"นิพพาน" หรือ "สันติธรรม" นั้น
มิใช่ความหนึ่งเดียวที่ไม่มีใครอื่น
หรือไม่เห็นคนอื่น จริงๆ
แต่เป็นความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ยิ่งๆขึ้น
กับคนอื่นมากหลาย หมู่อื่นยิ่งๆขึ้น
สังคมอื่นโตใหญ่ไพศาลขึ้น
สากลอื่นที่กว้างยิ่งขึ้น
ขยายยิ่งๆขึ้นอย่างเกื้อกูล เสียสละ
สามัคคีกันได้จริง และจริงใจต่างหาก

- สมณะโพธิรักษ์ -