รายงานจากพุทธสถาน

สันติอโศก
ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๔๘

ต้นไม้มีราก แม่น้ำมีจุดกำเนิด
ไม่มีสิ่งใดเกิดโดยไร้รากฐาน...
ข้อนี้ฉันใด ชีวิตของคนฉันนั้น
เพราะมีครูเราจึงมีความรู้ใช้สอยในการดำเนินชีวิต กระทั่งถึงวันนี้
เพราะมีบิดามารดา เราจึงได้กายขันธ์ที่เติบโตมา
กระทั่งถึงวันนี้
ชีวิตไม่สามารถดำรงอยู่ได้โดยตน
เราต่างต้องอาศัยผู้คนมากมาย
การระลึกรู้ถึงคุณของคนทั้งหลายได้เป็นเรื่องดี ...
การกตเวทีต่อผู้มีคุณทั้งหลายได้เป็นเรื่องดี
กตัญญูกตเวทีเป็นลักษณะของคนดี !

* คำสวยจากหนังสือ เกินร้อยถ้อยวลีรัก

มิถุนายน'๔๘ เป็นเดือนอบอุ่น เดือนปลาบปลื้ม เดือนกตัญญูกตเวที และเป็นเดือนที่พี่น้องชาวอโศกมาย้ำยืนยันว่า... เลือดและวิญญาณ ของเหล่าข้าน้อย ทั้งหมดนี้ ขอถวายอุทิศแด่ พระพุทธศาสนา ไปตราบดินสิ้นฟ้า จนกว่าข้าน้อยแต่ละคนจะปรินิพพาน โดยมีพ่อท่าน นำพา ปฏิญาณ และพิเศษกว่าที่ผ่านมา ตรงที่ปีนี้ พ่อท่านไม่เพียงแจกบรมธรรม เนื่องในวาระฉลองย่างอายุ ๗๒ ปีเท่านั้น แต่ยังได้แจก หยาดน้ำใจ พระโพธิสัตว์อีกด้วย ใครยังไม่ได้รับรีบขวนขวายด่วน หากเนิ่นช้า ต้องรอไปอีก สิบสองปีนะ ขอบอก...เดือนนี้พี่น้องชาว สันติอโศก ต้องขอบคุณ พี่น้องชาวอโศก โดยถ้วนหน้า ที่ได้มา ให้ได้รับใช้...ขอบคุณหลายๆ

กิจกรรมของเดือนนี้
อ.๗ สมณะมหาเถระของชาวอโศก มาร่วมประชุมกันที่สันติอโศก
ศ.๑๐ ประชุม คกร.
อา.๑๒ ประชุมพาณิชย์บุญนิยม
พ.๑๕ ทีมงานสวนไผ่สุขภาพ นิมนต์สมณะ ๕ รูป เพื่องานบุญเปิดร้านมังสวิรัติ ที่บริเวณอโศกดินแดง งานนี้พิเศษได้สมณะหม่อน มุทุกันโต เดินไปร่วมกิจนิมนต์ด้วย
ศ.๑๗-อา.๑๙ กิจกรรมศีล ๘ ครั้งที่ ๔๒ พี่น้องมาบำเพ็ญบุญกันคับคั่ง
ส.๑๘ กลุ่มชลบุรีอโศก กลุ่มวังจันท์พฤกษา กลุ่มวังสวนฟ้า นิมนต์สมณะไปเป็นประธานการประชุมกลุ่ม
กลุ่มชลบุรีอโศก ได้รับเมตตาจาก สมณะเมืองแก้ว ติสสวโร ไปเป็นประธาน
กลุ่มวังจันท์พฤกษา ได้รับเมตตาจาก สมณะฝุ่นฟ้า อัคคชโย ไปเป็นประธาน
กลุ่มวังสวนฟ้าได้รับเมตตาจาก สมณะแก่นเมือง เกตุมาลโก ไปเป็นประธาน
อา.๑๙ กลุ่มศรีบูรพา นิมนต์สมณะไปเป็นประธานการประชุมกลุ่ม ได้รับเมตตาจากสมณะแก่นเมือง เกตุมาลโก เป็นประธาน
อา.๑๙ สมณะฟ้าไท สมชาติโก ร่วมประชุมกับกลุ่มเพื่อนบุญ
จ.๒๐ สมณะฟ้าไท สมชาติโก สมณะธรรมทาบฟ้า รวิวัณโณ ร่วมสัมมนาการศึกษา ที่โรงแรมปรินซ์พาเลซ กทม. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรชุมชน องค์กรเอกชน
อ.๒๑ สมณะฟ้าไท สมณะธรรมทาบฟ้า ร่วมสัมมนาการศึกษา ที่โรงแรมเอสดี อเวนิว กทม. เรื่องปรัชญาการจัดการศึกษา ปรัชญาเมธี และศาสนา กับการพัฒนาการศึกษาไทย
พฤ.๒๓-ส.๒๕ กลุ่มวังสวนฟ้านิมนต์สมณะร่วมติดตามประเมินผลการอบรม งานนี้ได้รับเมตตาจากสมณะแก่นเมือง เกตุมาลโก
ส.๒๕ ประชุมชุมชนสันติอโศก
อา.๒๖ ประชุม ๘ องค์กรบุญนิยม
จ.๒๗ สันติอโศกเลื่อนเวลาเคาะระฆังช่วงก่อนฉันจันทร์-ศุกร์ เป็นเวลา ๐๘.๔๕ น. เพื่อให้พี่น้องชาวสันติอโศกที่อยู่ตามหน่วยงาน และ นักเรียนสัมมาสิกขา ได้มาร่วมฟังธรรมก่อนฉันด้วย
พ.๒๙-พฤ.๓๐ กลุ่มวังสวนฟ้านิมนต์สมณะร่วมติดตามประเมินผลการอบรม ที่ ร.ร. บ้านคลองยายอินทร์ และบ้านคลองอุดม งานนี้ได้รับเมตตาจากสมณะแก่นเมือง
พฤ.๓๐ จัดกิจกรรมไหว้ครู ที่สันติอโศก

สมณะสันติอโศกยังคงประชุมอปริหานิยธรรม ทุกวันอังคาร เวลาบ่ายโมงตามปกติ
ช่วงนี้เทศกาลเข้าพรรษามาถึงแล้ว หลายคนมาอยู่บำเพ็ญธรรมร่วมกัน เพื่อร่วมที่ผาสุก ฝากถ้อยคำดีๆจากหนังสือ เกินร้อยถ้อยวลีรัก เป็นกำลังใจให้พี่น้องนักปฏิบัติธรรมหนึ่งสำนวนว่า...
ในมนุษย์มีความแตกต่างมาก เราจะอยู่กับคนได้ยากหากต้องการให้ได้ดั่งใจตน
ในเขาก็อย่างนั้น ในเราก็อย่างนี้ เพียงตระหนักน้ำใจไมตรี การพบเจอหรืออยู่ร่วมก็สุขล้น
และกับผู้คนพึงรู้ไว้ แม้ตนเฉลียวฉลาดปานใด แม้ตนมากเทคนิคบริหาร เก่งกาจเพียงไหน
หากไร้น้ำใจไมตรี ไร้สัมพันธ์อันดีแล้ว ยากจะมีมิตรแท้ในการงาน ยากจะมีมิตรแท้ในการอยู่ร่วม

- สมณะร้อยดาว ปัญญาวุฑโฒ -ปฐมอโศก
ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๔๘
เดือนมิถุนายนนี้เป็นเดือนที่สำคัญกับชาวอโศกอย่างมากเรื่องแรก

ศ.๓ ชาวชุมชนเดินทางไปร่วมพี่รวมน้องของม.วช. ที่บ้านราชฯ รถบัส ๑ คันร่วม ๗๐ กว่าชีวิตเนื่องในงานโฮมไทวังสู่หลักสูตร "พุทธชีวศิลป์" ของ ม.วช. ปี ๑ รุ่น ปิตุบูชา ๗๒ ปีพ่อท่าน และแจ้งเกิดใหม่แก่นิสิตใหม่ เพื่อเพิ่มปริยัติ เพิ่มปฏิบัติสู่สัมมาทิฐิ แก่นิสิตทุกคน ค่ำของวันที่ ๖ มิ.ย. เดินทางกลับปฐมอโศก

