุบันมีสมาชิกรวมทั้งสิ้น ๓,๑๔๔ คน สมาชิกเสียชีวิต ๑ คน คือ น.ส.ฟ้าดาว นาวา-บุญนิยม
-รายงานกิจกรรมตลอดปี ๒๕๔๗
-รายงานเงินบริจาคที่ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ตลอดปี ๒๕๔๗ เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
-แต่งตั้งนายดาบบุญ ดีรัตนา นายกสมาคม ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสมาคม
-แต่งตั้ง นางประไพ ศุกรสมิต เป็นผู้ตรวจ สอบบัญชีสมาคม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๘


สรุปรายงานการประชุม
ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย

สาขาหน้าสันติอโศก (ชมร.สตอ.)
(๒๔ มีนาคม ๒๕๔๘)

-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๒๒ คน
-ยังคงใช้ผักไร้สารพิษเท่านั้นในการปรุงอาหาร ส่วนประกอบของเครื่องปรุงอนุโลมให้ใช้ปลอดสารไปก่อน
-ผู้บริหารโรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศกยังไม่พร้อมจัดตารางสอนให้สอดคล้องกับเวลาเปิดปิดของร้านชมรม เพื่อให้นักเรียน มาช่วยทุกส่วนงาน
-การซ่อมแซมบริเวณด้านนอกร้านกู้ดินฟ้าราคาค่าจ้างเหมาทั้งค่าแรงและวัสดุอื่นๆ (ไม่รวมกระเบื้อง) เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท
-นาวาเอกสำอางค์ แสงสุริยา อาสาสมัครชมรมประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล สมเด็จพระปิ่นเกล้า ฝั่งธนบุรี
-ขอความร่วมมือให้ช่วยกันดูแลเรื่องความสะอาดเรียบร้อยบริเวณหน้าร้าน และบริเวณที่แต่ละคนช่วยงาน
-ในงานปลุกเสกฯ ณ พุทธสถานศีรษะอโศก อ.กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ชมรมร่วมกับชุมชนสันติอโศก ร่วมประกอบอาหาร ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๘
-ขอความร่วมมือแจ้งให้ทุกหน่ายงานในชุมชนทราบว่า ชมรมไม่อนุญาตให้นำภาชนะออกจากร้านชมรม
-ขอความร่วมมือในการคัดเลือกผักให้นำมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด เพราะผักไร้สารพิษ หายาก
-ช่วยกันแยกขยะแห้ง ขยะสด และขยะพลาสติก
รับโอวาทจาก สมณะซาบซึ้ง สิริเตโช : การฟังข้อวิจารณ์ทำให้ได้ฝึกใจ จงภูมิใจที่ได้ทำงานเสียสละ ไม่มีเงินเดือน แม้จะไม่มีคนเห็นความดี หรือฝีมือของเราก็ตาม ขอให้ปรับใจ อย่าน้อยใจหรือปฏิฆะ

* สาขาเชียงใหม่ (๑๗ เมษายน ๒๕๔๘)
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๗ คน
-รายงานการปรับปรุงหลังร้าน
-เห็นชอบให้ดำเนินการผลิตสบู่ถั่วเขียวป่น
-ชมรมได้เป็นเจ้าภาพในการประกอบอาหารในงานปลุกเสกฯร่วมกับญาติธรรม
-ชมรมเป็นฐานฝึกงานเองนักเรียนสัมมาสิกขาภูผาฟ้าน้ำ ด้าน ๕ ส.
-นางจู เป็นเจ้าภาพเปิดโรงบุญ แจกอาหาร ฟรีภายในร้าน
-จำหน่ายอาหารอิ่มละ ๕ บาท ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๘ มีผู้มาอุดหนุนมากพอควร
-ได้รับผักจากสมาชิกเพื่อมาปรุงอาหาร
-นางจันทร์นวล บริจาคภาชนะสเตนเลสสำหรับดื่มน้ำ คิดเป็นเงิน ๔,๘๐๐ บาท
-จัดสรรบุคลากร ในการร่วมงานประชา- ธิปไตยฯ งานเข้าค่ายยุวพุทธทายาท และงานเพื่อฟ้าดิน
-เห็นชอบให้ทำที่ตากผ้าด้านหลังที่พักฝ่ายหญิง
รับโอวาทจากสมณะเก้าก้าว สรณีโย : ทำงานไปปฏิบัติธรรมไป หมู่กลุ่มจึงจะเจริญเข้มแข็ง หากไม่จำเป็นคงไม่ต้องปิดร้าน เพื่อสมาชิก จะได้รับบริการต่อเนื่อง ไม่เสียความรู้สึก


สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัทพลังบุญ จำกัด

๖๗/๗-๘ ปากซอยนวมินทร์ ๔๘ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ โทร.๐๒-๓๗๔๖๑๑๐
ครั้งที่ ๓/๒๕๔๘ (๒๗ มีนาคม ๒๕๔๘)
-กรรมการขาดประชุม ๑๐ คน
-ชำระค่าก่อสร้างอาคารบุญนิยมงวดที่ ๔ เป็นเงิน ๒,๓๗๕,๐๐๐ บาท
-กำหนดปิดร้านเพื่อไปร่วมงานปลุกเสกฯ ณ พุทธสถานศีรษะอโศก อ.กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ ๒-๑๑ เมษายน ๒๕๑๑
-ประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
-เห็นชอบให้จัดประชุมสัมมนาพนักงานและกรรมการทุกปี
รับโอวาทจากสมณะซาบซึ้ง สิริเตโช ตัดงบการเงินบางส่วนให้สาธารณโภคีเป็นกลุ่ม เป็นก้อนขึ้น หากกระทำได้ ย่อมเกิดประโยชน์ แก่ส่วนรวมมากขึ้น


สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัทแด่ชีวิต จำกัด

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
-กรรมการขาดประชุม ๗ คน
-บัญชีกองบุญฯ ให้รวมเป็นส่วนหนึ่งของบัญชีร้านแด่ชีวิต
-การนำสินค้าไปจำหน่าย(ราคาต่ำกว่าทุน) ในตลาดอาริยะ งานปีใหม่'๔๘ ที่ชุมชนราชธานีอโศก ได้กำไรอาริยะประมาณ หนึ่งแสนบาท
-กำหนดปิดร้าน เพื่อไปร่วมงานฉลองหนาว ธรรมชาติอโศก ณ ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ มกราคม ๒๕๔๘
-บริจาคช่วยงานวันเด็ก จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท
-บริจาคช่วยงานฉลองหนาวฯ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
-รับพนักงานใหม่ ๓ คน ได้แก่ น.ส.ฟ้าธารธรรม อยู่เย็น นายสมยศ ขันธนเดช และน.ส. วิสิษฐศรี ศรีสุนาครัว
รับโอวาทจากสมณะซาบซึ้ง สิริเตโช : ให้ระลึกถึงความตาย เพื่อการฝึกจิตปรับจิต หากต้องพลัดพราก หากทำดีทำกุศล จะได้ไม่ต้องห่วงกังวล หากปล่อยจิตได้ย่อมเป็นสุคติ


สรุปรายงานการประชุม
เครือแหชุมชนชาวอโศก
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๘

* กลุ่มปราการอโศก(๑๗ เมษายน ๒๕๔๘)
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๑๐ คน นางผ่องศรี ปัจฉิมนันท์ เป็นประธานในการประชุม น.ส.สุภาณี บูรพ์ภาค ดำเนินการประชุม
-รับรองบัญชีรายรับ-รายจ่าย กองบุญปราการอโศก และรายงานการเงินกองบุญสงเคราะห์ปราการอโศก
-ได้ส่งเงินงวดที่ ๒๒-๒๔ ในโครงการร่วม บุญปฐพีพุทธ ปัจจุบันรวมเงินที่ส่งแล้ว จำนวน ๓๗๐,๒๐๐ บาท
- ไปร่วมงานเปิดร้านมังสวิรัติที่จังหวัดสุรินทร์ ออกเดินทางวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๘


สถิติเผยแพร่สัจธรรม
ห้องเผยแพร่เท็ป
ประจำเดือน เม.ย.-พ.ค. ๒๕๔๗

ทำวัตร
ความประเสริฐเป็นอย่างไรในมนุษย์ สมณะโพธิรักษ์ ๒ ม้วน
การพึ่งพาอาศัยคือหัวใจของการศึกษา " " ๑ ม้วน
สร้างคุณค่าสังคมด้วยพุทธวิธี สมณะโพธิรักษ์ ๑ ม้วน

ก่อนฉัน
แถลงการชาวอโศกต่อคณะสงฆ์ สมณะโพธิรักษ์ ๑ ม้วน
ระวังอัตตาจะโผล่ได้ทุกลมหายใจ สมณะโพธิรักษ์ ๑ ม้วน

ปาฐกถา
สร้างชุมชนอาริยะพัฒนาพุทธมณฑล สมณะโพธิรักษ์ ๑ ม้วน
อนิจจังทุกขังอนัตตา สมณะโพธิรักษ์ ๒ ม้วน
นานาสังวาส คืออะไร สมณะโพธิรักษ์ ๑ ม้วน

-- สารอโศก อันดับที่ ๒๘๒ เมษายน ๒๕๔๘ -