รายงานจากพุทธสถาน

สันติอโศก
ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๘
เดือนนี้เป็นฤดูฝนแล้วฝนตกที่สันติอโศกบ่อยๆ ทำให้อากาศเย็นสบาย เข้าพรรษาผู้คน มาฟังธรรมกัน สม่ำเสมอ คนมาทำวัตรเช้า ไม่ต่ำกว่า ๗๐ คน คงจะเป็นอโศกยุค ๗๒ ปีพระโพธิสัตว์
ทุกๆวันอังคาร ประชุมทีมงาน ชมร. บจ.ขอบคุณ และสมณะประชุมอปริหานิยธรรม
ทุกๆวันพุธประชุมปญ.-กรัก, คนวัดและฝึกเจโตสมถะทั้งเช้าและเย็น
ทุกๆปักษ์ในวันพฤหัสบดี ประชุมกรรมการชุมชน
ทุกๆวันศุกร์คุรุสัมมาสิกขาสันติอโศกร่วมรับประทานอาหารกันบริเวณลานหินหน้าน้ำตก และนิสิตเตวิชโช
ทุกๆเย็นวันอาทิตย์คุรุสัมมาสิกขาสันติอโศกทั้งคุรุชาญและคุรุวิชญ์ร่วมประชุมและนิสิตเรียนวิถีพุทธ
ทุกๆ ขึ้นและแรม ๑๔,๑๕ ค่ำ สมณะร่วมฟังพระปาติโมกข์

เหตุการณ์ทั่วไป
พฤ.๒๑ เวียนธรรมวันอาสาฬหบูชา
ศ.๒๒ สมณะร่วมกันอธิษฐานพรรษาที่ตึกสัปปายะชาย (โบสถ์ต้องใช้งานเนื่องจากมีการเข้าค่ายฯ)
อ.๒๖ ประชุมร่วมกันระหว่างสมณะและสิกขมาตุ
พ.๒๗-พฤ.๒๘ ชาวสันติอโศกไปร่วมประชุมศูนย์บุญนิยมสิกขา ที่ปฐมอโศก กำหนดลักษณะของศูนย์บุญนิยมสิกขา และลักษณะการดำเนินงาน
-บ่ายวันอาทิตย์ จะมีเรียนพระไตรปิฎกทุกวันตลอดเข้าพรรษา
ส.๓๐ ประชุมชุมชนสันติโศก
อา.๓๑ ประชุม ๗ องค์กร
-กรณีศิษย์เก่าสัมมาสิกขานำรถออกไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ให้ลงโทษอยู่วัดและให้ช่วยงาน ชมร. ๑ ปี

อบรม
ศ.๑๕-อา.๑๗ คืนสู่เหย้าเข้าคืนรัง นศ.ปธ. (นักศึกษาผู้ปฏิบัติธรรม) มากันจำนวน ๑๔๐ คน เลือกตั้ง คณะกรรมการ สมาคมนักศึกษา ผู้ปฏิบัติธรรม พ่อท่านฝากให้ "สวนบุญผักพืช" เป็นพื้นที่สร้างสรรของคนหนุ่มสาว
ส.๑๖-อา.๑๘ ค่ายปฏิบัติศีล ๘
พ.๑๙-อา.๒๓ อบรมนักเรียนระดับปวช. และปวส. โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อีเทค) มีนักเรียนมา ๙๐ คน ได้พาไปทำงานที่ สวนบุญ ผักพืช คลอง ๑๓ นักเรียนประทับใจในความลำบาก และตั้งใจถือศีลกินมังสวิรัติกันหลายคนทีเดียว

ผู้มาเยือน
อา.๓๐ นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ ประมาณ ๓๐ คน และผู้ปกครองมาด้วย ๑๐ คน มาเยี่ยมเยียน

กิจนิมนต์
พ.๑๓ ส.เพาะพุทธ ประชุมการบริหารคลื่นวิทยุ มก. ๑๓๘๖ ที่กระทรวงเกษตรฯ
ส.๑๖ ประชุมกลุ่มชลบุรี กลุ่มวังจันท์พฤกษา

เรียนธรรมะกันก็มาก รู้ธรรมะกันก็เยอะ พูดธรรมะกันก็หลากหลาย การปฏิบัติให้ถึงธรรมจริง ได้สักเท่าไร แล้วเอ่ย ชาวบุญนิยมทั้งหลายเอ๋ย

ข้อคิด เวลาพูดถึงความไม่ดีของผู้อื่น จะพูดเสียงดัง และเอาจริงเอาจัง แต่เวลาพูดถึงความผิดของตนเอง จะพูด เสียงเบาๆ ดูไม่จริงจัง อะไร นี่เป็นเพราะอะไร ท่านทราบไหมล่ะ ท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลาย

ขอกราบคารวะพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์เจ้า พระอาริยเจ้า ด้วยความนอบน้อม อย่างสุดๆใจของข้าพเจ้า
- สมณะฟ้าไท สมชาติโก -ปฐมอโศก
ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๘
เดือนแห่งการบำเพ็ญธรรมของชาวพุทธ เพราะเป็นเดือนตรงกับการเข้าพรรษา เดือนแปดของทุกปี ชาวพุทธ ในเมืองไทย ส่วนใหญ่ จะถือ เอาฤกษ์ ในการลด - ละ - เลิก - สิ่งเสพย์ติด และอื่นๆ เพื่อเป็นการปฏิบัติบูชา

ส่วนผู้เป็นนักบวช ก็ต้องอยู่ประจำในอาราม ตลอดสามเดือน เพื่อการศึกษาฯ และหากมีความจำเป็น ต้องเดินทาง ก็ปฏิบัติตาม ธรรมวินัย ที่วางหลักการไว้

การก้าวไปของทีมงานบุญนิยม เราจะก้าวไป ข้างหน้าตลอดเวลา เพื่อพัฒนาปฏิบัติกรและสถาบัน ให้มีคุณภาพ ยิ่งขึ้น ดังนั้นเมื่อ วันที่ ๑๑ ก.ค. นายหินไฟ ประธานชุมชนและทีมงาน ไปร่วม ประชุมที่กลุ่ม ฮอมบุญอโศก จ.แพร่ ในหัวข้อเรื่อง "ทิศทางการพัฒนา เครือแหชาวอโศก" (เครือแห ภาคเหนือ) ตั้งแต่วันที่ ๑๒ - ๑๓ ก.ค. และวันที่ ๑๙ - ๒๐ ก.ค. ทีมงานดังกล่าวได้เดินทางไปประชุมที่สีมาอโศก เป็นการประชุม พรรค เพื่อฟ้าดิน และต่อด้วยเครือแหชาวอโศก (ภาคอีสานตอนบน) และ ๒๕ - ๒๖ ก.ค. ทีมงานได้เดินทางไป ประชุม ที่บ้านราชเมืองเรือ เครือแห ชาวอโศก (อีสานใต้) และวันที่ ๒๘ - ๒๙ ก.ค. ประชุมเครือแหชาวอโศก (ภาคกลาง) ที่พุทธสถานปฐมอโศก มีเครือแหดังนี้ ๑) ปฐมอโศก ๒) สันติอโศก ๓) สถาบันฝึกอบรมผู้นำ ๔) ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน ๕) บูรพาอโศก ๖) ละโว้อโศก มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๗๐ คน ดำเนินงานโดย สถาบัน บุญนิยม (เป้าหมายของการประชุม เพื่อประสานความเข้าใจในขบวนการทำงาน ให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น แก่ผู้เข้า รับการอบรม) สรุปดังนี้ คือ สร้างอาชีพให้ผู้เข้ารับการอบรม เป็นผู้มีคุณธรรม มีองค์คุณอุบาสก อุบาสิกา ให้ได้ส่วนประโยชน์ ของหมู่เรา ที่เป็นผู้เลี้ยง "ปฏิบัติกร" จะได้โจทย์ในการพัฒนาตน เพื่อลดละกิเลส ได้เพิ่มมากขึ้น สู่อุดมการณ์ของหมู่เรา ว่า "คนมีคุณ บุญมีค้ำ กิจกรรมมีผลเจริญ"

