รายงานจากพุทธสถาน


สันติอโศก
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๔๘
บุคลากรสันติอโศกล้วนเป็นผู้เสนอความคิดให้หน่วยงานต่างๆของชาวอโศก และนำเสนอเอกสารเผยแพร่ตัวอย่างออกไปมากมาย ถ้าพฤติกรรม ของคนและการทำงานในชุมชนยังไม่สอดคล้องกับระบบบุญนิยมในบางส่วน เป็นสิ่งที่ชาวสันติอโศกต้องตระหนัก สังวรเอาไว้ให้มาก

ชาวอโศก ที่ปฏิบัติธรรมมานาน เมื่อถูกติงเตือนแล้วน้อมรับขุมทรัพย์ด้วยจิตสำนึก นับว่า เป็นอาการที่น่าเลื่อมใส แต่สำหรับ ผู้ที่เอาแต่ เหตุผล เข้าข้างพฤติกรรมตัวเอง บุคคลนั้นก็จะไม่ได้ลดตัวตนเลย มิหนำซ้ำยังได้เพิ่มตัวตนของตัวเองด้วย ผู้ที่ยอมได้เท่านั้นแหละ คือผู้ที่ลดตัวตน

เหตุการณ์ทั่วไป
จ.๑ ประชุมกลุ่มพาณิชย์บุญนิยม ตกลงกันว่า งดการขายสาหร่ายทะเลเนื่องจากมีสารพิษมาก นอกจากจะหาสาหร่าย ไร้สารพิษ ได้เท่านั้น และร้านค้าชาวอโศกควรรับขายสินค้าเฉพาะสินค้าชาวอโศกเท่านั้น เพราะร้านที่รับสินค้าจากตลาดมักมีการลักขโมยมาก ทั้งจะให้นักเรียน สัมมาสิกขาใช้สินค้าในชุมชนก็จะไม่ได้ผล
อ.๒ ประชุมอปริหานิยธรรม และประชุม ชมร., กู้ดินฟ้า, เพื่อนช่วยเพื่อน
พฤ.๔-จ.๘ ชาวสันติอโศก ไปร่วมประชุมงานภราดรภาพ ที่สังฆสถานทักษิณอโศก
ศ.๕ คุรุสัมมาสิกขาทั้งคุรุชาญและคุรุวิชญ์ รับประทานอาหารร่วมกันที่บริเวณลานหินหน้าน้ำตก
จ.๘ รายการสัมพันธ์ฉันท์น้องพี่ ระหว่างสัมมาสิกขาที่เป็นศิษย์เก่าและสัมมาสิกขาปัจจุบัน ทำอาหารร่วมกัน แสดงสาระบันเทิง พ่อท่านเทศน์ ก่อนจบ มีศิษย์เก่ามาร่วมประมาณ ๒๕ คน
อ.๙ ประชุมอปริหานิยธรรม ประชุม ผู้รับใช้นักเรียนสัมมาสิกขา
พฤ.๑๑ ทีมงานอบรมไปประเมินผลการอบรมที่ โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อีเทค) จัดอาหารมังสวิรัติเลี้ยงสมณะและผู้ไปประเมิน สมณะเทศน์ ให้นักเรียนฟังและสรุปงานกับทีมงานที่เตรียมงานและไปเยี่ยมเยียนโรงเรียนแมรี่ฯ มีการปลูกผักไร้สารพิษให้นักเรียนกิน ไม่ใช้ผงชูรส ในการทำอาหาร ให้เด็กๆ และไม่ขายเครื่องดื่มทำลายสุขภาพและอาหารที่ทำลายสุขภาพ
ส.๑๓-อา.๑๔ งานวันแม่ รวมกันทั้งสัมมาสิกขาและพุทธธรรมวันอาทิตย์
ส.๑๓ ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก และกิจกรรมการแสดง
อา.๑๔ พิธีไหว้แม่ ชมการแสดงของนักเรียนสัมมาสิกขาและเด็กนักเรียนพุทธธรรมวันอาทิตย์
-ประชุมคุรุชาญและคุรุวิชญ์ ประมาณ ๕๐ คน เกือบทุกหน่วยงาน เนื่องจากนักเรียนป่วย เป็นโรคไข้เลือดออกกันหลายคน อีกทั้งร่างกาย อ่อนแอเพราะเด็กกินน้ำเย็นหรือน้ำแข็งทุกวัน ที่ประชุม ให้งดการนำน้ำแข็งมาเลี้ยงเด็ก แม้กระทั่งน้ำเย็นก็งด ให้กินเฉพาะวันอาทิตย์
จ.๑๕ ประชุมทีมรับผิดชอบในการทำอาหารเพื่อปรับปรุงแก้ไขอาหารให้ดีกว่าเดิมและเป็นการประหยัดในการใช้พลังงานและจัดสรรการทำงาน ให้ลงตัวมากขึ้น
อ.๒๓ ประชุมอปริหานิยธรรม
-ประชุมทีมผรช. สัมมาสิกขา
-ประชุมทีมชมร.
พ.๒๔ ประชุมกรรมการชุมชน ตกลงแผนหมู่บ้านสวนบุญผักพืช และเรื่องงบประมาณที่ศูนย์คุณธรรมส่งเสริมศูนย์บุญนิยมสิกขา
-ประชุมนักเรียนสัมมาสิกขา สรุปงานการเรียนแบบบูรณาการ
พฤ.๒๕ นักเรียนสัมมาสิกขาไปชมนิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ที่อิมแพค เมือง ทองธานี จ.นนทบุรี
ศ.๒๖ ประชุมกรรมการชุมชนนัดพิเศษ พิจารณาเรื่องทำถนน ในหมู่บ้านสวนบุญผักพืช
ส.๒๗ สมณะเมืองแก้ว ติสสวโร ไปงานศพที่วังสวนฟ้า จ.สระแก้ว
อา.๒๙ ประชุม ๗ องค์กร
-ประชุมผู้ปกครองพุทธธรรมวันอาทิตย์
-ประชุมคุรุวิชญ์และคุรุชาญ
-นิสิตเรียนวิถีพุทธ
จ.๒๙ ประชุมพาณิชย์บุญนิยม(บจ.พลังบุญ งดซื้อของจากตลาดสำเพ็งและตลาดโบ๊เบ๊ เน้นเราเป็นผู้ผลิต)
-นิสิตร่วมกันลงทำงาน ๕ ส. ที่บนโบสถ์
อ.๓๐ ประชุมคณะกรรมการศูนย์บุญนิยมสิกขา โดยมีคุณดาบบุญ ดีรัตนา เป็นผู้รับใช้
-ประชุมบริษัทขอบคุณ
-ประชุมอปริหานิยธรรมร่วมกันระหว่างสิกขมาตุและสมณะ
พ.๓๑ นักเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศกไปทำนาร่วมกับนักเรียนสัมมาสิกขาปฐมอโศก เป็นครั้งแรก นับเป็นนิมิตหมายที่ดี ที่เกิดความสามัคคี และรวมกันเป็นหนึ่งเดียวได้ก็ยิ่งดี
-พ่อท่านพาสรุปการรับนิสิตมหาจุฬาฯ เป็นผลดีกับอโศก

ผู้มาเยี่ยมชม
อา.๒๙ นักเรียนโรงเรียนแมรี่คอนเวนต์ ชลบุรี (อีเทค) มาเยี่ยมเยียน
อ.๓๐ กลุ่มนิสิตระดับปริญญาโทมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ประกอบด้วย พระ ๓ รูป ภิกษุณีไต้หวัน ๑ รูป ฆราวาส ๖ คน ได้รับความประทับใจจากชาวอโศก

อบรม
อ.๑๖-ส.๒๐ อบรมนักเรียนโรงเรียนเแมรี่ อิมมาคูแลค ชลบุรี ชั้น ม.๓ จำนวน ๑๔๕ คน ครู ๕ คน
ศ.๒๖-อา.๒๘ อบรมคนปฏิบัติศีลแปดกิจนิมนต์
อ.๑๖ สมณะซาบซึ้ง สิริเตโช และสมณะธรรมทาบฟ้า รวิวัณโณ ไปที่ จ.อ่างทอง
พ.๑๗-อา.๒๑ อบรมที่บูรพาอโศก จ.ปราจีนบุรี โดย สมณะหินแก่น นมวังโส
อ.๒๑-จ.๒๒ ประชุมกลุ่มวังจันท์พฤกษา
พฤ.๒๕-จ.๒๙ อบรมเยาวชนคนสร้างชาติ ที่วังสวนฟ้า สระแก้ว นำโดย สมณะเมืองแก้ว ติสสวโร และสมณะหินแก่น นมวังโส

คนเราเมื่อเกิดความขัดแย้ง เรามักจะโทษคนอื่น และเห็นคนอื่นเป็นคนสร้างปัญหาให้แก่เรา แต่แท้จริงกิเลสเรานั่นแหละเป็นตัวปัญหาที่แท้จริงและเราจะแก้ไขได้ดีที่สุด
ชาวอโศกยุคนี้เป็นยุคที่ต้องลดอัตตามานะกันทั่วหน้า สังเกตการเทศน์ของพ่อท่าน ใครมีปัญหาในเรื่องอัตตา ท่านก็ออกชื่อไปเลย ตั้งแต่สมณะ สิกขมาตุ และญาติธรรม เป็นยุคสมัยของการสร้างศรัทธาและมีคารโว-นิวาโต เป็นการฉลอง ๗๒ ปี ของพระโพธิสัตว์
- สมณะฟ้าไท สมชาติโก -ปฐมอโศก
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๔๘
เดือนนี้ ทางราชการจัดให้เป็น "วันแม่แห่งชาติ" วันที่ ๑๒ ส.ค. ชุมชนปฐมอโศกร่วมกับคุณธนัญญา บุญมี ประธานนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบล-กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านทั้งใกล้และไกล ร่วมกันจัดงานโรงบุญ "๑๒ สิงหาเทิดไท้ราชินี" บริเวณด้านหน้าชุมชน มีผู้มาใช้บริการ เป็นจำนวนมาก
และในวันเดียวกันนั้นทาง ร.ร. สส.ฐ. ได้จัดงานวันแม่ เพื่อให้ลูกๆเห็นความสำคัญของผู้ให้กำเนิด มีผู้ปกครองมาร่วมงาน ๘๐ คน กิจกรรม ของงาน ให้ผู้ปกครองทั้งหมด และนักเรียนได้มีกิจกรรมร่วมกัน พบปะสังสรรค์ และบำเพ็ญงานที่เป็นบุญ ตกเย็นเป็นการแสดงละคร ของผู้ปกครอง ทั้งหมด เนื้อหาของละครเป็นการสะท้อน ความรู้สึก "ความรักของแม่ที่มีต่อลูก" ขอให้ลูกเป็นคนดี เท่านี้แม่ก็เป็นสุขแล้ว

ยิ่งไปกว่านั้น การมาร่วมงานของผู้ปกครอง จะเป็นโอกาสได้ฟังธรรม เพิ่มอธิศีล รับกิจกรรม ของทางโรงเรียนกับผู้ปกครองด้วยกัน และให้ ความอบอุ่น แก่ลูกๆ ที่ศึกษาเล่าเรียนอยู่ที่นี่

ผู้มาเยี่ยมเยียนและอยู่ร่วมปฏิบัติธรรม
อ.๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ นำตัวแทนของกลุ่มผู้ผลิตของชุมชนต่างๆ และเจ้าหน้าที่จำนวน ๑๐๐ คน มาเยี่ยมชมศึกษา วิถีพุทธ นำโดย น.พ.บัวเรศ ศรีประทักษ์
พ.๓-อา.๗ อบรมเยาวชนคนสร้างชาติจาก ๔ โรงเรียน คือ ๑. โรงเรียนสระกะเทียม ๒.โรงเรียนท่ากุม ๓.โรงเรียนพนมทวน ๔.โรงเรียนดอนคา วิทยาคม รวมทั้งสิ้น ๑๔๕ คน เข้าค่ายอบรม ๔ คืน ๕ วัน นักเรียนทุกคนต่างได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง
พฤ.๑๘ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข วิทยาลัยพยาบาลนนทบุรี ๕๙ คน มาเยี่ยมอบรมดูงานศึกษาวิถีพุทธ
ส.๒๐ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มาศึกษาวิถีชีวิตชุมชน ๕๐ คน นำโดยรองศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ อัมพรรัตน์
พ.๒๔-ส.๒๗ อบรมหลักสูตรสัจธรรมชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่พี่น้องเกษตรกร จ.พิษณุโลก จำนวน ๑๑๐ คน วันสุดท้ายของการอบรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายสมบัติ กรุสวนสันติ มากล่าวสรุปงาน และให้เห็นถึงความสำคัญ ในการอบรมครั้งนี้ด้วย
พฤ.๒๕ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ. พิษณุโลก อนุมัติให้คณะอาจารย์ นำนักศึกษา จำนวน ๙๐ คน มาศึกษาวิถีชีวิตชุมชน เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
- ๑๒.๐๐-๑๖.๐๐ น. พันเอก ฐาปนัน ศรีวัฒน์ นำคณะผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการโรงเรียน เตรียมทหาร อ.บ้านนา จ.นครนายก ประมาณ ๑๐ ท่าน มาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการกำจัดขยะ และการแยกขยะของชุมชนปฐมอโศก
อา.๒๘ เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ ๖ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี นำผู้นำชุมชน มาศึกษาวิถีชีวิตชุมชน จำนวน ๗๐ คน ในเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
จ.๒๙ ครูสถาพร พัชรบำรุง จากโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทรคุณ" นำนักเรียนชั้น ม.๖ จำนวน ๓๐ คน ครู ๒ ท่าน มาศึกษาการทำปุ๋ยชีวภาพ และการกสิกรรมของชุมชน ในช่วงเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

กิจนิมนต์และออกเยี่ยมเยียนเครือแห
จ.๑ สมณะ ๓ รูป สิกขมาตุ ๒ รูป ชาวชุมชน และนร.สส.ฐ. รวม ๖๐ กว่าชีวิต ร่วมทำบุญบ้านโยมสำลี วิจิตรโสภณ และในวันเดียวกันนี้ สมณะ อีก ๓ รูป และชาวชุมชนรับกิจนิมนต์ ทำบุญบ้านนายพิภพ เจษฎาปกรณ์ จ.นครปฐม
พฤ.๔ สมณะเสียงศีล ชาตวโร สมณะกล้าดี เตชพหุชโน และทีมงานชมรมเพื่อนช่วย-เพื่อน อ.อินทร์บุรี ไปถ่ายทำรายการเกษตรลูกทุ่ง iTV
ศ.๕-อา.๗ สมณะชาตวโร และทีมงานชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน ออกเยี่ยมผู้เข้ารับการอบรม ติดตามผลที่บ้านโพกราม บ้านสังโฆ บ้านเชิงกลัด อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
ส.๖,๑๓,๒๐,๒๗ สมณะเก้าก้าว สรณีโย และเพื่อนสมณะ รับกิจนิมนต์แสดงธรรม พุทธเมตตาธรรม อ้อมน้อย อันเป็นเครือข่ายของมูลนิธิ เพื่อนช่วยเพื่อน มีญาติธรรมมาทำบุญฟังธรรมประจำเป็นจำนวนมาก
พฤ.๑๑ สม.มาบรรจบ เถระวงศ์ รับกิจนิมนต์แสดงธรรมให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน ๑๘๐ คน ที่สถาบันฝึกอบรมผู้นำ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ส.๑๓-อา.๑๔ สมณะชาตโวร และทีมงานชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน ออกติดตามผลกับญาติโยมชาวเกษตรกรที่ผ่านการอบรมมาแล้ว ที่บ้านพรหม บ้านม่วงหมู่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
อา.๑๔ สมณะ ๓ รูป สิกขมาตุ ๒ รูป และชาวชุมชนไปร่วมทำบุญที่บ้าน คุณสมใจ ปิยนนท- วารินทร์ จ.สมุทรปราการ
จ.๑๕ สมณะชาตวโร อบรมเจ้าหน้าที่ส.ป.ก. จำนวน ๒๕๐ คน ที่ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน และใน วันเดียวกัน สมณะ ๒ รูป ชาวชุมชน และ นร.สส.ฐ. ร่วม ๑๕ ชีวิต ไปร่วมทำบุญบ้านคุณประทุม ใจเจือ รังสิต
ศ.๑๙ สมณะหินเพชร ธัมมธีโร สมณะใต้ดาว เหฏฐานักขัตโต รับกิจนิมนต์แสดงธรรมที่กลุ่มละโว้ธานี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี มีสมาชิกมาร่วม ฟังธรรม ๑๐๐ คน และในวันเดียวกันสมณะสรณีโย และเพื่อนสมณะอีก ๒ รูป รับกิจนิมนต์แสดงธรรมที่โรงงานน้ำตาล อ.วังม่วง จ.สระบุรี
-บ่ายทีมสมณะทั้งหมด รับกิจนิมนต์แสดงธรรม ที่ ร.ร. เกษตรอินทรีย์ ในบริเวณโรงพยาบาล อ.วังม่วง
ส.๒๐-อา.๒๑ ท่านชาตวโร และทีมงานชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน ออกติดตามผลแก่ชาวเกษตรกร ที่ผ่านการอบรมแล้วที่บ้านสระแจ้ง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี และติดตามผลต่อที่ จ.อุทัยธานี
อา.๒๑-จ.๒๒ สมณะลือคม ธัมมกิตติโก สมณะหินเพชร ธัมมธีโร และทีมงานอบรมหลักสูตรสัจธรรมชีวิต ออกติดตามผลที่ จ.ชุมพร และ ต่อมาที่ จ.ระนอง ผู้ผ่านการอบรม เมื่อหมู่เห็นหมู่เราไปเยี่ยม ดีใจมากให้การต้อนรับ และพากันมาร่วมฟังธรรม ๕๐ กว่าคน
-ดร.ขวัญดี อัตวาวุฒิชัย และคุรุฝนฟ้า นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๒๘ คน ไปทัศนศึกษาแหล่งโบราณสถานต่างๆ ของ จ.นครปฐม จ.กาญจนบุรี เพื่อเพิ่มเติมความรู้ด้านประวัติศาสตร์ของประเทศไทย
พ.๒๔ สมณะ ๔ รูป สิกขมาตุ ๓ รูป และชาวชุมชน รวมทั้ง นร.สส.ฐ. มาร่วมทำบุญเปิดร้านมังสวิรัติปฐมอโศก ทีมงานของร้านตั้งโรงบุญ แจกอาหาร ในวาระเปิดร้านใหม่ทั้งผู้ให้ และผู้มารับ ต่างปลาบปลื้มไปด้วยกัน
-สมณะบินก้าว อิทธิภาโว รับกิจนิมนต์ที่รัฐสภา ๒ เรื่องวิทยุชุมชน
อ.๓๐ สิกขมาตุมาบรรจบ เถระวงศ์ รับกิจนิมนต์อบรม น.ศ.มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน ๑๕๐ คน ที่สถาบันฝึกอบรมผู้นำ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
พ.๓๑-อา.๔ ก.ย. สมณะเสียงศีล ชาตวโร เดินทางไปดูงานที่ประเทศไต้หวัน ร่วมกับสมณะ เดินดิน ติกขวีโร และคณะจากศูนย์คุณธรรม

พระพุทธเจ้าตรัสว่า "อาหารเป็นหนึ่งในโลก" ด้วยว่าข้าวสำคัญต่อชีวิตยิ่ง คณะกรรมการชุมชน สมณะ สิกขมาตุฯ และคุรุ มีความเห็น สอดคล้องกัน ให้มีหลักสูตรการศึกษาบูรณาการ การทำนา คือ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ส.ค. ไปจนถึง ๔ ก.ย. เป็นเวลา ๖ วัน เช้าของวันที่ ๓๐ ส.ค. เวลา ๐๔.๐๐ น. ทีมงานทั้งหมดมาฟังธรรม จากพ่อท่านเป็นปฐมนิเทศ เพื่อปลุกขวัญกำลังใจการทำนา พ่อท่านตั้งชื่อนานี้ว่า "ทุ่งนาแรงรัก" ฟังธรรมแล้วออกเดินทางด้วยเท้าตรงไปที่ทุ่งนาระยะทาง ๔ กิโลเมตร พื้นที่นาทั้งหมดประมาณ ๔๕ ไร่ เป็นของผู้ใหญ่แกะ จุลนิธิฐวงษ์ รองนายกธรรมศาลาเทศบาลตำบลธรรมศาลา นครปฐม ให้พวกเราใช้พื้นที่ฟรี สาธุ ขออนุโมทนาในกุศลครั้งนี้

พ.๓๑ สมณะฟ้าไท สมชาติโก นำนร.สัมมาสิกขาสันติอโศก และคุรุรวมประมาณ ๑๑๐ คน มาช่วยกันทำนาตั้งแต่เช้า บรรยากาศดีมาก สร้าง ความประทับใจให้ชาวบ้าน และผู้ผ่านไป-มาได้พบเห็น เข้ามาถามว่า พวกท่านสอนนักเรียนอย่างไร จึงพากันมาทำนาได้เก่งปานนี้ น่าทึ่งจริงๆ เพราะ ส่วนมากเด็กในวัยนี้ จะสร้างปัญหามาก สมณะของเราตอบว่า เป็นการศึกษาระบบบุญนิยม บูรณาการวิถีพุทธ ซึ่งมีปรัชญาว่า "ศีลเด่น เป็นงาน ชาญวิชา"
และในการทำนาวันนี้ได้เชิญ ดร.ขวัญดี อัตวาวุฒิชัย มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการทำนา ว่ามีความสำคัญอย่างไร
-อ.สุวดี แสงสีหนาท มาทำวิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก เปรียบเทียบ "ชุมชนพึ่งตนเอง"
ขออนุโมทนาทีมงานการศึกษาสันติอโศกทั้งหมดที่มาช่วยทำนา

อปริหานิยธรรม ธรรมอันไม่เสื่อมในหมู่คณะ
*ประชุมสมณะ-สิกขมาตุ ทุกบ่ายวันพฤหัสบดี
*ประชุมคณะกรรมการชุมชน ทุกเช้าของวันจันทร์
*ประชุมคณะคุรุ ทุกบ่ายของวันพุธ และ จะมีการประชุมวาระพิเศษเร่งด่วนมากขึ้น เพราะต้องจัดทำหลักสูตรศีลเด่น
จ.๒๙ เวลา ๑๒.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการชุมชน คุรุ สมณะ สิกขมาตุ เรื่อง "โครงการบูรณาการการศึกษาบุญนิยมการทำนา"
-๑๔.๐๐ น. ประชุมชุมชน พ่อท่านเป็นประธาน มีสะเก็ดข่าวจาก ท.ญ.ฟากฟ้าหนึ่ง ว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ให้หนังสือรับรอง คุณภาพ สมุนไพรไทย แก่ชุมชนปฐมอโศก ๗ รางวัล ได้แก่ ฟ้าทะลายโจร, ดีปลี, ขมิ้นชัน, มะขามป้อม, ชุมเห็ดเทศ, พริกไทย และบัวบก สินค้าที่ขายดี ของศูนย์เจาะวิจัย คือ ยาอมเลิกบุหรี่ และยาดับกลิ่นตัว

สรุป
สัพเพสัง สังฆภูตานัง สามัคคี วุฑฒิสาธิกา
ความพร้อมเพรียงของปวงชนผู้เป็นหมู่ ย่อมยังความเจริญให้สำเร็จ
- สมณะกรรมกร กุสโล -ศีรษะอโศก
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๔๘
อัตตาหิ กิระ ทุททโม ได้ยินว่าตนแลเป็นผู้ฝึกได้ยาก ท่าจะจริงเนาะ คันได้เป็นเสือแล้วลายบ่ลายเขาก็ตู่ ให่ไปหาขี่ถ่านหม่อ มาแต้มตื่มลาย "เอาเด้อ"

พ่อท่านให้พวกเราทำดีตัดกิเลสรักชัง ถวายเป็นพุทธบูชา สักชาติหนึ่ง จะได้ไม่ได้ ก็ต้องพยายามให้มีสติ ระลึกเสมอให้มีอยู่ในใจเสมอ สักชาติหนึ่ง เหมือนกับ เขาว่าได้เป็นเสือแล้ว ถึงไม่มีลายก็หาดินเขม่าไฟก้นหม้อ มาทาให้มีลายเพิ่มขึ้นให้สมจริงสมจังอย่างนั้น การตัดกิเลสก็เช่นกัน

เดือนของ วันแม่แห่งชาติทุกหน่วยงานสาขาอาชีพ จัดงานกันยิ่งใหญ่ เพื่อระลึกถึงพระคุณแม่ผู้มีพระคุณอันหาประมาณมิได้ ทำดีเพื่อแม่ ทั่วประเทศ มีการกราบแม่ ทำอะไรดีๆให้แม่ได้เห็น เป็นการต่ออายุแม่ ให้แม่ได้ปลื้มใจ เป็นการแสดงออกให้เห็น ปีละหนึ่งวัน อย่างเป็นทางการ หากวันไหน สะดวก ควรกระทำ ทุกวันได้ยิ่งดี แม่จะได้อายุยืนยาวอยู่กับเรานานๆ

ชีวิตรายวัน
-นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั้งหมดและชาวชุมชนบางส่วน เดินทางไปร่วมการคัดค้านการนำเหล้าเบียร์ เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ ที่หน้า กระทรวงการคลัง
-กิจวัตรก็มีทำวัตรเช้าเย็น เว้นจันทร์, พุธ, ศุกร์
-วันเสาร์ตรวจศีลนักเรียนกับชาวชุมชน เป็นการทบทวนศีล ส่วนสมณะทบทวนพระวินัยทุก ๑๕ ค่ำ นอกนั้นชาวชุมชน จะมีการออกกำลังกาย ในยามเช้าวันหยุด เสร็จลงฐานงานตามหน้าที่ของแต่ละคน
-หลวงปู่ผิว พาลสุริโย ที่ถูกใบเลื่อยตัดนิ้วมือซ้ายขาดไปสองนิ้ว หมอให้ออกจากโรงพยาบาล แล้วมาพักรักษาที่ศีรษะอโศก ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ ๒๐ แล้ว แผลดีขึ้น
-กิจนิมนต์อบรมของเครือแห สมณะที่ดูแลไม่ได้อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบแต่ละศูนย์ ทั้งร้อยเอ็ด,นครพนม,สกลนคร เป็นทั้งนักเรียนนักศึกษา เกษตรพันธุ์ใหม่ ก่อนจะเป็นลูกค้า ธ.ก.ส. ต้องผ่านการอบรมจากค่ายสัจธรรมชีวิตได้ยิ่งดี
-สมณะกำแพงพุทธ สุพโล กับสมณะถ่องแท้ วินยธโร และทีมงานกลับมาต่อวัตรอยู่ ในพื้นที่ บางครั้งแค่คืนเดียวแล้วไปต่อ รู้สึกใกล้ จะสิ้นเดือน งบประมาณ มีผู้มาขอเข้าอบรมมาก รู้สึกจะตื่นตัวกันขึ้น แต่เรียกว่า เอ็นดูเขา เอ็นเราก็จะขาดวัตรประจำที่เช่นกัน ฉะนั้น เดือนต่อไป จะพยายาม ลดลงบ้าง ส่วนผู้มาขอดูงานมีดังนี้

