รายงานจากพุทธสถาน

สันติอโศก
ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๘
บรรยากาศเดือนนี้ฝนตกจนน้ำท่วมซอยเทียมพร ประมาณเกือบถึงหัวเข่า วันอาทิตย์ญาติโยมมาฟังธรรมกันอย่างคับคั่ง ทำวัตรเช้าคนฟังธรรมไม่ต่ำกว่า ๕๐-๖๐ คน บางวัน ๙๐ คน บุญกุศลอันนี้ต้องยกให้ท่านดงเย็นที่เอาภาระ

เหตุการณ์ทั่วไป
-ประชุมอปริหานิยธรรม ทุกวันอังคาร
-สมณะและพระลงพระปาติโมกข์ทุกวันขึ้น และแรม ๑๕ ค่ำ ที่โบสถ์
-จัดทำห้องเก็บเอกสารและหนังสืออ้างอิงจากห้องพ่อท่านมาเก็บไว้ให้เป็นสัดส่วน
-บริษัทฟ้าอภัย จำกัดจัดพิมพ์หนังสือ ปฏิบัติธรรมคืออะไร จำนวน ๔๐,๐๐๐ เล่มเรียบร้อยแล้ว
-ทุกวันจันทร์นักเรียนสัมมาสิกขาจะไปช่วยงานที่สวนบุญผักพืช คลอง ๑๓ ปทุมธานี

อ.๑๐ สมณะปองสูญ ป่วยเป็นโรคไตพักอยู่ศาลาสุขภาพ
-นักเรียนสัมมาสิกขา เดินทางไปช่วยเตรียมงานเพื่อฟ้าดิน ที่ชุมชนราชธานีอโศก
พ.๑๑ สมณะเมืองแก้ว ติสสวโร และคณะ ไปร่วมงานศพแม่ของภรรยาคุณวิบูลย์ ที่วัดยายร่ม กทม.
ศ.๒๐ สมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ ไปเทศน์ที่สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย
อา.๒๒ สมณะกล้าตาย ปพโล ไปช่วยงานที่ชุมชนราชธานีอโศก
ศ.๒๗ สมณะฟ้าไท สมชาติโก เข้าพื้นที่เพื่อช่วยงานการศึกษา

อบรม
พ.๔-อา.๘ และจ.๙-ศ.๑๓ อบรมเยาวชนคนสร้างชาติที่วังสวนฟ้า สระแก้ว โดยมีสมณะแก่นเมือง เกตุมาลโก รับนิมนต์
ศ.๒๐-อา.๒๒ อบรมศีล ๘ ครั้งที่ ๔๑
ศ.๒๗-อ.๓๑ อบรมเยาวชนคนสร้างชาติ ที่วังน้ำเขียว นครราชสีมา สมณะแก่นเมือง เกตุมาลโก รับนิมนต์

ประชุม
ส.๒๑ ประชุมกลุ่มชลบุรี โดยสมณะชนะผีชิตมาโร
-ประชุมกลุ่มวังจันทน์พฤกษา โดยสมณะฝุ่นฟ้า อัคคชโย
ศ.๒๗ ประชุมสหพันธ์วิทยุชุมชนบุญนิยมที่ประชุมมีมติว่า : ๑. ให้เปลี่ยนชื่อ สหพันธ์วิทยุชุมชนบุญนิยม เป็น เครือแหวิทยุชุมชนบุญนิยม เพราะมีผู้ติงว่าจะซ้ำกับสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ ๒. ไม่เข้าร่วมภาคีกับกรมประชาสัมพันธ์ เพราะเรา จะเสียสิทธิภายหลังที่มี กสช. ๓. จะต้องปฏิบัติตามมติ กทช. ว่า ๑. กระจายเสียงได้ไม่เกิน ๑๕ กิโลเมตร ๓.เสาสูงไม่เกิน ๓๐ เมตร ๓. กำลังของเครื่องไม่เกิน ๓๐ วัตต์ ๔. วิทยุชุมชนไพศาลีปิดแล้ว
ส.๒๘ ประชุมสถาบันบุญนิยม คณะคกร. มีโครงการสัมมนาเครือข่ายการอบรมทั่วประเทศ โดยคณะกรรมการจะไปสัมมนาตามศูนย์ต่างๆ ดังนี้ ๑. ชุมชนปฐมอโศก ๒. ชุมชนราชธานีอโศก ๓. ชุมชนดินหนองแดนเหนือ ๔. ชุมชนฮอมบุญอโศก ๕. ชเลขวัญ
-ประชุมชุมชนสันติอโศก ที่ประชุม จะสร้างชุมชนแห่งใหม่ที่คลอง ๑๓ ปทุมธานี ชื่อว่า ชุมชนสวนบุญผักพืช จองพื้นที่ได้ในงานอโศกรำลึก
อา.๒๙ ประชุม ๗ องค์กร คือ มูลนิธิธรรมสันติ กองทัพธรรมมูลนิธิ ธรรมทัศน์สมาคม สมาคมผู้ปฏิบัติธรรม มูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อน สมาคมศิษย์เก่าสัมมาสิกขาและสมาคมนักศึกษาผู้ปฏิบัติธรรมและจะเกิดมูลนิธิใหม่ที่ชุมชนราชธานีอโศกคือ มูลนิธิคนของแผ่นดิน ส่วนที่ชุมชนปฐมอโศกกำลังจดทะเบียนมูลนิธิคนสร้างชาติ
วันที่ประชุมสถาบันบุญนิยมพ่อท่านกล่าวไว้ว่า "กระแสสังคมตอบรับและต้องการเรามากกว่ากระแสสมรรถนะและปริมาณของเรา(ชาวอโศก) ที่เจริญไม่ทัน เราจะต้องเร่งรัดพัฒนาให้ทัน อย่าไปโฆษณาสังคม ขอให้สร้างเนื้อแท้เจริญๆขึ้นมา"

เดือนต่อไปตั้งแต่ ๕ มิ.ย. เป็นต้นไปจนถึง ๔ มิ.ย.'๔๙ เป็นการฉลอง ๗๒ ปีพระโพธิสัตว์ที่ท่านได้มีความกรุณาเกิดมาช่วยเหลือมนุษยชาติ พวกเราชาวอโศกควรจะปฏิบัติบูชากันอย่างจริงจังและให้เป็นจริง

ด้วยความนอบน้อมแด่พระโพธิสัตว์เจ้า พ่อท่านโพธิรักษ์
ขอคารวะแด่พระอาริยเจ้าทั้งหลาย

- สมณะฟ้าไท สมชาติโก -ปฐมอโศก
ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๘
เดือน พ.ค. นี้ เป็นเดือนสำคัญในพระพุทธศาสนา เพราะตรงกับวัน "วิสาขบูชา" คืน วันเพ็ญ เดือน ๖ ขึ้น ๑๕ ค่ำ ชาวพุทธทั่วทั้งโลกจึงพร้อมใจปฏิบัติบูชา และปีนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติให้จัดประชุมพระพุทธศาสนาของโลก มีพระจากประเทศต่างๆ มาร่วมประชุม ๔๒ ประเทศ และที่ประชุมในครั้งนี้ ได้มีมติให้ประเทศไทยเป็น "ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาแห่งโลก สาธุ" นับว่าประเทศไทยได้รับเกียรติ ยิ่งใหญ่มาก เราชาวพุทธรู้สึกภาคภูมิใจที่ประเทศเราเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนา ของโลก เพราะความเจริญของศาสนา ย่อมนำพาสุขของปวงชนเป็นอันมาก และความเจริญในมรรคผล อันเป็นคุณวิเศษในธรรมวินัยนี้ อันพระศาสดาได้ตรัสไว้ดีแล้วว่า "ธรรมและวินัย เราตถาคตตรัสไว้ดีแล้ว กุลบุตร ผู้ศึกษาภายหลังยังประพฤติดี ประพฤติชอบอยู่ โลกจะไม่ว่างจาก "พระอรหันต์"