ผู้มาเยี่ยมเยียน และอยู่ร่วมศึกษาธรรม
ส.๒ เจ้าหน้าที่สถานีอนามัย ต.ทุ่งคา อ.เมือง จ.ชุมพร ได้พาอาสาสมัครมาประมาณ ๑๐๐ คน ศึกษาดูงาน เยี่ยมชม ชุมชนวิถีพุทธ
อ.๕ เจ้าหน้าที่จากกรมประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ กกช. นำสื่อมวลชนสัญจร เพื่อมาดูงาน จุดทดลองปฏิบัติการ เรียนรู้ สถานีวิทยุ "เพื่อนชุมชน" มีดังนี้
- ดร. กณพ เกตุชาติ เลขานุการรัฐมนตรีประจำ สำนักนายกรัฐมนตรี
- นางนิติยาภรณ์ หิรัญนิรมล เจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์
- นางรัตนาพร แพนลา เจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์
- นางสาวชินภัทร พุทธชาด เจ้าหน้าที่กรมประชา- สัมพันธ์ (หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์ภายนอก กรมประชาสัมพันธ์)
- นางยุวพร นวชาติกุล เจ้าหน้าที่กรมประชา- สัมพันธ์ (เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ๗)
- นายพอพล สุดสังเกต เจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์
- นางดาริกา การธราชว์ เจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์
- นางสาวธารทิพย์ บุญงาม เจ้าหน้าที่กรมประชา- สัมพันธ์
- นางภาวนา วิสุทธิแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญฯ
- นางฉันทนา เปรมประเสริฐ เจ้าหน้าที่ กกช.
- นายตรี บุญเจือ เจ้าหน้าที่ กกช.
สถานีโทรทัศน์ร่วมมาด้วยสามช่อง และเคเบิ้ลทีวี จ.นครปฐม อีกหนึ่งช่อง น.ส.พ. อีก ๗ ฉบับ เจ้าหน้าที่ และผู้มาร่วมงาน ๑๒๐ คน สรุปผล การทำงาน ของวิทยุเพื่อนชุมชนแล้ว เป็นที่พอใจและประทับใจ ของเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์ สอดคล้องกับเป้าหมาย ของโครงการ ให้มีวิทยุชุมชน เพื่อพัฒนาคน ในท้องถิ่น ทั้งทางกาย และทางใจ รู้รักสามัคคี มีน้ำใจ ช่วยเหลือผู้อื่นฯ สถานีวิทยุ "เพื่อนชุมชน"แห่งนี้ จัดว่า ทำได้ดี อย่างสมบูรณ์ และให้กำลังใจทีมงานวิทยุเพื่อนชุมชน หากมีปัญหาอะไรเชิญปรึกษาได้ที่ กรมประชาสัมพันธ์
ส.๙ สมณะเสียงศีล ชาตวโร และทีมงาน ไปติดตาม ผลเกษตรกร ที่ ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
พ.๑๓ สมณะเสียงศีล ชาตวโร รับกิจนิมนต์จากผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ (นายสุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง) เพื่อปรึกษา เรื่องการ จัดรายการวิทยุของสถานีวิทยุเพื่อการเกษตร
ส.๑๖-อา.๑๗ สมณะชาตวโร และทีมงาน ไปติดตามผลเกษตรกร ที่ ต.ทองเอม และ ต.บ้านรำ อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
อา.๑๗-อา.๒๔ สิกขมาตุมาบรรจบ รับกิจนิมนต์ที่สถาบันฝึกอบรมผู้นำ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี แสดงธรรมให้แก่ น.ศ. มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี ครั้งละ ๑๒๐ คน
จ.๑๘-พฤ.๒๑ สมณะบินก้าว อิทธิภาโว รับ นิมนต์ไปติดตั้งจุดทดลองปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนศูนย์สร้างสรร ที่ ทักษิณอโศก จ.ตรัง
อ.๑๙ ร.ร.เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กทม. นำโดย อ.สูงศิริ นุธสุวรรณ พร้อมนักเรียน ม.๕ และ ม.๖ จำนวน ๓๕ คน ศึกษา ดูงานเยี่ยมชมชุมชนวิถีพุทธ
พ.๒๐-อา.๒๔ อบรมพี่น้องเกษตรกรจาก จ.ชุมพร จำนวน ๖๕ คน หลักสูตรสัจธรรมชีวิตบนเส้นทางวิถีพุทธ นำโดยคุณสุรัตน์ น้อยศรี
พฤ.๒๑ วันอาสาฬหบูชา บ่ายประชุมกลุ่มผู้ปฏิบัติธรรม เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. ๒๕ คน โดยมีคุณ อมร สุวรรณ อดีตประธานสหภาพ พนักงาน ธ.ก.ส. (เป็นผู้รับใช้) โดยเป้าหมายของการประชุม เพื่อผนึกรวมตัวเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. ผู้ป.ธ. (ให้เป็นเอกภาพ) และพัฒนาจิตภาพของสมาชิกในกลุ่มเจริญยิ่งขึ้น
-เย็น รายการเวียนธรรมอาสาฬหบูชา มีสมณะ ๑๗ รูป สิกขมาตุ ๕ รูป ที่อยู่จำพรรษา พร้อมใจให้ศีล ให้พร โดยทั่วหน้า มีญาติธรรม ทั้งเก่าและใหม่ ทั้งใกล้และไกลรวม ๑๐๐ กว่าคน บรรยากาศเป็นไป ด้วยความรื่นเริง ในธรรม
ส.๓๐-อา.๓๑ อ.จันทรทิมา กิตติคุณไพโรจน์ ได้นำ น.ศ. คณะวิทยาศาตร์ สาขาแพทย์แผนไทย ม.รามคำแหง จำนวน ๑๐๐ คน เพื่อร่วมศึกษาปฏิบัติธรรมเยี่ยมชมชุมชนวิถีพุทธ

กิจนิมนต์
ศ.๑ สมณะ ๓ รูป สิกขมาตุ ๒ รูป ชาวชุมชน และ น.ร. สส.ฐ. รวม ๖๐ กว่าคน ร่วม ทำบุญบ้านโยมสำลี วิจิตรโสภณ
ส.๒ สมณะ ๓ รูป สิกขมาตุ ๒ รูป รับกิจนิมนต์ที่ พุทธเมตตาธรรม อ.พุทธมนฑล
ส.๒-อา.๓ สมณะเสียงศีล ชาตวโร และคณะ ไปติดตามผลเกษตรกรที่ ต.ห้วยชื่น และ ต.ประศุก อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
จ.๔-พ.๖ สมณะ และสิกขมาตุ รวม ๕ รูป ไปร่วมสัมมนาการศึกษาระบบบุญนิยม กับทีมการศึกษาสันติอโศก นำโดยสมณะกอบชัย ธัมมาวุโธ, สมณะฟ้าไท สมชาติโก สิกขมาตุ และ คุรุ ฯลฯ ร่วม ๓๐ กว่าชีวิต ที่อนุสรณ์สถาน แดนอโศก และชุมชนปฐมอโศกบริการเป็นเจ้าภาพ ในงานสัมมนาครั้งนี้ สรุป ได้ผลเกินคาด สาธุ


พ.๒๐ ชาวชุมชนและ น.ร. สส.ฐ. รวม ๕๐ ชีวิต เดินทางไปตลาดหลักทรัพย์ ที่ กทม.ฯ เพื่อ แสดงประชามติ คัดค้านเบียร์ช้าง "น้ำเมา" ทุกชนิด เข้าตลาดหลักทรัพย์ และวันที่
๓๑ ก.ค. ทีมงานได้ไปประชุมที่สันติอโศก เพื่อคัดค้านเบียร์ช้างเข้าตลาดหลักทรัพย์อีกครั้ง
-เย็น สมณะมั่นแจ้ง พุทธชาโต ไปแสดงธรรมหน้าศพ คุณพรชัย บุญมี อายุ ๔๕ ปี ที่วัดตุ๊กตา วันรุ่งขึ้นประชุมเพลิงชาวชุมชน ไปร่วม เผาด้วย ๑ คันรถ ๖ ล้อ
ส.๒๓ สมณะเก้าก้าว สรณีโย และ สมณะใต้ดาว เหฏฐานักขัตโต ไปกิจนิมนต์ที่ พุทธเมตตาธรรม อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน
จ.๒๖ ทีมงานอบรม นำโดย สมณะนาไท อิสสรชโน ไปติดตามประเมินผลและสร้างกลุ่มชุมชนต้นแบบ ที่ อ.วังม่วง จ.สระบุรี มีผู้เข้า ร่วมประชุม เป็นจำนวนมาก สนใจฟังธรรมกันดี และมีกิจกรรมต่อเนื่อง จะรวมตัว กันมาฟังธรรม สนทนาธรรม และกิจกรรมสัมมาอาชีวะ ทุกเย็น วันอังคาร ที่โรงพยาบาล วังม่วงสัทธรรม
พ.๒๗ สมณะนาไท และสมณะใต้ดาว ร่วมแสดงธรรมให้แก่พนักงานโรงงานน้ำตาล สระบุรี จำนวน ๘๐ คน ในหัวข้อ "งดเหล้า-บุหรี่ ช่วงเทศกาล เข้าพรรษา" โดยผู้จัดการฝ่ายโรงงาน ซึ่งรู้จักชาวอโศก และ รับประทาน อาหารเจ เป็นประจำ เป็นผู้นิมนต์

มรณานุสติ
ศ.๒๙ ตั้งศพคุณกิตติ(พอที) บุญชู ซึ่งเป็นตัวหลักคนหนึ่งที่ทักษิณอโศก จากไปด้วย โรคมะเร็ง อายุ ๕๒ ปี ประชุมเพลิง ๓๐ ก.ค.
อา.๓๑ ตั้งศพโยมด้วง สุสังข์ อายุ ๗๑ ปี จากไปด้วยโรคมะเร็ง ประชุมเพลิงบ่ายของวันที่ ๒ ส.ค.

