สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิธรรมสันติ
E-mail: [email protected]
ครั้งที่ ๕/๒๕๔๘ (๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘)
-กรรมการขาดประชุม ๓ คน
-แก้ไขรายงาน วาระที่ ๕ ข้อ ๕.๑ ไม่เกิน ๓๓ ตารางวา เป็น"ไม่เกิน ๔๖ ตารางวา" จากนั้นที่ประชุมมีมติ เอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมครั้ง ๔/๒๕๔๘
-รับรองบัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ -เมษายน ๒๕๔๘
-โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศกร่วมกับนิสิตสัมมาสิกขาลัยวังชีวิต และนักเรียนอีก ๗ สถาบันมาช่วยงาน อโศกรำลึก เป็นการศึกษาแบบบูรณาการ ณ ชุมชนสันติอโศก ระหว่างวันที่ ๗-๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๘ ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๘ กำหนดการประชุมคณะผู้บริหารโรงเรียนสัมมาสิกขาอีก ๑๑ แห่ง เน้นเรื่องการได้รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐ สถาบันของคริสต์ศาสนาให้ความสนใจนักเรียนสัมมาสิกขาที่ยังรักษาวัฒนธรรมไทย จึงเชิญบุคลากรของ โรงเรียน ไปนำเสนอในโรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยา ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ศกนี้
-โรงเรียนสัมมาสิกขาปฐมอโศก (สส.ฐ.) ขณะนี้มีนักเรียนทั้งหมด ๑๐๖ คน
- โรงเรียนสัมมาอาชีวสิกขาปฐมอโศก (สอฐ.) ขณะนี้มีนักเรียน ๑๐ คน
-ธรรมสันติทันตกรรม สถิติผู้มารับบริการเดือนมีนาคม ๒๕๔๘ จำนวน ๗๐ คน
-หน่วยงานบุญญาภิบาล มีผู้มารับบริการ ๒๐ ราย
-อาคารตะวันงาย ๑ กิจกรรมดำเนินไปตามปกติ
-ได้รับสารสัมพันธ์และเอกสารวิชาการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมประสานงานองค์กรเอกชนเพื่อ การสาธารณสุข (ประเทศไทย) และแบบสอบถาม
-ได้รับเชิญจาก กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมให้เข้าร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก


สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการกองทัพธรรมมูลนิธิ

email: [email protected]
ครั้งที่ ๕/๒๕๔๘ (๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘)
-กรรมการขาดประชุม ๑๐ คน
-จัดงานเพื่อฟ้าดิน ครั้งที่ ๑๒ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ณ หมู่บ้านราชธานีอโศก ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี มีข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดภาคอีสานมาร่วมงานถึง ๑๙ จังหวัด
-ได้รับจดหมายข่าวจากกรมส่งเสริมคุณภาพ สิ่งแวดล้อม, ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน และวาร-สารนวัตกรรม
-กำหนดการประชุมครั้งต่อไปวันอาทิตย์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สันติอโศก


สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการสมาคมผู้ปฏิบัติธรรม

E-mail: [email protected]
ครั้งที่ ๔/๒๕๔๘ (๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘)
-กรรมการขาดประชุม ๖ คน
-ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย สาขา หน้าสันติอโศก(ชมร.สตอ.) และสาขาจตุจักร(ชมร.กทม.) รายงานกิจกรรมที่ผ่านมา
-ร้านอาหารแผง ๒๒ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปรับราคาอาหาร ข้าวและกับ ๓ อย่าง จากราคา ๑๒ บาท เป็น ๑๕ บาท ส่วนข้าวและกับ ๒ อย่าง ราคาเท่าเดิม ๑๐ บาท
-กลุ่มวนเกษตรชลบุรี สมาชิกร่วมกันปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น และปลูกข้าวโพดรุ่นที่ ๒ ในเนื้อที่ ๑ ไร่ ๑ งาน การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เริ่มเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบัน(มีนาคม ๒๕๔๘) ได้ปุ๋ย จำนวน ๑๒,๒๐๐ กิโลกรัม
-ตามที่เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษแห่งประเทศไทย ใช้ชื่อสมาคมผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อเสนอโครงการพัฒนาคุณธรรมพลังกสิกรของแผ่นดิน ได้รับเงินงวดแรก จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
-ได้รับหนังสือและสิ่งพิมพ์จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
-กำหนดการประชุมครั้งต่อไป วันอาทิตย์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สันติอโศก


สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการธรรมทัศน์สมาคม

E-mail: [email protected]
ครั้งที่ ๔/๒๕๔๘ (๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๘)
-กรรมการขาดประชุม ๔ คน
-หนังสือจำหน่ายดี ได้แก่ "นาฬิกาชีวิต" ของอาจารย์สุทธิวัสส์ คำภา, รู้วิธีดีท็อกซ์
-อนุมัติเงินให้ส่วนตัดต่อวิดีโอทั้งของชุมชนสันติอโศกและชุมชนปฐมอโศก แห่งละ ๑๐,๐๐๐ บาท
-อนุมัติเงินให้ห้องสมุดสมาคมผู้ปฏิบัติธรรมซื้อหนังสือพิมพ์มติชนและไทยโพสต์
- อนุมัติเงินเพื่อซื้อเสื้อตราชุมชนบุญนิยมสันติอโศกและเสื้อตราสถาบันบุญนิยมให้คณะกรรมการธรรมทัศน์ สมาคม
-อุปนายกคนที่ ๓ น.ส.ผ่องบุญ นาวาบุญนิยม รายงานการนำเทป ซีดี และหนังสือไปเผยแพร่จำหน่ายในงานเพื่อฟ้าดิน ที่ชุมชนราชธานีอโศก ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๘
-ถวายหนังสือพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ จำนวน ๗๐๐ เล่ม เป็นเงิน ๒๔,๕๐๐ บาท ชื่อหนังสือชุมชนบุญนิยม เพื่ออภินันทนาการแก่นายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาร่วมงานเพื่อฟ้าดิน ณ ชุมชนราชธานีอโศก อุบลราชธานี
-มีมติให้ประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกธรรมทัศน์สมาคมเพิ่ม โดยมีอัตราค่าสมาชิก ดังนี้
สมัครรายปี ปีละ ๒๐ บาท ราย ๕ ปี อัตรา ๑๐๐ บาท ตลอดชีพ ๓๐๐ บาท และให้ฝ่ายทะเบียน จัดทำบัตรใหม่แก่สมาชิกที่บัตรสูญหายหรือชำรุด
-กำหนดการประชุมครั้งต่อไป วันอาทิตย์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สันติอโศก

สรุปรายงานการประชุม
ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย สาขาเชียงใหม่ (ชมร.ช.ม.)

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๘
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๕ คน
-มีผู้พักค้างในชมรม ๗ คน ชาย ๒ คน หญิง ๕ คน
-ตกแต่งตัดตอนกิ่งไม้รอบๆบริเวณร้านชมรม
-สมาชิกชมรมร่วมสาธิตการทำสลัดสมุนไพรในงานเพื่อฟ้าดิน ที่ชุมชนราชธานีอโศก
-นักเรียนสัมมาสิกขาภูผาฟ้าน้ำ ฝึกงานในฐานงานชมรม โดยมีนางหนึ่งในธรรม เป็นครูพี่เลี้ยง
-กำหนดจำหน่ายอาหารอิ่มละ ๕ บาท ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘
-ปิดร้านชมรม เพื่อร่วมงานอโศกรำลึก ณ ชุมชนสันติอโศก ระหว่างวันที่ ๘-๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๘
รับโอวาทจากสมณะลานบุญ วชิโร และสมณะชุบดิน วิชชานันโต การประชุมให้กระชับ ไม่เยิ่นเย้อ ช่วยกันออก ความคิดเห็นในที่ประชุม ให้ระวังอารมณ์ก่อนงาน แม้ตอนนี้จะมีผู้ช่วยงานน้อยลง ขอให้แต่ละคนดูแล สุขภาพ ของตนเองให้ดี


สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัทพลังบุญจำกัด

(๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘)
-กรรมการเข้าร่วมประชุม ๑๑ คน
-ย้ายแผนกบัญชีของ บจ. พลังบุญไปอยู่ ณ ชั้นลอยอาคารกู้ดินฟ้าแล้ว
-ยังไม่มีการจ้างงานด้านจราจร อาศัยอาสาสมัครที่มาในชุมชนสันติอโศกในวันอาทิตย์
-เสื้อตราสัญลักษณ์ของชุมชนสันติอโศกให้จำหน่ายกันเองเฉพาะบุคคลภายในเท่านั้น
-เครื่องขยายเสียง นายกร (ตายจริง) ได้ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องไปซื้อใหม่
-กำหนดปิดร้านเพื่อร่วมงานอโศกรำลึก ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๘
-มีมติอนุมัติให้จองที่ดินสวนบุญผักพืช ซึ่งตั้งอยู่ ณ คลอง ๑๓ ปทุมธานี จำนวน ๑ แปลง
-ของฝากจากกรรมการ ช่วยกันคิดว่าทำอย่างไรจะให้พวกเรามีไฟทำงาน และให้รักษาสุขภาพ เพราะงาน พวกเรา หนักไม่ใช่น้อย และอย่าทำงานตามกิเลสตนจนสุขภาพเสีย
- รับโอวาทจากสมณะซาบซึ้ง สิริเตโช
สุขภาพที่ไม่ดีคงต้องโทษวิบากกรรม หากฝึกจิตมาจะเห็นผล ไม่เช่นนั้นจะควบคุมอารมณ์ไม่ได้ ให้ใช้สมถะ หรือ วิปัสสนา ให้เรียนรู้อารมณ์ เมื่อเจอผัสสะ จิตที่แข็งแรงคือจิตที่สู้กับกิเลสได้