กิจกรรมทั่วไปในรอบเดือน
อา.๑-พ.๔ คณะศิษย์เก่า สส.ฐ. รวมตัว กันประมาณ ๒๐ คน พาน้อง ม.๑-๕-๖ ประมาณ ๖๐ คน เข้าค่ายที่อนุสรณ์สถานแดนอโศก ชื่อค่าย "คุณนะทำ(ธรรม)" และมาจัดต่อที่ชุมชนปฐมอโศก ซึ่งจะมี ม.๒-๓-๔ เข้าร่วม ไปจนถึงวันที่ ๘ พ.ค. รวม ๘ วัน
สืบเนื่องจาก สส.ฐ. ว่างเว้นเข้าค่ายฝึกหลักสูตรเข้ม พอมาเจอเข้า นักเรียนบางคนสู้ไม่ไหวขอถอนตัวออกจากการฝึก บางคนออกจากค่ายแล้วก็ย้อนกลับเข้ามาฝึกใหม่ เนื่องจาก วิถีชีวิต สส.ฐ. ในอดีต กับปัจจุบัน ค่อนข้างห่างกัน ในอดีตเกิดจากอุดมการณ์เพื่อสร้างคนให้มีคุณภาพ - คุณธรรม - คุณวิเศษ เพื่อรับใช้สังคม ฯ มาวันนี้ระบบความเป็นอยู่ สส.ฐ. เรา แบบองค์รวมลดมาตรฐานลง ด้วยความสำนึกและห่วงใยของศิษย์เก่า สส.ฐ. จึงมีวันนี้ มาเพื่อปลุกสำนึก วิญญาณ อุดมการณ์ ในอดีตของ สส.ฐ. ให้หวนกลับคืนมา วิญญาณคน ๒ ยุค ต้องมาปรับต้องมาสังเคราะห์ให้เข้ากัน นับว่าเป็นเรื่องยาก และเป็นเรื่องยากเอามากๆ กว่าจะเข้าใจกันได้ ก็ทำเอาแผ่นดินไหว น้ำต้องหลั่งออกมาเป็นพยานในความห่วงใย เอื้ออาทร ความเสียสละของพี่ที่มีต่อน้องอย่างอบอุ่น เป็นน้ำหนึ่งใจเดียว
วันสุดท้ายของการเข้าค่ายเวลา ๑๖.๐๐ น. ได้จัดขบวนแห่กลองยาว นักเรียนทั้งหมดและชาวชุมชน แห่รอบชุมชน มีนักเรียนถือป้ายขบวนนำหน้า เขียนว่า "ฉลองวันบวร" เป็นที่สนุกสนานของผู้เข้าร่วมขบวน เพื่อเชื่อมความสามัคคีอย่างมีศิลปะให้เกิด "มงคล"
๑๘.๓๐ น. เป็นรายการ "สัจจาธิษฐาน บูชาพ่อ ๗๒ ปี ยัญพิธีมีผล" คือให้นักเรียนทั้งหมด ตั้ง "สัจจะ" เริ่มต้นชีวิตใหม่พัฒนาตนเอง ในปีการศึกษานี้ มีนักเรียนทั้งหมด ๑๒๐ คน และในช่วงเดียวกันก็ได้มีเข้าค่ายอบรมผู้ปกครองเช่นกัน ในวันที่ ๔ - ๗ เป้าหมาย คือ
๑.ให้ผู้ปกครองเข้าใจทิศทางการศึกษาแบบบุญนิยม
๒.ให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสคบคุ้นกัน ได้ร่วมกิจกรรมด้วยกันทั้งนักเรียน และ ผู้ปกครอง ดูแล้วบรรยากาศดีมาก
๓.ผู้ปกครองได้มีโอกาสมาฟังธรรมเข้าร่วมปฏิบัติธรรม สร้างเสริมสัมมาทิฐิ ให้ยิ่งขึ้น

จ.๙-พ.๑๑-พฤ.๑๒-ส.๑๔ สมณะ สิกขมาตุ ชาวชุมชน และนักเรียน เดินทางไปบ้านราชฯเพื่อร่วมงาน "เพื่อฟ้าดินครั้งที่ ๑๓" การจัดงานครั้งนี้นับว่ายิ่งใหญ่กว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมา ชาวชุมชนทั้งหมดเดินทางกลับ ๑๘ พ.ค.
ส.๒๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต ๑ ขอความร่วมมือให้ ร.ร. สส.ฐ. จัดนิทรรศการ เนื่องในงานวิสาขบูชา ความยาวทั้งหมดเกือบ ๕ เมตร คณะคุรุได้นำเสนอ "ปรัชญาของโรงเรียน คือ ศีลเด่น - เป็นงาน - ชาญวิชา" เรียบเรียงสัมพันธ์ให้เข้ากับวันวิสาขบูชา นับว่าจัดทำได้ดีมาก
อา.๒๒ เวลา ๑๕.๓๐ น. น.ร. สส.ฐ. ทั้งหมด และชาวชุมชน ร่วมขบวนสวมเสื้อสีขาว ไปร่วมงานวิสาขบูชา บูชาพระบรมสารีริกธาตุ ที่สนามหลวงประมาณ ๒๐๐ คน โดยศูนย์คุณธรรมฯ เชิญมา
เวลา ๑๘.๓๐ น. มีรายการเวียนธรรมที่ศาลาวิหาร มีญาติธรรมภายนอกมาร่วมฟังธรรมเป็นจำนวนมาก

ผู้เข้าเยี่ยมชมวิถีพุทธ
อา.๑-จ.๒ มหาประจวบ ราวพิมาย พาชาวมาเลเซีย จำนวน ๗ คน มาศึกษาดูงานองค์รวมของชุมชนวิถีพุทธ และไปร่วมออกรายการวิทยุชุมชนเพื่อนชุมชนด้วย
จ.๒-พ.๔ ผ.ศ.วารุณี ประดิษฐศรีกุล และ คณะอาจารย์อีก ๓ ท่าน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยาหันตรา มาถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจุลินทรีย์ใช้ในชุมชน "หลักสูตรจุลินทรีย์ในซีอิ๊วและเต้าเจี้ยว" แก่เครือแหชาวอโศก
อา.๘ สมณะนาไท อิสสรชโน และสมณะ รับกิจนิมนต์ที่บ้าน อ.แก้วตะวัน พวงบุปผา อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี เสร็จจากงานทำบุญ ก็ประชุมกลุ่มเพื่อนบุญอโศกต่อ
จ.๙ สมณะ-สิกขมาตุ และชาวชุมชน ไปร่วมทำบุญประจำเดือนที่บ้านโยมสำลี และในวันเดียวกันเวลา ๑๑.๐๐ น. คณะกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา และคณะ ๑๐ กว่าคน มาชมผลงานคุณเฉลิมใจเดียว "พลังงานทดแทน" จนเป็นที่พอใจ บ่ายแก่ๆ ก็เดินทางกลับ
อ.๓-อ.๑๐ ท่านเสียงศีล ชาตวโร และทีมงานชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน รับการอบรมเกษตรชาวนาสิงห์บุรี จำนวน ๔ รุ่น รุ่นละ ๑๕๐-๒๐๐ คน ใช้เวลาอบรมรุ่นละ ๒ วัน
ส.๒๘ สมณะ ๓ รูป รับกิจนิมนต์ที่ศูนย์เมตตาธรรม อ.สามพราน และวันนี้เวลา ๑๘.๐๐ น. ภิกษุณีฮุ่ยหลิง (ใต้ไธสง) จากประเทศไต้หวัน มาขอศึกษาดูงานชุมชนวิถีพุทธ และขอจำวัตรในชุมชนสักระยะหนึ่ง
อา.๒๙ คุณราโดมิล หิลด์ และเพื่อนชาวต่างชาติอีกคนหนึ่งเป็นชาวเช็กโกสโลวาเกีย มาบรรยายเรื่องสุขภาพ "โฮมีโอพาธี" การรักษาแบบใช้พลังงาน เปลี่ยนจากสสารเป็นพลังงาน หรือใช้พิษล้างพิษ ส่วนยาแผนปัจจุบันควรหลีกเลี่ยง ถ้าจำเป็นต้องใช้ควรใช้ให้น้อยที่สุด