อปริหานิยธรรม
ประชุมสมณะ สิกขมาตุ ทุกบ่ายของวันพฤหัสบดี สมณะลงปาติโมกข์ ทุก ๑๔-๑๕ ค่ำ ของทุกเดือน คณะกรรมการชุมชน ประชุม ทุกวันจันทร์ เวลา ๐๗.๐๐ น. คณะคุรุประชุม ทุกบ่ายของวันพุธ และ ๒๘ ก.ค. ตอนเย็น รายการเอื้อไออุ่น โดยพ่อท่าน, ๒๙ ก.ค. พ่อท่านแสดงธรรม ก่อนฉัน และ เป็นประธาน ประชุมชุมชน ช่วงบ่ายอีกด้วย
- สมณะกรรมกร กุสโล -ศีรษะอโศก
ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๘
เดือนนี้ชาวนาภาคอีสานถอนกล้าดำนากันเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งไถหว่านไว้ตั้งแต่เดือนก่อนๆ ถือได้ว่า ลงทำเต็มที่ ทั้งแรงเงินแรงงาน ถ้าช้าไป จะมีผลเสียมากตามมา จึงเป็นเดือนที่แย่งแรงงานกัน ราคาค่าแรงสูงขึ้น ลูกๆ ไปโรงเรียน ชาวสวนชาวนา พ่อแม่ ต้องกู้ยืมเงินมาใช้ เป็นการเพิ่มหนี้

ถ้าทางโรงเรียนตั้งแต่ชั้นประถมถึงมหาวิทยาลัยปิดเทอม แล้วลูกๆมาช่วยพ่อแม่ได้ในสองเดือนนี้ จะทำให้ ลดหนี้ ลดค่าใช้จ่ายลง ลูกหลาน จะได้เรียนรู้การทำมาหากินแบบบูรณาการ ได้เรียนวิชาที่พ่อแม่พาทำ สิ่งใด ไม่ถูกวิธีถ้าลูกหลานเรียนรู้มา จะได้ช่วยพ่อแม่ แม้อาชีพอื่นๆ ก็นัยเดียวกัน การเรียนการสอนต้องปรับ ตามภาค ของท้องถิ่นนั้นๆ เป็นวิธีที่แก้ได้ตรงจุดที่สุด ไม่เช่นนั้น อนาคตหมดคนทำนา ข้าวถั่วงา อาหารจะแพง กินแต่ ของมีพิษ ประชากรจะเป็นโรคมะเร็งกันมากขึ้น

กิจกรรมในเดือนนี้
พฤ.๗-จ.๑๑ ส.ถ่องแท้ วินยธโร ส.ผิว พาลสุริโย ไปที่ศูนย์ศรีโคตรบูรณ์
อา.๑๐-ศ.๑๕,อา.๒๔-พฤ.๒๘ ส.กำแพงพุทธ สุพโล ส.ดวงดี ฐิตปุญโญ ส.ชุ่มบุญ กิตติปาโล ไปอบรมยุวชน ๒ รุ่น
ส.๑๖-พ.๒๐ ส.เด็ดขาด จิตตสันโต ส.กำแพงพุทธ สุพโล ไปอบรมยุวชนที่ศูนย์สุรินทร์
อา.๑๗ คุรุฝนไท ไปประชุมคณะกรรมการแห่งชาติ
จ.๒๕ ส.ผืนฟ้า อนุตตโร ส.เด็ดขาด จิตตสันโต ส.ถ่องแท้ วินยธโร ไปร่วมประชุมสัมมนาของศูนย์ บุญนิยม สิกขา บ้านราชฯ อุบลราชธานี
ส.๑๖ หลวงปู่ผิว ถูกเลื่อยตัดนิ้วมือขาดไปสามนิ้วครึ่ง นำส่งร.พ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลฯ
พ.๒๗ สมณะและญาติธรรมไปงานศพพ่อสอน ราตรี ที่วัดผาสุกการาม อ.วารินฯ

กสิกรรมกู้ชาติ
อา.๑๐-จ.๑๑ ส.เด็ดขาด กับม.วช.เอ็ม และน.ร.สัมมาสิกขา ไปเอาต้นกล้าเตยหอมที่บ้านหนองค้า อ.เมือง ขอนแก่น มาทำพันธุ์ โดยรถ หกล้อ ๑ คัน
พ.๑๓ นักเรียนทุกชั้น เรียนรู้วิชาดำนา นาหนองทา ตอนเที่ยงวันไปถึงบ่าย ๔ โมงเย็น และวันที่ ๓๐ ไปเรียนรู้ วิชาถอนกล้า แล้วไป ดำนา วันที่ ๓๑ ที่นา จึงเสร็จขั้นตอน

การอบรมศึกษาดูงาน
ศ.๑-อ.๕ อบรมนักเรียนจาก ร.ร.บ้านละลม, ร.ร.บ้านก้านเหลือง จำนวน ๑๐๕ คน นักเรียนสัมมาสิกขาชั้น ม.๔ รับผิดชอบ การอบรม
อา.๓ เกษตรกรจากเทศบาลศรีสะเกษ จำนวน ๑๐๐ คน
จ.๔-พ.๖ อบรมเกษตรกรจาก จ.ตราด จำนวน ๓๐ คน
อ.๕ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ นำเกษตรกรศึกษาดูงานด้านเกษตรอินทรีย์ ๒๖ คน
พ.๖ เจ้าหน้าที่จากสาธารณสุข ร.พ.อำเภออาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด นำเจ้าหน้าที่ อสม.จำนวน ๔๕ คน
ศ.๘ นักเรียนจากร.ร.บ้านสว่าง อ.กันทร-ลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ๑๕๐ คน
อ.๑๒ น.ศ.จาก ม.อุบลฯ จ.อุบลราชธานี คณะบริหารธุรกิจ ๖๐ คน
-เกษตรกรจาก อ.เมือง จ.อุบลฯ จำนวน ๓๐ คน ศึกษาด้านเกษตรอินทรีย์
พ.๑๓ นักเรียนจากราชประชานุเคราะห์ จำนวน ๑๐ คน ศึกษาวิถีชีวิต ๔ คืน ๕ วัน

ก่อนจาก ขอฝากร่วมสมัย งดเหล้าเข้าพรรษา และค้านการนำเบียร์สุราเข้าตลาดหลักทรัพย์ว่า เอาน้ำเมา เข้าสังคม เป็นค่านิยมที่ผิด

- สมณะกำแพงพุทธ สุพโล -ศาลีอโศก
ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๘
เดือนนี้เป็นบรรยากาศของวันสำคัญทางศาสนา ๒ วัน คือวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา หลังวัน เข้าพรรษา เป็นบรรยากาศ ที่มี การฝึกฝน เข้มขึ้น ปีนี้มีทำวัตรเย็นทุกวัน เน้นเจโตสมถะ สร้างปาฏิหาริย์ แห่งการตื่นอยู่ และญาติโยมให้ความสนใจฝึกกันด้วยความตั้งใจ

