สรุปรายงานการประชุมองค์กรต่างๆของชาวอโศกสรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการมูลนิธิธรรมสันติ

E-mail: [email protected]
ครั้งที่ ๘/๒๕๔๘ (๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๘)
-กรรมการขาดประชุม ๔ คน
-รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๔๘
-แต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่แทนชุดเก่าที่ครบวาระ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๘-๒๕๕๐ ดังมีรายนามต่อไปนี้
๑. นางสาวจินดา จันทร ประธานกรรมการ
๒. นายประสิทธิ์ พินิจพงศ์ รองประธานกรรมการ
๓. ร.อ. จำนง ทองแผ่ กรรมการ
๔. นางประนอม ยูนิพันธุ์ กรรมการ
๕. นางสาวอัจฉรา แต่งประณีต กรรมการ
๖. นายสุชัย เลาหเกษมวงศ์ กรรมการ
๗. นางสาวบุสดี เผ่าพงษ์ กรรมการ
๘. นางสาวอิสรีย์ จารุชัยมนตรี กรรมการ
๙. นางมลฤดี รายะรุจิ กรรมการ
๑๐.นายวิชาญ จิระเวชบวรกิจ กรรมการ
๑๑.นางสาวสุพัตรา สอนจันทร์ กรรมการ
๑๒.นางวนิดา วงศ์พิวัฒน์ กรรมการและเหรัญญิก
๑๓.นางสาวฟ่องฟ้า ศรีวรพรกุล กรรมการและผู้ช่วย
เหรัญญิก
๑๔.นางสาวสุภาณี บูรพ์ภาค กรรมการและเลขานุการ
๑๕.นายสมภพ หลวงพล กรรมการและผู้ช่วย
เลขานุการ

-แต่งตั้งให้ ร.อ. จำนง ทองแผ่ กรรมการ เป็นผู้ลงนามในคำขอ (ม.น.๒) และดำเนินการยื่นเอกสารการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการกับสำนักงานเขตบึงกุ่ม
-กำหนดการประชุมครั้งต่อไป วันอาทิตย์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สันติอโศก
-อาคารสถาบันบุญนิยม มีการเปลี่ยนแปลงแบบบางส่วน จึงขอเลื่อนกำหนดการแล้วเสร็จ จากเดือนกันยายน ๒๕๔๘ เป็นตุลาคม ๒๕๔๘ การก่อสร้างอยู่ในความดูแลของ คุณสุรศักดิ์ กฤษณมิษ


สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการกองทัพธรรมมูลนิธิ

E-mail: [email protected]
ครั้งที่ ๘/๒๕๔๘ (๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๘)
-กรรมการขาดประชุม ๙ คน
-ชุมชนราชธานีอโศก ปรับปรุงอุทยานบุญนิยม และเช่าพื้นที่ในการทำกสิกรรมเพื่อให้ได้ผลผลิตมากพอใช้ในเทศกาลเจ
-สหพันธ์วิทยุชุมชนบุญนิยม เพิ่มคลื่นความถี่ FM ๑๐๕.๒๕ MHz.
-ได้รับหนังสือเชิญจากกรมส่งเสริมคุณภาพ สิ่งแวดล้อม เชิญเข้าร่วมเวทีประชาคม นวัตกรรมใหม่แห่งกลไกสร้างเครือข่ายสิ่งแวดล้อม ในวันที่ ๗ กันยายน ศกนี้ ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี นนทบุรี


สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการสมาคมผู้ปฏิบัติธรรม

E-mail: [email protected]
ครั้งที่ ๗/๒๕๔๘ (๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๘)
-กรรมการขาดประชุม ๔ คน
-ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย สาขา หน้าสันติอโศก (ชมร.สตอ.) และสาขาจตุจักร (ชมร.กทม.) และสาขาเชียงใหม่ (ชมร.ช.ม.) รายงานกิจกรรมที่ผ่านมา
-จัดส่งบัตรสมาชิกให้สมาชิกสมาคมทั่วประเทศ จำนวน ๑๗๐ คน
-ร้านอาหารแผง ๒๒ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๘ ครบรอบกำหนดการต่อสัญญาร้าน โดยนายกวี ปริกัมศีล เป็นผู้ลงนามในสัญญา
-ห้องสมุดสมาคมผู้ปฏิบัติธรรม ผู้ใช้บริการ จำนวน ๕๒๘ คน ยืมหนังสือ ๑๗๔ เล่ม สมาชิกใหม่ ๕ คน เปิดทำการ ๒๘ วัน ได้รับอภินันทนาการหนังสือจากหน่วยงานในชุมชนสันติอโศกและบุคคลต่างๆ
-กลุ่มวนเกษตรชลบุรี ผลิตปุ๋ยได้ ๑.๗ ตัน เพาะกล้าไม้เพื่อแจกในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๘ ปลูกผักก้านตง มังกรหยก ปรับปรุงพื้นห้องน้ำ
-ได้รับสารสัมพันธ์จากสมาคมประสานงานองค์กรเอกชนเพื่อการสาธารณสุข ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๖ เมษายน-มิถุนายน ๒๕๔๘ จำนวน ๑ เล่ม และนิตยสาร Sawasdee จำนวน ๑ เล่ม


สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการธรรมทัศน์สมาคม

E-mail: [email protected]
ครั้งที่ ๗/๒๕๔๘ (๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๘)
-กรรมการขาดประชุม ๗ คน
-หนังสือจำหน่ายดี ได้แก่ "นาฬิกาชีวิต" ของ อาจารย์สุทธิวัสส์ คำภา, รู้วิธีดีท็อกซ์, เวลาชีวิต โดย ล้อเกวียน เทปจำหน่ายดีชุด เสียงปลุก เสียงปลง เสียงธรรม
-เรื่องการใช้บาร์โค้ดอยู่ระหว่างทดลองใช้
- โครงการจัดทำเทปและวีซีดีแจกในงานปีใหม่ พ.ศ.๒๕๔๙ ใช้งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อการนี้ โดยมูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อนบริจาคให้จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท
-กำหนดการประชุมครั้งต่อไป วันอาทิตย์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สันติอโศก


สรุปรายงานการประชุม
ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย

สาขาหน้าสันติอโศก (ชมร.สตอ.)
๑ กันยายน ๒๕๔๘
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๑๑ คน
-นักเรียนที่เข้าฐานนี้ ยังไม่สามารถดูแลเรื่องการล้างจาน และทำความสะอาดหน้าร้าน เพราะแผนกจำหน่ายอาหารยังขาดแคลนแรงงาน ฐานงานนี้มีคะแนน
-การปิดร้านก่อนเวลาเป็นความไม่เหมาะสม ควรประกาศให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า โดยมีมติให้เริ่มเก็บร้านเวลา ๑๓.๔๕ น. และประกาศ ให้ลูกค้าทราบ
-น.ส.รุ้งดอกหญ้า ชาวหินฟ้า ดำรงตำแหน่งรองผู้รับใช้ แทนน.ส.ทองแก้ว นาวาบุญนิยม
ช่วงเทศกาลเจ ระหว่างวันที่ ๓-๑๓ ตุลาคม ศกนี้ กำหนดให้เปิดจำหน่ายอาหารในวันจันทร์ด้วย
รับโอวาทจากสมณะเมืองแก้ว ติสสวโร
การประกอบอาหารต้องมีคุณภาพพอสมควร และให้ปรุงแต่งรสชาติบ้าง ยุคนี้ต้องเสียสละกันอย่างแท้จริง ให้เห็น ความสำคัญ ของการประชุม หากมีมติอย่างไรก็ให้ดำเนินการตามนั้น หากผู้ใดไปร่วมประชุม ณ ที่ใด ได้รับข้อมูลใดๆมา ควรแจ้งให้หมู่กลุ่มรับรู้ด้วย เพื่อช่วยกันคิดช่วยกันทำ


สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัท พลังบุญ จำกัด

ครั้งที่ ๖/๒๕๔๘ (๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๘)
-กรรมการขาดประชุม ๑๐ คน
-การก่อสร้างสถาบันบุญนิยม ชำระเงินไปทั้งสิ้น ๑๗ ล้านบาท คาดว่าจะเสร็จทันกำหนด
-ติดประกาศกฎระเบียบของบริษัท ให้พนักงานใหม่ทราบ ณ บริเวณที่พัก
-จัดประกวดให้รางวัลความสะอาดชั้นวางสินค้า แต่ละแผนกจัด ๓ งวด ตั้งแต่ กรกฎาคม ถึง กันยายน ๒๕๔๘
-พนักงานสมัครใหม่ได้แก่ นายเอกชัย จงรักษ์ และนายธงชัย แซ่โป้ว
-มอบหมายให้ นางสาวศิรินทรา เผ่าพันธุ์ เป็นผู้ดูแลนักเรียนฐานงาน ฝึกจนทำงานเป็น สามารถรับผิดชอบงานได้
-กำหนดเช็คสต็อกสินค้าครึ่งปี วันที่ ๓ - ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘
-นางสาวลัดดา ปิยะวงศ์รุ่งเรือง ขอบคุณชาวพลังบุญ ที่ให้การเอื้อเฟื้อ ทั้งรถบริการไปส่ง และของเยี่ยมช่วงที่พักรักษาตัวผ่าตัดเนื้องอก
โอวาทจากสมณะซาบซึ้ง สิริเตโช เน้น ๗ อ. ให้พึ่งตน เป็นหมอให้ตนเอง ออกกำลังกายและรับประทานอาหารให้ครบหมู่ ให้ระวังอารมณ์ให้มาก เมื่อมีการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษา ให้มีอิทธิบาท การพัฒนาตน คือ การได้ช่วยพ่อท่านแล้ว
-แจ้งเพิ่มเติมจากการประชุมพาณิชย์บุญนิยม ต.อ.กลาง สำรวจข้อมูลจากร้านค้า และฝ่ายผลิตชุมชน โดยสบู่ถั่วเขียว ของชุมชนสีมาอโศก ฉลากมีที่ต้องแก้ไข และไม่ควรนำสาหร่ายทะเลมาจำหน่าย จนกว่าจะพบแหล่งจำหน่ายสาหร่ายทะเลที่ปลอดภัย ส่วนน้ำหมักชีวภาพชนิดดื่ม ผลการตรวจสอบบ้านอโรคยา ผ่านทุกประการ ชุมชนวังสวนฟ้า สินค้าผ่าน มีปัญหาสถานที่ผลิต


สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัทแด่ชีวิต จำกัด

๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๘
-กรรมการขาดประชุม ๗ คน
-รับรองบัญชีรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๔๘
-การซ่อมแซมอาคารทั้งที่พัก ที่ทำงาน ที่ซักล้าง สิ้นค่าใช้จ่าย ๑๔๐,๙๓๗ บาท
-การทัศนศึกษาที่จังหวัดระยอง เสียค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ๙,๓๖๒ บาท
-อนุมัติบริจาคเงินเข้าสาธารณโภคี เดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๔๘ เป็นต้นไป
-ต.อ.ตรวจพบน้ำหมักชีวภาพ ของบ้านรัตนะ ยังไม่สะอาดเท่าที่ควร จึงให้ปรับปรุง
-แต่งตั้งคณะทำงานในการพิจารณาสินค้าดี โดยกำหนดข้าวและถั่วเหลือง ที่นำมาจำหน่าย ต้องเป็นพืชไร้สารพิษเท่านั้น
-ร่วมกิจกรรมในงานอโศกรำลึก โดยจำหน่าย สินค้าในราคาลด ๓ % ระหว่างวันที่ ๙, ๑๑ และ ๑๒ มิถุนายน และร่วมจัดโรงบุญมังสวิรัติ เป็นต้น
-บริจาคเงินให้ส่วนกลาง อาทิ ชุมชนศีรษะอโศก (งานปลุกเสกฯ) ค่ายพุทธธรรม สมทบพิมพ์หนังสือ เป็นต้น
-พนักงานเข้าใหม่ ๒ คน คือ นางคำผอง ฝอยกลาง และนางเพียงพร ขันธนเดช
-จัดโครงการพัฒนาบุคลากร โดยส่งพนักงานไปเข้ารับการอบรม ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ เชียงใหม่ และ ศูนย์ฝึกอบรมผู้นำ กาญจนบุรี
รับโอวาทจากสมณะ ซาบซึ้ง สิริเตโช บริษัทจะยืนหยัดได้นานต่อไปหรือไม่ อยู่ที่พนักงานบริษัทจะสามารถร่วมมือ ช่วยกันก่อ ช่วยกันสร้าง ช่วยกันพัฒนาได้จริง และสร้างคนใหม่ เพื่อสืบทอด โดยมีตัวอย่างที่ดี ไม่ติดสุขสบาย หากกล้าเสียสละ และเปลี่ยนแปลงได้ ย่อมพัฒนาดีขึ้นได้สรุปรายงานการประชุม
เครือแหชุมชนชาวอโศก
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๘