เรื่องต่อมาประวัติศาสตร์ อีกหน้าหนึ่งชาวอโศกต้องจารึก จดจำ เพื่อการศึกษาของ "อนุชนรุ่นหลัง" ให้ได้ทราบถึง ความยากลำบาก ของบรรพชน โดยเฉพาะพ่อท่าน กว่าจะมาเป็นอโศกรำลึก และปีนี้เป็นปีพิเศษกว่าทุกๆปี นอกเหนือจากบูชา พระบรมสารีริกธาตุแล้ว ยังมี "ปิตุบูชา ๗๒ ปี พ่อท่าน" งานนี้จึงยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมา และผู้มาร่วมงานใหม่นี้จะได้รับ หยาดน้ำใจพระโพธิสัตว์ เพื่อเป็นเครื่อง เตือนใจเราว่า พ่ออยู่กับเรา เราจะประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ด้วยการปฏิบัติบูชาให้ยิ่ง และในงานนี้ นักเรียนสัมมาสิกขาปฐมอโศก ทั้งโรงเรียน ได้ร้องเพลง พญาแร้ง ประพันธ์โดย คุณชัยยะ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณของพ่อท่าน ผู้กำเนิดใหม่ทางจิตวิญญาณ เนื่อง จากนักเรียน ได้ฝึกซ้อมมาดี จึงเป็นที่ประทับใจผู้ฟังอย่างมาก

ปฐมอโศกยินดีต้อนรับ
อ.๑๔ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และอาจารย์ น.ศ. ปริญญาโท จำนวน ๑๑ คน มาศึกษาดูงานเยี่ยมชม วิถีพุทธ
พ.๑๕ อาจารย์ เทิด เมเยอร์ จากมหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ นำนักศึกษาจากวิทยาลัยเซนต์แมรี่ จากประเทศสหรัฐอเมริกา

กิจนิมนต์
กิจนิมนต์ที่บ้านโยมสำลี วิจิตรโสภณ สมณะ ๓ รูป สิกขมาตุ ๒ รูป นักเรียน ชาวชุมชนไปร่วมงานอย่างคับคั่ง
ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน นำโดยสมณะเสียงศีล ชาตวโร ร่วมกับคณะกรรมการของจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกันจัดงาน "สิงห์บุรี พลิกฟื้น ผืนแผ่นดิน สู่เกษตรอินทรีย์" คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ รมว.เกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน มีข้าราชการ และชาวบ้านมาร่วมงาน เกือบสามพันคน สถานที่ จัดงาน ต.หัวชัย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
อา.๕ สิกขมาตุมาบรรจบ เถระวงค์ รับกิจนิมนต์ที่สถาบันฝึกอบรมผู้นำ อบรมทีมงาน อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน ๑๕๐ คน
จ.๑๓ สมณะชาตวโร รับกิจนิมนต์ ร่วมประชุมกับคณะกรรมการดำเนินงาน ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ที่กระทรวงเกษตรฯ แก่ข้าราชการ ชั้นผู้ใหญ่ โดยมีพลตรีจำลอง ศรีเมือง เป็นประธาน
อ.๑๔ สิกขมาตุมาบรรจบ รับกิจนิมนต์บรรยายที่สถาบันฝึกอบรมผู้นำ ให้แก่ น.ศ.มหาสาวิทยาลัยราชภัฏ จ.บุรีรัมย์ จำนวน ๑๘๐ คน
ศ.๑๗ สมณะชาตวโร เข้าประชุมวางแผนยุทธ์ศาสตร์เกษตรอินทรีย์กับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี และวันรุ่งขึ้น ทีมงานชมรม เพื่อช่วยเพื่อน ได้ออกสำรวจพื้นที่ ทำเกษตรอินทรีย์กับทางจังหวัด
อา.๑๙ สมณะชาตวโร และเพื่อนสมณะ ทีมงานอบรบหลักสูตรสัจธรรมชีวิตร่วมประชุมกับกลุ่ม "เพื่อนบุญอโศก" และทำการเปิด ตลาดไร้สารพิษ ประเมินผลต่อยอดเกษตรกร เพื่อสร้างชุมชนเข็มแข็ง ต้นแบบที่บ้านตะวันงาน ตลาดอู่ทอง จ. สุพรรณบุรี
จ.๒๐ สมณะชาตวโร รับบรรยายธรรม และร่วมสัมมนา จังหวัดนำร่อง ๒๔ จังหวัด ที่บ้านราชวัตร โดยมีพลตรีจำลอง ศรีเมืองเป็นประธาน ตั้งแต่ วันที่ ๒๑-๒๓ มิ.ย.'๔๘
อา.๒๖ สมณะ สิกขมาตุ ร่วมประชุมสมาชิก ศูนย์การเรียนรู้กสิกรรมไร้สารพิษ ละโว้ธานี จังหวัดลพบุรี เพื่อสร้างชุมชน ต้นแบบ อันประกอบด้วย หลักสูตรสัจธรรมชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง
พฤ.๓๐-ศ.๑ ก.ค. สมณะ, สิกขมาตุ ทีมงานอบรม ไปประชุมกลุ่มเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ ที่ ๑) จังหวัดเพชรบุรี ๒) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๓) จังหวัดชุมพร เพื่อสร้างชุมชนต้นแบบดำเนินชีวิตให้อยู่ในหลักของศาสนา ได้ผลน่าประทับใจ ก่อนเดินทางกลับ แวะเยี่ยมเยือน กลุ่มธรรมชาติอโศก ญาติธรรมที่นั่นฝากผลไม้ มาให้ชาวชุมชน สาธุ
ชีวิตคือ การศึกษา การศึกษานี้เราต้องศึกษาไปตลอดชีวิตเพื่อให้ถึงความเจริญ อันเป็น "สัจจะจริงยิ่ง" โดยเฉพาะการศึกษาในระบบ บุญนิยม ต้องพัฒนา ไปเรื่อยๆ เพื่อให้เกิดความเจริญยิ่งขึ้นและเมื่อ วันที่
จ.๑๓ จัดสัมมนาคณะทีมการศึกษาดำเนินการโดยสมณะฟ้าไท สมชาติโก นำเสนอวิสัยทัศน์ "การศึกษาบุญนิยม" ซึ่งมีปรัชญา "ศีลเด่น -เป็นงาน -ชาญวิชา" ให้เป็นหน่วยกิต ตามอัตราส่วนข้างต้นนั้น ส่วนวิชาการในห้องเรียน ควรนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ค้นหาประสบการณ์จริง จากการทำงาน การเรียนรู้ในห้องเรียน เพื่อพัฒนางานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพขึ้น ฉะนั้นการเรียนรู้วิชาการ ควรเน้นการปฏิบัติได้จริงใช้ประโยชน์ได้จากการเรียน วิชาที่เรียนจึงจะนำไปสร้างสรรพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข
ระบบการศึกษาบุญนิยมนี้ จะประสบความสำเร็จได้นั้น หัวใจอยู่ที่คุรุ ผู้ใหญ่ในชุมชน ต้องร่วมด้วยช่วยกัน ร่วมมือร่วมใจ สร้างสิ่งมหัศจรรย์ ให้เกิดขึ้น

เป้าหมายการศึกษาบุญนิยม
๑. สร้างคนให้มีอาริยทรัพย์
๒. สร้างคนให้มีสมรรถนะความสามารถ
๓. สร้างคนให้มีสัปปุริสธรรม
หัวใจของการศึกษาบุญนิยม คือ สร้างคนมาเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลสังคม เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมของชาวอโศก มิใช้สร้างเพื่อเอาเปรียบ สังคม
หลักสูตรการศึกษาที่นำเสนอมาข้างต้น ทีมการศึกษาช่วยกันเรียบเรียงออกมา เป็นหลักสูตร อย่างเป็นทางการ เพื่อสถานศึกษา ชาวอโศก อื่นๆ จะได้นำไปใช้ให้ตรงกัน

อปริหานิยธรรม
หมู่สมณะลงปาติโมกข์ทุก ๑๔-๑๕ ค่ำ ของเดือน หมู่สมณะ-สิกขมาตุประชุมอปริหานิยธรรมทุกบ่าย ของวันอังคาร คณะกรรมการ ชุมชนประชุมทุกเช้าของวันจันทร์ คณะคุรุประชุมทุกวันพฤหัสบดีบ่าย และยังมีการประชุมของฐานย่อยอื่นๆ อีกมาก
-บ่ายวันจันทร์ พ่อเป็นประธานประชุม ชุมชน
เมื่อเราละกิเลสตนได้แล้ว จะไม่เป็นภัยต่อโลก แต่กลับเป็นประโยชน์ต่อโลกอันไพศาล
อา.๑๙ สมณะ-สิกขมาตุ-ชาวชุมชนเดินทางไปร่วมฌาปนกิจศพคุณแม่สี คำชารี (แม่ของคุณวงศ์ศีล-คุณแพงดิน) ที่วัดบ้านตูมใต้ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี อายุย่าง ๘๕ ปี จากไปด้วยโรคชรา
วันนี้ เรายังมีชีวิตอยู่ พรุ่งนี้อาจไม่มีสำหรับเราประโยชน์ใดที่ยังไม่ได้กระทำ จึงไม่ควรผลัดผ่อน

- สมณะกรรมกร กุสโล -ศีรษะอโศก
ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๔๘

อัตตานัง ทมยันติ สัพพตา แปลว่า ผู้ประพฤติดีย่อมฝึกตน
ผญาว่า คึดต่อน้ำห้วยหน้าดีฮ้ายส่องบ่เห็น แปลว่า คนเดินไปหวังเจอน้ำอยู่ห้วยข้างหน้า จะมีหรือไม่มองไม่เห็น ใจความว่า หวังจะไปเอ็นท์ ไปสอบเป็นโน่นเป็นนี่ ไปหางานทำ หรือกู้เงินส่งลูกเรียน หวังได้อนาคตสดใส เป็นคนดี มีงานทำ จะได้หรือไม่ มองไม่เห็น ภาษิตไทยว่า "อย่าหวังน้ำบ่อหน้า น้ำข้างหน้าอาจจะไม่มี" (ก็ได้) ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด
ย่างเข้าเดือนมิถุนายน ฝนตกชุ่มฉ่ำมาก จึงมีแขกที่ไม่ได้รับเชิญอยู่มากพอสมควร คือยุง เหตุการณ์ทันยุค ศัพท์คำว่า "แห" จอมแห ข่ายแห, ตีนแห, เภาแห, ดั้งแห, คนติดแห ถ้าทำดีก็ติดแหโพธิสัตว์ไป ถ้าลอดตาแห ก็ติดกระแสโลกไปแน่นอน ศีรษะอโศกก็เป็นข่ายแหเช่นกัน

การเคลื่อนตัวในชุมชน
อา.๕ สมณะ ชาวชุมชน คนวัด นักเรียน ไปร่วมงานโฮมไทวัง ที่บ้านราชฯ ปีนี้พ่อท่านมีคำคม และหยาดน้ำใจ พระโพธิสัตว์ แจกให้เป็น ที่ระลึก ของเผ่าเชื้อสายอโศกด้วย
จ.๖-อ.๗ นายฝนไท ชาวหินฟ้า ไปประชุม คณะอนุกรรมการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยผู้นำชุมชนท้องถิ่น ณ ห้องประชุม เสียงแคน ศาลากลาง จ.ขอนแก่น พร้อมกันนี้ได้เชิญนายแก่นฟ้า แสนเมือง และน.ส.ขวัญดิน สิงห์คำ ซึ่งเป็นผู้นำ และผู้มีประสบการณ์ ของชุมชนไปร่วมสัมมนา
อ.๗ สมณะมหาเถระไปประชุมที่สันติอโศก
พ.๘ ชาวชุมชน คนวัด ไปร่วมงานอโศกรำลึก รถหกล้อสองคัน ปิ๊กอัพอีกคัน น.ร.ม.ปลาย สมณะไปรถตู้ฟากฟ้าหนึ่ง
อา.๑๒ สมณะบางส่วน กรรมการชุมชนอยู่ประชุมพรรคเพื่อฟ้าดิน กลับรถตู้ใหม่เค้นเบ็ด
จ.๑๓ น.ร.สาขาศีรษะอโศกทุกแห่ง มารวมนับตัวจากเขตการศึกษาพื้นที่
พฤ.๑๖ ทุกฐานะในชุมชนร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู
ศ.๑๗ ม.วช.+น.ร.ไปเก็บสมุนไพรชุมเห็ดเทศที่บ้านน้ำขุ่น
จ.๒๐ ม.วช. วัยจ๊าบ กับ สส.ษ. ทำขบวนการกลุ่ม ไปเตรียมแปลงปลูกว่านหางจระเข้ ที่สวนพลาญหิน ส.ผืนฟ้า อนุตตโร เป็นที่ปรึกษา นำไป
-คุรุฝนไท ชาวหินฟ้า ไปประชุมผู้นำชุมชนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมตึกสันติไมตรี หลังในทำเนียบรัฐบาล นำเสนอการประชุม คณะอนุกรรมการภาค และร่วมรับประทานอาหารกับนายกรัฐมนตรี
พ.๒๒ มิ.ย.-ศ.๑ ก.ค. ทีม ม.วช. วัยรุ่น และส.ถ่องแท้ วินยธโร ไปเอาหน่อกล้าว่านหางจระเข้ ที่ จ.ประจวบฯ เพื่อมาปลูกที่สวนผลาญหิน และทำกระบวนการกลุ่มด้วย

ผู้ศึกษาดูงาน
อ.๑๔ จาก อ.สังขะ จ.สุรินทร์ ศึกษาเกษตรอินทรีย์ จำนวน ๑๕๐ คน
พ.๑๕ เจ้าหน้าที่ ๔ คน ตรวจนับจำนวนเด็กนักเรียนที่อาคารบุญถ่วม
-อบรมแกนนำ เกษตรกร จาก จ.นครสวรรค์ ๒๒ คน ในหลักสูตรศึกษาวิถีชีวิตชุมชน ๓ คืน ๔ วัน
-เกษตรกรจาก กิ่ง อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๕๐ คน
พฤ.๑๖ เอกอัครราชทูตจากสหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย จำนวน ๓ ท่าน และเจ้าหน้าที่ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ๑๐ คน แวะเยี่ยม ชุมชน และสอบถามเรื่องพรรคเพื่อฟ้าดิน
ส.๑๘ คณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนบ้านละลาย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ จำนวน ๕๕ คน ศึกษาวิถีชีวิตชุมชน และเกษตรอินทรีย์
อา.๑๙ กศน. (การศึกษานอกโรงเรียน) จาก อ.เขื่องใน จ.อุบลฯ ศึกษาดูงานด้านการแปรรูป และผลิตภัณฑ์ จำนวน ๓๐ คน
พ.๒๒ เจ้าหน้าที่ระดับสูงจาก ๒๒ จังหวัด โดยผ่านศูนย์ฝึกอบรม จ.กาญจนบุรี นำโดย พลตรีจำลอง ศรีเมือง ศึกษาดูงาน ชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๗๐ คน
พฤ.๒๓ เกษตรกรจาก อ.บึงบูรณ์ จ.ศรีสะเกษ ศึกษาเรื่องเกษตรอินทรีย์ จำนวน ๓๐ คน
จ.๒๗-อ.๒๘ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนโนนเยาะ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ จำนวน ๑๕ คน ศึกษาเรื่องเกษตรอินทรีย์ (มาเช้า-เย็นกลับ)
พ.๒๙ เจ้าหน้าที่ อสม. อ.เขื่องใน อุบลฯ จำนวน ๑๕ คน
พฤ.๓๐ กลุ่มแกนนำชุมชน ต.หนองหว้า อ.เมือง จ.อุบลฯ จำนวน ๓๐ คน