อปริหานิยธรรม
จ.๙ ประชุมชุมชน พ่อท่านเป็นประธาน พ่อท่านปรารภตอนหนึ่งให้ฟังว่า "บรรยากาศของศาสนาขณะนี้ดีมาก หมู่เราต้องรู้จักเก็บเกี่ยว ประโยชน์จากผู้ที่เขาเห็นต่าง เห็นแย้ง จากหมู่สงฆ์ใหญ่ที่เขาดำเนินอยู่ เขากล่าวว่า เราผิด เราจะนำพระธรรมวินัยมายืนยันว่า พระพุทธเจ้า สอนอย่างนี้ ต้องขอบคุณสถานการณ์ ที่ช่วย ให้พวกเราได้มีโอกาสเผยแพร่สัจธรรม"
หมู่สมณะลงปาติโมกข์ทุก ๑๔-๑๕ ค่ำของ ทุกเดือน สมณะ, สิกขมาตุ ประชุมอปริหานิย-ธรรม ทุกบ่ายของวันอังคาร คณะกรรมการชุมชน ประชุมทุกเช้าของวันจันทร์ และยังมีหน่วยงานอีกหลายหน่วยงานประชุมอีกมาก เพื่อสมานทิฐิเพื่อความเห็นเป็นเอกีภาวะ เพื่อการทำงานของชุมชนอย่างเป็นเอกภาพฯ

มรณานุสติ
อา.๘ สมณะ - สิกขมาตุ - ชาวชุมชน และนักเรียน สส.ฐ. ไปร่วมเผาศพคุณโยมเอี่ยม เขียวพระอินทร์ ที่วัดศีรษะทอง จากไปด้วยโรคเบาหวาน
ส.๒๑ ฌาปนกิจศพคุณพ่อปิเลี่ยงเต็ก แซ่จึง ที่เมรุปฐมอโศก อายุ ๘๑ ปี
ศ.๒๗-อา.๒๙ ท่านลือคม ธัมมกิตติโก และนักเรียน สส.ฐ. ร่วมฌาปนกิจศพ โยม อารีย์ รัตนจันทร์ ที่วัดคูยาง จ.เพชรบุรี อายุ ๘๖ ปี
จ.๓๐-อ.๓๑ เข้าค่าย ม.วช. รุ่นที่ ๖ ชื่อค่าย "สานสัมพันธ์น้องพี่ ม.วช. ร่วมปิตุบูชา ๗๒ ปี พ่อท่าน" มีนิสิตใหม่ ๑๒ คน นิสิตเก่า ๔๕ คน เราจะก้าวไปด้วยกันบนถนนสายนี้ "วิถีโลกุตระ" เธอคือธรรมทายาทผู้จะเข็นกงล้อธรรมจักรต่อไป ม.วช. รุ่นนี้ ชื่อ "บูชาพ่อ(ท่าน) ๗๒ ปี"

- สมณะกรรมกร กุสโล -ศีรษะอโศก
ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๘

ใจบ่โสดาด้วยสิเหว้ามวนกะเป็นผิด
จิตบ่งินดีดอมสิปากดีก็เป็นห้าย
แปลว่า เมื่อใจไม่ศรัทธาด้วย ไม่เห็นด้วย
ถึงจะพูดเพราะดีก็เป็นผิด จิตไม่เห็นด้วย
ไม่เห็นร่วม จะพูดดีมีเหตุผลก็เป็นร้าย
ใจความว่า จะร่วมงานร่วมการกัน ต้องดูก่อน พอมีความศรัทธากันหรือเปล่า ถ้ามีความศรัทธา ขุดภูเขาให้เป็นคลองน้ำย่อมได้ฉันใด
ภาษิตก็ว่าเช่นนั้น เป็นคำเก่าโบราณอีสาน ถ้าไม่ศรัทธากันแล้วแตกสามัคคีเป็นฝ่ายเป็นกลุ่มได้

กิจกรรม
อา.๑-อ.๓ เด็กนักเรียนไปเข้าค่ายเรียนรู้ ดูแลส้มเขียวหวานที่สวนพลาญหิน บ้านหนองอุดม ต.ปะอาว พักแรมทำวัตรเช้าเย็นที่พลาญหินหลังคาโลกอันสวยงาม
พ.๔-ศ.๖ พาเด็กเดินทางไกลไปเข้าค่ายสู้อดทนสวนสามเก้า บ้านซำตาโตง ผ่านเกมและผ่าแดด เด็กๆสนุกดี !
จ.๙-พฤ.๑๒ ส.กำแพงพุทธ สุพโล กับ น.ร. ม.๖ ไปช่วยเตรียมงานที่บ้านราชฯ
ศ.๑๓-อา.๑๕ นักเรียน ม.๒, ม.๕, ชาวชุมชนไปช่วยเตรียมงาน พฟด. ที่บ้านราชฯ
จ.๑๖-อ.๑๗ วันเปิดงานเพื่อฟ้าดินปีนี้ยิ่งใหญ่กว่าทุกๆปี มีทั้งนายอำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วภาคอีสาน รองผู้ว่าฯมาจากทั่วประเทศ วันที่ ๑๘ เดินทางกลับ
รายละเอียดดูรายงานของราชธานี

กิจนิมนต์
อา.๘ สมณะเด็ดขาด จิตตสันโต ไปประชุมศูนย์สุรินทร์อโศกเรื่องร้านอาหารมังฯ เรื่องกสิกรรม
พฤ.๑๙ ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ของบ้านกระแชงเป็นครั้งแรกในรอบ ๒๙ ปี
พฤ.๒๖-ส.๒๘ ส.เด็ดขาด ส.กำแพงพุทธ ไปงานอบรม น.ก.น. จ.ร้อยเอ็ด ที่ศูนย์ร้อยเอ็ดอโศก
ศ.๒๗-อา.๒๙ สวดมนต์เย็นงานศพโยมประยูร มูลนิน อายุ ๖๖ ปี ญาติธรรมเก่าแก่ เคยป่วยหนักเมื่อ ๒๐ ปีก่อน พอหายเลยทำโลงไว้ใส่ตัวเอง เขียนภาษิตพุทธภาษิตไว้รอบฝาโลง เผาวันที่ ๓๐ พ.ค. ที่ศีรษะอโศก

