ผู้อดต่อ"ความอร่อย"ได้
ทนต่อ"ความอยาก" ขึ้นมาได้มากเท่าใด
ก็เป็น "พระอาริยะ"มากขึ้นเท่านั้นๆ
ยิ่งทนต่อ "โลกียรส" ในโลกได้หมดสิ้น
ก็ยิ่งนั่นแหละคือ "พระอรหันต์"

- สมณะโพธิรักษ์ -

-สารอโศก อันดับที่ ๒๘๔ มิถุนายน ๒๕๔๘ -