เหตุการณ์ทั่วไป
ศ.๑ น.ส.ถึงฝัน ปั้นวิชัย ไปประสานงานกับครูร.ร.โคกมะขวิด และร.ร.ห้วยตะโก เรื่องการอบรม เยาวชน คนสร้างชาติ
ส.๒ น.ร. สส.ศ. ชั้นม.๑ และ นิสิตม.วช.ศาลีอโศก ประชุมเตรียมงานอบรมเยาวชนคนสร้างชาติ ตามมติ ที่ประชุมคุรุมอบหมายให้
-ส.ธาตุดิน ปฐวีรโส เดินทางมาเพื่อรับน.ร. สส.ศ. ชั้น ม.๒ ไปเรียนบูรณาการวิชาปลูกต้นไทร ที่ราชธานีอโศก ในช่วงวันที่ ๓-๙ เดือนนี้
อ.๓ สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร สอนนิสิตม.วช. ในช่วงทำวัตรเช้า ที่โบสถ์
-สมณะชินธโร นำสมณะ พระ และญาติธรรม ไปงานฌาปนกิจศพ หมอศรีจรัส ญาติธรรมเก่า ท่าตะโก ที่วัดโคกมะรื่น
พ.๖ สมณะ พระอาคันตุกะ ลงอุโบสถ ทบทวนพระปาติโมกข์ เสร็จแล้วสมณะประชุมอปริหานิยธรรมต่อ
พ.๖-อ.๑๐ อบรมเยาวชนคนสร้างชาติ รุ่นที่ ๑ (ปีที่ ๒) จากร.ร.โคกมะขวิด ๖๓ คน จาก ร.ร.ห้วยตะโก ๔๙ คน รวม ๑๑๒ คน
พฤ.๗ น.ร.สส.ศ. ชั้น ม.๓ จำนวน ๑๓ คน และชาวชุมชน ๓ คน ไปรับประชาคม อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
-สมณะ พระอาคันตุกะ สิกขมาตุ ชาวชุมชน และน.ร.สส.ศ. ไปร่วมงานฌาปนกิจศพ ครูสวัสดิ์ ครูดนตรี เครื่องสายไทย ที่วัดโคกเดื่อ อ.ไพศาลี
ส.๙ ชาวชุมชน คณะคุรุ นิสิตม.วช. ร่วมประชุมระดมสมอง เกี่ยวกับโครงการหลังการอบรม สมณะชินธโร เป็นประธาน
อ.๑๐ ประชุมวิสามัญ สรุปการอบรมเยาวชนคนสร้างชาติ และปัญหาการเงิน
จ.๑๑-อา.๑๗ สมณะชินธโร นำชาวชุมชน ๘ คน น.ร.สส.ศ.ชั้นม.ปลาย ๑๓ คน ไปร่วม ประชุมสัมมนา เครือแห ชาวอโศก ปี ๒๕๔๘ - ๒๕๔๙ และศึกษา บูรณาการนอกสถานที่ ณ กลุ่มฮอมบุญ จ.แพร่ ในวันที่ ๑๒-๑๓ ก.ค. มีพ่อท่านเป็นประธาน จากนั้นไปติดตาม เยี่ยม ประเมินผล ชุมชนต้นแบบ ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง พร้อมกับ ทำสื่อสารคดี ศึกษาพระธาตุหลวงลำปาง แล้วมุ่งสู่กำแพงเพชร ศึกษาอุทยาน ประวัติศาสตร์ และ พักค้าง ที่ชุมชน เพชรผาภูมิ ร่วมประชุมกับชาวชุมชนเพชรผาภูมิ เสร็จแล้วเดินทางกลับศาลีอโศก
อ.๑๙ สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร ไปกิจนิมนต์ ที่สถาบันฝึกอบรมผู้นำ พลตรีจำลอง ศรีเมือง จ.กาญจนบุรี พาน.ร. ชั้น ม.๒ จำนวน ๔ คน ไปศึกษา บูรณาการด้วย
-น.ส.ถึงฝัน ปั้นวิชัย ไปประสานงานกับครู ร.ร.อนุบาลไพศาลี เรื่องการอบรมเยาวชนคนสร้างชาติ
พ.๒๐ น.ส.ถึงฝัน ปั้นวิชัย ไปประสานงานครู ร.ร.ไพศาลีพิทยาคม เรื่องการอบรมเยาวชนคนสร้างชาติ
-ชาวชุมชนและนักเรียน ไปร่วมเดินรณรงค์คัดค้านเหล้าเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน ๒๕ คน ที่กทม. ในนาม สถาบัน บุญนิยม
พฤ.๒๑ วันพระ ตรงกับวันอาสาฬหบูชา สมณะ พระอาคันตุกะ ลงอุโบสถทบทวนพระปาติโมกข์ หลังจากนั้น สมณะประชุม อปริหานิยธรรมต่อ
-สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร เทศน์ก่อนฉัน
-ภาคค่ำ สมณะและสิกขมาตุ เวียนธรรม ญาติโยมสนใจมาร่วมฟังธรรมเต็มศาลา
ศ.๒๒ สมณะและพระอาคันตุกะ อธิษฐานเข้าพรรษาที่โบสถ์
-ก่อนฉัน สมณะ พระอาคันตุกะ และสิกขมาตุ แนะนำตัวให้ญาติโยมรู้จัก และฝากธรรมะ ข้อปฏิบัติ ในช่วงเข้าพรรษานี้
ส.๒๓ คณะคุรุ นิสิตม.วช. นักเรียนสส.ศ. ชั้นม.๑ ประชุมเตรียมงานอบรมเยาวชนคนสร้างชาติ สมณะมือมั่น ปูรณกโร เป็นประธาน
-น.ศ.ปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน ๔ คน มาเยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชนพึ่งตนเอง และศึกษา แนวการปฏิบัติ ทางศาสนา
อ.๒๔ ชาวชุมชนประชุมวางแผนการทำงานกสิกรรมไร้สารพิษ
อ.๒๖ คณะคุรุทั้งฝ่ายวิชาการและฐานงาน ประชุมแก้ปัญหาการทำงานร่วมกัน และแก้ปัญหาน.ร.
พ.๒๓-อ.๓๑ อบรมโครงการพลังกู้ดินฟ้า ประชาเป็นสุขครั้งที่ ๑ ปีที่ ๒ กิจกรรมเยาวชนคนสร้างชาติ ร.ร.อนุบาลไพศาลี ชั้นประถม ปีที่ ๖ อ.ไพศาลี จำนวน ๘๔ คน

ข้อคิดสุดท้าย
ธรรมวินัยนั้น ต้อง"ถ่องแท้" หากไม่ถ่องแท้ ย่อมผิดพลาดจากธรรมวินัยได้โดยง่าย
- สมณะเน้นแก่น พลานีโก -สีมาอโศก
ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๘
กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้น เห็นการเคลื่อนตัวของจิตวิญญาณคนน้อยๆหลายๆคนรวมกันเป็นพลังดึงดันซึ่งกันและกัน วันเข้าพรรษา สมณะ สิกขมาตุ อธิษฐานพรรษา นิสิตม.วช. นักเรียน สส.ม. คนวัด คนชุมชน และญาติธรรม ตั้งตบะเสริมเจโต ให้เข้มแข็ง เพื่อต่อสู้ กับกิเลส อย่างมีเป้าหมาย

การพัฒนาการด้านกายภาพ และจิตภาพปรากฏตามเหตุการณ์ต่อไปนี้

เหตุการณ์ทั่วไป
ศ.๑ ปิดการอบรมฯเยาวชนคนสร้างชาติ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ ชั้น ม.๔-๕-๖ ส.ดินไท ธานิโย เดินทาง ไปจำพรรษาที่ ภูผาฟ้าน้ำ จ.เชียงใหม่ สม.เป็นหญิงและคณะ ไปรักษาตัวด้วยการฝังเข็ม ที่ร.พ. ขามสะแกแสง ค่ำประชุมสรุปงาน
ส.๒ ส.ธาตุดิน ปฐวีรโส นำนักเรียน สส.ม. และสส.ศ. ไปตัดกิ่งไทรที่ลพบุรี แล้วนำไปปลูกที่บ้านราชฯ
อา.๓ คุณเย็นใสและคณะไปงานฌาปนกิจศพ อ.พีระพงษ์ สีดาดี(หลานพ่อเดินดง) อดีตผอ. โรงเรียนแคนดง จ.บุรีรัมย์ ที่วัด ธรรมธีราราม บ่ายประชุมกรรมการ
จ.๔ ประชุมคุรุ ชั้นประถมปีที่ ๖
อ.๕ นำโดยคุณดุล(ฮังดิน) และคณะไปงาน ประชุมเครือแห และประเมินศูนย์ฝึกอบรมฯ โดยคณะ กรรมการกลาง ที่ดินหนอง แดนเหนือ จ.อุดรธานี
พ.๖ ส.ร่มบุญ ฉัตตปุญโญ ไปช่วยอบรมฯ เยาวชนที่วังน้ำเขียว คุณแผ่นฟ้าจากปฐมอโศก มาส่ง ส.นานุ่ม กัสสโก ส.หินเพชร ธัมมธีโร ส.พอจริง สัจจาสโภ
พฤ.๗ ส.หินเพชร ธัมมธีโร ส.พอจริง สัจจาสโภ ไปเยี่ยมโยมพ่อ โยมแม่ ที่บุรีรัมย์
ศ.๘ ส.ธาตุดิน นำนักเรียน สส.ศ.มาจากบ้านราชฯ พักค้าง ๑ คืน แล้วไปส่งที่ศาลีอโศก
ส.๙ ส.พันเมือง ภทันโต มาจากบ้านราชฯ ส.หินเพชร ส.พอจริง มาจากบุรีรัมย์
อา.๑๐ ส.สร้างไท ปณีโต และคณะไปหาหมอที่นครปฐม พร้อมส่ง ส.นานุ่มด้วย ส.พันเมือง และคณะ ไปร่วมงาน ฌาปนกิจศพ พ่อไพฑูรย์ นันทวงศ์ ครูใหญ่โรงเรียนสัมมาสิกขาศีรษะอโศก ที่ศีรษะอโศก
จ.๑๑ บ่ายประชุมสมณะ สิกขมาตุ ค่ำประชุมคณะกรรมการ
พ.๑๓-อา.๑๗ อมรมเยาวชนคนสร้างชาติ จากโรงเรียนบ้านบิง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ขั้น ป.๔-๕-๖ จำนวน ๗๖ คน ครูผู้นำมา ๓ คน ส.ร่มบุญ ไปช่วยอบรมฯที่วังน้ำเขียว
พฤ.๑๔ เจ้าหน้าที่สถานพินิจ จ.นครราชสีมา ๔ คน มาขอศึกษาดูงานตามฐานงาน
ศ.๑๕ คุณสายใจ มารับสม.นวลนิ่มไปงาน "คืนสู่เหย้าฯ" นศ.ปธ.(นักศึกษาผู้ปฏิบัติธรรม) ที่คลอง ๑๓ จ.ปทุมธานี
จ.๑๘ บ่ายประชุมคณะกรรมการเตรียมงานนวัตกรรม สมณะไปประชุมอปริหานิยธรรม เย็นประชุมเอื้อไออุ่น กลุ่มวังสีเมฆ
อ.๑๙ ประชุมเครือแห "วังสีเมฆ" ค่ำพ่อท่านฯ นำเอื้อไออุ่น ผู้มาร่วมกิจกรรมนี้ สมณะ ๑๐ รูป สิกขมาตุ ๓ รูป กรัก ๑ ท่าน ญาติธรรม ชาย ๗๑ คน หญิง ๑๔๐ คน