ผู้ศึกษาดูงานประจำเดือน
อ.๑๐ เจ้าหน้าที่อสม. จาก อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ๑๕๐ คน
พฤ.๑๒ ปลัดอบต. อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น นำเกษตรกรแกนนำ จำนวน ๕๐ คน ศึกษา ดูงานเรื่องเกษตรอินทรีย์
ศ.๓ เจ้าหน้าที่ อสม.เขื่องใน จ.อุบลฯ ๕๐ คน
-เจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดินจังหวัดมุกดาหาร นำหมอดินอาสาของแต่ละอำเภอ (จำนวน ๕๐ คน) ตัวแทนเข้าศึกษาดูงานด้านเกษตรอินทรีย์
พฤ.๑๙ อสม.เขื่องใน จ.อุบลฯ จำนวน ๓๐ คน
ศ.๒๐ กศน.อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ จำนวน ๒๔ คน
อา.๒๒ ประชุมกลุ่มญาติธรรมศรีสะเกษ ประมาณ ๕๐ คน
อ.๒๔ อบรมข้าราชการครูหลักสูตรระยะสั้น (๑ วัน) จาก ศพท. เขต ๔ จ.ศรีสะเกษจำนวน ๒๕๐ คน
พฤ.๒๖ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด นำแกนนำเกตรกร เข้าศึกษาการพัฒนาชุมชน และการแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน จำนวน ๓๐ คน
-กศน.น้ำยืน จ.อุบลฯ จำนวน ๔๐ คน ศึกษาดูงานเรื่อง "เศรษฐกิจพอเพียง"
ศ.๒๗ กศน. ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ จำนวน ๓๐ คน
-คณะครู นักเรียน จาก ร.ร.หนองบัวกุดอ้อ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม จำนวน ๒๐ คน
จ.๓๐ เกษตรกรจาก อ.สังขะ จ.สุรินทร์ จำนวน ๑๐๐ คน ศึกษาเรื่องวิถีชีวิต
อ.๓๑ ยุวชนพุทธนานาชาติ จาก ๑๐ ประเทศ จำนวน ๓๐ คน ศึกษาดูงานการ นำศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน

ก่อนจากฝากเป็นข้อคิดว่า
"เจ้าพูแนวนามไม่รุกโข ต้นโตใหญ่ใบกะดก กกกะฝั่ง ยูหมั่น ไผเห็นนั่นอยากแวะเซาแท้แล้ว" แปลว่า ต้นไม้ใหญ่ใบดกกกต้นใหญ่ ฝังอยู่แน่นหนา ใครเห็นก็อยากแวะพัก เพราะร่มรื่น
ใจความว่า บ้านเรือนกลุ่มชนที่ใด อยู่กันด้วยดี ความอบอุ่น มั่นคง เข้มแข็ง ไร้อบายมุข สิ่งเสพติด ใครได้ยินกิตติศัพท์ก็อยากมาดู มาชม อยากได้ไปเป็นในชุมชนของตนเอง ของเหล่านี้ มันแบ่งกันไม่ได้ ซื้อไปไม่ได้ ไม่มีขาย อยากได้ต้องทำเอา จะอ้อนวอนร้องขอเอาก็ไม่ได้เช่นกัน ต้องช่วยกันสร้างฝัน และช่วยกันทำ จึงจะมีฝันเป็นจริง

- สมณะกำแพงพุทธ สุพโล -ศาลีอโศก
๑๑๖ หมู่ ๓ ต.โคกเดื่อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๘

เริ่มต้นด้วยความสดชื่น ร่าเริง เบิกบาน เพราะเพิ่งจะปิดค่ายยุวพุทธกสิกรรม ซึ่งเป็นค่ายอบรมนักเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศกทั้งหมด แล้วยังเป็นการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ อีกด้วย ซึ่งส่วนมากก็ไม่ผิดหวัง แต่ก็มีบ้างบางคนที่ผิดหวัง เมื่อประกาศผลแล้ว จึงมี การปฐมนิเทศผู้ปกครอง เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ซึ่งกันและกันมากขึ้น จะได้เกิดความยากด้วยกันทุกฝ่าย

เหตุการณ์รายวัน
อ.๑ ประกาศผลการคัดเลือกตัวนักเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ สัมภาษณ์ผู้ปกครอง เพื่อทราบข้อมูลรายละเอียด ของผู้ปกครอง และเด็กเพิ่มขึ้น หลังจากนั้นปฐมนิเทศผู้ปกครอง โดยสมณะเพื่อพุทธ ชินธโร
จ.๒-ส.๗ นักเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศก และชาวชุมชนจำนวนหนึ่ง ไปร่วมการอบรมในโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตจุลินทรีย์ใช้ในชุมชน ๒ หลักสูตรที่ชุมชนปฐมอโศก
จ.๙ สมณะมือมั่น ปูรณกโร ศิษย์เก่า และนักเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เดินทางไปชุมชนราชธานีอโศก เพื่อ เตรียมงาน และเรียนแบบบูรณาการในงานคืนสู่เหย้า เข้าคืนถ้ำ สัมมาสิกขา ครั้งที่ ๓ และงานเพื่อฟ้าดิน ครั้งที่ ๑๒ ซึ่งจัดในระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ และวันที่ ๑๖-๑๘ พ.ค. ศกนี้
อ.๑๐ บ่าย สมณะ สิกขมาตุ และคุรุ ประชุมการศึกษา และประชุมผู้รับใช้นักเรียนสัมมาสิกขา
-เย็น สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร ประชุมตรวจศีลชาวชุมชน และคนวัด
-สมณะเน้นแก่น พลานีโก และสมณะ เด็ดแท้ วิเสสโก ประชุมตรวจศีลนักเรียนสัมมา สิกขาศาลีอโศก
อ.๑๕ สมณะเน้นแก่น พลานีโก และสมณะก้อนหิน โชติปาสาโณ สิกขมาตุ นักเรียน มัธยมปีที่ ๓ และมัธยมปลาย และชาวชุมชนบางคน เดินทางไปร่วมงานเพื่อฟ้าดิน ณ ชุมชน ราชธานีอโศก
พ.๑๘ สมณะ สิกขมาตุ ชาวชุมชน คนวัด และนักเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศก เดินทาง กลับสู่พุทธสถานศาลีอโศก
อ.๒๒ เช้า สมณะ และพระอาคันตุกะ ลง อุโบสถ ทบทวนพระปาติโมกข์ เสร็จแล้วสมณะ ประชุมอปริหานิยธรรมต่อ
จ.๒๓ สมณะเน้นแก่น พลานีโก ประชุมตรวจศีลชาวชุมชนและคนวัด
อ.๒๔ ประชุมชาวชุมชนประจำเดือน
อ.๒๔-พ.๒๕ นักเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศก ชั้นมัธยมปีที่ ๑ จำนวน ๒๐ คน ไปตรวจร่างกาย และตรวจโลหิตที่โรงพยาบาลไพศาลี
ศ.๒๗ ชมรมผู้สูงอายุ ต.บึงปลาทู อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ๗๐ คน และ อสม. ๓๐ คน มาดูงานวิถีชีวิตชาวชุมชนปลอด อบายมุขศาลีอโศก และการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
ส.๒๘-อ.๒๙ สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร พระอาคันตุกะ ชาวชุมชน และนักเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ไปศึกษาบูรณาการในงานฌาปนกิจศพมารดาของคุณรัชนี อาทิตย์แก้ว ที่จ.กำแพงเพชร และแวะเยี่ยมชาว ชุมชนเพชรผาภูมิด้วย
จ.๓๐ สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร ประชุมตรวจศีลชาวชุมชน และคนวัด
อ.๓๑ สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร นำทำวัตรเช้านักเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศก
-เจ้าหน้าที่เทศบาลไพศาลี มาบริการพ่นหมอกควัน และแจกทรายอเบทใช้ในการป้องกันยุงลายไข่ในแหล่งน้ำ