ศึกษาดูงานประจำเดือนสิงหาคม
จ.๑ เกษตรกรจากจ.สุพรรณบุรี จำนวน ๘๐ คน ศึกษาดูงานเรื่องปุ๋ยชีวภาพ
อ.๒ พระนิสิตจากมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ศึกษาดูงานการนำศาสนามาใช้ในการสร้างชุมชน และการพัฒนา อาชีพ จำนวน ๘๗ รูป
ศ.๕ คณะครูและนักเรียนจาก อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด จำนวน ๗๕ คน ศึกษาดูงานเรื่องโรงเรียนวิถีพุทธและความเป็นชุมชนวัฒนธรรม
-เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จ.เลย จำนวน ๒๐ คน ศึกษาด้านการบริหารจัดการระบบสาธารณสุขชุมชนและสมุนไพร
ส.๖ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนขุขันธ์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ จำนวน ๒๑๐ คน ศึกษา ดูงานเรื่องโรงเรียนวิถีพุทธและการบูรณา การเรียน การสอน
อา.๗ กิจนิมนต์ที่บ้านสะหนาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ กิจกรรมกลุ่มชุมชนต้นแบบการทำนารวม การทำปุ๋ย การทำเตาเผาถ่าน และทำน้ำยาอเนกประสงค์
จ.๘ คณะครู+นักเรียนจากโรงเรียนขุขันธ์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ (รุ่นที่ ๒ ) จำนวน ๒๓๐ คน ศึกษาดูงาน เรื่องโรงเรียนวิถีพุทธ และการบูรณาการ
ศ.๑๙ นักเรียนและคณะครูจาก จ.มหา-สารคามจำนวน ๕๐ คน ศึกษาดูงานด้านอาชีพ และการจัดการเรียนการสอน
อา.๒๑ พระภิกษุ สามเณร จาก อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ จำนวน ๑๔ รูป
จ.๒๒ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร นายกเทศมนตรี คณะกรรมการและผู้นำชุมชน จำนวน ๑๕๐ คน ศึกษาดูงานเรื่อง การสร้างชุมชน เข้มแข็ง และเศรษฐกิจพอเพียง จากเทศบาลตำบลคำตะกรัง จ.สกลนคร
อ.๒๔ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลฯ คณะเภสัชฯ จำนวน ๑๓ คน ศึกษาเรื่องการผลิตยาสมุนไพร
อา.๒๘ นศ.กศวป. (ภาคสมทบ) จากมหา-วิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จำนวน ๑๖ คน ศึกษา เรื่องการบริหารและจัดการ และ การสร้างชุมชน
จ.๒๙ เกษตรกรจาก จ.มหาสารคาม เยี่ยมชมชุมชนเข้มแข็ง จำนวน ๑๒ คน
อ.๓๐ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ชั้นปี ๒ เอกพัฒนาชุมชนศึกษาเรื่องการพัฒนากับการสร้างชุมชน จำนวน ๓๐๐ คน
- เกษตรกรจากอำนาจเจริญ จำนวน ๑๐๐ คน ศึกษาชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจพอเพียง

ท้ายสุดในเดือนนี้มีพุทธพจน์ฝากให้คิดว่า อัตตาหิ ประมังปิโย ตนแลเป็นที่รักอย่างยิ่ง! เมื่อรู้ว่าตนเป็นที่รักแล้ว ต้องรู้จักถนอมสุขภาพ ให้รู้จักของสบายของชีวิต มีมิตรดีงาม ตามมาด้วยอาหารที่ย่อยง่าย ปลอดภัยไร้สารพิษ เที่ยวไปในที่เหมาะควร มีศีลไว้รักษาตน อายุจะยืนยาว
- สมณะกำแพงพุทธ สุพโล -ศาลีอโศก
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๔๘
เหตุการณ์ในเดือนนี้ เป็นบรรยากาศของวันแม่ โดยเฉพาะนักเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศก รอคอยวันนี้กันอย่างใจจดใจจ่อ ปีนี้ผู้ปกครอง ของนักเรียน มากันมากกว่าทุกปี นักเรียนที่มี ผู้ปกครองมาจึงรู้สึกอบอุ่น ร่วมกิจกรรมวันแม่อย่างมีความสุข ส่วนนักเรียน ที่ผู้ปกครอง ไม่มา ได้ฝึกทำใจ วางใจ ทำจิตใจให้เข้มแข็ง แม้แม่ไม่ได้มา แต่ก็มีแม่อยู่ในชุมชนแทน จึงนับว่าได้ประโยชน์กันไปทั้งสองฝ่าย

เหตุการณ์ประจำวัน
จ.๑ ตัวแทนชาวศาลีอโศก และนักเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศก รวมจำนวน ๑๒๕ คน ไปร่วมมือยื่นหนังสือคัดค้านน้ำเมา เข้าตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ที่หน้ากระทรวงการคลัง กทม.
อ.๒,๙,๑๖,๓๐ ประสานงาน อ.ไพศาลี เรื่องโครงการอบรมเกษตรกร
-ประชุมการศึกษา
-ประชุมตรวจศีลชาวชุมชน คนวัด และนิสิตม.วช.
-ประชุมรวมนักเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศก
ศ.๕-จ.๘ ชาวชุมชนไปร่วมงานภราดรภาพซาบซึ้งใจที่สังฆสถานทักษิณอโศก เอื้อไออุ่น โดยพ่อท่าน สมณะโพธิรักษ์
-สัมมนาข่ายแหชาวใต้ หัวข้อ ทิศทางการ ดำเนินงานของชาวอโศก ปี '๔๘-๔๙
-ประชุมบูรณาการระหว่างสถาบันบุญนิยม และพรรคเพื่อฟ้าดิน
-เยี่ยมกลุ่มชเลขวัญ จังหวัดพังงา และเยี่ยมกลุ่มธรรมชาติอโศก จ.ชุมพร
ศ.๕,ส.๒๐ สมณะและพระอาคันตุกะ ลงอุโบสถทบทวนพระปาติโมกข์เสร็จแล้ว สมณะประชุมอปริหาริยธรรม ต่อ
พ.๑๐ ร่วมโครงการ รณรงค์ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
-ประชุมประจำเดือนชาวชุมชน
พฤ.๑๑ สัมมนาผู้ปกครองนักเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศก จำนวน ๓๐ คน
ศ.๑๒ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ บรรยากาศอบอุ่น ซาบซึ้ง ประทับใจ
อ.๑๔ นักศึกษาปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน ๒ คน มาศึกษาข้อมูลชุมชนเข้มแข็งศาลีอโศก เพื่อนำไปทำวิทยานิพนธ์
จ.๑๕ สมณะก้อนหิน โชติปาสาโณ สิกขมาตุรินฟ้า และชาวชุมชนรวม ๑๐ คน ไป ร่วมประชุมชุมชนเพชรผาภูมิ จ.กำแพงเพชร
ศ.๑๙ สมณะมือมั่น ปูรณกาโร นิสิต ม.วช. ๗ คน ไปร่วมประชุมโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระ และโครงการ พลังกู้ดินฟ้า ประชาเป็นสุข ปีที่ ๒ จัด โดย ธ.ก.ส. และคกร. ณ ชุมชนปฐมอโศก
ส.๒๐ ประชุมวิสามัญ จัดทำแผนงบประมาณ สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ส่งให้กับศูนย์คุณธรรม
อ.๒๓ ประชุมวิสามัญ เรื่องการบริหารจัดการระบบการเงิน
พ.๒๔-อ.๒๘ อบรมกสิกรอำเภอไพศาลี จำนวน ๖๘ คน ในโครงการพัฒนาคุณธรรมพลังแผ่นดิน สนับสนุนโดยศูนย์พัฒนาและส่งเสริม คุณธรรม
ศ.๒๖ ประชุมกลุ่มย่อยวางแผน โครงการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
อ.๒๘-จ.๒๙ ชาวชุมชนไปร่วมประชุม ๗ องค์กร และประชุมพาณิชย์บุญนิยม ณ สันติอโศก
พ.๓๑ สมณะ ๓ รูป พระอาคันตุกะ ๑ รูป สส.ศ.ชั้นม.๑ พร้อมคณะคุรุและชาวชุมชน จำนวน ๓๐ คน ไปติดตามเยี่ยมประเมินผล กลุ่มเยาวชน โรงเรียน บ้านห้วยตะโก อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ จำนวน ๑๑๐ คน

ข้อคิดสุดท้าย ...
เบิกบานและแจ่มใส จิตใจจะเข้มแข็ง
วันนี้มีเรี่ยวแรง แข็งแกร่งและอดทน
พรุ่งนี้จะเบิกบาน วันวานเป็นกุศล
ทุ่มเทไม่ทุกข์ทน เพราะตนฝึกตนเอง
- สมณะเน้นแก่น พลานีโก -สีมาอโศก
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๔๘
สิ่งที่เกษตรกรผู้เข้าอบรมหลักสูตรสัจธรรม ชีวิตปรับทุกข์ให้ฟังคือ ทุกข์เรื่องเป็นหนี้ มีทั้งในและนอกระบบ ประสบปัญหา ภาวะ ฝนแล้ง ไร่ นา เรือกสวน เสียหายย่อยยับ ปีนี้โคราชฝนแล้งสุดๆ สภาพความสุดโต่ง ๒ ด้านเกิดขึ้นพร้อมกันในผืนแผ่นดินไทย ขณะนี้ คือ ฝนแล้ง และน้ำท่วม แต่สิ่งที่น่ากลัว ที่สุด ในสังคมไทยคือ ความแล้งน้ำใจ แล้งศีลธรรม-คุณธรรม