ปิดท้ายด้วยผญาอีสานที่ว่า
ใจบ่ศรัทธาเหลื่อม สนสิออยกะปานด่า
ใจบ่ศรัทธาดอมสิปากดี กะเป็นฮ้าย "นั่นแล้ว"
แปลว่า ไม่ศรัทธาแล้ว อย่ามาพูดซะให้ยากส์... จะมาปะเหลาะง้องอน บอกสอนดูหน้าเบื่อ เซ็งๆๆๆๆ
ใจความว่า พ่อแม่ ครูบาอาจารย์บอกสอน ไม่เอาใจใส่ในความหวังดี ทีไอ้หนุ่มอีสาวมาชมว่าหล่อ เชื่อหลงไปกับเขา แฟชั่นใหม่ ก็ตามไปง่ายๆ ลืมผ้าซิ่น วัฒนธรรมไทย อันงดงาม กลายเป็นคนยุคใหม่สิ้นสกุลไทยไปซะแล้ว หากพลาดพลั้งกลับมา อย่าลืมค้นหาคำสอนไทยๆ ที่ไม่ไปเป็นทาส "เด้อสิบอกให่"

- สมณะกำแพงพุทธ สุพโล -ศาลีอโศก
ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๔๘

ช่วงเดือนนี้ เป็นบรรยากาศของงานอโศกรำลึก และงานไหว้ครูของเด็กนักเรียน สัมมาสิกขาศาลีอโศก

เหตุการณ์รายวัน
พ.๑ ประชุมนิสิตสัมมาสิกขาลัยวังชีวิต ระดมสมอง "สัมมาสิกขาลัยวังชีวิต จะไปทางไหนดี ?"
พฤ.๒ สมณะมือมั่น ปูรณกโร นำคุรุ และนิสิต ม.วช. รวม ๑๑ ชีวิต ไปร่วมงานโฮมไทวัง ๓-๕ มิ.ย. ที่ราชธานีอโศก
จ.๖ สมณะมือมั่น และคุรุ นำนักเรียน สส.ศ.ชั้นม.ปลาย และชั้นประถม ไปศึกษาแบบบูรณาการนอกสถานที่ และเตรียมงานอโศกรำลึกที่สันติอโศก (ปีนี้จัดระหว่าง ๙-๑๒ มิ.ย. ๒๕๔๘)
อ.๗ นักเรียน สส.ศ. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ อยู่เตรียมงาน และเรียนแบบบูรณาการ ในงานอโศกรำลึก ส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และ ๖ กับชั้นประถม ไปศึกษาแบบบูรณาการนอกสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี
ศ.๑๐ สมณะเน้นแก่น พลานีโก พระอาคันตุกะเอีย ขันติโก นักเรียน สส.ศ. ม.ปลาย (เว้น ม.๕) และชั้นประถมศึกษา ตลอดจน ญาติธรรม จำนวนหนึ่ง เดินทางกลับ พส.ศาลีอโศก โดยรถสวนฟ้า และบัสม่วง
อา.๑๒ สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร สมณะก้อนหิน โชติปาสาโณ สิกขมาตุ นักเรียน ชั้น ม.๕ และญาติธรรมจำนวนหนึ่ง เดินทางกลับสู่ พส.ศาลีฯ
อ.๑๔ สมณะมือมั่น ปูรณกโร และคณะคุรุ นำนักเรียน สส.ศ.ทุกชั้นเรียน เดินทางสู่ พส.ศีรษะอโศก เพื่อให้เจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการนับจำนวนนักเรียน และเดินทางกลับ วันที่ ๑๖ มิ.ย. ส่วนนักเรียน ชั้นม.๑ ไปเข้าค่ายที่หินผาฟ้าน้ำ เป็นการเข้าค่ายรวมชั้น ม.๑ ของ ๔ พุทธสถาน คือ ศีรษะฯ หินผาฯ สีมาฯ และศาลีฯ โดยม.วช. และศิษย์เก่าศาลีอโศกเป็นแกนนำ ฝึกตั้งแต่ ๑๘-๒๒ มิ.ย. ๒๕๔๘
สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร และพระสุวรรณ สิริภัทโธ เดินทางไปร่วมการอบรมที่สถาบันฝึกอบรมผู้นำ พลตรี จำลอง ศรีเมือง ที่กาญจนบุรี
พ.๑๕ ครู ๒ คน นักเรียน ๔๐ คน จากโรงเรียนอนุบาลแม่วงศ์ จ.นครสวรรค์ มาดูงานชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
ศ.๑๗ นักเรียนกศน. อ.ไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน ๖๐ คน มาศึกษาชีวิตชาวชุมชนพึ่งตนเองศาลีอโศก
จ.๒๐-อ.๒๑ สมณะเน้นแก่น พลานีโก และพระสุวรรณ สิริภัทโธ พาน.ร. ชั้นม.๒-ม.๖ ไปผ่อนคลายช่วงหยุดเรียน และช่วยปรับปรุงสวน ที่สวนวังพิกุล จ.เพชรบูรณ์
พฤ.๒๓ สมณะชินธโร และคณะพี่เลี้ยง ไปติดตามประเมินผล และตรวจเยี่ยมงานกสิกรรมธรรมชาติ กลุ่มบ้านหนองโพธิ์ศรี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ ซึ่งมีพัฒนาการเป็นที่น่าพอใจ
ส.๒๕ ประชุมคณะกรรมการสหพันธ์วิทยุชุมชนบุญนิยมไพศาลีสัมพันธ์ สมณะชินธโร ร่วมสังเกตการณ์ เพราะสมาพันธ์รับไปดำเนินการเอง
อ.๒๖ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ จ.นครสวรรค์ จำนวน ๒๕๐ คน มาดูงานวิถีชีวิตชาวชุมชน
พฤ.๓๐ นักเรียน สส.ศ. ทำพิธีไหว้ครูในตอนเช้า ส่วนตอนเย็น เป็นการแสดงเพื่อบูชาครู บรรยากาศซาบซึ้ง อบอุ่น ประทับใจ

ข้อคิดสุดท้าย
อย่ามัวไปโทษว่า ผลกรรมที่ได้รับนี้ เนื่องมาจากอดีต กรรมเก่าที่มองไม่เห็น ควรต้องนึกถึงผลกรรมที่ได้ทำไว้ในชาตินี้ด้วย โดยเฉพาะ กรรมที่กำลังทำ อยู่ในปัจจุบัน ต้องรู้ตัว และทำให้ดีที่สุด เพราะเมื่อเวลาผ่านไป แม้เพียงแค่หนึ่งวินาที กรรมที่ได้กระทำนั้น ก็สั่งสมเป็นกรรมเก่า เรียบร้อยแล้ว

- สมณะเน้นแก่น พลานีโก -สีมาอโศก
ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๔๘

เมื่อฝนตกชุ่มชื่นจิตใจก็เบิกบาน ต้นไม้ใหญ่เขียวเป็นพุ่ม เริ่มปลูกผักผลไม้กันเต็มที่เพราะสีมาฯมีน้ำน้อย ตอนเช้าและตอนเย็นเวลาทำวัตร ยุงมามากต้องมีพัดคนละอัน เป็นการตั้งตน อยู่ในความลำบาก ทำจิตให้เมตตาสู้กับยุง
วันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ สมณะ สิกขมาตุบิณฑบาตที่ตลาดในเมือง ญาติโยมตักบาตรกันมากด้วยความศรัทธา คลินิกบางแห่ง สมณะ สิกขมาตุไปรักษาจะไม่เก็บเงิน บอกว่าที่นี่เคร่งดี สีมาฯมีคนน้อยมีพลังศรัทธาในการฝึกตัวเองพอได้ แต่พลังในการทำงาน ยังล่าช้า เพราะขาด แรงงาน จึงต้องเพิ่มความขยันให้มาก
ผู้อายุยาวฝ่ายหญิง มีหลายคน พักที่ชราภิบาล สมณะ สิกขมาตุ ชาวชุมชน คนวัด (ถือเป็นรุ่นคราวลูกคราวหลาน) จะช่วยกันดูแล รับประทาน อาหาร ๒ มื้อ อาหารเสริมเล็กน้อย ใช้ยาสมุนไพร เป็นหลัก คุณยายอายุ ๗๐ - ๙๐ ปี ทำวัตรฟังเทศน์ ขนาดหูไม่ดีก็ยังไปนั่งฟัง ยกเว้นผู้มีอายุ ๙๐ ปี ไปไม่ไหวได้แต่นั่งๆนอนๆ คุณยายที่พอทำงานได้ ต่างสานตะกร้าบ้าง ทำสวนบ้าง พักผ่อน เอนกายบ้าง