ข้อคิดสุดท้าย
อย่าทำบาปเพราะเรื่องการกินเลย
- สมณะเน้นแก่น พลานีโก -สีมาอโศก
๙๔ ม.๕ ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง นครราชสีมา ๓๐๐๐๐
โทร.๐๔๔-๒๑๒๗๙๗
ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๘

ปลายฤดูร้อน ค่อนเข้าฤดูฝน อากาศร้อน อบอ้าว สระน้ำสีมาอโศก ๒ สระยังคงแห้งผาก แต่ต้นหญ้าและต้นพืชที่ไม่ได้ปลูก ไม่ได้ทะนุถนอม กลับโตวันโตคืนไม่มีใครจัดการดูแลมันก็ยิ่งแผ่ขยายเต็มสระช่างแข็งแรงซะจริงๆ กิเลสคนก็เช่นกัน ร้อนแล้ง แห้งโหยไม่มีการจัดการควบคุม มันก็แข็งแรงดี

เหตุการณ์ทั่วไป
อา.๑ ส.ธาตุดิน ปฐวีรโส นำกลุ่มฐานกสิกรรม ไปรับต้นผักหวานที่ศาลีอโศก คุณดุล (ฮังดิน) พ่อฐาน เป็นผู้ขับรถ
อ.๓ ส.ดินไท ธานิโย กลับจากเยี่ยมโยมพ่อที่กรุงเทพฯ แวะฉันอาหารที่ มร.ส.
-บ่ายประชุมสมณะ,สิกขมาตุ
พ.๔ ส.ธาตุดิน นั่งรถประจำทางไปรับเมล็ดพันธุ์ผักหวานที่ศาลีฯ คุณสงัด(พอควร) แม่เมือง คุณพลังคำ ไปดูสวนโป่งแดง ซึ่งช่วงนี้ไม่มีคนเฝ้า กลุ่ม ๓ อาชีพกู้ชาติ ผลัดกันไปดูแล
พฤ.๕ ส.ดินไท ธานิโย ส.ร่มบุญ ฉัตตปุญโญ ส.พอจริง สัจจาสโภ สม.หยาดพลี สม.นวลนิ่ม กรักน้ำเพชร และญาติโยมไปงานฌาปนกิจศพ พ่อหงษ์ วาดสูงเนิน (พ่อของคุณรุ่งกล้า) ที่วัดงิ้ว อ.สูงเนิน
ศ.๖ ส.ดินไท ส.ร่มบุญ และกลุ่มศูนย์ฝึก คุณอัมพร(จนดี) คุณส่องฟ้า คุณทองอินทร์ เป็นตัวแทนสีมาฯไปร่วมประชุมกลุ่ม "วัง สี เมฆ" ที่วังน้ำเขียว
ส.๗ ทำวัตรเช้า สมณะ สิกขมาตุ แสดงธรรมเรื่อง "ดับภัยร้อนอย่านิ่งนอนใจ"
-บ่ายอาจารย์จาก ม.ราชภัฏนครราชสีมา พานักศึกษา ๕๐ คน มาศึกษาวิถีพุทธชุมชน
อา.๘ บ่ายประชุมคุรุ เย็นประชุมโรงขวดและกลุ่มก่อร่าง
จ.๙ สม.นวลนิ่ม คุณพลังใจ คุณหินจริง คุณพิชัย คุณสามแก้ว นิสิตโด่ง และนักเรียน ม.๕-๖ ไปบ้านราชฯ เพื่อร่วม งานศิษย์เก่าสัมมาสิกขา และงาน พฟด. โดย คุณทองอินทร์ ขับรถชะรอยฟ้า ไปส่ง
อ.๑๐ สม.เป็นหญิง และโยมทองสุขไปรักษาตัวด้วยการฝังเข็มที่ขามสะแกแสง
พ.๑๑ ส.ร่มบุญ เดินจาริกไปสันติฯ เพื่อร่วมงานอโศกรำลึก ส.ดินไทและศิษย์เก่า สส.ม. ๒๒ คนโดยสารรถไฟไปอุบลฯ เพื่อร่วมงาน "คืนสู่เหย้า เข้าคืนถ้ำ สัมมาสิกขา" (๑๒-๑๔) ที่บ้านราชฯ
พฤ.๑๒ ส.มั่นแจ้ง พุทธชาโต ส.เด่นตะวัน นรวีโร และชาวปฐมอโศก แวะมาฉันภัตตาหาร แล้วไปบ้านราชฯ ร่วมงานศิษย์เก่า ส.ธาตุดินไปด้วย
ศ.๑๓ คุณหินเรืองและหันนำขวดไปส่งที่ร้านอาหารมังสวิรัติ อุทยานบ้านราชฯ แล้วไปร่วมงานศิษย์เก่า และรับศิษย์เก่าสีมาฯกลับมาวันรุ่งขึ้น
อา.๑๕ ส.พอจริง และโยม รวมทั้งเครือแห ๑ รถตู้(ขอดถุง)ขับโดยคุณดุล(ฮังดิน) ไปบ้านราชฯ ร่วมงาน พฟด.(เกษตรเพื่อฟ้าดิน) สม.หยาดพลี ไปรถชะรอยฟ้ากับคุณพลังใจและคณะ ซึ่งนำผลผลิต ของชุมชนไปจำหน่ายและสาธิต คุณทองอินทร์เป็นคนขับ
จ.๑๖-อ.๑๘ งาน พฟด. (กสิกรรมไร้สารพิษเพื่อฟ้าดิน) ที่บ้านราชฯ
อ.๑๗ ส.ธาตุดิน จากบ้านราชฯ ไปเยี่ยม ส.ปองสูญ ที่สันติฯ กลับมาทันตรวจศีลนักเรียน
พ.๑๘ ส.สร้างไท ปณีโต ส.ดินไท ธานิโยและโยมฝ่ายชายกลับจากบ้านราชฯโดยรถตู้(ขอดถุง) คุณดุล(ฮังดิน) เป็นผู้ขับ สม.หยาดพลี สม.นวลนิ่ม และโยมฝ่ายหญิง กลับรถชะรอยฟ้า คุณทองอินทร์ผู้ขับ ส.พอจริง สัจจาสโภ ไปบุรีรัมย์กับ ส.พันเมือง ภทันโต
พฤ.๑๙ คุณพลังใจ พ่อเดินดงและนักเรียน ม.๖ สส.ม. กลับจากบ้านราชฯโดยรถไฟ คุณวุฒิ คุณปอแก้วไปรับ สม.เป็นหญิงและแม่ทองสุข กลับมาจากการฝังเข็ม
ศ.๒๐ ส.พันเมือง ส.พอจริง โบกรถมาจากบุรีรัมย์
ส.๒๑ สม.เป็นหญิง ไปสวนโป่งแดง กับคณะโยมอ้วน ดูแลสวน พร้อมกับนำดินปุ๋ย มาใช้ปลูกผัก บ่ายประชุมคณะกรรมการ
อา.๒๒ ไม่มีทำวัตรเช้า สมณะลงปาติโมกข์ สิกขมาตุประชุมวันพระกลางเดือน หลังจากสมณะ-สิกขมาตุบิณฑบาตสายประจำข้างนอกแล้ว ก็มารับบาตรญาติโยม ที่มาทำบุญวันวิสาข- บูชาอีก ส.น่านฟ้า สุขฌาโน แสดงธรรมก่อนฉัน
-บ่ายประชุมชุมชนประจำเดือน
-ค่ำสมณะ สิกขมาตุเวียนธรรม ญาติโยม ทั้งภายนอกและภายในมาร่วมงาน ๑๐๐ กว่าคน บรรยากาศดูดี
จ.๒๓ สม.หยาดพลี โยม และนักเรียนส่วนหนึ่งไปปลูกพริกที่ขามสะแกแสง(นาโยมห่วง)
-เย็น ประชุม และตรวจศีล กลุ่มโรงขวด และกลุ่มก่อร่าง ส.กลางดิน ส.หนึ่งดีมาจากหินผาฯเพื่อแนะนำอาหารอินเดีย(จาปาตี) กลับวันพฤหัส ๒๖ โดยโยมไปส่งที่ท่ารถ ชาวสีมาฯ ได้กินอาหารอินเดียทุกวัน
ศ.๒๗ หลังบิณฑบาต คุณอำนาจ มารับ ส.ดินไท ส.พอจริง ไปช่วยงานอบรมฯที่วังน้ำเขียว
ส.๒๘ ทำวัตรเช้า สมณะ สิกขมาตุ แสดงธรรมเรื่อง "ย่างยอ กอไผ่"
จ.๓๐ ส.สร้างไท ส.ดินไท สม.หยาดพลีนักเรียนฐานกสิกรรม พร้อมกับคุรุไปโป่งแดง ปลูกต้นกล้วย บ่ายสัมภาษณ์ผู้สมัครนิสิตใหม่

