สรุปรายงานการประชุมองค์กรต่างๆของชาวอโศก

สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการมูลนิธิธรรมสันติ

E-mail: [email protected]
ครั้งที่ ๙/๒๕๔๘ (๒๕ กันยายน ๒๕๔๘)
-กรรมการขาดประชุม ๒ คน
-รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๔๘
-รับรับบัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๘
-โรงเรียนสัมมาสิกขาปฐมอโศก(สส.ฐ.) และโรงเรียนสัมมาอาชีวสิกขาปฐมอโศก(สอฐ.) กำหนดปิดภาคเรียนวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๘ และเปิดภาคเรียนในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๘
-ธรรมสันติทันตกรรม สถิติการใช้บริการประจำเดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๔๘ มีผู้ใช้บริการ จำนวน ๑๓๓ ราย
-ศาลากิจถั่ว อยู่ระหว่างดำเนินการการผลิตน้ำนมธัญพืชให้บริษัทโฟร์โมสต์(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) ๘๙/๒ ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย พระประแดง สมุทรปราการ
-หน่วยงานบุญญาภิบาล สถิติการใช้บริการประจำเดือนมิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๔๘ มีผู้ใช้บริการจำนวน ๒๘๗ ราย
-อาคารตะวันงาย ๑ จะทาสีอาคารและจัดทำ ๕ ส. ทำพื้นที่เพื่อปลูกผักสวนครัว
-อาคารตะวันงาย ๒ กิจการดำเนินไปตามปรกติ
-การก่อสร้างสถาบันบุญนิยม กำหนดเสร็จในเดือนธันวาคม ๒๕๔๘
-น.ส.สุภาณี บูรพ์ภาค และ ร.อ.จำนง ทองแผ่ เข้าร่วมเวทีประชาคม : นวัตกรรมใหม่แห่งกลไกสร้างเครือข่ายสิ่งแวดล้อม ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๘ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม อาคาร อิมแพคคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี นนทบุรี
-ได้รับหนังสือและเอกสารสิ่งพิมพ์จากภาครัฐและเอกชน อาทิ มูลนิธิศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์, สถาบันอนาคตศึกษา เพื่อการพัฒนา (ไอเอฟดี) ส่งวารสารมองไกล, จดหมายข่าวกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ฟ้าสวยน้ำใส, ศูนย์ โลกสัมพันธ์ไทยสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญร่วมสัมมนา เรื่อง คนไทยกับรางวัล แมกไซไซ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๘ ณ ห้องประชุมจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ชั้น ๔ อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี

กำหนด การประชุม ครั้งต่อไปวันอาทิตย์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สันติอโศก


สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการกองทัพธรรมมูลนิธิ

E-mail: [email protected]
ครั้งที่ ๙/๒๕๔๘ (๒๕ กันยายน ๒๕๔๘)
-กรรมการขาดประชุม ๗ คน
-ชุมชนราชธานีอโศก ชาวชุมชนและเกษตรกรที่เคยเข้ารับการอบรมมาเตรียมงานเทศกาลเจ จะใช้ผักไร้สารพิษ ในการประกอบ อาหาร จำหน่ายแบบบุฟเฟ่ต์ในราคาจานละ ๑๕ บาท ได้ขยายพื้นที่เพื่อรองรับลูกค้า
-สหพันธ์วิทยุชุมชนบุญนิยม กิจการดำเนินไปตามปกติ
-ได้รับหนังสือเชิญจากประธานคณะกรรมการเครือข่ายสิ่งแวดล้อม '๔๘ เชิญร่วมงานสัมมนาสิ่งแวดล้อม'๔๘ จัดที่กรม ประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ ๒-๓ ธันวาคม ๒๕๔๘
- กำหนดการประชุมครั้งต่อไปวันอาทิตย์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สันติอโศก


สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการธรรมทัศน์สมาคม

E-mail: [email protected]
ครั้งที่ ๘/๒๕๔๘ (๒๕ กันยายน ๒๕๔๘)
-กรรมการขาดประชุม ๔ คน
-ปัจจุบันมีสมาชิก ๓,๓๑๒ คน
-หนังสือจำหน่ายดี ได้แก่ นาฬิกาชีวิต ของ อาจารย์สุทธิวัสส์ คำภา, รู้วิธีดีท็อกซ์ และเวลาชีวิต โดย ล้อเกวียน เท็ปจำหน่ายดี ได้แก่ ชุดธรรมคีตะ เสียงปลุก เสียงปลง เสียงธรรม และถอดรหัสสุขภาพของคุณหมอใจเพชร
-ได้จัดซื้อคอมพิวเตอร์ชุดใหม่เพื่อรองรับระบบรหัสแท่ง (บาร์โค้ด) ในราคา ๓๒,๒๐๐ บาท
-อนุมัติเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในโครงการจัดทำเท็ปและวีซีดีแจกในงานปีใหม่ ๒๕๔๙
-อนุญาตให้ผู้อำนวยการศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ สวนแก้ว ราชบุรี นำเพลงบูชาบุพการีให้เยาวชนในศูนย์ฯ ขับร้องและบันทึกใหม่
-จะนำสื่อธรรมะไปออกร้านในงานของโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืช ที่คลองไผ่ นครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๔ ตุลาคม ศกนี้


สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัทแด่ชีวิต จำกัด

ครั้งที่ ๔/๒๕๔๘ (๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๘)
-กรรมการขาดประชุม ๖ คน
-พนักงาน ๒ รุ่น เข้ารับการอบรมหลักสูตรมหัศจรรย์ ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ อ.แม่แตง เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๘ และการอบรมคุณภาพชีวิตที่สถาบันฝึกอบรมผู้นำ ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๘
-รับรองบัญชีรายรับ-รายจ่ายประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๔๘
-อนุมัติเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์เราคิดอะไร
-จ่ายค่าจองที่ดินโครงการชุมชนบุญนิยมสวนบุญผักพืช อ.หนองเสือ ปทุมธานี งวดที่สอง จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท
-พนักงานเข้าใหม่ ๑ คนคือ นางจับใจ เพิ่มธัญกิจ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๘
-พนักงานลาออก ๑ คน คือ น.ส.เกศินี ชุมใหญ่ เพื่อประกอบอาชีพอื่น ตั้งแต่ ๑ กันยายน ๒๕๔๘
-นักเรียนโรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก มาเรียนในฐานงานของบริษัท รวม ๕ คน
- ช่วงเข้าพรรษาพนักงานตั้งตบะหรรษาจำนวน ๒๔ คน นักเรียน ๕ คน โดยมีสมณะซาบซึ้ง สิริเตโช ช่วยดูแลและตรวจตบะ
-อนุมัติซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ๒ ชุด เครื่องสำรองไฟ ๔ ชุด และอุปกรณ์ในการเข้าสู่ระบบบาร์โค้ด
รับโอวาท จากสมณะ ซาบซึ้ง สิริเตโช : บริษัทที่สมบูรณ์พนักงานต้องมีทั้งเจโตและปัญญา จึงจะเป็น อุภโตภาควิมุติ ผู้ที่มีความรู้ทั่วถึงจึงจะสมบูรณ์ หากตั้งตบะด้วยความเข้าใจ นำไปปฏิบัติ จนเกิดระบบระเบียบ ย่อมเกิด ความเจริญทั้งด้านงานและจิตวิญญาณ หากกระทำได้ย่อมจะเป็นบริษัทตัวอย่าง


สรุปรายงานการประชุม
เครือแหชาวอโศก

ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๘
* กลุ่มเพื่อนบุญอโศก (๑๗ กรกฎาคม)
-สมณะเสียงศีล ชาตวโร กล่าวว่าเพื่อนช่วยเพื่อน และเพื่อนบุญเป็นพี่น้องกัน ต้องช่วยเหลือกัน หากมีปัญหา ให้บอกกันเพื่อการแก้ไข
-สมาชิกรายงานด้านการศึกษา ที่อาสามาสอนนักเรียนโรงเรียนสัมมาสิกขาปฐมอโศก ทั้งๆที่มีงานราชการ และติดประชุม ที่โรงเรียน จึงไม่สามารถมาสอนได้ทุกวันเสาร์
-รายงานการเงิน เดือนมิถุนายน ๒๕๔๘
-การจัดงานโรงบุญมังสวิรัติวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหา มหาราชินี ที่วิทยาลัย
-หลังจากสมาชิกได้รับการฝึกอบรมที่ชุมชนปฐมอโศก ทำให้กลุ่มดูแข็งแรงขึ้น สามารถเป็น ชุมชนต้นแบบได้
- วิทยุชุมชน อาจารย์ศิวกานท์ ปทุมสูตร เป็นที่ปรึกษา
-สมาชิกตั้งสัจจาธิษฐาน
-อ่านจดหมายของคุณสุรัตนา น้อยศรี ให้ที่ประชุมทราบ
-รับโอวาทจากสมณะนาไท อิสรชโนสถิติเผยแพร่สัจธรรม
ประจำเดือนกันยายน ๒๕๔๘

ห้องเผยแพร่เท็ป
ทำวัตร
ปฏิบัติวิชาและจรณะกับการงาน สมณะโพธิรักษ์ ๑ ม้วน
ตามรอยบาทพระศาสดา " " ๑ ม้วน
ศึกษาศาสนาสำคัญที่ กรรม " " ๒ ม้วน
พลังแห่งอิทธิบาทนำสู่ความสำเร็จ สมณะโพธิรักษ์ ๒ ม้วน

ก่อนฉัน
เอกภาพในความหลากหลาย สมณะโพธิรักษ์ ๒ ม้วน
อภัยทาน " " ๑ ม้วน
ความยิ่งใหญ่ของการให้ทาน " " ๑ ม้วน
วิชาประเสริฐสูงสุดของมนุษย์ " " ๑ ม้วน
เจาะลึกๆอรูปมยอัตตา สมณะโพธิรักษ์ ๑ ม้วน

ปาฐกถา
ปฏิบัติธรรมอย่างไรจึงบรรลุธรรมได้ สมณะโพธิรักษ์ ๒ ม้วน
สร้างแผ่นดินพุทธ กอบกู้สังคม " " ๑ ม้วน

ธรรมปฏิกรรม
จดหมาย ๖๐๐ ฉบับ
สิ่งตีพิมพ์ ๒๕ ฉบับ
ตีคืน ๑๐ ชิ้น
แสตมป์บุญ ๙๘๕ บาท

ธรรมพิมพ์
สารอโศก(ผู้หาได้ยากในโลก) ๙,๐๐๐ เล่ม
ดอกบัวน้อย(ประกาศพระคุณไม่พอ) ๙,๐๐๐ เล่ม

ธรรมปฏิสัมพันธ์
จดหมายออก ๑๐ ฉบับ

-สารอโศก อันดับ ๒๔๗ กันยายน ๒๕๔๘ -