พ.๒๐ เช้าประชุมประเมินศูนย์ฝึกโดยคณะกรรมการกลาง คกร. ต่อจากเมื่อวานแล้ว ประชุม พรรคเพื่อฟ้าดิน สาขา ๓ นครราชสีมา พ่อท่านฯ เป็นประธาน แล้วแสดงธรรมก่อนฉัน และแจกหยาดน้ำใจ ให้ผู้มารับช่วง กำลังฉัน หลังฉันตั้งชื่อ ให้นักเรียนที่มาขอ แล้วจึงเดินทาง ไปบ้านราชฯ พร้อมคณะ
พฤ.๒๑ วันอาสาฬหบูชา สมณะลงปาติโมกข์ สิกขมาตุประชุมตรวจข้อบกพร่อง ญาติธรรมไปร่วมงานบวช สณ.ด่วนดี เป็นสมณะ ที่บ้านราชฯ ค่ำเวียนธรรม
ศ.๒๒ วันเข้าพรรษา หลังบิณฑบาต สมณะ สิกขมาตุ แยกกันอธิษฐานพรรษาก่อนฉัน นักเรียนสส.ม. นิสิตม.วช. คนวัด คนชุมชน และ ญาติธรรม ร่วมตั้งตบะธรรม
จ.๒๕-ศ.๒๙ เปิดอบรมฯ เกษตรกรฯ (โรงเรียนชาวนา) บ้านหนองแวง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา จำนวน ๓๔ คน
ส.๓๐ ส.สร้างไทไปหาหมอด้วยอาการปวดหลัง ส.ธาตุดิน ส.ฟ้าแสง ไปงานบุญครบรอบ วันมรณะโยมพ่อ ส.ธาตุดิน ที่ลพบุรี
อา.๓๑ สมณะ ๖ รูป (ส.สร้างไท ส.ร่มบุญ ส.พันเมือง ส.พอจริง ส.ธาตุดิน ส.ฟ้าแสง) และตัวแทนศูนย์ฝึก ๕ คน ไปประชุมกลุ่ม เมฆาอโศก ที่บุรีรัมย์ ไปเช้ากลับเย็น ส.พันเมือง และ ส.พอจริงอยู่ประสานต่อ หลังบิณฑบาต สม.หยาดพลี สม.เป็นหญิง และญาติโยม ๖ คน ไปขามสะแกแสง ดูพริกที่ปลูก สม.เป็นหญิง นำผ้าขาวบาง ไปมอบให้โรงพยาบาล และฝังเข็มด้วย

โรงงานขวดเปลี่ยนผู้บริหารใหม่ เป็นคุณอัมพร ดอนวิชา และคุณหินเรือง ผู้ช่วย

ก่อนจากฝากคำ "ก้าวช้าๆ แต่ถาวร"
- สมณะพอจริง สัจจาสโภ -ภูผาฟ้าน้ำ
ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๘
บรรยากาศในเดือนนี้ฝนตกชุ่มฉ่ำ ท้องฟ้าปกคลุมไปด้วยก้อนเมฆเกือบจะตลอดทั้งวัน แทบจะไม่มีแสงแดด ให้ตากผ้า ฤดูนี้เป็นฤดู แห่งการทำนา คนวัด ชาวชุมชน และ น.ร. สส.ภ.รวมแรงรวมใจไถนาถอนกล้าปักดำ อีกไม่กี่วัน ก็จะปักดำเสร็จ รอการเก็บเกี่ยว ในฤดูกาล ต่อไป
ปีนี้ อ.๒ สมณะเก้าก้าว สรณีโย ไปจำพรรษาที่ปฐมอโศก โรงเรียนสมณะนวกะได้อาจารย์พิเศษ (สมณะร่มเมือง ยุทธวโร) มาสอน พระธรรมวินัย แทนชั่วคราว บรรยากาศการสอนสร้างความประทับใจให้สมณะนวกะเป็นอย่างยิ่ง ส่วนการตั้งตบะเผากิเลส ในช่วงเข้าพรรษานี้ ทั้งสมณะ คนวัด ชาวชุมชน และ น.ร.สส.ภ. ต่างตั้งตบะธรรม ตั้งตนอยู่บนความลำบาก ไม่ปล่อยตัวไปตามสบาย โดยเฉพาะเรื่อง กินอยู่หลับนอน อย่าติดนอน อย่าติดอร่อย อย่าติดสบาย

เหตุการณ์ในรอบเดือน
ศ.๑-ศ.๑๕ พนักงาน บจ.แด่ชีวิต ๒ คน คุณนาดิน,คุณบรรจง มาเข้าคอร์สฝึกฝนตนเอง
ศ.๑-อา.๓ สมณะ ๓ รูป นำโดย อ.๒(สมณะก้าวเก้า สรณีโย) ไปอบรมโครงการอเทวนิยมอบรมคุณธรรม ที่ลานนาอโศก
จ.๔ สมณะ ๔ รูป นำโดยสมณะลานบุญ วชิโร ประชุมคณะคุรุ
-สมณะลานบุญ วชิโร และสมณะเมฆฟ้า นภมังคโล ไปเยี่ยมโยมแม่สมณะลานบุญ ซึ่งป่วยอยู่ที่บ้าน จ.ลำปาง
จ.๔-ศ.๘ สมณะ ๔ รูป นำโดยสมณะดวงดี ฐิตปุญโญ อบรมสัจธรรมชีวิตที่ดอยรายปลายฟ้ากับหัวหน้าเกษตรอำเภอ, เกษตรจังหวัด, ศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยี และ หัวหน้ากลุ่ม เกษตรกรกลุ่มละ ๑ คน จาก จ.พะเยา ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มาเปิดงาน
อ.๕ สมณะ ๒ รูป นำโดย อ.๑ (สมณะบินบน ถิรจิตโต) ประชุมคณะผู้ดูแล น.ร.อนุบาล
อ.๕,๑๒,๑๙,๒๖ สมณะอปริหานิยธรรม
พ.๖ อ.๑ (สมณะบินบน ถิรจิตโต) และปัจฉาสมณะ ไปกิจนิมนต์ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ คุณบุญพบ ชาวหินฟ้า ในชุมชน ภูผาฟ้าน้ำ
พ.๖,พฤ.๒๑ สมณะฟังพระปาติโมกข์
พฤ.๗ สมณะ ๙ รูป นำโดย สมณะโพธิสิทธิ์ โพธิสิทโธ ชาวชุมชนและคนวัด ไปร่วมงาน ฌาปนกิจศพ นายวิรัตน์ สังข์รัตน์ อายุ ๖๐ ปี เสียชีวิต ด้วยโรคเส้นเลือด ในสมองแตก ที่ฌาปนสถาน บ้านแม่เลา ขากลับ แวะเยี่ยมศพ นายหวัน ไชยนะคำพู่ ที่ฌาปนสถาน แม่เลา ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
จ.๑๑-พ.๑๓ สมณะ ๘ รูป นำโดย อ.๒ (สมณะเก้าก้าว สรณีโย) ไปร่วมงานการประชุมสัมมนา ข่ายแห ชาวอโศก ที่ฮอมบุญอโศก บ.ป่าไผ่ ต.ไทรย้อย จ.แพร่
อ.๑๒ สมณะ ๑๖ รูป นำโดย อ.๒ (สมณะเก้าก้าว สรณีโย) ญาติธรรมและคนวัดไปรับพ่อท่านที่สนามบิน จ.ลำปาง
พ.๑๓ สมณะ ๑๐ รูป นำโดย อ.๒ ญาติธรรมและคนวัดไปส่งพ่อท่านขึ้นเครื่องบินที่สนามบิน จ.ลำปาง
ส.๑๖ สมณะ ๑๒ รูป นำโดย อ.๑ (สมณะบินบน ถิรจิตโต) ประชุมสมณะสอบถามเรื่องจะย้ายชุมชน ย้ายโรงเรียน สัมมาสิกขา ภูผาฟ้าน้ำ ลงไปข้างล่างหรือไม่ สรุปสมณะที่ร่วมประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ว่า ไม่ควรจะย้ายลงไป ตามที่มีผู้เสนอที่จ.แพร่ ซึ่งพ่อท่านให้ไป สอบถาม ความเห็น ของทุกฝ่าย ทั้งนักบวช และ ฆราวาสก่อน
-ประชุมคณะกรรมการชุมชน
อา.๑๗ ประชุมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ มีสมณะ ๑๒ รูป อ.๑(สมณะบินบน ถิรจิตโต)เป็นประธานการประชุมครั้งนี้ น.ร.สส.ภ. เข้าร่วม ประชุมด้วย เป็นการศึกษาแบบบูรณาการตามนโยบายพ่อท่าน เพื่อให้เด็กมีส่วนร่วม และรับรู้ เรื่องราวความเป็นไป ของชุมชน
จ.๑๘ คุณน้ำแรง นิมนต์ อ.๒(สมณะเก้าก้าว สรณีโย) และสมณะฟ้าแสง ปภากโร ไปฉันที่กระท่อมปลายนา ภูผาฟ้าน้ำ
พ.๒๐ สมณะลานบุญ วชิโร และสมณะสยาม สัจจญาโณไปเยี่ยมโยมแม่ สมณะลานบุญ ซึ่งป่วยอยู่ที่บ้าน จ.ลำปาง มีคุรุ ๑ คน นักเรียน สส.ภ. ๒ คน ติดตามไปด้วย เพื่อไปอยู่ช่วยดูแลคนป่วย พร้อมกับศึกษาเรียนรู้ วิชาพยาบาล กับคุณป่าฝน ซึ่งเป็นพยาบาล ดูแลโยมแม่ สมณะลานบุญ
พฤ.๒๑ เวียนธรรมวันอาสาฬหบูชา สมณะ ๑๖ รูป สามเณร ๑ รูป นำโดย อ.๑ มีโยมมาฟังธรรม ๑๐๐ กว่าคน
ศ.๒๒ สมณะ ๑๖ รูป อธิษฐานเข้าพรรษา
-สมณะนึกนบ ฉันทโส สัตตาหะไปอบรมและประชุมที่ชุมชนดอยรายปลายฟ้า
-สมณะลานบุญ วชิโร สัตตาหะไปเยี่ยมโยมแม่ โดยมีสามเณรขาวดี พุทธชาตินิยม ร่วมไปด้วย
อา.๓๑ สมณะ ๗ รูป สามเณร ๑ รูป นำโดย อ.๑ รวมคนวัด ชาวชุมชน และ น.ร.สส.ภ. ไปร่วมงาน ทำบุญ ระลึกถึง นายทองใบ โฮมแพน ซึ่งวายชนม์ ที่บ้านในต.สันมหาพน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

