งานอโศกรำลึก บูชาพระบรมสารีริกธาตุ ครั้งที่ ๒๔

งานอโศกรำลึกบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ครั้งที่ ๒๔ ระหว่างวันที่ ๙-๑๒ มิ.ย. ๒๕๔๘ ณ พุทธสถาน สันติอโศก กทม. ปีนี้ต่างจากปีที่ผ่านๆมา เนื่องจากเป็นปีที่พ่อท่านมีอายุครบ ๗๑ ปี ย่างเข้าสู่ปีที่ ๗๒ เป็นปีที่พวกเราชาวอโศกทั่วทั้งประเทศเฉลิมฉลองกันตลอดปี โดยร่วมใจกันปฏิบัติบูชา เพื่อถวายเป็น ปิตุบูชา แด่พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ พ่อผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณดวงใหม่แก่เหล่าลูกๆชาวอโศก

ผู้ที่มาลงทะเบียนจะได้รับแจกหนังสือจากบริษัทฟ้าอภัยซึ่งพิมพ์ถวายเป็นปิตุบูชา ๔ เล่ม คือ ประนีประนอม กันด้วยนานาสังวาส, พุทธเป็นอเทวนิยมอย่างนี้, เนื้อแท้เนื้อธรรมของมหาเถรสมาคม กับสันติอโศก, ปฏิบัติธรรมคืออะไร และเท็ปธรรมะ นอกจากนี้ลูกอโศกพันธุ์แท้ที่มาร่วมงาน จะได้รับของ ที่ระลึกจากพ่อท่าน คือ หยาดน้ำใจของพระโพธิสัตว์ ซึ่งมีเพียง ๗,๒๐๐ อันเท่านั้น ปรากฏว่ามีญาติธรรม มารับถึง ๕ พันกว่าอันแล้ว

ในส่วนของโรงบุญมังสวิรัติ จัดที่บริเวณลานทรายตึกแดงและหน้าห้องเครื่องมือ เพราะถือว่าเป็นงาน ภายใน ผู้ที่มาร่วมงานนี้จริงๆจึงจะรู้ว่ามีโรงบุญ โดยเปิดบริการ ๒ ช่วงเท่านั้น คือ ๐๖.๐๐-๐๙.๐๐ น. และ ๑๑.๐๐-๑๕.๐๐ น. เพื่อให้ผู้มาร่วมงานและผู้มาร่วมแจกโรงบุญ ได้มีโอกาสฟังธรรม มีผู้มาร่วมจัดโรงบุญ ๙๐ กว่าร้าน โดยบางร้านแจกตลอดทั้ง ๔ วัน บางร้านแจก ๑, ๒ หรือ ๓ วัน หมุนเวียนกันไป นอกจากนี้ ร้านแด่ชีวิตได้ลดราคาสินค้าลง ๓ % ในวันที่ ๙, ๑๑, ๑๒ มิ.ย. เพื่อถวายเป็นปิตุบูชา

สำหรับสถานที่พักในงานอโศกรำลึก แม้ว่าชุมชนสันติอโศกจะได้ชื่อว่ามีพื้นที่น้อยกว่าพุทธสถานอื่นๆ แต่ก็จัดที่พักไว้ต้อนรับพี่น้องๆจากชุมชนต่างๆไว้เต็มพื้นที่ทุกตารางนิ้ว ดังนี้ สมณะพักที่กุฏิ, โบสถ์, สัปปายะชาย, ฟ้าอภัยเก่าชั้น ๔, ๕ และที่มูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อน ฝ่ายชายพักที่ศาลาวิหาร, ชมร. นักเรียนชาย พักที่ตึกสัมมาสิกขาชั้น ๔, ๕ และดาดฟ้า ฝ่ายหญิงพักที่ตึกขาว-ตึกนวล, ดาดฟ้าตะวันงาย ๑, ๒, กู้ดินฟ้าชั้นบน, แด่ชีวิต ๑ ห้อง, ฟ้าอภัยชั้นล่าง, ตึกสัมมาสิกขาชั้นล่าง, ใต้โบสถ์ และ ศาลา ฟังธรรม นักเรียนหญิงพักที่ตึกนวลชั้น ๓, ๔, ๕, ๖, ห้องสมุด, ห้องพักคุรุ, บ้านป้าเสน่ห์

