คำบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
อิติปิโสภควา อรหังสัมมาสัมพุทโธ
วิชชาจรณสัมปันโน สุคโต โลกวิทู อนุตตโร
ปุริสธัมมสารถิ สัตถาเทวมนุสสานัง พุทโธ ภควาติ
ขอนอบยอบหมอบกราบคารวะ
ด้วยสุดเกล้าสุดเศียรสุดกระหม่อมของเหล่าข้าน้อยนี้
เกลือกถูรองรับอยู่ใต้ละอองผงคลีธุลีแห่งฝ่าพระบาทของสมเด็จพ่อ
ผู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระผู้มี"พุทธคุณ" ดังกล่าวข้างต้น อย่างสุดเทิดสุดบูชายิ่ง
เหล่าข้าน้อยทั้งหลาย ขอน้อมรำลึกเทิดทูนพระคุณอันหาที่สุดมิได้
.....ณ กาลศุภสมัย ๙ มิถุนายนนี้
เหล่าข้าน้อยทั้งหลายขอตั้งปณิธาน
ต่อพระมหาบรมสารีริกธาตุ ณ บัดนี้ว่า.....
เลือดและวิญญาณของเหล่าข้าน้อยทั้งหมดนี้
ขอถวายอุทิศแด่พระพุทธศาสนา....ไปตราบดินสิ้นฟ้า
จนกว่าข้าน้อยแต่ละคนจะปรินิพพาน
ขอได้โปรดรับปณิธานนี้ ด้วยสุดเกล้าสุดเศียรสุดกระหม่อม
ของเหล่าข้าน้อยทั้งหลายเถิดเทอญ.....

 

- สารอโศก อันดับ ๒๘๓ พฤษภาคม ๒๕๔๘ -