# กลุ่มปราการอโศก (๗ สิงหาคม ๒๕๔๘)
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๑๓ คน
-รับรองบัญชีรายรับ-รายจ่ายกองบุญปราการ อโศก และรายงานการเงินกองบุญสงเคราะห์ปราการอโศก
-ได้ส่งเงินงวดที่ ๒๗ ในโครงการร่วมบุญปฐพีพุทธ ปัจจุบันรวมเงินที่ส่งแล้ว จำนวน ๔๐๕,๒๐๐ บาท
-คุณลำน้ำ สุขัคคานนท์ ยินดีทยอยนำส่งเสื้อไปให้คุณสีปาน ปัก เพื่อวันประชุมสมาชิกในกลุ่มจะได้สวมใส่ดูเป็นระเบียบดี ส่งที่เครือแหบริษัท ขอบคุณ นวมินทร์ ๔๘ ซึ่งจะมารับในวันอังคาร พฤหัสบดี และวันอาทิตย์
-กำหนดจัดงานครบรอบวันก่อตั้งกลุ่ม ๒๑ ปี ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๘ กิจกรรมทำบุญตักบาตรในช่วงเช้าที่สันติอโศก จัดโรงบุญแจกอาหารมังสวิรัติ (กวยจั๊บมังสวิรัติ) ณ ใต้ถุนโบสถ์ ประชุมกลุ่มและรายการเปิดใจเวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ชั้นล่าง อาคารฟ้าอภัย ๒
-กำหนดงานพระราชทานเพลิงศพนายหรั่ง พ่วงกลัด สมาชิกกลุ่ม วันอาทิตย์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๘ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ วัดแพรกษา อ.เมือง สมุทรปราการ
-สมาชิกตั้งตบะเสริมเจโต
รับโอวาทจาก สมณะดงเย็น สีติภูโต ให้เห็นแก่ธรรม มิใช่เห็นแก่งาน ต้องแบ่งเวลาให้ชัดเจน สมาชิกหากสามารถชื่นชมและให้กำลังใจกันได้นับว่าจะเสริมกลุ่มให้เข้มแข็งและน่าคบค้า การแก้ไขตนเองคือการช่วยเหลือสังคมที่ดีที่สุด

# กลุ่มดอยรายปลายฟ้า ๒๕๙ หมู่ที่ ๘ ต.ท่าสาย อ.เมือง เชียงราย ๕๗๐๐๐
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๘
-สมาชิกเข้าประชุม ๒๐ คน
-สมาชิกไปร่วมงานเพื่อฟ้าดิน ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ พฤษภาคม ศกนี้
-จัดงานสัจธรรมชีวิตระหว่างวันที่ ๒๖-๓๐ พฤษภาคม ศกนี้
-ร่วมงานอโศกรำลึกที่สันติอโศก โดยเดินทางในตอนเช้าวันที่ ๘ มิถุนายน ศกนี้ และแจกหอยทอดเจ สัปปะรดปลอดสารพิษ จำนวน ๑ ตัน
-มีมติให้อบรมเยาวชนอายุ ๑๗-๑๙ ปี ครั้งละประมาณ ๑๐๐ คน รุ่นแรกเดือนตุลาคม ศกนี้
-เสนอให้ญาติธรรมเขียนบทความนำเสนอความคิดในโอกาสครบ ๒๐ ปีชุมชนดอยรายปลายฟ้า
-มอบหมายให้นายต้นเสียงธรรม และนายไม้เพชร ดูแลรับผิดชอบเรื่องรถของชุมชน
-สมาชิกเปิดใจ
สรุปโอวาทจากสมณะเลื่อนฟ้า สัจจเปโม
ทุกอย่างได้มาด้วยความพากเพียรอดทน ข่มฝืน ภาพรวมของชุมชนดูเจริญขึ้น เหนื่อยนักก็พักก่อน แม้ไม่ง่ายแต่เราควรกระทำในสิ่งที่ยาก หากกระทำได้ย่อมเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน

# กลุ่มเพื่อนบุญอโศก
รายงานโรงบุญมังสวิรัติเทิดไท้มหาราชินี (๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๘)
สมาชิกกลุ่มร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี โดย ผอ.วิทูร เยี่ยมเวช เล็งเห็นความสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความกตัญญู และให้การสนับสนุน ในการจัดโรงบุญมังสวิรัติและกิจกรรมวันแม่ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๘ โดยท่านผู้อำนวยการเป็นแบบอย่างในความรักและความกตัญญูที่มีต่อมารดา งานนี้ประกอบด้วยคณาจารย์นำนักศึกษาประจำชั้นมาร่วมออกร้าน จำนวน ๒๑ ร้าน และผู้ใหญ่ใจดีอีก ๔ ร้าน รวม ๒๕ ร้าน มีเมนูอาหารถึง ๒๕ รายการ ทั้งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากญาติธรรมอาทิ พ่อจันทร์ พ่อภมร แม่พวงข้าว พี่แสนไท พี่ทางใหม่ พี่ปัญญา พี่น่านไพร เอ๋ คุณจเร คุณเติมบุญ การจัดแบบนี้เกิดผลดี อาหารไม่เหลือ ไม่ต้องแจกเป็นถุง เฉพาะคนแจกเกือบ ๕๐๐ คน นักศึกษาอาชีวะมาช่วยงานกันอย่างคึกคัก ทำให้ไม่เหนื่อย เพราะแต่ละร้านรับผิดชอบอาหารเพียง ๑ อย่าง ส่วนภาชนะบรรจุอาหารใช้ใบตองล้วนๆ ลดภาระในการล้างจานและไม่เพิ่มมลภาวะ ขอขอบคุณทุกท่านที่มีโอกาสร่วมงานบุญในครั้งนี้
- ฟ้างามตา / รายงาน -

# กลุ่มธรรมชาติอโศก ๓๑/๑ หมู่ที่ ๒ ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ ชุมพร ๘๖๑๘๐
๑ กันยายน ๒๕๔๘
-สมาชิกเข้าประชุม ๑๕ คน
-เสนอให้จดบันทึกการประชุมทุกครั้ง โดยมอบหมายให้ น.ส.รินอุรา พุ่มมณี เป็นผู้จดบันทึกรายงาน
-นายมงคล จันทร์ทรง เลขานุการกลุ่ม รายงานการไปร่วมงานวันแม่ที่ชุมชนปฐมอโศก และการเป็นวิทยากรบรรยายในงานอบรมสมาชิก ธ.ก.ส. อ.ละแม ชุมพร ซึ่ง ธ.ก.ส. มีเป้าหมายให้ เกษตรกรสามารถลดหนี้ได้ ทำเกษตรอินทรีย์ได้ มีการอนุรักษ์ป่า ลุ่มน้ำลำธาร และพืชผลที่ปลูกในสวนผลไม้ส่วนกลาง
-การก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์และกุฏิสมณะเพื่อให้มีสภาพเป็นวัดนั้น ดรรชนีชี้ค่าคือการมีกิจกรรมทำวัตร มีกิจกรรมกลุ่ม และรายงานกลุ่ม ตลอดจนมีสมณะพี่เลี้ยง เป็นต้น
-รายงานการจำหน่ายปุ๋ยอัดเม็ด โดยกำหนดให้ซื้อคนละไม่เกิน ๔๐ กระสอบในราคาสมาชิก (กระสอบละ ๒๒๐ บาท) หากซื้อจำนวนมากกว่านี้คิดราคากระสอบละ ๒๕๐ บาท
-อนุมัติให้ขุดบ่อน้ำดื่มเพิ่มอีก ๑ บ่อ และการตรวจหาตาน้ำ ด้วยการใช้เส้นลวดเหล็กตั้งฉากสองด้าน ซึ่งมีแกนกลางสอดไว้ในลำไม้ไผ่ยาวประมาณ ๕๐ ซม. ถ้าเจอตาน้ำ ลวดฉากทั้งสองเส้นจะดูดเข้าหากัน โดยขุดเจาะในเขตชุมชน
-เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษจัดการอบรมที่ชุมชนหินผาฟ้าน้ำ อ.แก้งคร้อ ชัยภูมิ อนุมัติค่าเดินทางให้สมาชิก ๓ คนไปร่วมงาน
-นายสมพงษ์ ด้วงทวี ประธานกลุ่ม ขอให้สมาชิกจับเข่าคุยกัน อย่าทิ่มแทงกันด้วยวาจา ชี้บอกกันได้ด้วยความเคารพซึ่งกันและกัน รักกัน มีเมตตาต่อกัน และเน้น ไฟในอย่านำออก ไฟนอกอย่านำเข้า แม้อยู่ในฐานะประธาน สมาชิกสามารถชี้แนะได้
-สมาชิกเปิดใจ