เหตุการณ์ทั่วไป
พ.๑ เช้าส.กล้าดี เตชพหุชโน มาจากอินทร์บุรี ค่ำม.วช. และสส.ม.ประชุมตกลงกัน เรื่องพิธีไหว้ครู
พฤ.๒ ม.วช. และสส.ม.ทำพิธีไหว้ครู ทำวัตร เช้าร่วมกัน ฟังธรรมจากสมณะ สิกขมาตุ ก่อนฉันสวดบทไหว้ครูพร้อมกัน แล้ว สส.ม. ร้องเพลง พระคุณที่สาม และเพลงตามรอยเท้าพ่อร่วมกับ ม.วช.
ศ.๓ ส.สร้างไท ปณีโต สม.หยาดพลี และนิสิตม.วช.กลุ่มหนึ่งไปบ้านราชฯโดยรถตู้ เพื่อร่วมงาน "โฮมไทวัง" สม.เป็นหญิงและนิสิตฯ อีกกลุ่มหนึ่งไปรถโดยสาร ผู้สมัครนิสิตใหม่ให้สัมภาษณ์วันรุ่งขึ้น
ส.๔ ส.ธาตุดิน ปฐวีรโส ไปศึกษาเรื่องการศึกษาของชาวอโศก บ้านราชฯ กับเพื่อนเก่า ซึ่งมาจากชลบุรี ส.ดินไทไปนำหินอ่อนที่สีคิ้ว มาไว้ปูพื้นสำนักงานฯ ซึ่งยังสร้างไม่เสร็จ มีผู้มารับ ส.กล้าดีไปอำเภอปากช่อง
อา.๕ "งานโฮมไทวัง" ที่บ้านราชฯ นิสิตใหม่รับเข็มจากพ่อท่านฯ มีแม่หล่า แม่อ้วน (ใจกลาง) แม่เข็มทอง ทุกคนที่ไป รวมทั้งสมณะ สิกขมาตุ ได้รับของที่ระลึก "หยาดน้ำใจ"พระโพธิสัตว์จาก พ่อท่านฯ ทั้งหมดกลับมาโดยรถตู้ และรถไฟ ยกเว้นส.สร้างไท ไปสันติอโศก เตรียมประชุม สมณะมหาเถระ
จ.๖ ประชุมคณะกรรมการเตรียมการเดินทางไปงานอโศกรำลึกที่สันติฯ ซึ่งกำหนดวัน พฤ.๙ - อา.๑๒
อ. ๗ คุณคมไวนำรถหมอหรอจากศีรษะฯ มารับนักเรียนไปสวนคลอง ๑๓ ที่ปทุมธานี ส.ดินไท ธานิโย ส.ธาตุดิน ปฐวีรโส สม.นวลนิ่ม และผู้ใหญ่บางคนไปด้วย ค้าง ๑ คืนแล้วเข้าสันติฯ สม.หยาดพลี สม.เป็นหญิงพร้อมด้วยคุรุและผู้ใหญ่บางคน ไปสันติฯ ด้วยรถตู้ขอดถุง
พ.๘ สัมมนาคุรุชาวอโศกที่สันติฯ ชาวสีมาฯ อีกกลุ่มหนึ่งไปสันติฯด้วยรถชะรอยฟ้า เพื่อร่วมงานอโศกรำลึก
พฤ.๙ สณ.ด่วนดีมาจากบ้านราชฯ เพื่อตัดต้นกระถินเทพาไปบ้านราชฯ สำหรับสร้างที่พัก
ส.๑๑ นักเรียนเดินทางกลับสีมาฯ พร้อมคุรุและผู้ใหญ่บางคน ส.ดินไท มาส่งแล้วกลับกรุงเทพฯ เพื่อไปเยี่ยมโยมพ่อ ส.น่านฟ้า สุขฌาโน ไปรับของที่ระลึก จากพ่อท่านแล้วกลับพร้อมด้วยญาติโยมกลุ่มหนึ่ง สิกขมาตุทั้งหมดประชุมที่สันติฯ(ป่วย ๒ รูปไม่ได้เข้าร่วม) ส.สร้างไท เข้าร่วมด้วย
อา.๑๒ ส.สร้างไท ปณีโต สม.นวลนิ่ม สม.เป็นหญิงและชาวสีมาร่วมประชุมพาณิชย์บุญนิยมที่สันติฯ แล้วเดินทางกลับหลังฉัน สม. หยาดพลี ไปเยี่ยมญาติที่นครนายกกับสม.พึงพร้อม
จ.๑๓ บ่ายประชุมคุรุ ค่ำประชุมนักเรียน
อ.๑๔ สม.นวลนิ่ม คุณเย็นใส คุณพลังใจ นำนักเรียนทั้งหมด ๓๓ คน ไปศีรษะฯ โดยรถตู้และรถปิ๊คอัพ ๒ คัน เพื่อร่วมการสำรวจ นักเรียน แวะรับประทานอาหารที่เมฆาอโศก ส.ดาวดิน ปฐวัตโต ร่วมเดินทางไปลงที่ขุขันธ์แล้วต่อไปสวนส่างฝัน จ.อำนาจเจริญ ส.ดินไท กลับมาจากเยี่ยมโยมพ่อ
พ.๑๕ คณะที่เดินทางไปศีรษะฯกลับมาถึงเวลาค่ำ คุณแก่นขวัญนำนักเรียนระดับประถมศึกษาของปฐมอโศก(กลุ่มเทียนหยด) ร่วมขบวนมาด้วย
พฤ.๑๖ ส.ร่มเมือง ยุทธวโร ส.หินกลั่น ปาสาณเลโข มารับส.พอจริง สัจจาสโภ ไปปฐมฯ โดยรถคุณธงธรรม สม.เป็นหญิง และนักเรียน กลุ่มเทียนหยด พร้อมคุรุ รวมทั้งคุณเก่ง(นักศึกษาจากยูนาน)ไปด้วย
-บ่ายประชุมวิสามัญคณะกรรมการ
ศ.๑๗ ส.เทินธรรม จิรัสโส นำรถมาจากบ้านราชฯ ไปบรรทุกหินอ่อนที่ปากช่อง เพื่อนำมาปูพื้นหอระฆัง,สำนักงาน ส.ดินไทไปด้วย
-ส.ธาตุดิน และศิษย์เก่าจ้อย(แก้วเกร็ดรุ้ง)นำนักเรียนม.๑ ไปเข้าค่ายกับนักเรียน ม.๑ หินผาฟ้าน้ำ จ.ชัยภูมิ (๕ คืน ๖ วัน) ศิษย์เก่านัน (ท้องฟ้า) ขับรถไปส่งแล้วเดินทางกลับ
ส.๑๘ ประชุมเครือแห วัง สี เมฆ
อา.๑๙ บ่ายประชุมประจำเดือน
จ.๒๐ ส.เสียงศีล ชาตวโร จากอินทร์บุรี มาแวะฉันภัตตาหาร แล้วไปกิจนิมนต์งานอบรมฯ ที่อุบลฯ
อ.๒๑ สณ.ด่วนดีกลับไปบ้านราชฯ ส.นึกนบ ฉันทโส จากสันติฯไปชัยภูมิ มาแวะฉันภัตตาหาร ที่มร.ส. สม.เป็นหญิง กลับจากปฐมฯ โดยรถ คุณดาวตะวัน คุณกรักน้ำเพขร มาจากคอร์สสุขภาพที่สุรินทร์ แม่เมือง มาจากบ้านคุณใจบัวที่ลำปลายมาศ คุณหนูดี มาจากสันติฯ
พ.๒๒ ส.ดินไท นิสิตโด่ง(ภูผาหิน) ไปรับหินอ่อนที่จะปูพื้นสำนักงานมาเพิ่มอีก นักเรียนช่วยกันขนลงเป็นรอบที่ ๓
พฤ.๒๓ คณะคุรุนำนักเรียน ชั้นมัธยมปลายไปสัมมนา กระบวนการกลุ่ม(ออกกำลังกาย) ที่ "บุ่งตาหลัว" แล้วกลับมารับประทาน อาหาร และทำกระบวนการ พัฒนากลุ่มต่อ ถึง ๒๐.๓๐ น.
ส.๒๕ ส.ดินไทและญาติโยม รวมทั้ง สม.เป็นหญิง ไปส่งส.นานุ่ม กัสสโก ที่ปฐมอโศก เพื่อรักษาตัว กลับมาเย็น ประชุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เตรียมรับงานอบรมฯ
จ.๒๗-ศ.๑ก.ค. อบรมเยาวชนคนสร้างชาติ นักเรียนโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ ชั้น ม.๑ และ ม.๔-๕-๖ อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา จำนวน ๑๐๖ คน ครูนำมา ๕ คน นักเรียน ม.ปลายเป็นพี่เลี้ยง ม.ต้นทำอาหารเลี้ยง
-เมื่อ ๒ เดือนที่ผ่านมา โรงผลิตขวดช่วยชาติ ขาดแคลนบุคลากร พยายามจัดสรรหลายวิธี ตั้งคณะกรรมการ มาช่วยกันจัด ได้กลุ่มก่อร่าง และศิษย์เก่ามาช่วย เดินเครื่อง ๒๔ ชั่วโมง สัปดาห์ เว้นสัปดาห์ คุณอัมพร ดอนวิชาอยู่ฝ่ายดูแลผู้ผลิต คุณนวย (เอื้ออภัย) อยู่ฝ่ายการตลาดขนส่ง คุณหินเรืองฝ่ายช่างซ่อม คุณแดง(ชุลีกร) ฝ่ายบัญชี แม่นัน(แสนหมั่น) ฝ่ายการเงิน ทุกอย่างจึงดำเนินพอเป็นไปได้