สรุปรายงานการประชุมเครือแหชาวอโศก
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๘

* เพื่อนบุญอโศก (ไม่ระบุวันที่)
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๒๗ คน
-คุรุฟ้างามตา และคุรุฟ้าสาธุไปช่วยสอนที่โรงเรียนสัมมาสิกขาปฐมอโศก อ.เมือง นครปฐม
-ด้านกสิกรรม สามารถปลูกผักกินเองและแจกสมาชิก
-เกษตรอินทรีย์สามารถรวมตัวกันได้ ๖ ร้าน
-วิทยุชุมชนทำงานได้ ๑ ปีแล้ว ผู้ฟังรายการบางรายสนใจกันทั้งครอบครัว นับว่ามีประโยชน์ดี
-รายงานการเงินของกลุ่ม
-สมาชิกตั้งสัจจาธิษฐานถวายพ่อท่าน สมณะโพธิรักษ์ ในโอกาสครบ ๗๒ ปี ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๙ (ปีหน้า)
รับโอวาท จากสมณะนาไท อิสสรชโน สมณะหินเพชร ธัมมธีโร และสิกขมาตุอ่านตน กล่าวถึงการ ขึ้นบ้านใหม่ คนในบ้าน ต้องมีศีล มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง และให้เอาจริงในการปฏิบัติธรรม

* กลุ่มภูผาฟ้าน้ำ
(๑๗ เมษายน ๒๕๔๘)
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๖ คน
-ไปร่วมงานปลุกเสกฯ สมาชิกช่วยกันประกอบอาหารในวันแรก และนำมะเขือเทศไร้สารพิษบริจาคให้ โรงครัวกลาง ขอความร่วมมือ จากสมาชิกอย่าซื้อสิ่งของกลับจนน้ำหนักเกินการบรรทุก ทั้งนี้เพื่อ ความปลอดภัย ในการเดินทาง
-งดการไปร่วมงานวิสาขบูชาที่พุทธมณฑล เพื่อลดความขัดแย้ง ขอเชิญชวนมาร่วมงานวิสาขาบูชา ที่พุทธสถาน ภูผาฟ้าน้ำ
-รายงานกิจกรรมที่จะไปร่วม อาทิงานเพื่อฟ้าดิน, งานส่งเสริมประชาธิปไตย
-ชมรมอายุยาวที่ลานนาอโศก จัดงานมหกรรมรักษาศีล และงานดำหัวผู้อายุยาว
-แจ้งข่าวมรณานุสติของ พ่ออินหวัน และพ่อทองดี มอบศพให้โรงพยาบาล
-ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ นักเรียนปิดภาคเรียนแล้ว มีสมณะอยู่ ๕ รูป ญาติธรรม ๒๐ คน กรรมการชุมชน ๑๐ คน นางทองธรรม เป็นประธานชุมชน
-เพื่อร่วมฉลองแด่พ่อท่าน สมณะโพธิรักษ์ในวาระอายุครบ ๗๒ ปี ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๙ ญาติธรรมร่วมกันทำงาน ๓ อาชีพกู้ชาติ ได้แก่ การแยกขยะ ทำปุ๋ยสะอาด และกสิกรรมไร้สารพิษ ให้เป็นจริง และเพิ่มมาขึ้น
-มีมติส่งรายงานการประชุมให้สมาชิกที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อทราบความเคลื่อนไหว และร่วมกันบริจาค ตั้งกองบุญ เพื่อใช้ทำงานกลุ่ม
-รับโอวาทจากสมณะเก้าก้าว สรณีโย คนมีคุณ บุญมีค้ำ กิจกรรมมีผลเจริญ ขอให้ทุกคนจัดสรรเวลา ในการร่วมงาน และให้ทำ ๕ ส. การ ออกกำลังกาย และ ๓ อาชีพกู้ชาติให้เป็น รูปธรรม อย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดง กตัญญูกตเวทิตา ให้มีมรรคผล เป็นชุมชนเข้มแข็ง