เบิกบานหรือยัง ? ที่อาตมาถามเบิกบานหรือยัง อยากจะถามทุกเมื่อว่า เราเบิกบานหรือยัง เราควรจะเป็น คนที่สดชื่น เป็นคน แจ่มใส ถ้าเรา ไม่เบิกบาน แจ่มใส เราขาดทุนตัวแรกเลย เพราะว่า มันทุกข์ เพราะฉะนั้น ผู้ใดชื่อว่า เป็นชาวพุทธแล้ว ต้องเบิกบาน สดชื่น แจ่มใส ร่าเริง (พ่อท่าน)
- สมณะสยาม สัจจญาโณ -ยํ ชีวิตํ น ตปติ มรณนฺเต น โสจติ
สเจ ทิฏฺฐปโท ธีโร โสกมชฺเฌ น โสจติ
อิจฺฉินฺนภวตณฺหสฺส สนฺตจิตฺตสฺส ภิกฺขุโน
วิกฺขีโณ ชาติสํสาโร นตถิ ตสฺส ปุนพฺภโวติ
แปลว่า ชีวิตย่อมไม่ทำให้ผู้ใดเดือดร้อน
ผู้นั้นย่อมไม่เศร้าโศกในที่สุดแห่งมรณะ
ถ้าว่าผู้นั้นมีบทอันเห็นแล้วไซร้ เป็นนักปราชญ์
ย่อมไม่เศร้าโศกในท่ามกลางแห่งสัตว์ผู้มีความโศกราชธานีอโศก
ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๘
เดือนต้นของการเข้าพรรษา เรามาตั้งสัจจะอธิษฐาน เพื่อเป็นพุทธบูชาและเป็นปิตุบูชาพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ ในช่วง เข้าพรรษากันเถอะ "อธิษฐาน" ไม่ใช่อ้อนวอนขอ แต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จ
ช่วงเดือนนี้ บ้านราชฯ มีงานอบรมซ้อนกันสัปดาห์ละ ๒ รุ่น รุ่นผู้ใหญ่ที่เป็นเกษตรกรและนักเรียน

เดือนนี้มีอะไร
ศ.๑ ช่วยกันกู้เรือใหญ่หลังคาเหลืองที่ชื่อ "เกียข่วมฟ้า" ที่จมเมื่อปลายเดือนที่แล้วได้สำเร็จ
อา.๓ นักเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศก จัดพิธีวันไหว้ครู
-ตอนเย็นนิสิต ม.วช. แบ่งกลุ่มพบสมณะ
จ.๔ ตอนเย็นนิสิต ม.วช. และชาวชุมชนทุกฐานะ ร่วมประชุมสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องระบบนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม ในชุมชน เน้นการแก้ปัญหาขยะในชุมชน มีการแบ่งกลุ่มระดมสมอง
จ.๔-ศ.๘ สมณะธาตุดิน ปฐวีรโส พร้อมนักเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศก ประมาณ ๒๐ คน นำกิ่งตอนต้นไทรจำนวน ๑,๐๐๐ กิ่ง จาก สวนพนาอโศก เขากระทิง จ.ลพบุรี มาทาบกิ่งต้นไท รที่ปลูกไว้ ก่อนแล้ว ที่บ้านราชฯ
พ.๖ หมู่สงฆ์ลงอุโบสถฟังสวดพระปาติโมกข์
พ.๖,๑๓,๑๙,๒๗ หมู่สงฆ์ประชุมอปริหา-นิยธรรม
อา.๑๐ สมณะ สิกขมาตุ และชาวชุมชนส่วนหนึ่ง ไปร่วมงานฌาปนกิจศพอาจารย์ไพฑูรย์(ยิ่งยอม) นันทวงษ์ อายุ ๖๓ ปี ญาติธรรม ศีรษะอโศก ที่ศีรษะอโศก อ.กันทร-ลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
จ.๑๑ เวลาประมาณบ่าย ๓ โมงครึ่ง ทำพิธีฌาปนกิจศพ อุบาสิกาใจพร้อม นาวาบุญนิยม(นางวันทา โพธิ์ไทร) อายุ ๘๔ ปี ที่ริมมูล ซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคชรา เวลา ๑๑ นาฬิกา ของเมื่อวาน(อา. ๑๐ ก.ค.'๔๘) ณ บ้านพัก ในชุมชน
พ.๑๙ หมู่สงฆ์โหวตสามเณรด่วนดี รักษ์บุญนิยม ขึ้นเป็นสมณะ
พฤ.๒๑ วันอาสาฬหบูชา หมู่สงฆ์บวชสามเณรด่วนดี รักษ์บุญนิยม ขึ้นเป็นสมณะฉายาว่า "สุชโว" แปลว่า "เร็วดี หรือด่วนดี" ตรงกับชื่อของท่านนั่นเอง
-เย็น พ่อท่านแสดงธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา
ศ.๒๒ วันเข้าพรรษา บ่าย ๔ โมง หมู่สมณะอธิษฐานเข้าพรรษา มีสมณะร่วมจำพรรษา ทั้งหมด ๑๗ รูป พระอาคันตุกะ ๔ รูป สิกขมาตุ ๔ รูป และตอนเย็นมีเวียนธรรม โดย สมณะ สิกขมาตุ
อา.๒๔-จ.๒๕ ประชุมสัมมนาข่ายแหศูนย์อบรมฯ โดยมีกลุ่มเครือแหภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ไปร่วม เช่น ศีรษะอโศก สวนส่างฝัน ศรีสงครามอโศก ร้อยเอ็ดอโศก และราชธานีอโศก เป็นต้น เรื่องเกี่ยวกับ แนวทาง พัฒนาศักยภาพตนเอง ของแต่ละศูนย์ ฯลฯ และ ตอนเย็น(จ.๒๕) มีรายการเอื้อไออุ่น โดยพ่อท่าน
ศ.๒๙ ประชุมกรรมการชุมชน

งานอบรมสร้างคนสร้างชาติ
อ.๕-ส.๙ งานอบรมโครงการคุณภาพชีวิต สู่เศรษฐกิจพอเพียง(จปฐ.ปีพ.ศ.๒๕๔๗) รุ่นที่ ๕ โดย สำนักงาน พัฒนาชุมชน จ.อุบลฯ นำชาวบ้าน จาก อ.เขมราฐ อ.ม่วงสามสิบ อ.กุดข้าวปุ้น อ.พิบูลมังสาหาร อ.สิรินธร และกิ่งอ.น้ำขุ่น มาอบรม จำนวนประมาณ ๗๐ คน
พ.๖-อา.๑๐ งานอบรมค่ายเยาวชนคนสร้างชาติ รุ่นที่ ๑ นักเรียนชั้น ม.๓ จำนวน ๑๑๑ คน จาก ร.ร.นารีนุกูล ๒ อ.เมือง จ.อุบลฯ
อ.๑๒-ส.๑๖ งานอบรมโครงการคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง(จปฐ.ปีพ.ศ.๒๕๔๗) รุ่นที่ ๖ โดย สำนักงาน พัฒนาชุมชน จ.อุบลฯ นำ ชาวบ้านจาก ๗ อำเภอ ได้แก่ อ.เขื่องใน อ.สิรินธร อ.ศรีเมืองใหม่ อ.ตระการพืชผล อ.ดอนมดแดง และอ.เมือง มาอบรม จำนวน ๑๑๔ คน
พ.๑๓-อา.๑๗ งานอบรมค่ายเยาวชนคนสร้างชาติ รุ่นที่๒ นักเรียนชั้น ป.๕, ป.๖ จำนวน ๑๓๙ คน จาก ร.ร.ดอนมดแดง (บ้านดงบัง) อ.ดอนมดแดง จ.อุบลฯ
อ.๑๙-ส.๒๓ งานอบรมโครงการคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง(จปฐ.ปีพ.ศ.๒๕๔๗) รุ่นที่ ๗ โดย สำนักงาน พัฒนาชุมชน จ.อุบลฯ นำชาวบ้านจาก ๓ อำเภอ ได้แก่ อ.เดชอุดม อ.ตระการพืชผล อ.ศรีเมืองใหม่ มาอบรม จำนวน ๑๔๐ คน และสมาชิกเครือแห กสิกรรม ไร้สารพิษอีก ๓๐ คน
พ.๒๐-อา.๒๔ งานอบรมค่ายเยาวชนคนสร้างชาติ รุ่นที่ ๓ เป็นนักเรียนชั้น ม.๑ ถึงม.๖ คละกันมา จำนวน ๑๐๐ คน จาก ร.ร. นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก กิ่งอ.นาเยีย จ.อุบลฯ
อ.๒๖-ส.๓๐ งานอบรมโครงการคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง(จปฐ.ปีพ.ศ.๒๕๔๗) รุ่นที่ ๘ โดย สำนักงาน พัฒนาชุมชน จ.อุบลฯ นำ ชาวบ้าน จาก ๔ อำเภอ ได้แก่ อ.เดชอุดม อ.สว่างวีระวงศ์ อ.สิรินธร และ อ.ดอนมดแดง มาอบรม ๑๓๐ คน