ฝากโอวาทพ่อท่าน
ชาวอโศกจะเกื้อกูลคนอื่น ขอให้ทุกคน แต่ละนาทีของชีวิต อย่าพร่องในคุณสมบัติต่างๆ คุณธรรม คุณค่า คุณประโยชน์ คุณวิเศษของพระพุทธเจ้า ทำเผื่อไว้มากๆ หรือเกินก็ไม่เป็นไร

- สม.หยาดพลี อโศกตระกูล -ภูผาฟ้าน้ำ

ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๔๘

เดือนนี้เป็นเดือนแห่งการไหว้ครู และงานอโศกรำลึก บูชาพระบรมสารีริกธาตุ ในวันที่ ๙ มิ.ย. และวันที่ ๑๐ มิ.ย. เป็นวันปิตุบูชา พ่อท่าน เริ่มอายุขึ้นรอบ ๗๒ ปีแล้ว ลูกๆของพ่อท่านได้ตั้งสัจจะอธิษฐาน ตามอินทรีย์พละของแต่ละท่าน
ช่วงเดือนนี้ ชาวชุมชน ได้ช่วยกัน ทำคันนา เพื่อเตรียมทำนาในฤดูกาลใหม่

เหตุการณ์ทั่วไป
พ.๑ สมณะวิเชียร วิชโย เดินทางไปทำฟัน ที่เชียงราย กับสมณะสู่สูญ สุญญคโต
-อาจารย์ ๑ (สมณะบินบน ถิรจิตโต) ปัจฉาสมณะ ไปกิจนิมนต์ฉันที่กระท่อมปลายนา ของคุณน้ำแรง แพงค่าอโศก
พฤ.๒ สมณะ ญาติโยม คนวัด ชาวชุมชน ช่วยกันขนย้ายอาสนะสำหรับนั่งฉัน สิ่งของต่างๆ มาที่ศาลาญะกิ๋น (โรงครัวกลาง) เพื่อซ่อมหลังคา ศาลาซาวปี๋
อา.๕ สมณะ ๔ รูป นำโดย อ.๑ (สมณะบินบน ถิรจิตโต) นำญาติโยมชาวชุมชนเพชรผาภูมิ และกลุ่มพิษณุโลกรวม ๓๐ คน ร่วมตั้ง สัจจะอธิษฐาน ถวายเป็นปิตุบูชาแด่พ่อท่าน ที่ชุมชนเพชรผาภูมิ
ส.๑๑-อ.๒๑ สมณะนวกะ และมัชฌิมะ รวม ๑๘ รูป นำโดย อ.๑ (สมณะบินบน ถิรจิตโต) เข้าคอร์สมหัศจรรย์ ที่พุทธสถานสันติอโศก
ส.๑๗ ประชุมชมร.เชียงใหม่
อา.๑๙ ประชุมกลุ่มภูผาฟ้าน้ำ
พฤ.๒๓ น.ร.สส.ภ.ไหว้ครู
ส.๒๕ ประชุมคณะกรรมการ ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ และประชุมกลุ่มภูผาฟ้าน้ำ
อ.๒๘ อ.๑ (สมณะบินบน ถิรจิตโ ต) สมณะ ก้อนหิน โชติปาสาโณ ประชุมคณะกรรมการ ชุมชนเพชรผาภูมิ ที่ชุมชน เพชรผาภูมิ จ.กำแพงเพชร

ก่อนจบ ขอฝากคำสอนจากพ่อท่าน แสดงธรรมไว้ว่า
"ทิศทางที่เป็นมนุษย์ที่ดีที่สุด คือเป็นอาริยบุคคล"

- สมณะโพธิสิทธิ์ โพธิสิทโธ -ราชธานีอโศก
ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๔๘

ช่วงเดือนนี้ราชธานีอโศก มีฝนตกชุก งานก็ชุกชุมเช่นเคย งานอบรมเกษตรกรจากอำเภอต่างๆในจ.อุบลฯ เข้ามาทุกสัปดาห์ ครั้งละ ๑๐๐-๒๐๐ คน และคณะบุคคลต่างๆ เวียนมาเยี่ยมชมชุมชน ไม่ขาดสาย การทำวัตรฟังธรรม (ซึ่งจะทำตอนเย็น) ต้องช่วงชิงทันที ในวันที่ว่างจากการอบรม

ที่ผ่านมาเรือใหญ่ หลังคาเหลืองชื่อ "เกียข่วมฟ่า"จม เพราะไฟในเรือดับ ทำให้เครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติไม่ทำงาน กว่าจะรู้ น้ำก็เข้า ไปมากแล้ว ต้องรีบช่วยกันตักน้ำออกแต่ไม่ทัน น้ำที่ไหลเข้ามากกว่า ทำให้เรือจม วันต่อมาต้องใช้รถแบ็คโฮขุดปล่อยน้ำ ออกจากบุ่ง ไปเกือบครึ่งบุ่ง จึงสามารถ ช่วยกันกู้เรือขึ้นได้ งานนี้สำเร็จได้ ด้วยความร่วมมือ จากพลังมด ตั้งแต่สมุนพระราม น.ร. สส.ธ. ชาวชุมชน ไปจนถึงสมณะ

เหตุการณ์ทั่วไป
ศ.๓-อา.๕ โฮมไทวัง
พฤ.๙-อา.๑๒ ไปร่วมงานบูชาพระบรมสารีริกธาตุ อโศกรำลึกและปิตุบูชา ๗๒ ปี พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์
จ.๒๐ พ่อท่านพร้อมปัจฉาสมณะเดินทางเข้าบ้านราชฯ กลับเช้าศุกร์ ๒๔ มิ.ย.
อ.๒๑ หมู่สมณะลงอุโบสถ ฟังสวดพระปาติโมกข์
พฤ.๒๓ ตอนเย็นประชุมชุมชน พ่อท่านเป็นประธาน
พ.๒๙ หมู่สมณะประชุมอปริหานิยธรรม

งานอบรม
จ.๖-อ.๗ เจ้าหน้าที่ในโครงการของสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ ๒ คน นำชาวบ้านในโครงการจากอำเภอบุญฑริก จำนวน ๓๓ คน มาอบรมและศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตชาวชุมชน
อ.๑๔-ส.๑๘ งานอบรมคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ ๒ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชน จ.อุบลฯ นำชาวบ้านจาก ๓ อำเภอ ใน จ.อุบลฯมาอบรม คือ อ.เมือง อ.ม่วงสามสิบ และ อ.เขื่องใน จำนวน ๑๑๓ คน
อา.๑๙-พฤ.๒๓ งานอบรมคุณภาพชีวิต สู่เศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ ๓ โดย สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.อุบลฯ นำชาวบ้านจาก ๓ อำเภอ ใน จ.อุบลฯ มาอบรม คือ อ.ตระการพืชผล กิ่ง อ.นาตาล และกิ่ง อ.โพธิ์ไทร จำนวน ๑๒๐ คน
อ.๒๑-พฤ.๒๓ พล.ต.จำลอง ศรีเมือง นำข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทย มาประชุมสัมมนา จังหวัดนำร่อง เกษตรอินทรีย์ จำนวน ๘๐ คน
อ.๒๘-ส.๒ก.ค. งานอบรมคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ ๔ โดย สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.อุบลฯ นำชาวบ้านจาก ๓ อำเภอ ในจ.อุบลฯ มาอบรม คือ อ.ตระการพืชผล อ.สิรินธร อ.เหล่าเสือโคก จำนวน ๑๐๐กว่าคน

ผู้มาเยือน
ศ.๓ คุณวารีรัตน์ วงศ์รักษ์ (Green Way) และชาวต่างประเทศ ๓ คน มาเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน
อ.๗ นายธเนศ เจตนาดี เจ้าหน้าที่บริหาร งานในสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตน-ราชสุดาฯ โดยนำคณะเกษตรกรฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชดำริฯ กลุ่มกะเทาะเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ ๓๐ คน ครู ตชด. บ้านป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ กก.ตชด.๒๒ จ.อุบลราชธานี มาเยี่ยมการดำเนินชีวิตแบบวิถีพุทธ การทำการเกษตรแบบผสมผสาน และการปฏิบัติธรรม
ศ.๒๔ นายสมหมาย เมฆกล่อม นายอำเภอน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วยเกษตรกรและ ๓๐ คน มาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมชุมชน
- นายลอองพันธุ์ ศิริโอภาส พร้อมนายก อบต.สหธาดา และคณะกรรมการบริหารกลุ่มผู้นำ P๔ ธาดาน้อย มาดูแนวทางดำเนินชีวิตของชุมชน
จ.๒๗ ศึกษานิเทศก์ สพก.หนองคาย เขต๑ ๓ ท่าน ผู้บริหารและครู ร.ร.วิถีพุทธ จ.หนองคาย มาดูงานและเยี่ยมชม ร.ร.วิถีพุทธ สัมมาสิกขาราชธานีอโศก
อ.๒๘ นางสาวสยุมพร รัฐมั่น พร้อมด้วยคณะศึกษาดูงานพลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสุขภาพ อ.ศรีเมืองใหม่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุข อ.ศรีเมืองใหม่ โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ จำนวน ๘ คน มาศึกษาดูวิถีชีวิตชุมชน และศึกษาดูการผลิตแชมพู ยาสระผม
-พัฒนาการ อ.เขมราฐ และคณะ จำนวน ๑๒ คน มาศึกษาดูงานและวิถีชีวิตชาวชุมชน เพื่อรับทราบ จะได้นำเกษตรกร เข้ามาอบรม คุณภาพชีวิต สู่เศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ ๕
พ.๒๙ นางสาวยุพาภรณ์ ควาญช้างและนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต(ต่อเนื่อง)รุ่น ๑๑ จำนวน ๑๑ คน มาเยี่ยมชมชุมชน

ข้อคิดสุดท้าย
เราทำงานเพื่อวางใจ มิใช่เพื่อทำงานสมใจ
เราทำงานไม่สำเร็จ แต่วางใจได้ถือว่าเจริญ
เราทำงานสำเร็จสมใจ แต่วางใจไม่ได้ถือว่าสอบตก
(พ่อท่าน)

- สมณะกล้าตาย ปพโล -สังฆสถานทักษิณอโศก
ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๔๘

ช่วงนี้การอบรมคนภายนอกน้อย แต่การฝึกอบรมคนภายในเข้มข้นมากขึ้น เพราะใกล้เข้าพรรษาแล้ว ได้เพิ่มอธิศีลข้อต่างๆ โดยเฉพาะอธิศีลของข้อ ๔ มี ๖ ประการคือ
- ไม่พูดแนะนำสั่งสอนใคร (ยกเว้นพูดให้ผู้อื่นแนะนำสั่งสอน หรือขออนุญาต, ขอโอกาสก่อน)
- ไม่พูดข้อบกพร่องผู้อื่น (ยกเว้นตัวเอง)
- ไม่พูดข้อดีตัวเอง (ยกเว้นผู้อื่น)
- ไม่รีบพูดปฏิเสธ ควรรับไว้พิจารณาก่อน (ยกเว้นขอปรึกษาหารือ)
- ไม่พูดโต้เถียง หรือต่อปากต่อคำ เมื่อได้รับขุมทรัพย์ หรือถูกตั้งข้อกล่าวหาใดๆก็ตาม (ยกเว้นพูดคำว่าขอบคุณ)
- ไม่พูดสรุปกิเลสผู้อื่น (ยกเว้นตัวเอง)
เพื่อลดอัตตามานะ การเพ่งโทษซึ่งกันและกัน และเพิ่มความเป็นพี่เป็นน้องให้มากขึ้น

สำหรับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นประจำเดือนมีดังต่อไปนี้
พ.๑ สมณะดินดี สันตจิตโต สมณะพอแล้ว สมาหิโต ประชุมกลุ่มธรรมชาติอโศก อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
ส.๔ สมณะดินทอง นครวโร พร้อมญาติโยมเดินทางไปเยี่ยมชาวชเลขวัญ
อ.๗ สมณะ ๓ รูป พร้อมด้วยญาติธรรมอีก ๑๒ คน เดินทางโดยรถตู้และรถพบพี่ เพื่อ ร่วมงานอโศกรำลึกครั้งที่ ๒๓ ที่พุทธสถานสันติอโศก
อา.๑๒ คณะที่เดินทางไปงานอโศกรำลึกเดินทางกลับ
พ.๑๕ คุณนิยม จากบ้านบนสวน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง นิมนต์สมณะดินทอง ไปแสดงธรรมกลุ่มสัจจะออมทรัพย์บ้านบนสวน และขากลับแวะเยี่ยมญาติโยมกลุ่มสงขลาและพัทลุง
พฤ.๑๖ ป้าใจแผ้วเข้าโรงพยาบาล และนอนในห้องฉุกเฉินด้วยอาการไอและอาเจียน สาเหตุเพราะเดินทางไกล ต่อมาเอกซเรย์ พบว่าเป็นหลอดลมอักเสบ และกรวยไตอักเสบ
จ.๒๐ ประชุมสามัญชาวชุมชน
พ.๒๒ ชาวชุมชนรวมพลังปลูกผักมังกรหยก
ศ.๒๔ ป้าใจแผ้วออกจากโรงพยาบาล
ส.๒๕ -อา.๒๖ สมณะดินดี สมณะดินทอง พร้อมด้วยญาติธรรมอีก ๘ คน เดินทางออกติดตามประเมินผลกสิกรตามโครงการ
พลังกู้ดินฟ้า ประชาเป็นสุข ปีที่ ๒ ที่กลุ่มหว้าหลังพัฒนา ตำบลสะท้อน อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ขากลับแวะเยี่ยมญาติโยม ที่จังหวัดสงขลา
จ.๒๗ ประชุมกลุ่มชาวทักษิณอโศก
อ.๒๘ ชาวชุมชนรวมพลังหว่านกล้า
พ.๒๙ ช่างแป๊ะ บูรณะโบสถ์และปูกระเบื้อง เรียบร้อย เสร็จในเวลา ๗ วัน
-สมณะดินดี เดินทางไปประชุมกลุ่มธรรมชาติอโศก อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
ช่วงเดือนนี้ ชุมชนทักษิณอโศกมีสินค้าที่ขายดีมากเก็บขายได้ทุกวัน คือ ใบปอ และ ก้านตรง เก็บขายได้ทุกวันไม่หมดง่ายๆ เป็น พืชที่ไม่ต้อง ดูแลรักษา ไม่ต้องรดน้ำ เพียงแต่ ช่วงใกล้ฤดูฝนตกเอาเมล็ดไปหว่านไว้ แล้วรอเก็บเกี่ยวอย่างเดียว

ธรรมะก่อนจบ
เคราะห์ใดเสมอด้วยโทสะนั้น ไม่มี
*** พุทธพจน์

- สมณะดินทอง นครวโร -สังฆสถานหินผาฟ้าน้ำ

ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๔๘

บรรยากาศที่หินผาฯในตอนนี้ เต็มไปด้วยกลิ่นโคลนแต่ไม่มีสาบควาย ทั้งคนในชุมชนและเด็กนักเรียน ได้ร่วมกันลงแขก ถอนกล้า และดำนา กันทุกวัน ซึ่งเป็นบรรยากาศ ที่หาได้ยากยิ่งแล้ว ชาวนาส่วนใหญ่ ทุกวันนี้ ได้กลายมามีอาชีพ จ้างคนมาทำนาจนเกือบหมดแล้ว ถึงอย่างไร ชาวเรา ก็ขอมุ่งมั่น ที่จะรักษาวัฒนธรรม อันดีนี้ ให้ยาวนานที่สุดเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวในหมู่เฮา
ส.๔-จ.๖ สมณะกลางดิน โสรัจโจ และ สมณะหนึ่งดี สุยิฏโฐ ไปจัดคอร์ส "วิถีคนกินถั่วอย่างชาญวิชชา" ให้แก่ชาวสันติอโศก
จ.๖-พ.๘ คณะกรรมการประเมินการศึกษาจากภายนอก นำโดยอาจารย์ลัดดาวัลย์ และ อาจารย์โสภณ มาประเมินผล โรงเรียน สัมมาสิกขา หินผาฟ้าน้ำ ผ่านการประเมินผลไปได้ด้วยดี
จ.๖-อ.๗ คณะนักศึกษานานาชาติ จากหลายประเทศ จำนวน ๒๒ คน จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อาจารย์อดิศักดิ์ มาร่วมศึกษาวิถีชีวิต ของชาว หินผาฯ และได้ช่วยดำนาด้วย
อ.๗ สมณะกลางดิน โสรัจโจ ไปร่วมประชุม สมณะมหาเถระของชาวอโศก มีสมณะมหาเถระเข้าร่วมประชุมทั้งหมด ๓๓ รูป ที่ พุทธสถาน สันติอโศก หมู่ได้เน้นความสำคัญ ในการสร้าง ขบวนการสงฆ์ ซึ่งจะเป็นตัวสร้างความยั่งยืนให้แก่ชาวอโศก
พ.๘ คณะคุรุจากหินผาฯได้เข้าร่วม สัมมนาคุรุของชาวอโศก ที่สันติอโศก
พฤ.๙-อา.๑๒ ชาวหินผาฟ้าน้ำ ไปร่วมงานอโศกรำลึก ที่พุทธสถานสันติอโศก และได้ทำอาหารภารตะแจกในงานด้วย โดยมูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อน อนุเคราะห์สถานที่
พฤ.๙ คณะเจ้าหน้าที่การศึกษา สพท. มาตรวจเยี่ยม ร.ร.สัมมาสิกขาหินผาฟ้าน้ำ
จ.๑๓ คณะกรรมการนิเทศการศึกษา จำนวน ๔ คน ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนสัมมาสิกขาหินผาฟ้าน้ำ
จ.๑๓-จ.๒๐ สมณะกลางดิน พร้อมด้วยสมณะอีก ๔ รูป ตัวแทนญาติธรรมทั่วประเทศ ประมาณ ๓๓ คน ร่วมกับ ธ.ก.ส.ในโครงการ เพื่อนยามยาก จาก ธ.ก.ส. สู่อันดามัน ได้ลงไปซับขวัญ และแนะนำอาชีพ ให้แก่พี่น้องทางภาคใต้ ที่ประสบภัยจากคลื่นยักษ์สึนามิ
พฤ.๑๖ คณะเจ้าหน้าที่เขตการศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ จำนวน ๕ คน มาติดตามตรวจสอบจำนวนนักเรียนสัมมาสิกขาหินผาฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๘
-คณะเครือแหจาก ดินหนองแดนเหนือ แก่นอโศก เลไลย์อโศก มาร่วมกันวางแผนการอบรม โครงการพลังกู้ดินฟ้า ปีที่ ๒ มีสมณะแก่นผา สารุปโป เป็นประธาน
ส.๑๘-พ.๒๒ หินผาฟ้าน้ำ ได้จัดการเข้าค่าย ในโครงการ"สัมมาสิกขาร่วมใจ" โดยเน้นฝึกฝนนักเรียนชั้นม.๑ ซึ่งมีมาจาก ศีรษะอโศก ศาลีอโศก สีมาอโศก และ หินผาฟ้าน้ำ จำนวนทั้งหมด ๘๓ คน คุรุ ๑๔ คน พาฝึกโดยทีม ม.วช. ๗ คน ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ
จ.๒๐-พฤ.๒๓ สมณะกลางดิน และสมณะหนึ่งดี ไปจัดคอร์ส"วิถีคนกินถั่วอย่างชาญวิชชา" ให้แก่ชาวปฐมอโศก
จ.๒๐-ศ.๒๔ คุรุม่านพรไปอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง ที่มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุดร จ.อุดรธานี
ศ.๒๔-ส.๒๕ สมณะนึกนบ ฉันทโส อบรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดร ในโครงการ รวมพลังเยาวชนคนวัยใส ที่ชุมชน ดินหนอง แดนเหนือ จ.อุดรธานี
อ.๒๖-พฤ.๓๐ สมณะฉันทโสอบรมนักเรียน ระดับประถมศึกษา จาก ร.ร.บ้านตูม ร.ร.บ้านดงแคน ร.ร.บ้านหนองบัว อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี รวม ๑๕๓ คน ในโครงการเยาวชนคนสร้างชาติ ที่ชุมชนดินหนองแดนเหนือ จ.อุดรธานี
ศ.๒๔-อา.๒๖ สมณะกลางดิน และสมณะ หนึ่งดี ไปจัดคอร์สการสร้างบ้านดิน ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อน มีสมาชิก มาเรียน ๓๐ คน สร้างอาคารอเนก- ประสงค์เสร็จได้ภายใน ๓ วัน
อ.๒๘-พฤ.๓๐ คุรุแผ่นผา คงนาวัง ไปร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง"แนวทางการจัดเตรียมเกษตรกรและชุมชน รองรับการฟื้นฟู และจัดตั้ง โรงงาน ผลิตปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพ ชุมชน" ที่วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก
พฤ.๓๐ โรงเรียนสัมมาสิกขาหินผาฟ้าน้ำ จัดงาน"วันไหว้ครู" คุรุและนักเรียนเปิดใจและแสดงละครร่วมกัน

สุดท้ายชาวอโศกกำลังได้รับการยอมรับจากสังคมมากขึ้น ลาภ สักการะ และเสียงสรรเสริญก็ตามมา ขอให้รู้เถิดว่า ลาภ สักการะ และเสียงสรรเสริญนั้น พระศาสดาตรัสว่า เป็นอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ด

- สมณะกลางดิน โสรัจโจ -

-สารอโศก อันดับที่ ๒๘๔ มิถุนายน ๒๕๔๘ -