การประชุม
*สมณะลงปาติโมกข์ ทุกวันพระกลางเดือนและสิ้นเดือน (๑๕ ค่ำ)
*สิกขมาตุประชุมเปิดเผยข้อบกพร่องทุกวันพระกลางเดือน และสิ้นเดือน (๑๕ ค่ำ)
*สมณะ-สิกขมาตุประชุมทุกสัปดาห์ (วันจันทร์ หรือวันอังคาร)
*ประชุมคณะกรรมการชุมชนทุกวันอาทิตย์ และรายสะดวก บางครั้งรวมการประชุมคุรุด้วย
*ประชุมทีมศูนย์ฝึกอบรมและพี่เลี้ยงก่อนอบรมฯ และสรุปงานแต่ละวัน กับสรุปงานหลังปิดการอบรมฯทุกครั้ง
*ตรวจศีลทุกวันอังคาร แม้นักเรียนปิดภาคเรียนกลับบ้านหมด ก็ตรวจศีลผู้ใหญ่
อ.๙ คณะกรรมการเมฆาอโศกมาประชุม แล้วประชุมเครือแห "วัง สี เมฆ"
อา.๑๔ บ่าย ประชุมชุมชน หลังสรุปงานอบรมฯ
-ค่ำ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน หลังกิจกรรมวันแม่
อ.๒๓ ประชุมเครือแห "วัง สี เมฆ" นัดพิเศษพิจารณาแผนงานพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมบุญนิยมสิกขา

การอบรม
ศ.๕-อ.๙ เปิดอบรมฯเยาวชนคนสร้างชาติ นักเรียนโรงเรียนบ้านไร่ อ.บัวใหญ่ และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองม่วง อ.คง ชั้น ม.๑-๓ จำนวน ๘๘ คน ครู ๑๐ คน
ศ.๑๒-อา.๑๔ อบรมกลุ่มผู้นำเยาวชนคนสร้างชาติฯ ต.หนองแวงโสกพระ อ.พล จ.ขอนแก่น จัดโดย อบต. จำนวน ๖๔ คน ผู้นำมา ๙ คน
พ.๑๗-อา.๒๑ อบรมเกษตรกรคนของแผ่นดิน จาก อ.ปักธงชัยและอ.วังน้ำเขียว จำนวน ๙๕ คน นำโดย ธ.ก.ส. ปักธงชัย หัวหน้ามาอยู่ ตลอดงาน ๑ คน

การประเมินผล
อ.๑๖ สม.เป็นหญิง คุณพิชัย คุณทองอินทร์ ไปประเมินผลนักเรียนโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ อ.บ้านเหลื่อม
อ.๒๓ คณะประเมินผลชุดเดิม ไปประเมินที่บ้านหนองแวง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
พ.๒๔ คุณทองอินทร์ คุณพิชัย แม่สร้อย คุณประดับไปประเมินผล บ้านไทรโยค อ.คง

เหตุการณ์ทั่วไป
จ.๑ ชาวสีมาอโศก และนักเรียนสส.ม.๑ คันรถบัส ไปร่วมขบวนต่อต้านการนำเบียร์ช้างเข้าตลาดหลักทรัพย์ ที่หน้ากระทรวง การคลัง
ศ.๑๒ นิสิตส่องฟ้า นิสิตโด่ง(ภูผาหิน) เป็นตัวแทนชาวสีมา ไปร่วมพิธีฉลองเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ที่อบต.หนองบัวศาลา
อ.๑๔ ส.ฝุ่นฟ้า อัคคชโย ส.ฟ้าแสง ปภากโร ไปกิจนิมนต์งานบุญบ้านญาติส.ฝุ่นฟ้า ที่กทม. ไปเช้ากลับค่ำ
-ค่ำ นักเรียนสส.ม. และนิสิตม.วช. ทำพิธีกราบแม่
จ.๑๕ สส.ม. ปิดภาคเรียนที่ ๑ นักเรียนทยอยกลับบ้านพร้อมผู้ปกครองที่มาร่วมงานวันแม่ เปิด พฤ. ๑ ก.ย.
ศ.๑๙ คุณพิชัย คุณทองอินทร์ เป็นตัวแทนศูนย์ฝึกอบรมฯ ไปประชุมโครงการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมฯ ที่ปฐมอโศก ส.ธาตุดิน ปฐวีรโส ส.ฟ้าแสง ปภากโร ไปเยี่ยมส.ปองสูญ โฆสิตธัมโม ที่โรงพยาบาลวชิระ
ศ.๒๖-อา.๒๘ ส.ฝุ่นฟ้า ส.ฟ้าแสง สม.นวลนิ่ม และญาติโยมบางคน ไปร่วมงานมหกรรมเกษตร ที่วังน้ำเขียว คุณหินจริง เป็นตัวแทน ไปร่วมอบรมปุ๋ยจุลินทรีย์ ที่บ้านราชฯ
ส.๒๗ ส.ร่มบุญ ฉัตตปุญโญ ส.พันเมือง ภทันโต ส.ธาตุดิน ปฐวีรโส สม.เป็นหญิง ไปประชุมกลุ่มเมฆาอโศก ที่จ.บุรีรัมย์

ฝากท้าย
"บุคคลควรเห็นท่านผู้มีปัญญาชี้โทษ มีปรกติกล่าวข่มขี่เหมือนผู้บอกขุมทรัพย์ให้ ควรคบบัณฑิตเช่นนั้น ย่อมมีแต่ความดี ไม่มีชั่วเลย" (สารีปุตต เถรคาถา)
- สมณะสร้างไท ปณีโต -ภูผาฟ้าน้ำ
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๔๘
เดือนนี้เป็นเดือนของ "แม่" ขอนำกลอนที่ได้รางวัลชนะการแต่งกลอน "วันแม่" ในระดับชั้นม.ต้นของโรงเรียนสัมมาสิกขาภูผาฟ้าน้ำ มาเสนอ เพื่อร่วมสรรเสริญ พระคุณของแม่

ย้อนถึงความรู้สึกแม่
เนิ่นนานับ นบนอบ หมอบกราบแม่ ที่เผื่อแผ่ดูแลแม่รักษา
คุ้มครองป้อง กันสิ่งชั่ว เพื่อลูกยา
อันเอื้ออา รีรัก ไม่เสื่อมคลาย
ตอนเด็กเล็กทารกยามแรกเกิด ผู้กำเนิด ทุกข์แทบ วิญญาหาย
แม้นคลอดปลอด ภัยแล้ว มิแคล้วคลาย ดูแลกายของลูก...วัน...ค่ำ...คืน
พอเติบโต เตาะแตะ อ่านเขียนได้ แม่ใส่ใจ สั่งสอน ให้ฝึกฝืน
มีปัญหา แม่คอยแก้ ใจชุ่มชื้น ลูกมิขืน ทำตามสั่ง แม่บอกมา
ย่างสู่ช่วง วันวาน ของวัยรุ่น คอยคิดครุ่น เรื่องอื่น ไม่ศึกษา
เห็นความรักยิ่งใหญ่ กว่ามารดา
หยาดน้ำตา แม่ไหล หลั่งรวยริน
เมื่อน้ำตา ตกพื้น หาที่พึ่ง
แม่คนหนึ่ง ไม่ซ้ำ ไม่ติฉิน
กำลังใจ ปลอบโยน ให้ได้ยิน รักไม่สิ้น ความรักแม่ มีมั่นคง
ถึงเวลา อันมงคล ตอบคุณแม่ เฝ้าดูแล ยามท่านป่วย ตามประสงค์
ช่วยสังคม ทำตนดี ไม่ทะนง
แม่นั้นคง ภูมิใจ ตัวลูกเอย
๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๘
ริมภูไพร เขียวออน สส.ภ. ม.๓

