สรุปรายงานการประชุมองค์กรต่างๆของชาวอโศก


สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิธรรมสันติ
E-mail: [email protected]
ครั้งที่ ๗/๒๕๔๘(๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘)

-กรรมการขาดประชุม ๓ คน
-รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๘
-รับรองบัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๔๘
-โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก (สส.สอ.) จัดสัมมนาครูที่แดนอโศก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เข้าค่าย อบรม เยาวชนคนสร้างชาติ ณ สันติอโศก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ถึง ๔ ร่วมกับ เครือข่าย งดเหล้า ๑๒๘ องค์กร คัดค้าน เบียร์ช้างเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, เข้าร่วม สัมมนา การมีส่วนร่วม ของเยาวชน ในการคุ้มครอง ผู้บริโภค
-ร.อ.จำนง ทองแผ่ กรรมการ เข้าร่วมประชุมสันนิบาตมูลนิธิของสำนักงานเขตบึงกุ่ม
-ชุมชนศาลีอโศก จะจัดทำหนังสือ ๓๐ ปี ศาลีอโศก เชิญผู้ที่เคยร่วมงานพุทธาฯช่วงต้นๆ เขียนข้อมูล ส่งไปยัง ชุมชน เพื่อสะท้อนแง่คิด สื่อวิทยุชุมชนได้คืนให้สายสมาพันธ์ไปบริหารแล้ว ชุมชน ประสบปัญหา ด้านน้ำ ที่จะนำมาใช้ ในกสิกรรม
-อาคารตะวันงาย ๑ และอาคารตะวันงาย ๒ การดำเนินงานเป็นไปตามปกติ
-กำหนดการประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ แทนชุดเก่าที่ครบวาระ(๒ ปี) ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๘สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทัพธรรมมูลนิธิ
E-mail: [email protected]
ครั้งที่ ๗/๒๕๔๘ (๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘)

-กรรมการขาดประชุม ๙ คน
-ชุมชนราชธานีอโศก จัดอบรม ๖ ครั้งต่อเดือน เกษตรกรสามารถนำผลผลิตมาจำหน่ายเอง โดยไม่เสีย ค่าเช่าสถานที่ หากจำหน่ายไม่หมดจะแบ่งปันกัน บรรยากาศเป็นพี่เป็นน้อง นิมนต์ท่านสมณะ มาบรรยายธรรม ณ อุทยานบุญนิยม ในวันอาทิตย์ การฟังธรรม สามารถทำให้ บุคคลเหล่านั้นลด ละ เลิกอบายมุขได้
-สหพันธ์วิทยุชุมชนบุญนิยมปฐมอโศกได้รับเลือกให้เป็นสถานีวิทยุชุมชนตัวอย่าง เมื่อเจ้าหน้าที่กรม ประชาสัมพันธ์ มาตรวจเยี่ยมการทำงาน
-เสนอให้รถยนต์ของกองทัพธรรมมูลนิธิหันมาใช้น้ำมันไบโอดีเซล เพื่อลดมลภาวะ โดยรถยนต์ของ มูลนิธิ เพื่อนช่วยเพื่อน ได้ทดลองใช้มาแล้ว ๓ ปี ได้ผลดีและประหยัดค่าใช้จ่าย จึงขอรับบริจาค น้ำมันพืช ที่ใช้แล้ว เพื่อนำมา ผลิตน้ำมันไบโอดีเซลสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปฏิบัติธรรม
E-mail: [email protected]
ครั้งที่ ๖/๒๕๔๘ (๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘)