* ปราการอโศก (๘ พฤษภาคม)
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๑๘ คน
-แต่งตั้ง น.ส.เทียนฟ้า บูรพ์ภาค เป็นผู้แทนสมาชิกสามัญประจำจังหวัดสมุทรปราการ
-รับรองบัญชีรายรับ-รายจ่าย และรายงานการเงินกองบุญสงเคราะห์ปราการอโศก
-มีผู้ตอบรับใบแสดงเจตจำนงบริจาคเงินกำไรอาริยะแล้ว ๑๐ ราย
-เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ ๑ คืน ของสมาชิกคือคุณลุงหรั่ง เป็นเงิน ๑,๘๐๐ บาท เงินที่เหลือมอบให้ บุตรสาวอีก ๑๐,๖๒๐ บาท
-จัดทำเสื้อเอกลักษณ์กลุ่ม เป็นเสื้อสีเข้ม ปักชื่อและตราสัญลักษณ์กลุ่ม โดยคุณป้าลำน้ำ อนุเคราะห์การปัก ขอให้สมาชิกนำเสื้อ มามอบให้ผู้รับใช้ด่วน
-งานอโศกรำลึก ๙-๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๘ กลุ่มร่วมจัดโรงบุญแจกอาหารมังสวิรัติทั้ง ๔ วัน
-สมาชิกตั้งตบะเสริมเจโต
รับโอวาทจากสมณะดงเย็น สีติภูโต ประชุมกันเดือนละครั้งก็ดีแล้ว ตั้งใจมาก็ดี มาประชุมพร้อมเพรียงกัน แสดงว่า กลุ่มโตขึ้นเรื่อยๆ การตั้งตบะ หากล้มพยายามลุกขึ้นใหม่ อาตมาจะจับตาดู


"วิสาขบูชา" ที่ลานนาอโศก
เนื่องจากญาติธรรมผู้อายุยาว ไม่สามารถไปร่วมงานวันวิสาขบูชาที่ภูผาฟ้าน้ำได้ จึงได้ลงชื่อถึง ๓๓ คน เพื่อนำ ถวายสมณะบินบน (อาจารย์ ๑) และสมณะที่ภูผาฟ้าน้ำ ให้พิจารณา ในที่สุดได้รับความเมตตามีสมณะ มารวม ๓ รูป คือ สมณะเก้าก้าว สรณีโย สมณะวิเชียร วิชโย สมณะสยาม สัจจาญาโณ

การจัดงานวิสาขบูชาที่ลานนาอโศกครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ ๑ ของโครงการอเทวนิยม อบรมคุณธรรม เริ่มตั้งแต่ ศุกร์ที่ ๒๐ พ.ค.-จันทร์ที่ ๒๓ พ.ค. ๒๕๔๘ มีผู้ลงทะเบียน ๑๓๖ คน แบ่งเป็นชาย ๔๔ คน หญิง ๘๕ คน เด็กชาย ๔ คน เด็กหญิง ๓ คน ผู้พักค้าง ๕๗ คน หลังอาหาร ช่วยกันเก็บบุญล้างทำความสะอาด

ญาติธรรมที่มาร่วมงาน ต่างนำพืชผักผลไม้แม้แต่ของใช้ในครัวมาบริจาคเข้าโรงครัว ดังนั้น รายจ่ายจึงมีน้อย เพียง ๒๒๕ บาท เท่านั้น ยังเหลือผลไม้สด เช่น กล้วย มะม่วง ต้องช่วยกันนำกลับไปรับประทานต่อที่บ้าน บรรยากาศอบอุ่น ได้พบ ญาติธรรมเก่าๆหลายคน

ส่วนโครงการอเทวนิยม อบรมคุณธรรมครั้งที่ ๒ จะจัดระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘ โดยมี กิจกรรม ทำวัตรเช้า ฟังธรรม ออกกำลังกายเสร็จ สมณะออกโปรดสัตว์ที่บ้านท่าเกวียน พวกเราไปรอฟังธรรม ก่อนฉันที่ชมร.ช.ม. โครงการนี้ จะมีตลอดปี เพื่อถวายแด่พ่อท่าน สมณะโพธิรักษ์ในโอกาสครบรอบ ๗๒ ปี

จึงขอประชาสัมพันธ์เรียนเชิญญาติธรรมที่สนใจร่วมในงานนี้ ชมรมยินดีต้อนรับทุกๆท่าน
* ใบจริง นาวาบุญนิยม

- สารอโศก อันดับ ๒๘๓ พฤษภาคม ๒๕๔๘ -