๖ มิ.ย. นักเรียนสัมมาสิกขาชั้น ม.๕ เข้าห้องเรียนบูรณาการช่วยเตรียมงานอโศกรำลึก

๗ มิ.ย. ประชุมสมณะมหาเถระที่ชั้น ๒ พระวิหาร

๘ มิ.ย. สัมมนาคุรุสัมมาสิกขาชาวอโศก ที่ชั้น ๒ พระวิหาร เริ่มขึ้นเมื่อ ๐๖.๐๐ น. สมณะเดินดิน ติกขวีโร เป็นประธานเปิดการสัมมนา ได้ให้โอวาทแก่คุรุว่า การศึกษาของชาวอโศกมีเป้าหมายที่จะให้ทิ้งโลกธรรม เข้าสู่อริยภูมิ จึงต้องอาศัยพลังรวม พลังสามัคคี การศึกษาควรมีทิศทางให้เด็กอยากเป็นพระโสดาบัน

ในปีที่พ่อท่านจะเข้าสู่อายุ ๗๒ ปี คุรุน่าจะมาสั่งสมเตรียมการทำจิตวิญญาณ ทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเอง ชีวิตการเป็นครูของพ่อท่านมีลักษณะที่ควรประพฤติปฏิบัติตาม คือ
๑. พ่อท่านมีวิญญาณครู ไม่เบื่อหน่ายกับความซ้ำซาก
๒. พ่อท่านสอนอย่างมีชีวิตชีวา มีความเบิกบาน การที่ใจคุรุไม่เบิกบานเพราะไปยึดในวัตถุข้าวของ ต้องระลึกถึงศีล ถึงความหลุดพ้น
๓. พ่อท่านมีชีวิตที่เป็นตัวอย่างของการบูรณาการ
๔. พ่อท่านมีชีวิตที่ไม่ติดยึดกับทิฐิ กับความเห็นของตัวเอง

เป้าหมายของครู ต้องไปให้ถึงนิพพาน การทำอะไรดี ต้องไม่อยู่ในภพของตน ให้หมู่คณะมีความเป็น เอกภาพ ทิศทางคือความหลุดพ้น

หลังจากนั้นเป็นการรายงานการบูรณาการในฐานงานและความอบอุ่นในโรงเรียน ของตัวแทน แต่ละ โรงเรียน จนถึงเวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. รับประทานอาหาร เวลา ๑๓.๑๔.๒๐ น. คุรุแต่ละโรงเรียน ระดมสมองเรื่องการบูรณาการการศึกษา การนำความรู้ที่อาจารย์หม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา มาสอน อย่างไร และประสบการณ์การนำ ๕ ส.และ ๗ อ. ไปใช้ในโรงเรียน โดยใช้สถานที่ตามอัธยาศัย ส่วนที่ห้อง สัมมนาเป็นสัมมนาการศึกษาเฉพาะสมณะและสิกขมาตุ

๑๔.๓๐ น. คุรุเข้าห้องสัมมนา นำผลการระดมสมองมารายงาน หลังจากนั้นเป็นวาระอื่นๆ

สำหรับรายการในแต่ละวันมีดังนี้
๙ มิ.ย. ไม่มีทำวัตรเช้า เพื่อให้พี่น้องที่เดินทางมาได้พักผ่อน ตอนเช้าสมณะบิณฑบาต พ่อท่านแสดงธรรม ก่อนฉัน เรื่อง รัฐศาสตร์แนวพุทธ

หลังจากนั้นนักเรียนสัมมาสิกขาปฐมอโศกร้องเพลงพญาแร้งถวายเป็นปิตุบูชา และตามด้วยรายการแสดง บนเวที โดย วงฆราวาส

๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. ฟังบรรยาย โครงการอบรมสมาชิกแกนนำระดับพื้นที่ พรรคเพื่อฟ้าดิน สาขาลำดับที่ ๑๐ (สาขาบึงกุ่ม) เรื่อง "ทิศทางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ" โดย ผช.รมว. กระทรวงเกษตร และ สหกรณ์ คุณสุนัย เศรษฐบุญสร้าง ดำเนินรายการโดย อ.จรัสเรือง ศิริวัฒนรักษ์

๑๘.๐๐ น. ยัญพิธีศักดิ์สิทธิ์บูชาพระบรมสารีริกธาตุ บนพระวิหาร พ่อท่านนำหมู่สมณะ-สิกขมาตุ ญาติธรรม นักเรียนสัมมาสิกขา ร่วมเปล่งกล่าวคำบูชาพระบรมสารีริกธาตุ

เสร็จแล้วชมภาพยนตร์ข่าวเด่นประจำปีของชาวอโศก เช่น การขนเรือเอี้ยมจุ๊น ๔ ลำครั้งล่าสุด ที่มีอาสาสมัคร ร้อยกว่าชีวิตร่วมกันผนึกกำลัง, คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นประธานงานพฟด.ที่ราชธานีอโศก, ธรรมยาตราเพื่อซับขวัญ พี่น้อง ชาวใต้ผู้ประสบภัยจากคลื่นยักษ์สึนามิ ที่ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา และชมผลงานวีซีดีของ นักเรียนสัมมาสิกขา ศาลีอโศก ภูผาฟ้าน้ำ และราชธานีอโศก

๑๐ มิ.ย. ทำวัตรเช้า โดยพ่อท่านเรื่องสัมมาทิฏฐิ ๑๐ ก่อนแสดงธรรมได้พูดถึงกระทรวงสาธารณสุข แพทย์ทางเลือกมาขอทำวิจัยการใช้ประโยชน์จากน้ำปัสสาวะต่อ โดยต้องการสมณะ-สิกขมาตุรวม ๑๕ รูป ที่เคยดื่มน้ำปัสสาวะ แต่ตอนนี้เลิกแล้ว และสมณะ-สิกขมาตุรวม ๗ รูป ที่เคยดื่มน้ำปัสสาวะ และปัจจุบัน ยังดื่มอยู่, และฆราวาสที่เคยดื่มแล้วเลิกรวม ๑๕ คน และที่เคยดื่มและปัจจุบันยังดื่มอยู่ ๑๕ คน

ที่คลองสิบสาม จ.ปทุมธานี มีผู้บริจาคที่ดิน ๙๐ กว่าไร่ และกำลังทำสัญญาซื้อเพิ่ม เพื่อจะสร้างชุมชน บุญนิยม สวนบุญผักพืช ราคาแปลงละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท จ่ายก่อน ๓๐,๐๐๐ บาท สำหรับผู้ที่จอง ในงานนี้ จะได้รับของที่ระลึกพิเศษจากพ่อท่าน มีจำนวนจำกัด

และหนังสือพิมพ์เราคิดอะไรครบรอบ ๑๑ ปี ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ปีนี้แจกหนังสือเกร็ดชีวิตของสมณะ-สิกขมาตุ ขอเชิญทุกท่านร่วมสนับสนุนการพิมพ์

หลังจากนั้นประชุมวิทยุชุมชน

ธรรมะก่อนฉัน สม.กล้าข้ามฝัน อโศกตระกูล และสมณะบินบน ถิรจิตโต แสดงธรรม ดำเนินรายการโดย สมณะเดินดิน ติกขวีโร

สม.กล้าข้ามฝัน แสดงธรรมว่า พ่อท่านได้ให้เรามาตลอด ที่อยู่อาศัย ชุมชน แต่เรายังทำตามคำสอน ของท่านไม่ได้ หยาดน้ำใจคงเป็นเครื่องเตือนใจชาวอโศกทุกคนว่าเราควรมีจิตใจที่ใสสะอาดกว่าเดิม ตั้งใจล้างราคะ โทสะ โมหะ เหมือนเดิม เป็นพลังแห่งศรัทธาที่เราจะก้าวเดินต่อไป เพื่อการเปลี่ยนแปลง ตัวเอง พลังบริสุทธิ์อยู่ใกล้ตัวเรา เราจะต้องทำให้ได้

เราโชคดีที่เกิดเป็นลูกพ่อท่าน มาร่วมกันสร้างพลังให้กับตัวเอง พ่ออายุมาก เรามีงานมากมาย ทำใจ ให้บริสุทธิ์งดงามเหมือนพ่อท่าน

สมณะบินบน แสดงธรรมว่า ให้เอาประโยชน์จากคำวิจารณ์ให้ได้ เราจะมีความสุข ฝึกทำใจให้ยอมได้ ทุกสถานการณ์ เราก็จะมีความสุข การมาฟังธรรมบ่อยๆก็จะทำให้เกิดสติปัญญา

ท่านได้เล่าเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นกับชาวอโศก ไม่เคยคิดจะเป็นนานาสังวาสกับสงฆ์หมู่ใหญ่ แต่เพราะเ รายอม หากเรายอมได้เราจะมีความสุข ได้แง่คิด ๓ ข้อว่า ๑. เรารู้จักมองตน เวลามีปัญหา เกิดขึ้น เราต้องโทษตัวเองก่อน ๒. เวลานำเสนอไปแล้ว ทำใจในใจให้แยบคายอย่ายึด พร้อมจะไม่ยึดทิฐิ ๓. แม้ไม่ได้อะไรดั่งใจ รู้จักยอมให้ได้ ยอมให้เขาวิจารณ์ได้ ให้เขาเข้าใจผิด

๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. ประชุมใหญ่สถาบันบุญนิยม เสร็จแล้วเป็นการแสดงบนเวทีของชุมชนต่างๆ

๑๘.๐๐-๒๑.๐๐ น. รายการปิตุบูชา สมณะเดินดิน ติกขวีโร พานำกล่าวปฏิญาณ เนื่องในวันครบรอบ ๗๑ ปี ของพ่อท่าน สมณะโพธิรักษ์ สำหรับคำกล่าวปฏิญาณ มีดังนี้

ขอนอบน้อม แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ซึ่งเป็นแสงสว่างของโลก ผู้ทรงประทาน เส้นทาง แห่งความพ้นทุกข์ ให้แก่มวลมนุษยชาติ ด้วยการประกาศอาริยสัจ ๔ และมรรคมีองค์ ๘ ซึ่งมีสัมมาทิฐิ ๑๐ เป็นกุญแจ สำคัญ ที่จะไขนำไปสู่การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

บัดนี้ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้ก้าวพ้นความสงสัย และมีความเชื่อมั่นกันว่า

อัตถิ ทินนัง ทานมีผลจริง

อัตถิ ยิฏฐัง ยัญพิธีมีผลจริง

อัตถิ หุตัง การสังเวยบวงสรวง มีผลจริง

อัตถิ สุกตทุกกฏานัง กัมมานัง พลัง วิปาโก การทำดีทำชั่ว มีผลดลบันดาลได้จริง

อัตถิ อยัง โลโก โลกนี้มีบุญมีบาปจริง

อัตถิ ปโร โลโก โลกหน้ามีจริง

อัตถิ มาตา อัตถิ ปิตา แม่และพ่อ ผู้ให้กำเนิดทางจิตวิญญาณ ของข้าพเจ้าทั้งหลายมีจริง

อัตถิ สัตตา โอปปาติกา สัตว์โลกที่ผุดเกิดทางจิตวิญญาณมีจริง

อัตถิ โลเก, สมณพราหมณา สัมมัคคตา สัมมาปฏิปันนา เย อิมัญจ โลกัง ปรัญจ โลกัง สยัง อภิญญา สัจฉิกัตวา ปเวเทนตีติ สมณพราหมณ์ ผู้รู้แจ้ง โลกนี้โลกหน้า ด้วยตัวเอง แล้วประกาศ ให้ผู้อื่นได้รู้ตาม มีจริง

และบัดนี้ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ก็ได้พึ่งพาอาศัยสมณะพราหมณ์ผู้นั้น คือ พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ ผู้นำ สัมมาปฏิบัติ จนส่งผลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เกิดแสงสว่างในชีวิต มีสัมมาทิฐิ ๑๐ และสัมมามรรค สัมมาผล ตามธรรมสมควรแก่ธรรม

เกือบตลอดชีวิต ของการกอบกู้ศาสนาที่ผ่านมา พ่อท่านได้ทุ่มเท ทั้งแรงกายแรงใจ ด้วยเลือดทุกหยด และ เหงื่อทุกหยาด เพื่อประโยชน์และความสุขของมวลมนุษยชาติมาตลอด จวบจนวาระสำคัญ ในโอกาสนี้ ที่พ่อท่านจะมีอายุครบรอบ ๗๒ ปี ข้าพเจ้าทั้งหลาย ซึ่งเป็นลูกๆ ที่ได้ถือกำเนิดทางจิตวิญญาณ ขอปฏิญาณตนร่วมกันว่า

ข้าพเจ้าทั้งหลาย จะขยันหมั่นเพียร ตั้งใจศึกษา ฝึกฝนอบรมตน ให้เกิดมรรคเกิดผลยิ่งๆขึ้นไป ด้วยความ ไม่ประมาท ในโทษภัย แม้มีประมาณน้อย

พวกข้าพเจ้าทั้งหลาย จักสมัครสมานสามัคคี ด้วยการปฏิบัติตาม สาราณียธรรม ๖ คือ

๑. เมตตากายกรรม ๒. เมตตาวจีกรรม ๓. เมตตามโนกรรม ๔. สาธารณโภคี ๕. ศีลสามัญญตา ๖. ทิฏฐิสามัญญตา

และให้เข้าถึงคุณธรรมตาม พุทธพจน์ ๗ ได้แก่ ๑. สาราณียะ ระลึกถึงกัน ๒. ปิยกรณะ รักกัน ๓. ครุกรณะ เคารพกัน ๔. สังคหะ เกื้อกูลช่วยเหลือกัน ๕. อวิวาทะ ไม่วิวาทกัน ๖. สามัคคียะ พร้อมเพรียงกัน ๗. เอกีภาวะ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

และสุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอตั้งสัจจาธิษฐานว่า ถ้าหากข้าพเจ้าทั้งหลาย จะต้องเกิดมาอีก กี่ชาติกี่ชาติก็ตาม ขอได้มีโอกาส มาร่วมบุญบารมีกับพ่อท่านในทุกๆชาติ เพื่อให้เข้าถึงในสิ่งที่ยัง ไม่ได้เข้าถึง เพื่อให้ได้บรรลุในสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุ เพื่อเป็นธรรมทายาทแบ่งรับมรดกธรรม ที่พ่อท่านได้รับ สืบทอดมาจาก องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ข้าพเจ้าทั้งหลาย จะได้ช่วยกันทุ่มเทแรงกายแรงใจ อุทิศชีวิตที่เหลือนี้ ให้กับ พระศาสนา ให้ได้มากที่สุด เท่าที่ข้าพเจ้าแต่ละคนจักทำได้

สัจจาธิษฐาน ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จะเกิดจริงเป็นจริง ก็ด้วยการเอาจริง เพราะผู้ที่จะบรรลุ ความจริง ได้นั้น ต้องเอาจริง สาธุ.

แล้วร่วมกันร้องเพลงเส้นทางนิพพาน หลังจากนั้นชมวิดีโอ ๗๑ ปีพ่อท่าน

๑๑ มิ.ย. ทำวัตรเช้า โดยพ่อท่าน อธิบายสัมมาทิฐิ ๑๐ หลังจากนั้นประชุมกรรมการบริหารพรรค

ธรรมก่อนฉัน สมณะ-สิกขมาตุ ร่วมรำลึก อโศกรำลึก ดำเนินรายการโดย สมณะฟ้าไท สมชาติโก

สำนักงานใหญ่พรรคเพื่อฟ้าดินมีจัดอภิปราย "การจัดทำบัญชีและงบการเงินสาขาพรรค" โดย คุณไพโรจน์ วงศ์เที่ยง

๑๑.๐๐-๑๖.๐๐ น. ประชุมสัมมนาแกนนำเครือแหของชาวอโศก

รายการสาระบันเทิงบนเวที โดยกลุ่ม ชุมชนต่างๆ

๑๘.๐๐-๒๑.๐๐ น. ประชุมกลุ่มเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการ แต่ละศูนย์อบรมนำเสนอ แผนปฏิบัติงาน, พิจารณาร่างหลักสูตรการฝึกอบรมวิทยากร, สรุปการประชุมและข้อตกลงร่วม

๑๒ มิ.ย.
พ่อท่านแสดงธรรมทำวัตรเช้า หลังจากนั้นประชุมพาณิชย์บุญนิยม

พ่อท่านแสดงธรรมก่อนฉัน

ญาติธรรม นักเรียนสัมมาสิกขา ช่วยกันเก็บบุญ แล้วแยกย้ายกันเดินทางกลับ

มาถึงวันนี้ พ่อท่านอายุย่างเข้า ๗๒ ปีแล้ว ทำงานอุทิศชีวิตเพื่อพระศาสนามานานกว่า ๓๕ ปี แม้จะเจอ ปัญหาอุปสรรคนานัปการ พ่อท่านก็พาหมู่กลุ่มรอดพ้นจากวิกฤตต่างๆมาได้ จนพวกเราก่อเกิดเป็นกลุ่ม ชุมชน มีเครือแหที่เหนียวแน่นทั่วประเทศ ในวาระที่พ่อท่านจะมีอายุครบ ๖ รอบในปี ๒๕๔๙ เราจะร่วม ปฏิบัติบูชาใดถวายเป็นปิตุบูชา เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อผู้ให้กำเนิด จิตวิญญาณดวงใหม่ แก่บรรดาเหล่าลูกๆทั้งหลาย ขอจบด้วยคำเตือนจากพ่อท่านในช่วงท้ายของการทำวัตรเช้าวันที่ ๑๒ มิ.ย.ว่า

".....วันนี้พยายามตั้งใจเจาะเนื้อหาทฤษฎีของหลักๆ เอาไปทบทวน เอาเท็ปไปฟังซ้ำก็ดี หรือใครที่เข้าใจ ดีแล้ว ก็เอาที่เราเข้าใจดีแล้วไปปฏิบัติ อย่าช้า โลกยิ่งต้องการคนที่จะต้องได้ธรรมะ มีธรรมะ เราแก้ปัญหา อะไรอื่นไม่ได้เลย ถ้าไม่แก้ปัญหาที่คนให้พัฒนาคุณธรรม พัฒนาธรรมะนี้ให้เจริญๆ ...อย่าช้า อย่าไป ผัดวันประกันพรุ่ง ถ้าเผื่อเราไปคิดว่าเราอยู่กับหมู่ไม่มีปัญหาอะไรหรอก ข้าวมีกิน ดินมีเดิน ตะวันมีส่อง พี่น้องมีเสร็จ เห็ดมีเก็บ ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานแต่เราก็อยู่ได้ไปวันๆ อย่างไงเขาเลี้ยงไปจนตาย ไม่ต่ำกว่านี้ แล้วก็ไม่เจริญกว่านี้ พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าโมฆบุรุษ ผู้ใดไม่เจริญธรรมขึ้นในขณะ ผู้นั้นเป็นโมฆบุรุษ ทุกคนต่อให้เป็นอาริยะแล้ว เพราะไม่เจริญด้วยธรรมนั้น คือการโมฆะ สูญเปล่า เสียเปล่า ทำขณะให้เสีย ทำเวลาให้เสีย ปฏิบัติไม่เจริญ ท่านจะเรียกโมฆบุรุษทุกขณะไป อย่าให้สูญเปล่าเลย ทุกนาทีเป็นวินาที แห่งบุญ วินาทีที่เราจะขัดเกลา จะก้าวหน้า จะพัฒนา

ขอให้ทุกคนมีกำลังวังชา มีสติสัมปชัญญะ พากเพียร ให้สำรวมอินทรีย์ สติสัมปชัญญะ โยนิโสมนสิการ อันเจริญมีมรรคมีผลทุกคนเทอญ"

- ทีมขวนขวาย -


อโศกรำลึกอยู่ได้ โดยธรรม
อโศกช่วยสืบสานนำ พุทธไว้
อโศกยืนหยัดถ้อยคำ แน่วแน่
อโศกก่อบุญหนุนให้ โลกล้วน ร่มเย็น
อโศกยิ่งสูงเทียมฟ้า เท่าใด
คนยิ่งยังสงสัย ตราบนั้น
ขนโคย่อมห่างไกล วิมุติ
มีแค่เขาโคสั้น ล่วงรู้ สัจธรรม
อุปสรรคเป็นโจทย์ให้ ทดลอง
ตั้งสติตรวจไตร่ตรอง รอบถ้วน
อย่าเย่อหยิ่งอวดผยอง หลงโลก
อุปสรรคหลากหลายล้วน ช่วยให้ เพิ่มพลัง
ไม่ถอยแม้หนึ่งก้าว ยืนยัน
สละชีพเป็นประกัน แน่แท้
ดำรงเผ่าพงศ์พันธุ์ พุทธบุตร
ไม่หลบลงดินแม้ กึ่งน้อย เมล็ดงา
* อ.เป็นต้น นาประโคน

- สารอโศก อันดับ ๒๘๓ พฤษภาคม ๒๕๔๘ -