-กรรมการขาดประชุม ๖ คน
-ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย สาขาหน้าสันติอโศก (ชมร.สตอ.) และสาขาจตุจักร (ชมร.กทม.) และสาขา เชียงใหม่ (ชมร.ช.ม.) รายงานกิจกรรมที่ผ่านมา
-จัดส่งบัตรสมาชิกให้สมาชิกสมาคมทั่วประเทศ จำนวน ๑๗๐ คน
-ร้านอาหารแผง ๒๒ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รายงานบัญชีรายรับ-รายจ่ายตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง มิถุนายน ๒๕๔๘
-ห้องสมุดสมาคมผู้ปฏิบัติธรรม ผู้ใช้บริการ จำนวน ๓๓๒ คน ยืมหนังสือ ๑๑๙ เล่ม สมาชิกใหม่ ๕ คน เปิดทำการ ๒๒ วัน ได้รับอภินันทนาการหนังสือจากหน่วยงานในชุมชนสันติอโศกและบุคคลต่างๆ มีนักศึกษา ทั้งระดับ วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย และนักเรียนมาศึกษา และขอข้อมูลจากห้องสมุด เพื่อศึกษา ด้านต่างๆ ทั้งจากการบรรยาย และค้นคว้า
-ได้รับหนังสือ Right Development : The Santi Asoke Buddhist Reform Movement of Thailand จาก คุณจูเลียน่า เอสเสน
-ชมรมสัมมาสิกขาพุทธธรรม (สส.พธ.) จัดงานวันแม่แห่งชาติในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ สิงหาคม ณ ชุมชน สันติอโศก และ จะจัดสัมมนาผู้ปกครองนักเรียนพุทธธรรมในเดือนตุลาคม ณ สวนบุญ-ผักพืช คลอง ๑๓ ปทุมธานี
-กลุ่มวนเกษตร ชลบุรี สร้างเตาเผาถ่านขนาด ๒๐๐ ลิตร จำนวน ๓ เตา, ขยายโรงปุ๋ย, ทำอิฐดิน ทดลอง ใช้ฟางเป็นส่วนผสม แทนแกลบดิน สมาชิก กลุ่มได้รับเชิญไปบรรยายวิธีทำน้ำยา อเนกประสงค์ ให้กลุ่ม แม่บ้าน ในเขตเทศบาล ต.ท่าบุญมี อ.พนัส- นิคม ชลบุรี เมื่อ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘
-ได้รับนิตยสาร สนองโอษฐ์ สภากาชาดไทย จำนวน ๑ เล่ม และแบบสอบถามจาก กระทรวง สาธารณสุขสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการทัศน์สมาคม

E-mail: [email protected]
ครั้งที่ ๖/๒๕๔๘ (๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๘)

-กรรมการขาดประชุม ๕ คน
-หนังสือจำหน่ายดี ได้แก่ "นาฬิกาชีวิต" ของ อาจารย์สุทธิวัสส์ คำภา, รู้วิธีดีท็อกซ์, เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า, ผักพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง, เท็ปจำหน่ายดีชุด เสียงปลุก เสียงปลง เสียงธรรม
-ร้านธรรมทัศน์สมาคมจะทดลองใช้ระบบบาร์โค้ด โดยได้รับความอนุเคราะห์ในการซื้อเครื่องมือ เพื่อการนี้ จาก นายสุทิน สุปินะเจริญ
-ได้รับหนังสือจากน.พ.เปี่ยมโชค ชลิดาพงษ์เพื่อให้ธรรมทัศน์สมาคมเผยแพร่ผลงาน การบรรยายเรื่อง โภชนาการ ซึ่งบรรยาย ณ ห้องประชุมกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๘
-บริจาคหนังสือแจกงานฌาปนกิจศพ นายปราจีน ทรงเผ่า เป็นมูลค่า ๓๐,๐๕๖.๕๐ บาท
-มีมติให้รวมร้านสื่อธรรมะ เข้ากับร้านธรรมทัศน์สมาคม
-เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๘ ได้ไปเยี่ยมอาจารย์วศิน อินทสระ ซึ่งป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง และ มอบเงิน จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท
-นายปรีชา ธรรมพิภพ มอบแผ่น mp3 จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด เนื่องในโอกาสอายุของพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ ขึ้นปีที่ ๗๒
-คณะทำงานมีมติให้หนังสือสัจจะชีวิตของสมณะโพธิรักษ์ จำหน่ายปลีก ดังนี้ เล่ม ๑ ราคา ๒๐๐ บาท เล่ม ๒ ราคา ๒๕๐ บาท เล่ม ๓ ราคา ๒๕๐ บาท เล่ม ๔ ราคา ๓๐๐ บาท
-หนังสือออกใหม่ ได้แก่ เวลาชีวิต โดยล้อเกวียน จำหน่ายในราคาเล่มละ ๑๕ บาท
-กำหนดการประชุมครั้งต่อไป วันอาทิตย์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๘ ณ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สันติอโศกสรุปรายงานการประชุม ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย
สาขาหน้าสันติอโศก

(๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๘)
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๑๕ คน
-นายวินัย สังข์อ่อง บริจาคแก๊ส ๔๐ ถัง เตาแก๊ส ๕ เตา เพื่อใช้ในงานอโศกรำลึก
-นายขยันยอม ธนูศิลป์ ได้เลื่อนฐานะเป็นผู้ปฏิบัติชาย ภายในสิ้นเดือนมิถุนายน ศกนี้
-สมาชิกแจ้ง
-รับโอวาทจากสมณะเมืองแก้ว ติสสวโร : นักศึกษาไม่เพียงแค่ท่องตำราได้ เป็นนิสิตอยู่ประจำ ย่อมมีการ ทบทวนตน อยู่เสมอ ขอให้ทุกคนตรวจตราตนเอง เพื่อไม่ให้สังคมผิดหวัง

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๘
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๑๓ คน
-น.ร. สส.สอ.เข้าฐานงานในเวลา ๐๕.๐๐ น.-๑๖.๐๐ น. โดยใช้ฐานงานนี้ศึกษาแบบบูรณาการ
-สมาชิกแจ้ง
-รับโอวาทจากสมณะเมืองแก้ว ติสสวโร : หากเป็นไปได้ให้นักเรียนในฐานงานมาร่วมประชุมด้วย โดยกำหนด การประชุม เร็วขึ้น ให้เห็นความสำคัญของกสิกรรมธรรมชาติเป็นอันดับหนึ่ง ส่วนชมรมฯ ฝ่ายผลิต อาหาร เป็นอันดับสอง พวกเราอยู่ด้วยกันแบบสาธารณโภคี เมื่อมีเด็กนักเรียน มาเข้า ฐานงาน ควรวางใจ และฝึกฝน