ความเคลื่อนไหวของชาวภูผาฟ้าน้ำ
*ทุกวันจันทร์ ประชุมคุรุโรงเรียนสัมมาสิกขาภูผาฟ้าน้ำ, ประชุมนักเรียนสัมมาสิกขาภูผาฟ้าน้ำ
*ทุกวันอังคาร สมณะอปริหานิยธรรม, ประชุมคุรุ และผู้ปกครองนักเรียนอนุบาล และชั้นประถม
*ทุกวันเสาร์ ประชุมตรวจศีล นักเรียน-ชาวชุมชน-คนวัด
อ.๒ สมณะ๑๑รูปนำโดย ส.บินบน ถิรจิตโต(อาจารย์๑) ร่วมงานทำบุญครบรอบ ๑๓ ปี ชมร.ช.ม. พ่อท่านแสดงธรรมโปรดลูกๆ ทางโทรศัพท์
-อาจารย์ ๑ และปัจฉาสมณะ ประชุมคณะกรรมการ คกร.
-สมณะ ๕ รูป นำโดย ส.ลานบุญ วชิโร แสดงธรรมหน้าศพโยมแน่งน้อย แซ่ด่าน อายุ ๘๒ ปี ที่วัดคะตึกเชียงมั่น จ.ลำปาง ซึ่งเป็นโยมแม่ของ ส.ลานบุญ วชิโร
พ.๓ สมณะ ๘ รูป นำโดย อ.๑ แสดงธรรมหน้าศพ โยมแน่งน้อย แซ่ด่าน
พฤ.๔ สมณะ ๒๐ รูป สิกขมาตุ ๒ รูป ญาติโยมจาก ภูผาฟ้าน้ำ, สันติอโศก, ปฐมอโศก, ศาลีอโศก มาร่วมฌาปนกิจศพโยมแน่งน้อย แซ่ด่าน ณ สุสานไตรลักษณ์ จ.ลำปาง
ศ.๕, ส.๒๐ สมณะฟังสวดพระปาติโมกข์
ส.๖ สมณะลานบุญ วชิโร และสามเณรขาวดี พุทธชาตินิยม อบรมธรรมผู้อายุยาวที่ลานนา อโศก
อา.๗,๑๔,๒๑,๒๘ สมณะลานบุญ วชิโร และสามเณรขาวดี พุทธชาตินิยม กับกลุ่มญาติธรรมภูผาฟ้าน้ำ มาแสดงธรรม ที่ ชมร. ช.ม.
จ.๘ สมณะนึกนบ ฉันทโส สัตตาหะ ไปอบรมที่ดอยรายปลายฟ้า
-ประชุมคณะคุรุโรงเรียนสัมมาสิกขาภูผาฟ้าน้ำ นำโดย อ.๑
ศ.๑๒,ส.๑๓ จัดงานวันแม่ที่ภูผาฟ้าน้ำ มีการปลูกต้นกล้วยก่อนกลับในโครงการ ๑ คน ๑ ต้น ร่วมกับชาวชุมชน รวมได้ ๒๐๓ ต้น
ส. ๒๐ สมณะ ๔ รูป นำโดย อ.๑ ประชุม ชมร.ช.ม. ที่ศาลาเสียงธรรม
-ประชุมคณะกรรมการชุมชน ที่ศาลาเสียงธรรม
-ประชุมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ(ช่วงบ่าย) ณ ศาลาเสียงธรรม
อ. ๒๓ สมณะ ๔ รูป สามเณร ๑ รูป นำโดย
อ.๑ ประชุมคณะกรรมการชุมชนภูผาฟ้าน้ำ และคณะ กรรมการเครือแหภาคเหนือตอนบน ที่ ชมร. ช.ม.
อ. ๓๐ สมณะฉันทโส สัตตาหะไปอบรมที่ดอยรายปลายฟ้า จ.เชียงราย

คำคมก่อนจาก
หนึ่งคำ "แม่" ล้านคำบรรยาย
- ทีมงานสมณะภูผาฟ้าน้ำ -ราชธานีอโศก
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๔๘
"งานของคนทั่วไปเริ่มต้นเมื่อพระอาทิตย์ ขึ้นและจบลงเมื่ออาทิตย์ลับฟ้า แต่งานของแม่ไม่มีวันสิ้นสุด"
เดือนนี้มีวันของ "แม่" ในฐานะลูก เราได้ สำนึกถึงการปฏิบัติตอบแทนบุญคุณอันใหญ่หลวงของแม่หรือยัง?
บ้านราชมีงาน อบรมประจำ แทบทุกสัปดาห์ บางครั้งซ้อนกันทีละ ๒ รุ่น และมีผู้มาศึกษาดูงานวันละหลายคณะ ทำให้บ้านราชฯ ดูคึกคัก ตลอดเวลา มากด้วยผู้แสวงหาดุจตักศิลาในอดีตกาลอันไกลโพ้น แถมกิจกรรมของชุมชนจำต้องดำเนินต่อไป เช่น การทำวัตร เป็นต้น ทำให้ศาลา ไม่พอใช้ จึงได้สร้างศาลาหลังใหม่ชื่อว่า "เฮือนฝั่นเซียว" ซึ่งอยู่ฟากถนนตรงข้ามโรงครัว ขณะนี้เสร็จเกือบสมบูรณ์แล้ว เหลือเพียงปูพื้นใหม่ ด้วยหินอ่อน ให้พื้นสูงขึ้นกว่าเดิม ซึ่งตอนนี้ใช้รองรับผู้มาอบรมไปหลายรุ่นแล้ว ตั้งแต่ปลายดือนที่แล้ว หลังจากใช้เวลาสร้างตั้งแต่ช่วงเตรียมงาน พฟด.
ช่วงเดือนนี้ฝนตกชุกแทบทุกวัน ปีนี้น้ำจะท่วมหรือไม่....มีลุ้น ชาวบ้านราชฯ เตรียม พร้อมแล้ว

เดือนนี้มีอะไร
จ.๑ ชาวชุมชนส่วนหนึ่งเดินทางไปร่วมยื่นหนังสือคัดค้านการนำเข้าธุรกิจเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์(เช่น เบียร์ช้าง เป็นต้น) เข้าตลาด หลักทรัพย์ ที่กระทรวงการคลัง
อ.๒ พ่อท่านและปัจฉาสมณะกลับจากสัตตาหะที่สันติอโศก
- เย็นประชุมกรรมการชุมชนฯ
พ.๓ เย็นประชุมชุมชนฯ พ่อท่านเป็นประธาน
พ.๓,๑๐,๑๗,๒๔ หมู่สงฆ์ประชุมอปริหานิยธรรม
ศ.๕ พ่อท่านและปัจฉาสมณะสัตตาหะ ๖ วัน ไปประชุมสัมมนาเครือแหชาวอโศกทางภาคใต้ ที่ทักษิณอโศก จ.ตรัง ๓ วัน แวะสันติอโศก ๓ วัน
-สมณะแก่นเมือง เกตุมาลโก และสมณะดาวดิน ปฐวัตโต สัตตาหะ ๓ วัน ไปงานอบรมกสิกรรม ที่สวนส่างฝัน จ.อำนาจเจริญ
ศ.๕,อา.๒๐ หมู่สงฆ์ลงอุโบสถฟังสวดพระปาติโมกข์
อา.๖ สมณะเดินดิน ติกขวีโร และสมณะฝนธรรม พุทธกุโล สัตตาหะไปกิจธุระที่กรุงเทพฯ ๒ วัน
พ.๑๐ ร่วมงานฌาปนกิจศพพี่ชายของคุณวีรพล กมลรัตน์ ที่สวนส่างฝัน จ.อำนาจเจริญ นำโดย สมณะเดินดิน ติกขวีโร
ศ.๑๒ คุรุและนักเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศก จัดพิธีงาน "วันแม่" เนื่องในงานวันแม่แห่งชาติ
จ.๑๕ ประชุมเชื่อมร้อยเครือแหของโรงเรียน ชาวนาสวนส่างฝัน ที่บ้านหนองเม็ก จ.อำนาจเจริญ มีผู้ว่าราชการจังหวัดฯ มาเปิดงานด้วย มีสมณะ ๔ รูป สมณะเดินดิน ติกขวีโร นำ
พ.๑๗ สมณะเดินดิน ติกขวีโรและสมณะแก่นเมือง เกตุมาลโก สัตตาหะไปร่วมประชุมเครือแห ที่ปฐมอโศก จ.นครปฐม ๓ วัน
พฤ.๑๘ พ่อท่านและปัจฉาสมณะสัตตาหะ ไปร่วมประชุมเครือแห ที่ปฐมอโศก เป็นเวลา ๕ วัน
ศ.๑๙ สมณะดาวดิน ปฐวัตโต และสมณะฟ้ารู้ นโภคโต สัตตาหะ ๓ วัน ไปงานอบรมกสิกร ที่สวนส่างฝัน จ.อำนาจเจริญ
ส.๒๐ ประชุมคณะกรรมการชุมชนฯ
อา.๒๑,จ.๒๒ ตอนเย็นชาวชุมชนฯทุกฐานะรวมทั้งนักบวชและนักเรียน ร่วมกันระดมสมองหาวิธีประหยัดค่าใช้จ่ายพลังงานในชุมชนฯและพลังงานทดแทน
ศ.๒๖ สมณะ คุรุและนักเรียนสัมมาสิกขาฯ ชั้น ม.๓ ออกติดตามประเมินผล นักเรียน ชั้น ป.๕-๖ ร.ร.ดอนมดแดง(บ้านดงบัง) อ.ดอนมดแดง ที่ผ่านการอบรมฯ
ส.๒๗-อา.๒๘ ตัวแทนเครือแหชาวอโศก มาร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง "พันธุ-ศาสตร์ของจุลินทรีย์" โดยมี ดร.ราเชนทร์
วิสุทธิแพทย์ นักวิชาการระดับ๘ ฝ่ายเทคโนโลยีชีวภาพ และคุณศิริธรรม สิงโต จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) มาช่วยบรรยายให้ความรู้
อ.๓๐ สมณะเดินดิน ติกขวีโร สัตตาหะเป็นเวลา ๗ วัน เข้าสันติอโศกเพื่อเตรียมตัว แล้วเดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศไต้หวัน

งานอบรมสร้างคนสร้างชาติ
อ.๒-ส.๖ งานอบรมโครงการคุณภาพชีวิต สู่เศรษฐกิจพอเพียง (จปฐ.ปีพ.ศ.๒๕๔๗) รุ่นที่ ๙ โดย สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.อุบลฯ นำชาวบ้าน จาก อ.น้ำยืน อ.นาจะหลวย อ.บุณฑริก อ.สิรินธร อ.ศรีเมืองใหม่และกิ่ง อ.ตาลสุม มาอบรม จำนวนประมาณ ๒๕๐ คน
พ.๓-อา.๗ งานอบรมค่ายเยาวชนคนสร้างชาติ รุ่นที่ ๓ นักเรียนชั้น ป.๖ จำนวน ๑๗๕ คน ครู ๙ คน จาก ร.ร.บ้านหนองแสง อ.เดชอุดม จ.อุบลฯ
อ.๙-ส.๑๓ งานอบรมโครงการคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง(จปฐ.ปีพ.ศ.๒๕๔๗) รุ่นที่ ๑๐ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชน จ.อุบลฯ นำชาวบ้าน จาก ๑๑ อำเภอ ได้แก่ อ.น้ำยืน อ.นาจะหลวย อ.เขมราฐ อ.ทุ่งศรีอุดม อ.โพธิ์ไทร อ.ตระการ-พืชผล อ.พิบูลมังสาหาร อ.เดชอุดม กิ่ง อ.นาเยีย กิ่ง อ.น้ำขุ่น กิ่ง อ.นาตาล มาอบรบ ประมาณ ๒๗๐ คน
อ.๒๓-ส.๒๗ งานอบรมคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง ผู้นำชาวบ้าน (เกษตรกร) จ.กาฬสินธุ์ รุ่นที่ ๑ นำโดย เจ้าหน้าที่เกษตรกาฬสินธุ์ จำนวน ๑๗๘ คน
อ.๓๐-ส.๓ ก.ย. งานอบรมคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง ผู้นำชาวบ้าน (เกษตรกร) จ.กาฬสินธุ์ รุ่นที่ ๒ นำโดยเจ้าหน้าที่เกษตรกาฬสินธุ์ จำนวน ๒๐๐ คน

ผู้มาเยือนและศึกษาดูงาน
พฤ.๔ คณะเจ้าหน้าที่เทศบาล จาก ๕ จังหวัด จำนวน ๑๐๐ กว่าคน มาศึกษาเรียนรู้ วิถีชีวิตชุมชน และการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจ พอเพียง
จ.๘ หนุ่มสาวกลุ่มกรีนเวย์ (Green Way) จำนวน ๑๘ คน จากหลายประเทศได้แก่ เยอรมัน สเปน อิตาลี เบลเยี่ยม อเมริกา และญี่ปุ่น มาอยู่ร่วมศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน เป็นเวลา ๕ วัน
-นายมนัส ฉายแผ้ว ผอ.สถานศึกษา ร.ร.บ้านนาไร่เดียว คณะครูร.ร.บ้านนาไร่เดียว อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ มาศึกษาดูงานและเรียนรู้วิถีชีวิต ชุมชน
พ.๑๐ คณะพยาบาล ร.พ.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี จำนวน ๖ คน มาเยี่ยมชมศึกษาดูงานชุมชน
-พ.อ.รัฐเขต พรหมจันทร์ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๕๖ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการทหารสูงสุด ได้นำเยาวชนหลักสูตรป้องกันยาเสพติด จำนวน ๔๐ คน มาศึกษาดูงานชุมชน
ศ.๑๒ คณะครู กศน.วารินชำราบ ครอบครัว "แม่ลูก ผูกรัก ถักทอ สายใย" จำนวน ๑๖ ครอบครัว มาศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน
-ผศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล อาจารย์และนิสิต คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ และผอ.สำนักรณรงค์ฯ สสส. จำนวน ๙ คน มาเรียนรู้ศึกษาดูงานชุมชน
อ.๑๖ คณะครูและนักเรียน ชั้น ป.๔,๕,๖ จากร.ร.เทศบาล๑(บ้านโพธิ์กลาง) อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลฯ จำนวน ๓๐๐ คน มาเยี่ยมชมชุมชน
-คณะครูและนักเรียน จาก ร.ร.บ้านบก ต.ห้วยป่า อ.บุณฑริก จ.อุบลฯ มาเยี่ยมชมชุมชน
-นายชูศิลป์ ไชยสาร พัฒนากรและคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนระดับอำเภอวารินชำราบ ได้มาประเมินผลกองทุนหมู่บ้าน
พฤ.๑๘ คณะครูและนักเรียน ชั้น ม.๑,๒,๓ จาก ร.ร.เทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง) อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลฯ จำนวน ๒๙๗ คน มาเยี่ยมชมชุมชน
ศ.๑๙ นายอุทิศ สิงห์คำ ผอ.สถานศึกษา ร.ร.บ้านนาดอกไม้ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลฯ นำคณะครูและนักเรียน จำนวน ๘๐ คน มาเยี่ยมชม ชุมชน
พฤ.๒๕ คณะผู้สนใจจาก อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น มาศึกษาดูงานชุมชน
ศ.๒๖ คณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จ.อุบลฯ จำนวน ๑๒๐ คน มาศึกษาดูงานชุมชน
อ.๓๐ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรกลุ่มปลุกพืชผักปลอดสารพิษ บ้านปักแฮก ต.นาคำ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ๓๓ คน มาศึกษาดูงานชุมชน

ข้อคิดสุดท้าย
อุปสรรคมิใช่ภูเขาที่ตั้งตระหง่าน
แต่มันอาจเป็นเม็ดทรายเล็กๆที่อยู่ในรองเท้าเราก็ได้
- สมณะกล้าตาย ปพโล -ทักษิณอโศก
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๔๘
ตั้งแต่เทศกาล "วันเข้าพรรษา" จนถึงเดือนแห่งวันแม่ฯ ประเทศชาติบ้านเมืองยังคงประสบหายนภัยธรรมชาติมาเป็นระลอกๆ นับแต่ภัยน้ำท่วม ภูเขาถล่มที่ภาคเหนือ

ภาคอีสานประสบทั้งภัยน้ำท่วมและภัยแล้ง ภาคใต้ ไฟใต้ยังลุกโชนที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้ ดินฟ้าอากาศยังวิปริตแปรปรวน ที่เป็นเช่นนี้ ก็เป็นน้ำมือน้ำใจคนนั่นเอง ดังพุทธพจน์ที่ว่า จิตวิญญาณเป็นประธานของสิ่งทั้งปวง ถ้าจิตวิญญาณมนุษย์เป็นชาวผีเปรต โลกนี้ก็เป็นแดนนรกฉับพลันทันที

ถ้าจิตวิญญาณมนุษย์เป็นชาวเทวดา โลกนี้ก็เป็นแผ่นดินสวรรค์ฉับพลันทันใด

เหตุการณ์ทั่วไป
ศ.๕-อา.๗ พ่อท่านและปัจฉาฯเดินทางถึง "ทักษิณฯ" พ่อท่านเป็นประธานเปิดงาน "ภราดรภาพซาบซึ้งใจ" งานนี้มีญาติธรรมเดินทางไกลจากเครือแหจากภาคเหนือ-อีสาน-ภาคกลาง-ใต้ มาร่วมงานกันอย่างอบอุ่นซาบซึ้งใจ เริ่มต้นด้วยรายการเอื้อไออุ่นตามประสาพ่อลูก รายการธรรมะรับอรุณ ประชุมเครือแห และซุ้มอาหารพื้นบ้านปักษ์ใต้ งานนี้เป็นโอกาสให้สมาชิกเครือแหได้กระชับพลังสามัคคีซาบซึ้งใจอิ่มทั้งอาหารกายและอาหารใจ
พฤ.๑๑-ศ.๑๒ ภาคเย็นรายการเวียนธรรมรำลึก "บูชาพระคุณแม่" เป็นการร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหามหาราชินี
จ.๑๕,พฤ.๒๕ สมณะเลื่อนลิ่ว อรณชีโว สมณะดินทอง นครวโร และชาวชุมชน ติดตาม ประเมินผล โครงการกิจกรรมของนักเรียนโรงเรียนในเตาพิทยาคม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง (ภาคบ่าย ๒ ครั้ง)
พ.๑๗-อา.๒๑ งานอบรมค่ายเยาวชนอุดมคติไทย จาก ร.ร.ไสหินตั้ง และโรงเรียนบ้านคอพรุ จำนวน ๙๖ คน ครู ๖ คน แกนนำชุมชน ๕ คน จาก อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช
ศ.๒๖-อา.๒๘ ชาวทักษิณฯ คือคุณล้นบุญ คุณยังกุศล และคุณประนอม ไปร่วมอบรม "ปุ๋ยอัดเม็ด" ที่ชุมชนราชธานีอโศก อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ
ส.๒๗-อา.๒๘ สมณะเลื่อนลิ่ว อรณชีโว สมณะดินทอง นครวโร และชาวชุมชน ติดตาม สนับสนุนกลุ่ม"สัจธรรมชีวิต" บ้านเกาะทองสม อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง กลุ่มบ้านหว้าหลังพัฒนา อ.นาทวี จ.สงขลา

กิจวัตรตลอดพรรษานี้
-ทุกวันพระขึ้นแรม ๑๕ ค่ำ สมณะทุกรูปลงอุโบสถทบทวนพระปาติโมกข์
-สมณะและชาวชุมชนทักษิณฯ ลงทำวัตรเช้า-เย็นทุกวัน เว้นวันพุธ
-สมณะร่วมประชุมอปริหานิยธรรม ทุกวันอังคาร
-อ่านกฎระเบียบ "ชาวอโศก" เดือนละ ๑ ครั้ง

งานกิจกรรมวิทยุชุมชน
ทักษิณอโศกได้ฤกษ์งามยามดี เปิดบริการประชาชนในชุมชนต่างๆ ทั่วตัวเมือง จ.ตรัง เปิดวิทยุชุมชน เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๘ กระจายเสียง ด้วยระบบ FM ๑๐๐ MHz. และพ่อท่านได้ตั้งชื่อว่า "จุดทดลองปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนศูนย์สร้างสรร (ใต้ร่มธรรม)"

ข้อคิดสะกิดใจส่งท้าย
เครื่องมือชั้นเยี่ยมที่เป็นเครื่องมือปราบยุคเข็ญนั้น ไม่ใช่อะไรอื่นเลย คือ ธรรมะ แต่คนทั้งหลายจะยังไม่เชื่อ จนกว่าจะได้พิสูจน์ประสิทธิภาพของธรรมะอย่างแท้จริง
- สมณะเลื่อนลิ่ว อรณชีโว -สังฆสถานหินผาฟ้าน้ำ
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๔๘
หลังจากได้พักเพื่อฟื้นฟูภายในกันมานาน ก็ได้เข้าสู่เทศกาลแห่งการอบรม หน่วยงานทางราชการหลายหน่วยงาน ได้เห็นความสำคัญ ในการสร้างคน ให้มีคุณธรรม และ สามารถพึ่งตนเองได้ด้วยความพอเพียง นี่แหละคือหนทางที่จะพามนุษยชาติไปสู่ความสันติสุขที่ถาวร ทางเราพร้อมใจเต็มที่ ที่จะมีส่วนสร้างสันติสุขให้เกิดบนผืนแผ่นดินนี้

เหตุการณ์ความเคลื่อนไหว
จ.๑ ชาวชุมชน และ นักเรียนสัมมาสิกขา เดินทางไปร่วมรณรงค์ต่อต้านไม่เห็นด้วย ในกรณีที่จะเอาสุราเข้าตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเป็น การเปิดโอกาส ให้มอมเมาคนไทย ด้วยกันมากยิ่งขึ้น ที่หน้ากระทรวงการคลัง กรุงเทพมหานคร
อ.๒-ส.๖ สมณะกลางดิน โสรัจโจ กับสมณะนาทอง สิงคีวัณโณ อบรมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในนาข้าว ต.ศรีชมพู อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย และ กลุ่มเครือข่ายศูนย์สาธิตวิสาหกิจชุมชน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ในโครงการพัฒนาคุณธรรม
ศ.๕-อ.๙ สมณะกลางดิน กับสมณะนาทอง ไปร่วมอบรมชาวบ้านกลุ่มต้นแบบ ๓ จังหวัด คือ กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และขอนแก่น จำนวน ๙๖ คน ในโครงการพัฒนาคุณธรรมพลังกสิกร ของแผ่นดินที่ศูนย์อบรมแก่นอโศก จ.ขอนแก่น
อา.๗-จ.๘ สมณะเลื่อนฟ้า สัจจเปโม กับคุรุแผนผา และโยมทั้งที ไปร่วมงานภราดรภาพซาบซึ้งใจ และร่วมประชุมเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษแห่งประเทศไทย และประชุม พรรคเพื่อฟ้าดิน ที่สังฆสถานทักษิณอโศก พ่อท่านไปร่วมเอื้อไออุ่น ด้วย
จ.๘ คณะกรรมการตรวจสอบแนวเขตพื้นที่ตั้งหมู่บ้าน นำโดยปลัดสนอง มาดูแนวเขต และ หาข้อตกลงแก้ไขเขตพื้นที่หินผาฟ้าน้ำ ซึ่งได้ยื่น ขอตั้งหมู่บ้าน มีข้อบกพร่อง ทางราชการเล็กน้อย ต้องแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป
อ.๙ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ๘ ว. จากสำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ ๘ กระทรวงศึกษาธิการ นำโดย อ.มาลีวัลย์ ครุฑกุล มาหาข้อมูล และกรอกแบบสอบถามจากโรงเรียนสัมมาสิกขาหินผาฟ้าน้ำ
จ.๘-ศ.๑๒ อบรมนักเรียนบ้านนาหนองทุ่ม ชั้นประถมปีที่ ๖ จำนวน ๑๐๐ คน ในโครงการเยาวชนคนสร้างชาติ ที่ศูนย์อบรมบุญนิยมสิกขา หินผาฟ้าน้ำ
พ.๑๐ ประชุมข่ายแหของหินผาฟ้าน้ำ เพื่อประสานงานในการอบรมให้ดียิ่งขึ้น ที่สังฆสถานหินผาฟ้าน้ำ
ศ.๑๒-อ.๑๖ สมณะกลางดิน กับสมณะ เลื่อนฟ้า อบรมนักเรียน ๙ โรงเรียน ใน ๒ จังหวัด คือ ขอนแก่น และกาฬสินธุ์ จำนวน ๑๒๖ คน ในโครงการ เยาวชนคนสร้างชาติ ที่ศูนย์อบรมแก่นอโศก จ.ขอนแก่น
อา.๑๔ ญาติโยมจากกรุงเทพฯ ร่วม ๓๐ คน ไปร่วมสร้างกุฏิดินให้แก่วัดป่าสุคโต ก่อนกลับ ได้แวะมาดูบ้านดิน ในรูปแบบต่างๆ ที่หินผาฟ้าน้ำ
พ.๑๗-อา.๒๑ สมณะกลางดิน กับสมณะ เลื่อนฟ้า ไปอบรมโรงเรียนมัธยมต้นบ้านหนองใหญ่ อ.เอราวัณ จ.เลย จำนวน ๘๖ คน ในโครงการ เยาวชนคนสร้างชาติ ที่ศูนย์บุญนิยมสิกขาเลไลย์อโศก
พ.๑๗-อา.๒๑ อบรมนักเรียนมัธยมต้น โรงเรียนไทยรัฐ ๘๑ จ.หนองบัวลำภู จำนวน ๑๒๔ คน ในโครงการเยาวชนคนสร้างชาติ ที่ศูนย์ บุญนิยมสิกขา หินผาฟ้าน้ำ
พฤ.๑๘ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดชัยภูมิ นำโดย นายทองคูณ จันทปัญญา และคณะ อีก ๕ คน ได้มาบรรยาย ให้ความรู้ ทางด้านการเมือง ให้แก่ชาวชุมชนหินผาฟ้าน้ำ
พฤ.๑๘-ศ.๑๙ คุรุแผนผา กับโยมทั้งที ได้ไปร่วมสัมมนาเครือแหของชาวอโศก ที่พุทธสถานปฐมอโศก
ส.๒๐ คุรุม่านพร ขวัญสำราญ ไปบรรยาย เรื่องปุ๋ยชีวภาพ ที่ศูนย์อำนวยการพรรคไทยรักไทย อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
จ.๒๒-ศ.๒๖ อบรมหลักสูตรสัจธรรมชีวิต ให้แก่หมู่บ้านต้นแบบเครือข่ายหินผาฯ มีบ้านโนนทอง อ.จัตุรัส บ้านหนองหว้า อ.หนองบัวแดง บ้านกุดหูลิง อ.บ้านเขว้า จำนวน ๕๔ คน ในโครงการพัฒนาพลังกสิกรของแผ่นดิน ที่ศูนย์บุญนิยมสิกขาหินผาฟ้าน้ำ
อ.๒๓-ศ.๒๖ สมณะกลางดิน กับ สมณะ นาทอง อบรมหลักสูตรสัจธรรมชีวิต ให้แก่ชาวบ้านหลายอำเภอ ในจังหวัดเลย จำนวน ๕๖ คน ในโครงการพัฒนาพลังกสิกรของแผ่นดิน ที่ศูนย์บุญนิยมสิกขาเลไลย์อโศก
ศ.๒๖ สมณะกลางดิน กับสมณะนาทอง ร่วมประชุมกลุ่มหนองบัวลำภูอโศก ที่ชุมชนบ้านดินภูแพงค่า จ.หนองบัวลำภู
อา.๒๘-จ.๒๙ สมณะกลางดิน, สมณะเลื่อนฟ้า และสมณะนาทอง กับชาวชุนชนหินผาฯ ไปร่วมงานมหกรรมกู้ดินฟ้า และร่วมประชุม ข่ายแห ของหินผาฟ้าน้ำ ที่ชุมชนดินหนองแดนเหนือ
อา.๒๑-จ.๒๙ คุรุแผนผา พานักเรียนสัมมาสิกขาอีก ๒ คน ไปเรียนรู้สูตรทำปุ๋ยชีวภาพเพิ่มเติม ที่พุทธสถานราชธานีอโศก
จ.๒๙ เจ้าหน้าที่หน่วยส่งเสริมสหกรณ์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๒ คน มาตรวจเยี่ยมสหกรณ์กู้ดินหินผาฟ้าน้ำ
พ.๓๑ สมณะ ๓ รูป ชาวชุมชน และนักเรียน สัมมาสิกขา ไปประเมินผล โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

สุดท้ายขอฝากว่า
ในภาวะแห่งความมากหลายแห่งกรรมการงานนี้ สิ่งที่ละเลยไม่ได้เลย คือการทำงานอ่านใจตน ต้องทำให้ได้เหมือนกับวัวแม่ลูกอ่อน ที่เล็มหญ้า ไปด้วย และคอยชำเลืองลูกไปด้วย จะทำให้งามพร้อม ทั้งประโยชน์ตน และประโยชน์ท่าน
- สมณะกลางดิน โสรัจโจ -ข้อบกพร่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเราก็คือ
การมองโลกในแง่ร้ายและไร้เหตุผล
The biggest shortcoming in one's
life is pressimism and unreason.

- สารอโศก อันนดับ ๒๘๖ สิงหาคม ๒๕๔๘ -