ท้ายรายงานขอฝากว่า
มิตรดี สหายดี ย่อมเป็นที่พึ่งซึ่งกันและกัน ทั้งการงานและการขัดเกลา(สัลเลขธรรม)

- สิกขมาตุนวลนิ่ม ชาวหินฟ้า -ภูผาฟ้าน้ำ
ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๘
ช่วงต้นเดือนนี้ อากาศยังแห้งแล้ง ฝนไม่ตก น้ำในลำธารดูเหลือน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา ควันไฟจากไฟป่า มีให้เห็น ซึ่งยังห่างไกลจากพุทธสถานมาก จากนั้นฝนเริ่มตก
การทำวัตรเช้า-เย็น ทุกวัน ยกเว้น วันพุธ ซึ่งเป็นวันพุทธัง หมู่สมณะทำวัตรเช้าที่โบสถ์ดิน ส่วนญาติโยมทำวัตรที่ศาลาเสียงธรรม
การทำวัตรเช้าที่ศาลาเสียงธรรม มีการปรับเปลี่ยนเวลาใหม่ คือ ทำวัตรตั้งแต่ ๐๓.๓๐ น. เลิก ๐๕.๐๐ น. จากนั้นญาติโยมร่วมกันออกกำลังกาย ก่อนที่จะไปทำกิจกรรมอื่นๆ
-อ.๑ (สมณะบินบน ถิรจิตโต) แบ่งกลุ่มสมณะเป็น ๓ กลุ่ม ให้ภันเต อาวุโส คอยดูแลแนะนำกัน ปกติทุกวัน ยกเว้นวันพุธ อ.๒ (สมณะเก้าก้าว สรณีโย) จะสอนวินัยสมณะนวกะ เวลา ๑๔.๐๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. หาก อ. ๒ ไม่อยู่ สมณะหินมั่น สีลาปากาโร จะเป็นผู้สอนแทน

เหตุการณ์ในรอบเดือน
จ.๒ สมณะ ๔ รูป นำโดย อ. ๑ (สมณะบินบน ถิรจิตโต) ประชุมคณะคุรุ สส.ภ. ที่ศาลาซาวปี๋
จ.๒-พ.๔ สร้างโรงทำปุ๋ยใกล้ๆกับศาลาญะกิ๊น
อ.๓-อ.๑๐ สมณะ ๔ รูป นำโดย อ.๒ คุรุ และนักเรียน สส.ภ. ทุกชั้นปี ร่วมงานอบรม เยาวชนคนสร้างชาติ ระหว่าง พ.๔-อา.๘ พ.ค. ที่ชุมชนดอยรายปลายฟ้า จ.เชียงราย
อ.๓,๑๐,๑๗,๒๔,๓๑ ประชุมอปริหานิยธรรม
ส.๗ สมณะฟังพระปาติโมกข์ ณ โบสถ์ดิน
อา.๘ อ.๑ และปัจฉาสมณะ ประชุมชาวชุมชน และคนวัด เรื่องการทำนาปีนี้
อา.๘,อ.๒๔,๓๑ อ.๑(สมณะบินบน ถิรจิตโต) ประชุมคณะคุรุ และผู้ปกครองเรื่องการดูแลเด็กอนุบาล
จ.๙ อ.๑ พร้อมปัจฉาสมณะเดินทางไปสันติอโศก จากนั้นสมณะโพธิสิทธิ์ โพธิสิทโธ สมณะสู่สูญ สุญญคโต ไปร่วมงานเพื่อฟ้าดิน ที่ราชธานีอโศก
พ.๑๑ สมณะ ๓ รูป นำโดย อ.๑ ไปเยี่ยมสมณะปองสูญ โฆสิตธัมโม ป่วยเป็นโรคไต ตับอักเสบ กระเพาะอาหาร ไวรัสบีที่ ร.พ.สินแพทย์ กทม.
ส.๑๔ คนวัดและชาวชุมชนภูผาฯ เดินทาง ไปร่วมงาน พฟด.(เพื่อฟ้าดิน) ที่ราชธานีอโศก
อา.๑๕ สมณะ ๓ รูป นำโดย อ.๒(สมณะ เก้าก้าว สรณีโย) ประชุมกลุ่มภูผาฟ้าน้ำ ที่ชมร.ช.ม.
จ.๑๖ สมณะ ๒ รูป นำโดย สมณะลานบุญ วชิโร ประชุมคุรุภูผาฯ ที่ศาลาซาวปี๋
ศ.๒๐-อา.๒๒ สมณะ ๓ รูป นำโดย อ.๒ ร่วมงาน "อเทวนิยมอบรมคุณธรรม" ครั้งที่ ๑ ที่ลานนาอโศก มีญาติธรรมมาร่วมงาน ๑๓๖ คน
ส.๒๑ สมณะ ๓ รูป นำโดย อ. ๑ ประชุมคณะกรรมการชุมชนภูผาฯ และช่วงบ่ายประชุม ชุมชนภูผาฯ
อา.๒๒ ประชุมคุรุ สส.ภ. สมณะลานบุญ วชิโร เป็นประธาน ที่ศาลาเสียงธรรม
-๑๗.๐๐ น. สมณะเวียนธรรมวันวิสาขบูชา ที่โบสถ์ดิน
จ.๒๓ สมณะ ๔ รูป นำโดย อ.๑ ประชุมคุรุที่ศาลาเสียงธรรม
อ.๒๔ สมณะลานบุญ วชิโร นำโยมแม่มาพักรักษาตัวที่ลานนา มีคุณบัวดาวดูแล
พ.๒๕ อ.๑ และปัจฉาสมณะ ประชุมคณะกรรมการ คกร. เชียงใหม่ ที่ชมร.ช.ม.
-สมณะ ๔ รูป พระอาคันตุกะ ๒ รูป นำ โดยสมณะดวงดี ฐิตปุญโญ ไปอบรมนักศึกษา พยาบาลที่ฮอมบุญอโศก จ.แพร่
ศ.๒๗ สมณะ ๒ รูป นำโดยสมณะลานบุญ วชิโร ญาติธรรม น.ร.สส.ภ. ชาวภูผาฯ ไปร่วม งานศพคุณพ่อสุชาติ คำหอม อายุ ๖๔ ปี ซึ่ง เป็นพ่อของคุณสร้อย(ตะวันไพร) คำหอม ที่วัดนางพิมพ์ ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
อา.๒๙ อ.๒ และสมณะวิเชียร วิชโย ไปเยี่ยมโยมไมตรี ศิลปปัญญา ซึ่งหกล้มกระดูกเคลื่อน ที่ร.พ.ช้างเผือก เชียงใหม่