สาขาเชียงใหม่ (ชมร.ช.ม.) ๔๒ ถ.มหิดล ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ โทร. ๐๕๓-๒๗๑๒๖๒
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๘ คน
-ผู้พักค้าในชมรม ชาย ๒ คน หญิง ๙ คน
-โรงบุญเหมาแจกอาหารมังสวิรัติ มี ๒๙ ครั้ง ส่วนโรงบุญประเภทอิ่มละ ๕ บาท เริ่มวันที่ ๘ กรกฎาคม ศกนี้
-นักเรียนสัมมาสิกขาภูผาฟ้าน้ำมาช่วยงานที่ชมรม
-อนุมัติใหจัดทำแบบสอบถามเรื่องอาหารของชมรมฯ
-กำหนดงานทำบุญครบรอบ ๑๓ ปี ชมรมในวันที่ ๒ สิงหาคม ตักบาตรตอนเช้า และแจกอาหารฟรี
- กำหนดการประชุมครั้งต่อไป ณ ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ศกนี้ เนื่องจากอยู่ในช่วงเข้าพรรษา
- รับโอวาทจากสมณะลานบุญ วชิโร : ร่วมกันทำงานแล้วมีผัสสะ นำโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ปรับใช้ ในชีวิต โดยรวบรวม สติให้ทัน จิตมีพลังพร้อมในการรับผัสสะ ที่ไม่ดีให้ทำลาย หากกระทำได้ การดำเนินงานในกลุ่ม จะดีขึ้นสรุปรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมนักศึกษาผู้ปฏิบัติธรรม
(๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๘)
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๑๑๔ คน
-แถลงกิจการในรอบปี
-สมาชิกสามัญที่ได้รับการรับรองสถานภาพแล้ว จำนวน ๑๓๕ คน
-ช่วยงานประชาสัมพันธ์ในวันอาทิตย์ ที่ชุมชนสันติอโศก
-น้อมเกล้าฯถวายน้ำหมักชีวภาพ เพื่อใช้ในการบำบัดน้ำทิ้ง และกลิ่นในโรงโคนม ในโครงการ ส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
-ร่วมเข้าค่ายอบรมจริยธรรมและทำบุญลอมข้าวกับกลุ่มรามบูชาธรรม ณ ชุมชนหินผาฟ้าน้ำ อ.แก้งคร้อ ชัยภูมิ
-เสนอโครงการฟื้นฟูจิตใจผู้ประสบภัยธรณีพิบัติ ช่วงที่ ๒ ต่อศูนย์พัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม ดำเนินงาน โดยกลุ่ม ชเลขวัญ พังงา
-เป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกับ ๖ องค์กรชาวอโศกในที่ดินอำเภอหนองเสือ ปทุมธานี ซึ่งนางจินดา โพธินิมิตรบริจาค
-บุพการีของท่านสมณะนึกนบ ฉันทโสแสดง เจตจำนงบริจาคที่ดินอำเภอเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี ให้สมาคม นักศึกษาผู้ปฏิบัติธรรม
-จัดรายการวิทยุชมชนสันติอโศกคลื่น FM ๑๐๗.๙ MHz. วันเสาร์เวลา ๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น. และ ๑๙.๓๐-๒๑.๐๐ น.
-ออกร้านจำหน่าย หมวก เสื้อ กางเกง ในราคาต่ำกว่าทุนในงานปีใหม่ตลาดอาริยะ'๔๘ ณ ชุมชน ราชธานีอโศก อ.วารินชำราบ อุบลฯ
-ดำเนินโครงการนอนวัดปฏิบัติธรรมในวันหยุดสุดสัปดาห์ (เสาร์-อาทิตย์)
-รับรองงบดุลบัญชีประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๗
-เลือกตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี คือ นายหนึ่งพุทธ วิมุตตินันท์
-เลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ทั้งชุด แทนชุดเก่าซึ่งเป็นผู้เริ่มก่อการ ปรากฏรายชื่อดังต่อไปนี้
๑. นายวิศิษฏ์ จิตตนุปัสน์ นายกสมาคม
๒. นายพรประชา พรรษาสกุล อุปนายกคนที่๑
๓. นางสาวนภวรรณ วิสิฐศรีศักดิ์ อุปนายกคนที่ ๒
๔. ร.ต.ท.ชัยพงค์ บุญพรหม อุปนายกคนที่ ๓
๕. นางสาวพรทิพย์ ศิริโชติ เหรัญญิก
๖. นางสาวฟ้านวล นาวาบุญนิยม ปฏิคม
๗. นางสาวแรงอารี เกษมณี นายทะเบียน
๘. นางสาวสู่เสรี สีประเสริฐ ประชาสัมพันธ์
๙. นายก้อนดิน นาวาบุญนิยม กรรมการ
๑๐. นางสาวสุวิมล งามเนตร กรรมการ
๑๑. นายพันธ์ชนะ กันพงษ์ กรรมการ
๑๒. นางสาวใบทิพย์ เฉลยวิจิตร กรรมการ
๑๓. นายแรงผา จำปี กรรมการ
๑๔. นางสาวลมระริน นาคเครือ กรรมการ
๑๕. นายเทวินทร์ สิทธิ์น้อย เลขานุการสรุปรายงานการประชุมเครือแหชาวอโศก

ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๘

* กลุ่มปราการอโศก
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๑๑ คน
-รับรองบัญชีรายรับ-รายจ่ายกองบุญปราการอโศกและกองบุญสงเคราะห์ปราการอโศก
-ส่งเงินในโครงการร่วมบุญปฐพีพุทธ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙๔,๖๐๐ บาท
-แจกอาหาร ๔ วันในงานอโศกรำลึก
-สมาชิกรายงานการเปิดโรงบุญแจกอาหารมังสวิรัติในงานอโศกรำลึก
-นายสุวิทย์ สุขัคคานนท์ ยินดีสนับสนุนการปักเสื้อ จำนวน ๕๐ ตัว เชิญสมาชิกกลุ่มส่งมาให้ปักได้
-เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๘ สมาชิกกลุ่มได้รับเชิญไปประกอบอาหารในงานเบิกพระเนตรเจ้าแม่กวนอิมที่โรงเจใหม่ สมุทรปราการ
-คุณทิพยา บุญทวี บริจาคแสตมป์เพื่อใช้ส่งงานด้านเอกสารของกลุ่มนายสถิตย์ สุวะไกร ประสบ อุบัติเหตุ นิ้วเท้าขวาเสียบง่ามประตูรถยนต์ ขณะที่ขับขี่รถจักรยานยนต์และเบรกไม่ทัน เมื่อเห็น รถยนต์ เปิดประตู ออกมา
- สมาชิกตั้งตบะธรรม
- รับโอวาทจากสมณะดงเย็น สีติภูโต เน้นกิจวัตรยิ่งกว่าการงาน อย่านำเรื่องไม่ดีของคนอื่นมาคิด ที่สันติ หากเอ่ยชื่อท่านดงเย็นจะรู้จักกันหมด เพราะเป็นสมณะที่เอาเรื่องเอาราว เพื่อให้ทุกคน ได้ดี นั่นเอง ทุกอย่าง จึงต้องมีกฎเกณฑ์การปฏิบัติให้ดี

แก้ไขคำผิด สารอโศกฉบับ ๒๘๓ หน้า ๑๐๓ นับจากด้านล่างขึ้นไปบรรทัดที่ ๑๐ เพิ่มมาขึ้น แก้เป็น เพิ่มมากขึ้นสถิติเผยแพร่สัจธรรม
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๔๘

ห้องเผยแพร่เท็ป
ทำวัตร
พลังวิมุติที่โอบอุ้มโลก สมณะโพธิรักษ์ ๒ ม้วน
ปฏิบัติโพธิปักขิยธรรมให้ถึงพร้อม สมณะโพธิรักษ์ ๒ ม้วน

ก่อนฉัน
ปรารภความเพียรสู่นิพพาน สมณะโพธิรักษ์ ๑ ม้วน
คนมหัศจรรย์ของโลกุตระ " " ๑ ม้วน
วิเคราะห์ทุกข์ ๑๐ ประการ " " ๒ ม้วน
คนมีคุณ-บุญมีค้ำ-ผลเจริญ " " ๒ ม้วน
มิจฉา-สัมมานั้นเป็นฉันใด " " ๑ ม้วน
อย่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัว สมณะโพธิรักษ์ ๑ ม้วน

ปาฐกถา
เร่งสร้างโลกุตระชลอกลียุค สมณะโพธิรักษ์ ๑ ม้วน
พระรัตนตรัยเพื่อมวลมนุษย์ สมณะโพธิรักษ์ ๒ ม้วน

ธรรมพิมพ์
สารอโศก(เข้าพรรษา'๔๘) ๙,๐๐๐ เล่ม
ดอกบัวน้อย (ชัยชนะอยู่ที่ใจ) ๙,๐๐๐ เล่ม

- สารอโศก อันดับที่ ๒๘๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ -