สรุปรายงานการประชุมองค์กรต่างๆของชาวอโศก


สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการมูลนิธิธรรมสันติ

E-mail: [email protected]
ครั้งที่ ๖/๒๕๔๘(๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๘)
-กรรมการขาดประชุม ๔ คน
-รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๔๘
-รับรองบัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๘
-โรงเรียนสัมมาสิกขาปฐมอโศก (สส.ฐ.) และโรงเรียนสัมมาอาชีวสิกขาปฐมอโศก (สอฐ.) ประชุม คณะกรรมการการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ ชุมชนปฐมอโศก เมื่อ ๒๐ มิถุนยน ๒๕๔๘
-คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามาตรวจรายชื่อนักเรียนและกิจกรรมเพื่อการอนุมัติเงินอุดหนุน ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๘
-โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก(สส.สอ.) สมณะ ฟ้าไท เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง ร่างกฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิ การจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ขององค์กรชุมชน องค์กรเอกชนรูปแบบศูนย์การเรียน ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ และร่วมสัมมนา กับกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการ ด้านปรัชญาการศึกษา ในโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาการศึกษาไทย ตามแนวคิดของปรัชญา เมธีและปรัชญาศาสดา เพื่อให้ผู้เรียน เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข ณ โรงแรมอาวนิว กรุงเทพฯ จัดโดยเลขาธิการสภาการศึกษา เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๘ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการแบ่งปันให้น้องปีที่ ๒ กับสวนสนุก Dream World Snow Town เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๘ ครูและ นักเรียน เข้าร่วมประชุมเรื่องอาหารปลอดภัยในโรงเรียน อย.น้อย ปี ๒๕๔๘ ณ โรงแรมเฟิสต์ ราชเทวี กรุงเทพฯ, ๒๘-๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๘ น.ส.ฟังฝน จังคศิริ ครูใหญ่เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในร่าง พ.ร.บ. การศึกษาตลอดชีวิต และ กฎกระทรวง การจัดการศึกษาโดยองค์กรเอกชนและองค์กรชุมชนที่สำนักเลขาธิการ สภาการศึกษาแห่งชาติ

-ธรรมสันติทันตกรรม สถิติผู้มารับบริการเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๘ จำนวน ๔๗ ราย
-อาคารตะวันงาย ๑ การดำเนินงานเป็นไปตามปกติ
-ได้รับหนังสือขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม และขอข้อมูลข่าวสารของมูลนิธิจากสมาคมประสานงานองค์กรเอกชนเพื่อการสาธารณสุข(ประเทศไทย)
-กำหนดการประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ แทนชุดเก่าที่ครบวาระ(๒ ปี) ในเดือนสิงหาคม ๒๕๔๘


สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการกองทัพธรรมมูลนิธิ

E-mail: [email protected]
ครั้งที่ ๖/๒๕๔๘ (๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๘)
-กรรมการขาดประชุม ๘ คน
-ชมรมขยะวิทยา ได้เร่งรัดให้แต่ละชุมชนในเครือแหชาวอโศกพัฒนาเรื่องขยะวิทยา โดยเฉพาะ๓ อาชีพกู้ชาติ(ขยะวิทยา-ปุ๋ยสะอาด-กสิกรรมธรรมชาติ)
-ชุมชนราชธานีอโศก เมื่อวันที่ ๒๑-๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๘ คณะกรรมการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์แห่งชาติพาข้าราชการจากกรมการปกครอง ในจังหวัดนำร่อง ๒๓ จังหวัดและเจ้าหน้าที่จากกรมต่างๆในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาอบรม โดยจะนำไปส่งเสริมให้เกิด เกษตรอินทรีย์ทั้ง ๒๓ จังหวัดนำร่อง
-สหพันธ์วิทยุชุมชนบุญนิยม ได้ลดขนาดความสูงของเสาอากาศแล้วที่คลื่น FM ๑๐๗.๙ MHz. และแจ้งให้กรมประชาสัมพันธ์ ทราบแล้ว
-ได้รับบริจาค รถโฟล์คสวาเกน รุ่นทรานสปอร์ต เลขทะเบียน อต ๔๕๗๘ กรุงเทพมหานคร คิดเป็นมูลค่า ๒,๙๒๐,๐๐๐ บาท
-ได้รับจดหมาย เชิญประชุม จากเครือข่าย สิ่งแวดล้อมไทย ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๘ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม


สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการสมาคมผู้ปฏิบัติธรรม

E-mail: [email protected]
ครั้งที่ ๕/๒๕๔๘ (๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๘)
-กรรมการขาดประชุม ๖ คน
-ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย สาขาหน้าสันติอโศก(ชมร.สตอ.) และสาขาจตุจักร (ชมร.กทม.) และ สาขาเชียงใหม่ (ชมร.ช.ม.) รายงาน กิจกรรมที่ผ่านมา
-ร้านอาหารแผง ๒๒ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปิดร้านระหว่างวันที่ ๙-๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๘ เพื่อร่วมงานอโศกรำลึก
-ห้องสมุด สมาคม ผู้ปฏิบัติธรรม รายงานผลการดำเนินงานตลอดเดือนพฤษภาคม ตั้งข้อสังเกต ว่าชาวชุมชนสันติอโศก และนิสิต สัมมาสิกขาลัย วังชีวิต มาใช้บริการมากกว่า ประชาชนทั่วไป
-กลุ่มวนเกษตรชลบุรี ปลูกข้าวโพดได้ ๒,๐๐๐ ฝัก และก่อสร้างเรือนเพาะชำสำหรับเพาะต้นกล้า ๑๐-๑๒ มิถุนายน เปิดโรงบุญ เพื่อแจก อาหารมังสวิรัติในงานอโศกรำลึก
-กลุ่มวังจันท์พฤกษา รายงานบัญชีรายรับ-รายจ่ายเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๘ และอนุญาตให้สมาชิกพักค้างในสถานที่ของกลุ่มได้ทุกคืนวันศุกร์
-ได้รับวารสาร มองไกล ไอเอฟดี จำนวน ๑ ฉบับ
-ชมรมสัมมาสิกขาพุทธธรรม (สส.พธ.) นายศิริ ดีรัตนา ได้รับเลือกเป็นผู้รับใช้คนใหม่ ดำรงตำแหน่งเป็นสมัยที่ ๑๓ แล้ว เปิดโรงบุญในงานอโศกรำลึก นักเรียนพุทธธรรมวันอาทิตย์เข้าแถว เวลา ๐๘.๐๐ น. สมณะให้โอวาทและสิกขมาตุ ร่วมฉันอาหาร


สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการธรรมทัศน์สมาคม

E-mail: [email protected]
ครั้งที่ ๕/๒๕๔๘ (๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๘)
-กรรมการขาดประชุม ๔ คน
-หนังสือจำหน่ายดี ได้แก่ นาฬิกาชีวิต ของอาจารย์สุทธิวัสส์ คำภา, รู้วิธีดีท็อกซ์, ซีดีชุดฝรั่งทำนา มาร์ติน วิลเลอร์, เท็ปจำหน่ายดีชุด เสียงปลุก เสียงปลง เสียงธรรม
-อนุมัติเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท เพื่อทำเท็ปแจกในงานอโศกรำลึก
-อนุมัติหนังสือนาฬิกาชีวิต จำนวน ๒๐ เล่ม ให้โครงงานถอดเท็ปฯ บริจาคหนังสือให้เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์
-ญาติธรรม แสดงความจำนง จองที่ดินสวนบุญผักพืช คลอง ๑๓ ปทุมธานี ให้ธรรมทัศน์สมาคม นำไปใช้ทำประโยชน์ และยินดี ออกค่าใช้จ่าย ในการก่อสร้างที่พักอาศัย
-เสนอให้ปลูกสบู่ดำ ณ ชุมชนสวนบุญผักพืชแ ละเครือแหชาวอโศก เพื่อใช้ทดแทนน้ำมัน
กำหนดการประชุม ครั้งต่อไป วันอาทิตย์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ณ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สันติอโศก


สรุปรายงานการประชุม
ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย

สาขาหน้าสันติอโศก (ชมร.สตอ.)
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๘
-ผู้เข้าร่วมประชุม ๑๖ คน
-นักเรียนโรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก เข้าฐานงานชมรมจำนวน ๑๕ คน
-อาสาสมัครหลายคน เดินทางไปร่วมงานโฮมไทวังที่ชุมชนราชธานีอโศก วันที่ ๓-๕ มิถุนายน ๒๕๔๘
-ชมรมจะรับสินค้ามาจำหน่าย จากหน่วยงานที่ร่วมสาธารณโภคี เท่านั้น
-ปิดบริการ ระหว่างวันที่ ๙-๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๘ เพื่อเปิดโรงบุญมังสวิรัติในงานอโศกรำลึก
รับโอวาทจาก สมณะเมืองแก้ว ติสสวโร : การทำงานในชมร.สตอ. เสมือนห้องเรียนที่ได้ฝึกปฏิบัติศึกษาอาณาปานสติ อย่าเผลอใจ-อย่าห่างใจ ผู้ใดวางได้ ผู้นั้นย่อมเย็นก่อน ให้มีโยนิโสมนสิการ และปรโตโฆสะ เมื่อมาเสียสละ อดทนต่อการขัดเกลาซึ่งกันและกัน หากมีความเห็นใจ และวางใจกันได้ ย่อมเกิดความสบาย ขอให้พิจารณาเนืองๆ


สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัทแด่ชีวิต จำกัด

ครั้งที่ ๒/๒๕๔๗ (๒๖ เมษายน ๒๕๔๘)
-กรรมการขาดประชุม ๔ คน
-การซ่อมแซมอาคาร ดำเนินการเสร็จแล้ว สิ้นค่าใช้จ่าย ดังนี้ หลังคาหน้าร้าน ๖๒,๗๓๓ บาท หลังคาดาดฟ้า ๖๑,๗๖๕ บาท พื้นครัว ด้านหลัง ๖,๓๘๔ บาท
-รับรองบัญชีรายรับ-รายจ่ายตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๔๘
-บริษัทร่วมกับชุมชน สันติอโศก ดำเนินกิจกรรม ๕ ส. โดยเฉพาะศาลาพระวิหารพันปีฯ นำโดยสมณะกอบชัย ธัมมาวุโธ
-เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๔๘ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่และประชุมผู้ถือหุ้น
-บริจาค ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อจัดพิมพ์หนังสือแจกในโอกาสครบรอบ ๗๒ ปีของพ่อท่านโพธิรักษ์
รับโอวาทจาก สมณะซาบซึ้ง สิริเตโช : หากเปลี่ยนแปลงสู่ส่วนที่ดีสมควรเปลี่ยนแปลง ให้นำส่วนที่ดีมาใช้ อาทิ ธรรมกายมีส่วนดีเรื่องความสะอาด การจัดระเบียบให้นำส่วนดีนั้นมาใช้ สิ่งใดไม่เหมาะควรก็ไม่นำมา ชาวพุทธต้องเข้าใจ หลักไตรลักษณ์ คืออนิจจัง ทุกขัง อนัตตา


สรุปรายงานการประชุมเครือแหชาวอโศก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๘

* กลุ่มดอยรายปลายฟ้า (๒๓ เมษายน ๒๕๔๘)
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๒๒ คน
-ร่วมออกร้านอาหารปลอดภัยตามคำเชิญของโรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๔๘
-เตรียมงานอบรมสัจธรรมชีวิต บ้านจุ๋ม เมืองเย็น และงานเยาวชนคนสร้างชาติ
-ตัวแทนชุมชน ไปประเมินผล บ้านหลวง อ.เชียงม่วน
-นางฝากหล้า บริจาคเงินช่วยซ่อมคอสะพาน และการสร้างโรงน้ำดื่ม เป็นเงินรวม ๓๐,๐๐๐ บาท โดยนายน้ำจริง จะช่วยติดตั้ง ระบบและช่วยดูแล
-มีมติให้ปลูกข้าวเหนียวและข้าวเจ้า ในอัตรา ๑ : ๒ ส่วน
-สมาชิกร่วมงาน เพื่อฟ้าดิน ณ ชุมชนราชธานีอโศก อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๘
-รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
นายต้นเสียงธรรม คณะรินทร์ ผู้รับใช้
นางใจซึ้ง บุญเรือง รองผู้รับใช้
นายไม้เพชร กุระปะ นายทะเบียน
นาวสาวเวียงคำ มหาวงศ์ เหรัญญิก,เลขานุการ
นายอภิชาติ ฮงประยูร เลขานุการ
ประชาชนในชุมชนเป็นกรรมการ และแบ่งแผนกงานให้รับผิดชอบ อาทิ กสิกรรมบุญนิยม สุขภาพบุญนิยม บริโภคบุญนิยม
-รับรองบัญชีรายรับ-รายจ่าย เดือนมีนาคม ๒๕๔๘
-แจ้งปฏิทินงานเดือน มีนาคม-เมษายน ๒๕๔๘

* หินผาฟ้าน้ำ (ต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ ชัยภูมิ ๐๔๔-๘๓๑๒๒๓)
โรงเรียนสัมมาสิกขาหินผาฟ้าน้ำ (สส.ผ.) จัดงานไหว้ครู กราบบูชาอาจาริยคุณ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๘ เป็นวันไหว้ครูของนักเรียนโรงเรียนสัมมาสิกขาหินผาฟ้าน้ำ นักเรียนตื่นกันตั้งแต่ ๐๔.๐๐ น. เข้าแถวพร้อมหน้าพร้อมตากัน เวลา ๐๔.๑๕ น. เสียงเจริญธรรม สำนึกดีดังก้อง และเดินไปยังศาลาเป็นชั้นๆ อย่างสงบ สำรวม ตามวิถีพุทธ แท้ๆ บรรยากาศดูแล้วน่าศรัทธา สมณะทุกรูปแสดงทำวัตรเช้า เน้นให้เห็นถึงความดีของครูบาอาจารย์ ทุกคนสดับ อย่างตั้งอกตั้งใจ เลิกทำวัตรแล้ว ไปออกกำลังกาย นำโดยคุรุม่านพร จากนั้นลงฐานงาน ลงแขกทำปุ๋ย ลงนา

เวลา ๐๗.๔๕ น. นักเรียนทุกคนเข้าแถวเคารพธงชาติ หลังจากนั้นทำกิจกรรมหน้าเสาธง แล้วไปที่ศาลาเพื่อประกอบพิธีไหว้ครู แม้นักเรียน จะทำงานเหนื่อย มาตั้งแต่เช้าแล้วก็ตาม แต่ทุกคน ได้พกหัวใจ ดวงน้อยๆ ที่ใสซื่อบริสุทธิ์มาเพื่อทำพิธีอันสำคัญในวันนี้ คือวันไหว้ครู โดยนักเรียน ชั้นละ ๔ คนได้ตกแต่งพานพุ่มไว้เรียบร้อยตั้งแต่เช้าแล้ว เพื่อมอบแด่คุรุด้วยดวงใจ เสร็จพิธี สมณะ กล่าวสรุป และรับประทาน อาหาร ร่วมกัน จนถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. และช่วยกันทำ ๕ ส. จนเสร็จ แต่ละชั้นเรียนแยกย้ายกันไปฝึกซ้อมการแสดง จนถึงเวลา ๑๔.๐๐ น. จากนั้นนักเรียนได้รวมกัน ลงแขกทำนา อีกช่วงหนึ่ง แม้แดดจะแผดเผา จนเหงื่อไหลเป็นทาง แต่ทุกคนต่างสนุกสนานกับงาน ด้วยการยิ้ม ให้กัน หัวเราะ ร้องเพลง อย่างมีความสุข ตามประสา คนบ้านป่า จนถึงเวลา ๑๔.๔๕ น. จึงขึ้นจากนา อาบน้ำ เตรียมตัวทำกิจกรรม ในช่วงเย็น ซึ่งเป็นการเล่นกีฬาพื้นบ้าน โดยมีผู้ใหญ่ในชุมชน คุรุ ต่างมาเล่นกับเด็ก เป็นบรรยากาศที่น่ารัก อบอุ่น จากนั้น ประกวดร้องเพลง จนถึงเวลา อาหารเย็น ทุกคนมาร่วมรับประทานและช่วยกันเก็บจนเรียบร้อย ได้เวลาการแสดงที่แต่ละชั้นเรียนเตรียมไว้ แม้จะแสดงรู้เรื่องบ้าง ไม่รู้เรื่องบ้าง ก็ไม่เป็นไร

งานนี้แม้คุรุจะเหนื่อย เพราะมีงานทั้งวันแล้วยังต้องร่วมเล่นกิจกรรมกับเด็กๆ เพื่อความอบอุ่น ใกล้ชิด เป็นกำลังใจ ทำให้นักเรียน มีพลัง พอที่จะต่อสู้กับอุปสรรคในภายภาคหน้า งานนี้ได้เห็นน้ำใจ อันดีงามของพี่น้อง สส.ผ. แม้เหนื่อยแสนเหนื่อย ร้อนแสนร้อน สนุกแสนสนุก จะทุกข์ หรือสุข ต่างก็มีน้ำใจให้รอยยิ้มแก่กันและกัน

- สส.ผ. บัวสายทิพย์ วงษ์ชัย -

-สารอโศก อันดับที่ ๒๘๔ มิถุนายน ๒๕๔๘ -