สุดท้ายขอฝากกลอนจาก ส.ธรรมรักษ์
คารโวคารวะด้วยเคารพ
ขอนอบนบถ่อมตนจนเต็มเปี่ยม
นิวาโตอ่อนน้อมพร้อมใจเจียม
สงบเสงี่ยมลุกนั่งทั้งเดินยืน
อหิงสากล้าอยู่อย่างผู้แพ้
ไม่รังแกแม้ตนและคนอื่น
อโหสิพร้อมอภัยไม่แค้นคืน
ไม่รื้อฟื้นไม่ถือสาไม่ว่าใคร
- ทีมสมณะภูผาฯ -สังฆสถานทักษิณอโศก
ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๘
เดือนพฤษภาคมนี้ ฝนตกมากขึ้น หลังจากแห้งแล้งมานาน ทั้งพืชและสัตว์ต่างออกหากินอย่างเพลิดเพลิน เสียงแมลงจักจั่น หรีดหริ่ง เรไรร้องระงมทั้งชุมชน ทั้งคน สัตว์ ต้นไม้ต่างก็ดีใจ เมื่อฟ้าประทานน้ำฝนมาให้ แต่สิ่งหนึ่งที่มาพร้อมกับสายฝน คือ งู แมลงป่อง ตะขาบ และยุงชุกชุมมาก เพราะข้างๆชุมชนปีนี้ ชาวบ้าน มาปลูกต้นปาล์ม และฉีดยาฆ่าหญ้า พวกสัตว์ทั้งหลายต่างพากันหนีตายมาพึ่งพวกเรา และมาเบียดเบียนเรา ยังผลให้พวกเราถูกงูพิษกัด ๒ คน และแมลงป่องต่อย ๒ คน ส่วนยุงนั้น ไม่ต้องพูดถึง โดนกันทุกคน ถือเป็นโจทย์ที่ทุกคนได้ฝึกสติปัฏฐาน ๔ มีสติแววไว จะเดิน จะก้าว จะเดินหน้า หรือถอยหลัง ต้องมีสติทุกครั้ง เพื่อรักษาศีลข้อ ๑ ให้บริสุทธิ์

เหตุการณ์ในเดือนนี้
อา.๑ ประชุมกลุ่มธรรมชาติอโศก อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร สมณะดินดี สันตจิตโต เป็นประธาน
-สมณะ ๓ รูป ช่วยกันย้ายห้องเสียงและ ตู้โทรศัพท์
พ.๔ คุณยังกุศล(ตุ้ม) ถูกงูเขียวหางไหม้กัด หลังจากเดินกลับจากทำวัตรเย็น และไปรักษากับหมอพื้นบ้าน(หมอเที่ยง) อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
อา.๘ คุณพอที ติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ เข้ารักษาที่โรงพยาบาลจังหวัดตรัง
-สมณะลือคม ธัมมกิตติโก และสมณะดินทอง นครวโร เดินทางไปราชธานีอโศก เพื่อ ร่วมงาน พฟด.
ศ.๑๓ ชาวชุมชนเดินทางไปร่วมงาน พฟด. โดยรถตู้ ๑ คัน
-คุณฟ้าเย็น เริ่มลงมือปลูกบ้านที่ชุมชนอีก ๑ หลัง
พฤ.๑๙ สมณะและชาวชุมชน เดินทางกลับจากร่วมงาน พฟด.
ส.๒๑-จ.๒๓ ญาติธรรมจากหลายจังหวัดเดินทางมาร่วมงานวิสาขบูชา
อา.๒๒ ทำวัตรเช้า เนื่องในวันวิสาขบูชา สมณะแสดงธรรม และให้ญาติโยมตั้งสัจจะอธิษฐาน ก่อนฉันมีโยมมาทำบุญ และฟังธรรม รวม ๓๘ คน
จ.๒๓ สมณะลั่นผา สุชาติโก และญาติโยม นำอุปกรณ์ทำเห็ด และอุปกรณ์ไฟฟ้าไปให้กลุ่มชเลขวัญ อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
-สมณะดินดี สันตจิตโต กลับจากการประชุมกลุ่มธรรมชาติอโศก อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
จ.๒๓ ประชุมวิสามัญเตรียมความพร้อม การอบรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ของ โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
อ.๒๔ สมณะเลื่อนลิ่ว อรณชีโว เดินทางกลับจากกลุ่มชเลขวัญ
พ.๒๕-อา.๒๙ อบรมหลักสูตร "เยาวชนอุดมคติไทย" ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ของโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง จำนวน ๘๖ คน อาจารย์ ๖ คน
พฤ.๒๖ คุณพอที และคุณไพรเย็น เดินทางกลับเพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลที่กรุงเทพ
ศ.๒๗ สมณะพอแล้ว สมาหิโต เดินทาง กลับจากกลุ่มชเลขวัญ มาช่วยอบรมนักเรียนโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง
ส.๒๘ สมณะประชุมอปริหานิยธรรม
- คุณกลั่นบุญ ถูกงูกะปะกัดอย่างเต็มเขี้ยวที่มือซ้าย เพราะโกยใบไม้ใส่ถุง โดยไปรักษากับหมอพื้นบ้านก่อน แต่พิษเข้ากระแสเลือด หมอ จึงแนะนำให้ไปโรงพยาบาลตรังเพื่อฉีดเซรุ่ม จากนั้นก็กลับมารักษากับหมอพื้นบ้านอีกครั้ง
อา.๒๙ ประชุมสรุปงานอบรมนักเรียนโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง
-คุณกลั่นบุญกลับจากโรงพยาบาลตรัง