ผู้มาเยือนและศึกษาดูงาน
จ.๔-พ.๖ คณะเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๒ รุ่น และ เกษตรกร ๑ รุ่น มา ศึกษาดูการทำปุ๋ยอินทรีย์ การทำเกษตรอินทรีย์ เยี่ยมชม ชุมชน และสนทนาธรรม-ถามปัญหาต่างๆ มาคณะละ ๑ วัน ไป-กลับ รุ่นที่ ๑ จำนวน ๙๐ คน, รุ่นที่ ๒ เป็นเกษตรกรจาก ๙ อำเภอ ใน จ.อุบลฯ จำนวน ๘๐ คน, รุ่นที่ ๓ เป็นเจ้าหน้าที่ การเกษตร จำนวน ๙๕ คน ตามลำดับ
อ.๕ เจ้าหน้าที่อาหารและยา(อย.) จากกระทรวงสาธารณสุขและสาธารณสุขจังหวัด มาตรวจมาตรฐาน การผลิต แชมพู และตรวจ GMP ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของชุมชน
พ.๖ คณะนักเรียนนายอำเภอ รุ่น ๕๙ วิทยาลัยการปกครอง จำนวน ๙๑ คน มาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมชุมชน
-นายอุทัย วิลามาศ ประธานรุ่น สมาชิก สภาเทศบาลรุ่น ๙ และคณะสมาชิกสภาเทศบาล รุ่น ๙ อุบลราชธานี จำนวน ๕๐ คน มาดู ศึกษางาน และเยี่ยมชมชุมชน
พฤ.๗ นางธัญญารัตน์ วรโยธา และคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอป่าติ้ว จ.ยโสธร จำนวน ๒๔ คน มาศึกษาดูงาน การผลิต และการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
จ.๑๑ หนุ่มสาวกลุ่มกรีนเวย์ (Green Way) จำนวน ๗ คน(รวมล่ามคนไทยด้วย ๑ คน) จากประเทศฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เวียดนาม และเกาหลี มาอยู่ศึกษา เรียนรู้ วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวชุมชน เป็นเวลา ๗ วัน
อ.๑๒ นายประวัติ ธรรมสัตย์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน กิ่งอ.นาตาล จ.อุบลฯ นำคณะเครือข่ายกองทุนชุมชน และ กลุ่มอาชีพ จำนวน ๓๐ คน มาศึกษาวิถีชีวิตชุมชน การประหยัด การลด ละ เลิก จากอบายมุข และ การผลิต ปุ๋ยชีวภาพ การปลูกพืชผัก เป็นต้น
พฤ.๑๔ คณะสมาชิกสภาเทศบาล จ.อุบลฯ ทั้งหมด ๑๑๔ คน มาศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตชมชุมชน
ส.๑๖ คุณอรตี (Aarti Khanderia) ชาวแคนาดา เชื้อสายอินเดีย เป็น NGO ทำงานที่ประเทศอินเดีย มาอยู่ศึกษา เรียนรู้ วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ ของชาวชุมชน เพื่อนำไปประยุกต์ ใช้ในอินเดีย
พฤ.๒๑ นางชญานิศ เขื่อนควบ นางเพ็ญศรี วรศิริ นางอรุณี มาลัย และคณะ ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ร.ร.คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร มาศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน
อา.๒๔ นายธนาทร พานทอง นายก อบต. ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด พร้อมคณะ ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. และ ผู้นำชุมชน สมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์ฯ มาศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน เรียนรู้ เรื่องการทำ เกษตรอินทรีย์ และ การดำรงชีวิต แบบเศรษฐกิจ พอเพียง
จ.๒๕ คุณเปรมฤดี ดาวเรือง มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ, กรุงเทพฯ และคณะพี่น้องชาวไทย ลาว กัมพูชา จีน เวียดนาม มาศึกษา เรียนรู้ วิถีชีวิตชุมชน และการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
พฤ.๒๘ คณะครูและนักเรียน ร.ร.ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา จำนวน ๑๐๐ คน มาศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน และการดำรงชีวิต แบบเศรษฐกิจ พอเพียง
-คณะเจ้าหน้าที่เทศบาล รุ่นที่ ๑๗ จาก จ.ยโสธร จ.อุบลราชธานี จ.นครพนม จ.อำนาจ- เจริญ จำนวน ๑๐๙ คน มาศึกษา เรียนรู้ วิถีชีวิตชุมชน และ การดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
ศ.๒๙ นางธวัลรัตน์ สุขเนตร และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงาน จ.อำนาจเจริญ จำนวน ๗๐ คน แวะเยี่ยมชมชุมชน
ส.๓๐ คณะครูโรงเรียนแวงน้อยศึกษา จำนวน ๑๑ คน มาศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน และการดำรงชีวิต แบบเศรษฐกิจ พอเพียง

ข้อคิดสุดท้าย
ทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยว
ทำชั่วต้องเดี๋ยวก่อน
- สมณะกล้าตาย ปพโล -ทักษิณอโศก
ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๘
ในแต่ละปีก่อนเข้าพรรษาญาติโยม ชาวบุญนิยมจะมีประเพณีตั้งตบะเข้าพรรษา เพื่อปฏิบัติตัวเอง ให้เคร่งครัดขึ้น ใครมีกิเลส อะไรมากๆ ก็ตั้งตบะ มาลดมาล้างในวาระเข้าพรรษา ซึ่งก็ไม่ใช่ง่ายๆ ที่จะกำจัด อาสวะ ให้สิ้นเกลี้ยง ขอให้พากเพียรไปเรื่อยๆ ถือเป็นการ ปฏิบัติบูชา องค์สมเด็จ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ชาวทักษิณอโศก ปีนี้ตั้งตบะกันคึกคักเหมือนเช่นทุกปี โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง กิเลสอัตตามานะ ถือตัว ถือดี ไม่ยอมกัน เพื่อกตัญญูต่อ สมณะโพธิรักษ์ ที่ทุ่มเทกายใจ เทศน์อบรม สั่งสอน มากว่า ๓๐ ปีแล้ว

เหตุการณ์ประจำเดือนนี้
ศ.๑ สมณะดินดี สันตจิตโต สมณะพอแล้ว สมาหิโต ประชุมกลุ่มพะโต๊ะ
ส.๙ นักเรียน ร.ร.บูรณะรำลึก จำนวน ๑๘๑ คน ครู ๒๑ คน มาศึกษาดูงานวิถีชีวิตชุมชน และ รับประทาน อาหารมังสวิรัติ ๑ มื้อ
พ.๑๓-อ.๑๗ อบรม ร.ร.ในเตาพิทยาคม นักเรียน ๘๘ คน ครู ๑๑ คน
จ.๑๘ อบต.และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อ.ควนขนุน นำชาวบ้านและผู้สูงอายุมาฟังธรรม และศึกษาวิถีชีวิต ชาวชุมชน จำนวน ๑๔๐ คน
อ.๑๙ สมณะบินก้าว อิทธิภาโว เดินทางมาอำนวยการติดตั้งวิทยุชุมชน"ศูนย์สร้างสรร" ทักษิณอโศก
พ.๒๐ ติดตั้งวิทยุชุมชน "ศูนย์สร้างสรร" เสร็จในเวลา ๑๘.๕๐ น. ออกอากาศเวลา ๑๘.๕๕ น. รวมค่าใช้จ่าย ประมาณ ๗๐,๐๐๐ กว่าบาท (ได้รับบริจาคเครื่อง จากปฐมอโศก)
พฤ.๒๑ สมณะทุกรูปแสดงธรรมวันอาสาฬหบูชา ตอนเย็นทำวัตรเย็น ให้โยมตั้งตบะเข้าพรรษา หลังจากนั้น มีรายการ เวียนธรรม
ศ.๒๒ สมณะอธิษฐานเข้าพรรษาปีนี้มี ๖ รูป
ส.๒๓ ประชุมชาวชุมชน
อา.๒๔ ติดตามประเมินผล อ.ร่อนพิบูลย์ ส.ดินดี สันตจิตโต ส.ดินทอง นครวโร นำ
ส.๓๐ นักเรียนจาก ร.ร.เทศบาลย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ จำนวน ๕๐ คน อาจารย์ ๑๕ คน มาทัศนศึกษา และฟังธรรม
-คุณพอที เสียชีวิตหลังจากป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมา ๓ เดือน สมณะดินดี สมณะดินทอง เดินทางไป งานศพที่ ปฐมอโศก