# ชุมชนศาลีอโศก
-ชุมชนศาลีอโศก ได้นำพืชมาทดแทนสารชำระล้าง อาทิ น้ำยาขัดห้องน้ำ จากสารสกัดชีวภาพประคำดีควาย เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
-ขอความร่วมมือ ให้หน่วยงานพาณิชย์บุญนิยมชาวอโศก ส่งเสริมสนับสนุน งาตัด และปลาร้าเจ ที่ชุมชนศาลีอโศกผลิตด้วย
-การบรรจุเต้าเจี้ยว ขณะนี้ไม่มีปัญหาแล้ว

หมายเหตุ
เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๘ ได้ประชุม คณะทำงานพาณิชย์บุญนิยม รายละเอียดปรากฏในสรุปรายงานของพุทธสถาน และองค์กร,บริษัทในสารอโศกฉบับนี้แล้ว โดยมีส่วนเพิ่มเติม ดังนี้
-เสนอให้หน่วยงานพาณิชย์บุญนิยม นำระบบบาร์โค้ดมาทดลองใช้
-บจ.ดินน้ำฟ้า จะซื้อห้องพักอาคารตะวันงาย ๒
-ที่ทำการ บริษัทภูมิบุญ จำกัด อยู่ชั้นลอยของอาคาร ขณะนี้รอการดำเนินการโครงการโฟร์โมสต์ ซึ่งขึ้นกับความพร้อมของชุมชนปฐมอโศก
-การประชุมพาณิชย์บุญนิยม เห็นชอบให้หน่วยงานอุตสาหกิจ กสิกิจ เข้าร่วมประชุมด้วย
-ไม่อนุมัติให้ชุมชนสันติอโศก ผลิตสินค้าประเทืองผิว เพราะเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย ยังมีสินค้าจำเป็นสมควรผลิตมากกว่า


พระพุทธองค์ตรัส
การที่ท่านมีความเห็นไปทางหนึ่ง
มีความพอใจไปทางหนึ่ง มีความชอบใจไปทางหนึ่ง
ไม่มีความพยายาม ไม่มีลัทธิอาจารย์
ยากที่จะรู้ธรรมที่เราตถาคตแนะนำแก่สาวกได้

ยากที่จะรู้ธรรมสำหรับรู้แจ้งชัดเบื้องต้นของพรหมจรรย์
อันเป็นที่อาศัยอยู่แห่งสาวก
ที่เราแนะนำแล้วเข้าถึงความยินดี
*****
การงาน อย่างใดอย่างหนึ่งที่ย่อหย่อน ย่อมไม่มีผลมาก
ข้อประพฤติปฏิบัติ ที่เศร้าหมอง ย่อมไม่มีผลมาก
พรหมจรรย์ ที่ระลึกด้วยความรังเกียจ ย่อมไม่มีผลมาก
ถ้าจะทำ พึงทำกิจนั้นจริงๆ พึงบากบั่นให้มั่น

(พระไตรปิฎก ภาษาไทย ฉบับหลวง
เล่มที่ ๑๑ "อุทุมพริกสูตร" ข้อที่ ๒๒,
เล่มที่ ๒๕ "คาถาธรรมบท นิรยวรรคที่ ๒๒" ข้อที่ ๓๒)


สถิติเผยแพร่สัจธรรม
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๔๘

ธรรมปฏิกรรม
จดหมาย ๕๕๘ ฉบับ
สิ่งตีพิมพ์ ๑๕ ฉบับ
ตีคืน ๑๐ ชิ้น
แสตมป์บุญ ๘๐๐ บาท

ธรรมพิมพ์
สารอโศก(๓๐ ปีนานาสังวาสฯ) ๙,๐๐๐ เล่ม
ดอกหญ้า(เพิ่มบารมี) ๑๒,๕๐๐ เล่ม

ธรรมปฏิสัมพันธ์
จดหมายออก ๑๕ ฉบับ

หมายเหตุ
ปลายเดือนสิงหาคม ไม่มีเท็ปใหม่เผยแพร่

- สารอโศก อันนดับ ๒๘๖ สิงหาคม ๒๕๔๘ -