ข้อคิดก่อนจาก
อโรคยาปรมา ลาภา
ความไม่มีโรค เป็นลาภอย่างยิ่ง

- สมณะดินทอง นครวโร -สังฆสถานหินผาฟ้าน้ำ
ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๘
แล้วฤดูการทำนาก็มาถึง ปีนี้แล้งมาก ชาว นาพากันเดือดร้อนกันไปทั่ว แต่ชาวหินผาโชคดี ที่มีน้ำไหลลงมาจากภูตลอดทั้งปี ชาวเราภูมิใจที่สามารถทำนาไร้สารเคมีเลี้ยงตนเองได้ตลอดทั้งปี และยังได้รักษาประเพณีในการลงแขกร่วมกันทำนา ซึ่งหาได้ยากยิ่งแล้ว ภาพของชาวชุมชน ทั้งผู้ใหญ่ และเด็กๆ ร่วมช่วยกันทำนา เห็นแล้วน่าประทับใจยิ่งนัก มาเถิดท่านทั้งหลาย มาช่วย กันรักษาประเพณีอันดีนี้ ก่อนที่มันจะสายเกินไป

เหตุการณ์ความเป็นไปในหมู่เรา
พ.๔ สมณะนึกนบ ฉันทโส กับ สมณะแก่นผา สารุปโป และหลวงพ่อธานี พร้อมด้วย นักเรียนสัมมาสิกขา และ ชาวชุมชน ไปฉันภัตตาหารที่บ้านโยมแตงอ่อน ปานพิลา ก่อนกลับเจ้าภาพ ได้มอบยุ้งข้าวให้มาหนึ่งหลังด้วย
ศ.๖-อา.๘ สมณะกลางดิน โสรัจโจ และ สมณะหนึ่งดี สุยิฏโฐ ไปจัดหลักสูตร "วิถีคนกินถั่วอย่างชาญวิชา"ให้แก่ชาว"เลย์ไลอโศก" เพื่อ ความยั่งยืนแห่งความเป็นนักมังสวิรัติต่อไป ที่ชุมชนเลย์ไลอโศก จ.เลย
อ.๑๐-๑๔ ชาวหินผาฟ้าน้ำเข้าหลักสูตร "วิถีคนกินถั่วอย่างชาญวิชา" จัดโดย สมณะ กลางดิน
พ.๑๑ ชาวแก่นอโศกเดินทางมาประชุมร่วมกัน ที่หินผาฟ้าน้ำ โดยมี สมณะกลางดิน เป็นประธานในการประชุม
ศ.๑๓ สถาบันพัฒนาฟื้นฟูเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งมีตัวแทนจาก ลาว เขมร จีน ไทย พม่า และเวียดนาม รวม ๒๐ คน มาศึกษาดูงานการพัฒนาแบบยั่งยืนของชาวชุมชน ที่หินผาฟ้าน้ำ คุณมาติน วิลเลอร์ เป็นผู้ติดต่อประสานงานมาศึกษาดูงาน
อา.๑๕-๑๘ ชาวหินผาฟ้าน้ำ และชาวเครือแห ไปร่วมงาน "เพื่อฟ้าดิน" และได้ร่วมกันทำอาหารต้นแบบอาหารมังสวิรัติ แจกตลอดงานด้วย
พ.๑๘ พระอาจารย์ สมพงษ์ อินทโชโต จากวัดถ่ำแสงเทียน อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ นำพระภิกษุ แม่ชี และ อุบาสก อุบาสิกา มาศึกษาดูวิถีชีวิตชุมชน และการทำบ้านดิน ที่หินผาฟ้าน้ำ
พฤ.๑๙-อา.๒๒ สมณะนึกนบ ไปร่วมงานวันวิสาขบูชา ที่ท้องสนามหลวง ร่วมกับมูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อน นำโดย ท่านจันทร์
อา.๒๒ ชาวเครือแหจากแก่นอโศก ภูมิชัยอโศก เวียงโขงอโศก มาร่วมเวียนธรรม และ ร่วมตั้งสัจจะอธิษฐาน ร่วมกับชาวหินผาฟ้าน้ำ เนื่องในวันวิสาขบูชา ที่สังฆสถานหินผาฟ้าน้ำ
จ.๒๓ คุณสุวรรณา ภูหัตถการ และเครือญาติ มาทำบุญถวายภัตตาหารแก่สมณะ เพื่อ รำลึกถึงโยมไสว ภูหัตถการ ผู้จากไป ซึ่งอดีตเคยเป็นผู้รับใช้กลุ่มชัยภูมิอโศก
- คณะที่มารับการอบรมการสร้างบ้านดิน ที่บ้านสายรุ้ง ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ ร่วม ๑๕ คน หลังจากอบรม ได้มาศึกษาดูรูปแบบต่างๆในการสร้างบ้านดิน ที่หินผาฟ้าน้ำ
อ.๒๔-พฤ.๒๖ สมณะกลางดิน และสมณะ หนึ่งดี ไปร่วมจัดหลักสูตร "วิถีคนกินถั่วอย่างชาญวิชา" ให้แก่ชาว"สีมาอโศก" เพื่อความมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืนของชาวอโศก
พฤ.๒๖ สมณะกลางดิน กับ สมณะหนึ่งดี เป็นประธานในการประชุมกล่ม "หนองบัวลำภูอโศก" ที่ ชุมชุน"ภูแพงค่า" จ.หนองบัวลำภู
-กลุ่ม อสม. จำนวน ๑๕๐ คน จากโรงพยาบาลสีชมพู จ.ขอนแก่น นำโดย นาง ชิดชม เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล มาศึกษาดูงาน การรักษาสุขภาพอย่างองศ์รวม ที่หินผาฟ้าน้ำ
-สมณะนาไท ได้พานักเรียน ปวช.ปีที่ ๒ จำนวน ๒ คน เป็นนักเรียนสัมมาสิกขาปฐมอโศก ให้มาอยู่หินผาฟ้าน้ำ เพื่อซ่อมพฤติกรรมชั่วคราว จนกว่าจะปรับเปลี่ยนในทางที่สูงขึ้น
ส.๒๘ สมณะกลางดิน กับ สมณะหนึ่งดี เป็นประธานในการประชุมร่วม กลุ่ม"เลย์ไลอโศก" และ กลุ่ม"เวียงโขงอโศก" ที่บ้านโยมกาวี อ.เมือง จ.หนองคาย
อา.๒๙ สมณะนึกนบ เป็นประธานในการประชุมกลุ่ม"บูรพาอโศก" ที่บ้านฟังชา อ.ศรี-มหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
อ.๓๑ สมณะ ๕ รูป พระอาคันตุกะอีก ๑ รูป พร้อมทั้งชาวชุมชน และ นักเรียนสัมมา สิกขาหินผาฟ้าน้ำ ไปร่วมงานเปิดร้านค้า "บุญนิยม หินผาฟ้าน้ำ" ที่บ้านนาแก งานนี้ได้จัดอาหารเลี้ยงชาวบ้านนาแก ที่มาร่วมงานด้วย

วันวิสาขบูชาปีนี้ นับเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของโลก ประเทศไทยได้รับยกย่องให้เป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาแห่งโลก ส่วนหนึ่งก็เป็นความน่าภาคภูมิใจ แต่อีกส่วนหนึ่งก็น่าเศร้าใจ ถ้าไทยเราเข้าถึงพุทธได้แต่เปลือก เท่านั้น ชาวพุทธทั้งหลายเอ๋ย จงมาช่วยกันพัฒนาความเป็นพุทธให้เข้าถึงแก่นกันเถิด จึงจะเป็นการท้าทายให้ชาวโลกเขามาพิสูจน์กันได้

- สมณะกลางดิน โสรัจโจ -

- สารอโศก อันดับ ๒๘๓ พฤษภาคม ๒๕๔๘ -