ข้อคิดก่อนจาก
เกิดเป็นคนต้องเลือกดี
และทำแต่สิ่งที่ดีๆ
- สมณะดินทอง นครวโร -สังฆสถานหินผาฟ้าน้ำ
ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๘
แล้ววันเข้าพรรษาก็มาถึง สมณะที่หินผามีการเปลี่ยนแปลงคือ สมณะนึกนบ ฉันทโส ไปจำพรรษา ที่พุทธสถาน "ภูผาฟ้าน้ำ" โดยมีสมณะ เลื่อนฟ้า สัจจเปโม มาแทน

ทั้งญาติโยม และนักเรียนสัมมาสิกขา ได้ร่วมกันลงแขกทำนาจนแล้วเสร็จ ทั้งหมด ๗๐ ไร่ พึ่งตนเองได้ มีข้าวกิน ตลอดทั้งปี

เหตุการณ์ความเคลื่อนไหว
อ.๕-พ.๖ สมณะ ๗ รูป รวมทั้งญาติธรรมที่อยู่ข่ายแห"หินผาฟ้าน้ำ" ร่วม ๑๐๐ คน มาร่วมสัมมนา ในการเตรียม ความพร้อม ที่จะเป็น ศูนย์อบรม "บุญนิยมสิกขา" งานนี้พ่อท่านได้มาให้แนวทางในการปฏิบัติด้วย
พฤ.๗ สมณะกลางดิน โสรัจโจ กับ สมณะ หนึ่งดี สุยิฏโฐ ไปร่วมประชุมกลุ่ม "หนองบัวลำภูอโศก" ที่ชุมชน "ภูแพงค่า" จ.หนองบัวลำภู
ศ.๘ สมณะกลางดิน โสรัจโจ สมณะนึกนบ ฉันทโส และสมณะหนึ่งดี สุยิฏโฐ ไปร่วมงานเปิดร้านอาหาร มังสวิรัติ ชื่อร้าน "บูชาพ่อ" ของ ผู้จัดการ บิ๊กซี มีญาติธรรมจากหินผาฯ และชาวแก่นอโศกไปร่วมด้วย
ส.๙ สมณะกลางดิน กับสมณะหนึ่งดี เป็น ประธานประชุมกลุ่มเลไลย์อโศก
อ.๑๐ พ.ต.อ.บรรพต เทพพานิช ผู้กำกับการตำรวจภูธร จ.ขอนแก่น ได้มาเยี่ยมชุมชน ท่านสนใจ ในการทำ บ้านดิน อยากให้ ชาวบ้าน ได้มาเรียนรู้ด้วย
-พระราชภาวนาวราจารย์ (หลวงพ่อพระครูสี) รองเจ้าคณะจังหวัดฝ่ายมหานิกาย วัดหินเหิบ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ กับญาติโยม อีก ๑๐ คน มาเยี่ยมชุมชน
-คุณวินัย สังข์อ่อง และ คณะ ๑๐ คน จาก อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ มาเยี่ยมชุมชน
จ.๑๑-ศ.๑๕ คณะครู ๔ คน พานักเรียน ๗๕ คน จากโรงเรียนโนนสะอาด อ.คอนสวรรค์ เข้ามาอบรม ค่ายเยาวชน คนสร้างชาติ ที่ศูนย์ "บุญนิยมสิกขา" หินผาฟ้าน้ำ
อ.๑๒ สำนักงานเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ ได้พาอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำ หมู่บ้าน (อสม.)จำนวน ๘๐ คน ได้มา ศึกษาดูงาน วิถีพอเพียง และการรักษาสุขภาพแบบองค์รวม ที่ชุมชน หินผาฟ้าน้ำ
พ.๑๓ เจ้าหน้าที่สำนักงาน"ความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง" จาก ๑๗ ประเทศ ร่วม ๓๐ คน มาศึกษา แนวคิด และ แนวปฏิบัติ ในการพัฒนา ชุมชนอย่างยั่งยืน ของชุมชนหินผาฟ้าน้ำ ซึ่งมีคุณมาติน วิลเลอร์ เป็นผู้นำมา
-สมณะนาทอง สิงคีวัณโณ กับคุรุแผนผา ไปประเมินผล และต่อยอด ให้แก่หมู่บ้าน โนนทอง อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
-ท่านจันทร์พร้อมคณะญาติโยม ๕๘ คน ผู้ที่สนใจในการทำบ้านดิน มาดูรูปแบบต่างๆ ของ บ้านดิน และ ได้ช่วยลงแขก ทำบ้านดินด้วย ที่หินผาฟ้าน้ำ ก่อนกลับได้ถวายหนังสือพระไตรปิฎก ให้ห้องสมุด สังฆสถาน
-คณะพยาบาล ๔ คน จากโรงพยาบาล คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ พาผู้ป่วยโรคเบาหวานอีก ๕ คน มาศึกษา การดูแลสุขภาพ อย่างองค์รวม ที่หินผาฟ้าน้ำ
-ผอ.โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา กับคณะพยาบาล ได้ติตตามมาฟังธรรม จากท่านจันทร์
จ.๑๘-๒๐ คณะครูจากโรงเรียนกศน. อ.สีชมภู ร่วมกับโรงพยาบาลสีชมภู ร่วม ๑๖ คน นำพานักเรียน กศน. อ.สีชมภู จ.ขอนแก่น จำนวน ๘๐ คน มาอบรมในโครงการ "เพิ่มศักยภาพเยาวชน ให้พ้นยาเสพติด" ที่ศูนย์ บุญนิยมสิกขา หินผาฟ้าน้ำ
-สมณะนาทอง กับ สมณะหนึ่งดี พร้อม กับชาวชุมชน ไปร่วมสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมของศูนย์บุญนิยมสิกขา ข่ายแหของ สีมาอโศก ซึ่งมีพ่อท่าน มาร่วมเป็น ประธาน และเอื้อไออุ่นด้วย ที่พุทธสถานสีมาอโศก
จ.๑๘ คุรุม่านพร กับโยมเต็มศิริ ได้ไปพบผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เรื่องการตั้งหมู่บ้านหินผาฯ และเรื่อง การทำปุ๋ยชีวภาพ
พ.๒๐ ผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมือง จ.ชัยภูมิ ๑๐ ชุมชน รวม ๘๐ ชีวิต ได้มาศึกษาวิถีชีวิตพอเพียง ของชุมชน หินผาฯ และต้องการเรียนรู้ เรื่อง การทำปุ๋ยชีวภาพด้วย
-สมณะเลื่อนฟ้า สัจจเปโม เดินทางจาก ชุมชนดอยรายปลายฟ้า จ.เชียงราย เพื่อมาเข้า พรรษาที่หินผาฯ
พฤ.๒๑ วันอาสาฬหบูชา ภาคเย็นมีการเวียนธรรม และร่วมกันตั้งตบะธรรม เข้าพรรษา ทั้งญาติธรรม และ นักเรียน สัมมาสิกขา ซึ่งมีญาติธรรม จากแก่นอโศก จากเวียงโขงอโศก และเลไลย์อโศก มาร่วมงานด้วย
จ.๒๕-๒๙ อบรมนักเรียนมัธยมต้น ในโครงการ"เยาวชนคนสร้างชาติ" จากโรงเรียนโนนเสลา อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ จำนวน ๑๐๕ คน ที่ศูนย์อบรม บุญนิยมสิกขา หินผาฟ้าน้ำ
ศ.๒๙ ทีมงานสร้างบ้านดินจากอาศรมวงศ์สนิท และเครือข่ายคนสร้างบ้านดินทั่วประเทศ ๓๓ คน ได้ทัวร์ ไปดูรูปแบบ ของบ้านดิน หลายแห่ง รวมทั้ง ได้มาเยี่ยมชมบ้านดินที่หินผาฟ้าน้ำด้วย
ส.๓๐ สมณะเลื่อนฟ้า สัจจเปโม กับสมณะนาทอง สิงคีวัณโณ พร้อมด้วยญาติโยม ไปประเมินผล ที่บ้านห้วยหว้า อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

สุดท้ายขอฝากว่า งานอบรมแนวโน้มจะมีมากขึ้น แต่ระวังอย่าให้มีแต่ลมปากที่บอกเขาไปเท่านั้น พวกเราต้อง ช่วยกันสร้าง วิถีแห่งการพึ่งตนเอง เป็นต้นแบบ ให้จงได้
- สมณะกลางดิน โสรัจโจ -


- สารอโศก อันดับที่ ๒๘๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ -