สันติอโศก
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๔๘
เดือนตุลาคมเป็นเดือนที่มักจะมีเหตุการณ์ วุ่นวายในกระแสสังคมเมืองไทย แต่เหตุที่มีต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคือ เหตุการณ์จาก ๓ จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ทั้งทหาร พระ วัดและประชาชนถูกฆ่าและถูกทำลาย ต่างประเทศ แผ่นดินไหว คนตาย ประมาณ ๔ หมี่นคน และคนบาดเจ็บ ไร้ที่อยู่อาศัยนับล้านคน

สำหรับที่สันติอโศก ระบบการศึกษากำลังเปลี่ยนแปลง ปรับความเข้าใจและปรับให้พอดี ในการศึกษาบุญนิยมที่แท้จริง ปัญหาจะแก้ได้ดีก็ตรงที่ว่า คณะคุรุ ชาวชุมชน สมณะและสิกขมาตุไปด้วยกันได้เข้าใจกันดี มีความขัดแย้งอย่างพอเหมาะ

เหตุการณ์ทั่วไป
ส.๑ ศูนย์อบรมบุญนิยมสิกขาสันติอโศก วังสวนฟ้าและบูรพาอโศก ประชุมร่วมกัน ที่วังสวนฟ้า สระแก้ว
จ.๓ สมณะร่วมฟังพระปาติโมกข์ที่โบสถ์
พ.๕ ประชุมฐานงานวิทยาศาสตร์
- ประชุมฝ่ายชาย
พฤ.๖ ประชุมกรรมการชุมชน
ส.๘ ชาวชุมชนสันติอโศกและคณะพุทธสถานอื่นๆหน่วยธ.ก.ส.และหน่วยงานอื่นๆไปดูสถานที่จัดงานฉลอง ๕๐ ปีสมเด็จพระเทพฯ ที่ศูนย์อบรมพันธุ์พืชในสมเด็จพระเทพฯ เขื่อนลำตะคอง นครราชสีมา
ศ.๑๓ ชาว ชมร. ไปร่วมงานสวดอภิธรรมศพโยมแม่ของสมณะคือใคร อโสโก
ส.๑๔ ชาวสันติอโศกไปงานฌาปนกิจศพโยมแม่ของสมณะคือใคร อโสโก ที่ นนทบุรี
อ.๑๘ สมณะและพระในสันติอโศกปวารณาออกพรรษาตอนเช้ามืด
-จัดรายการธรรมะพิเศษโดยสัมภาษณ์สมณะบวช ปี พ.ศ.๒๕๒๘ ทั้งหมด ๔ รูป
-ประชุมอปริหานิยธรรมตอนบ่าย
-เวียนธรรมในตอนค่ำ
-ชาวชุมชนและนักเรียนสัมมาสิกขา ไปร่วมงานฉลอง ๕๐ ปี สมเด็จพระเทพฯ พร้อมร่วมรับเสด็จ ที่โรงเรียนคลองไผ่ เขื่อน ลำตะคอง นครราชสีมา
พฤ.๒๘ ประชุมกรรมการชุมชน
ส.๓๐ ประชุมชุมชน
อา.๓๑ ประชุม ๗ องค์กร

อบรม
ศ.๑๓-อา.๑๕ อบรมผู้ปฏิบัติศีล ๘

การศึกษาบุญนิยม
ส.๑ ประชุมคุรุสัมมาสิกขาเรื่องการเปิดภาคเรียน ข้อคิด จะเสนออะไรควรปรึกษาหารือกันเบื้องต้นก่อน
อ.๒ ประชุมผู้ปกครองพุทธธรรมวันอาทิตย์
-ประชุมคุรุฐานงานและคุรุวิชญ์การจัดนักเรียนลงฐานงานและการบูรณาการ
-พบปะสังสัรรค์สานสัมพันธ์น้องพี่ศิษย์เก่าสัมมาสิกขาทุกสาขา มาจำนวน ๘๐ คน
จ.๓ ประชุมนักเรียนชั้นม.ปลาย
อา.๙ ประชุมคณะคุรุสัมมาสิกขาประมาณ ๔๐ คนร่วมกันพิจารณาการบูรณาการการศึกษาที่ต้องพัฒนา
อา.๙-ศ.๑๓ สมณะฟ้าไท สมชาติโก เดินทางไปร่วมงานการบูรณาการ การศึกษา ที่ศาลีอโศก
ศ.๑๔ คุรุสัมมาสิกขาฝ่ายวิชาการร่วมประชุมและคุรุทั้งหมดร่วมประชุมพิจารณาตารางเรียนใหม่ เพื่อนักเรียนสามารถเข้าใจได้ ตกลงกันว่า ให้นักเรียนเข้าเรียนเวลา ๑๕.๐๐- ๑๗.๐๐ น. และทำวัตรเช้า เวลา ๕.๐๐- ๕.๓๐ น. ทุกวันหยุดวันจันทร์ คุรุวิชญ์ ที่แต่งตั้งเป็น คณะกรรมการ มี ๘ ท่าน เพื่อช่วยดูแลหลักสูตรในฐานงานและการบูรณาการวิชาการในฐานงาน ฝ่ายวิชาการ ประชุม ตั้งแต่ ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. และ คณะคุรุ ประชุมตั้งแต่ ๑๕.๐๐-๒๑.๐๐ น. ความสำเร็จเกิดจากชาวชุมชน ให้ความร่วมมือ ในการศึกษา และดูแลเอาใจใส่
ส.๒๒-จ.๒๔ สัมมนาผู้ปกครองและครูพุทธธรรมวันอาทิตย์ ที่สวนบุญผักพืช อ.ธัญบุรี ปทุมธานี
ส.๒๒ พ่อท่านเอื้อไออุ่นกับเด็กและคุรุสัมมาสิกขาตั้งแต่ ๑๘.๐๐-๒๑.๐๐ น. ตอบปัญหาการบูรณาการการศึกษา
อา.๒๓ ประชุมคุรุสัมมาสิกขา และนิสิตสัมมาสิกขาลัยเรียนวิถีพุทธ
จ.๒๔ ประชุมคุรุสัมมาสิกขาลัยวังชีวิต
-สมณะฟ้าไทเดินทางไปร่วมสัมมนาคุรุสัมมาสิกขาปฐมอโศก
อา.๓๐ ประชุมคุรุสัมมาสิกขา

กิจนิมนต์
ศ.๗ สมณะฟ้าไท สมชาติโก และสมณะเมฆฟ้า นภมังคโล ไปวังสวนฟ้า สระแก้ว เพื่อรับนักศึกษาปริญญาโท
ส.๘ กิจนิมนต์บ้านโยมสำเนียง ที่ดอนเมือง นำโดยสมณะชัดแจ้ง วิจักขโณ
- งานศพเพื่อนของสมณะชัดแจ้ง
ส.๑๕-จ.๑๗ สมณะฟ้าไท และคณะไปสัมมนากลุ่มวังจันท์พฤกษา ที่บ้านวังปลา อ.เขาแก้ว จ.จันทบุรี มีชาววังจันท์มาร่วม ประมาณ ๒๕ คน ผล ชาววังจันท์จะสามัคคีกันให้ดี ปัญหาที่เกิดมองเห็นภาพแล้วพูด ส่วนเวลาพูดขาดศิลปะ ในการสื่อ ความหมาย เอาจริงเอาจัง จนกลาย เอาเป็นเอาตาย

ผู้มาเยือน
จ.๑๗ - พ.๑๘ นักศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จำนวน ๒๙ คนมาศึกษาชุมชน

ในงานมหาปวารณาครั้งที่ ๒๔ พ่อท่านให้ชาวอโศกเพิ่มการมีปฏิสันถารให้มากโดยเฉพาะชาวสันติอโศก และการมีสัมมาคารวะ ต่อกัน สมณะสามารถคารวะได้กันเสมอในสถานที่ที่เหมาะสม และสุดท้ายโศลกธรรมประจำปีนี้ซึ่งต้องใช้ไปตลอดจนกว่าจะเป็น พระอรหันต์ คือ
"เอาแต่ใจตัว คือชั่วโดยอัตโนมัติ จะดีได้ต้องหัดให้ หัดเห็นใจคนอื่นเสมอ"

ด้วยความนอบน้อม คารวะแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์เจ้า และพระอาริยเจ้าทั้งหลายทั้งมวล

- สมณะฟ้าไท สมชาติโก -ปฐมอโศก
ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๔๘
เดือนตุลาคมนี้เป็นเดือนสำคัญของชาวชุมชนปฐมอโศก เพื่อเตรียมงานใหญ่ประจำปี คือ งานมหาปวารณา ครั้งที่ ๒๔ คณะ กรรมการ สมณะ-สิกขมาตุ มีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานหลายด้าน ชาวชุมชนปฐมอโศก ล้วนพร้อม ให้ความร่วมมือ เป็นอย่างดี ยิ่งไปกว่านั้น ได้รับความร่วมมือ จากผู้ปกครอง ของนักเรียน ที่มารับลูกกลับบ้าน ในวันปิดภาค เรียนวันที่ ๑๑ ต.ค. และกลับมาช่วย ๒๗ - ๒๘ ต.ค. นำบุตรหลาน มาส่ง ช่วงเปิดเทอมด้วย และนักเรียน สส.ฐ. ทั้งหมด ของโรงเรียน เข้าค่าย "๗๒ ปี ปิตุบูชา พัฒนาชุมชนบุญนิยม ปฐมอโศก" รวมทั้งคุรุ และ ชาวชุมชน พุทธสถานต่างๆ ได้พา นักเรียน สัมมาสิกขา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ทั่วทุกสาขาประมาณ ๖๐ คน มาร่วมเตรียมงาน ครั้งนี้ ให้ลุล่วงไปด้วยดี สาธุ

เหตุการณ์
จ.๓ - อ.๑๑ เป็นเทศกาลกินเจ คุณมนทิรา ปิยวัชรพงษ์ เปิดโรงบุญแจกอาหารเจที่หน้าบ้าน ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ. สมุทรสาคร เป็นเวลา ๙ วัน งานนี้ คุณมนทิรา ได้ขอความร่วมมือ จากชาวชุมชน และนักเรียน สส.ฐ. ไปช่วยงานครั้งนี้ด้วย มีประชาชน มารับบริการ อย่างล้นหลาม ส่วนร้านมังสวิรัตินครปฐม ยังคงให้บริการเป็นปกติ

งานใหญ่อีกงานหนึ่ง คือ กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ จัดเรื่องทรัพยากรไทย : สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว ด้านเศรษฐกิจพอเพียง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๔ ในงานนี้คณะกรรมการผู้จัดงานได้กราบทูลเชิญ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมา เป็นองค์ประธาน

พ่อท่านและคณะกรรมการเห็นควรว่า หมู่เราควรให้ความร่วมมือ จึงมีการประชุมอยู่หลายครั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมในการ ทำงาน โดยให้ พุทธสถานปฐมอโศก เป็นหลัก ประชุมวิชาการ วาระแห่งชาติ เกษตรอินทรีย์ เศรษฐกิจพอเพียง พุทธสถานอื่นๆ และเครือแห มาร่วมงานได้ตามสะดวก

อ.๑๘ สมณะ - สิกขมาตุ - ชาวชุมชน -นักเรียนสส.ฐ. ร่วมเดินทางไปประมาณ ๕๐ คน และนำผลผลิตของชุมชนไปเผยแพร่ใน ราคาถูก มีผู้มารับบริการตามสมควร
ศ.๒๑ พ่อท่านร่วมอภิปราย เรื่อง "ยิ่งทำยิ่งได้-ยิ่งให้ยิ่งมี" งานนี้ถือว่าพวกเราได้ไปบำเพ็ญบารมีเข็ญกงล้อธรรมจักร หมู่เรา เดินทางกลับ ชุมชนปฐมอโศก ในวันที่ ๒๒ ต.ค. โดยสวัสดิภาพ
จ.๒๔ บ่าย พ่อท่านเป็นประธานประชุมชุมชน พูดถึงบรรยากาศของสังคมวันนี้ ให้การยอมรับหมู่เพิ่มขึ้น งานของพวกเรา จะหนัก และ มากขึ้น และจะมีแรงต้าน แรงต้านจะช่วยให้หมู่เราแข็งแรงมีสมรรถนะ มีสมรรถภาพมากขึ้น เช่นกัน จึงขอให้ พวกเรา อุตสาหะ พากเพียรช่วยกันต่อไป เพราะการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ได้ทำงานที่ พระพุทธเจ้าพาทำ นับว่าดีและ ประเสริฐที่สุด

กิจนิมนต์
ส.๑ ส.เสียงศีล ชาตวโร ร่วมกับส.ณรงค์ จันทเสฏโฐ รับจัดรายการวิทยุ ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร และ เจ้าหน้าที่ ของกระทรวงเกษตร ชื่อรายการ "เศรษฐกิจพอเพียง" เป็นประจำทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐-๑๙.๐๐ น. คลื่น AM 1386 KHz
อา.๒ ส.ชาตวโร ร่วมประชุมเตรียมงานรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ ลำตะคอง ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ร่วมกับเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานฯ และสำนักพระราชวัง กรมพัฒนาที่ดิน มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ฯลฯ
ศ.๑๔ สม.มาบรรจบ เถระวงศ์ ไปบรรยาย ธรรมให้แก่ นศ.ม.ราชภัฏนครปฐม และนศ. ม.เกษตรศาสตร์ รวม ๑๘๐ คน ที่สถาบัน ฝึกอบรมผู้นำฯ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ส.๑๕ ทีมงานสาธารณสุข นำโดย นพ. แสนดิน และคณะ ไปประชุมโฮมีโอพาธี "แพทย์ ทางเลือก" ที่พุทธสถานศีรษะอโศก เป็นเวลา ๕ วัน
อ.๑๘ หมู่สมณะประชุมกล่าวคำออกพรรษา
-เย็นจัดรายการเวียนธรรม
พฤ.๒๗-ศ.๒๘ ส.ชาตวโร - ส.เตชพหุชโน เดินทางไปติดตามผลเยี่ยมเยียนพี่น้องเกษตร ที่ จ.อุทัยธานี
ทุกวันเสาร์ ที่ ๑, ๘, ๑๕, ๒๒ และ ๒๙ ต.ค. ส.เก้าก้าว สรณีโย และเพื่อนสมณะ รับกิจนิมนต์ที่พุทธเมตตาธรรม เครือแห มูลนิธิ เพื่อนช่วยเพื่อน อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร มีผู้มาทำบุญเป็นประจำพอสมควร
พ.๒๖-อา.๓๐ อบรมนักเรียนชั้น ม.๔-ม.๖ จาก ร.ร.ศรีประจันต์ เมธีประมุข อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี จำนวน ๘๐ คน ในโครงการ เยาวชนคนสร้างชาติ นำอบรมโดย อ.แก้วตะวัน พวงบุปผา สรุปนับว่าได้ผลดี

อาคันตุกะที่มาเยี่ยมเยียน
อ.๔ บ่ายโมง นศ.เสมสิกขาลัย ชาวอินเดีย จำนวน ๓๕ คน มาศึกษาเยี่ยมเยียนชุมชนวิถีพุทธ
จ.๑๐ บ่ายโมง ภาควิชาการสืบสวนกองบังคับการวิชาการ ร.ร.นายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม นำโดย พ.ต.อ.ไพฑูรย์ เพิ่มศิริวิศาล ศาสตราจารย์ (สบ.๕) ปฏิบัติหน้าที่ภาควิชาสืบสวนกองบังคับการวิชาการ นำ น.ร.นายร้อยตำรวจ ชั้นปีที่ ๔ จำนวน ๔๕ นาย เข้าศึกษาดูงาน ด้านภูมิศาสตร์ท้องถิ่น ศึกษาถึงปัญหาของชุมชน พร้อมกับการแก้ไขปัญหา ของชุมชน วิถีพุทธ
ศ.๒๘ นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ มหาบัณฑิต (ไทยและนานาชาติ) กลุ่มวิชาหลักการส่งเสริมสุขภาพ คณะ สาธารณ สุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหิดล จำนวน ๓๑ คน พร้อมด้วยอาจารย์ ๓ ท่าน เข้าชมกิจการชุมชนปฐมอโศก ตั้งแต่ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. เพื่อประกอบ การศึกษา วิชา ในหัวข้อเรื่อง Health concept

อปริหานิยธรรม ธรรมอันไม่เสื่อมของหมู่กลุ่มชุมชน
-หมู่สมณะ ลงปาติโมกข์ทุกวันพระ ๑๔ ค่ำ ๑๕ ค่ำ ของทุกเดือน
-หมู่สมณะ-สิกขมาตุ ประชุมทุกบ่าย วันพฤหัสบดี
-คณะกรรมการชุมชน ประชุมทุกเช้าวันจันทร์
- คณะคุรุประชุมทุกบ่ายวันจันทร์
ช่วงเดือนนี้ มีงานสำคัญเร่งด่วนหลายเรื่อง จึงมีวาระการประชุมเพิ่มมากขึ้น เพื่อรับสู่การเตรียมงานต่างๆ ให้ทั่วถึงกัน ด้วยความ ร่วมมือ
-ร่วมใจ อย่างเป็นเอกภาพ เป็นการปฏิบัติธรรมในการทำงาน ในการประชุม ด้วยหมวดธรรมมรรคมีองค์ ๘

มรณสติ
พ.๕ - พฤ.๖ ตั้งศพคุณพ่อย้ง ภิรมย์สด อายุ ๘๗ ปี จากไปด้วยโรคชรา และต่อมาลูกสาวคนโตขอนำไปประชุมเพลิงที่วัด นราภิรมณ์ อ.บางเลน จ.นครปฐม ในวันที่ ๑๓ ต.ค. พวกเราชาวชุมชนไปร่วมประชุมเพลิงด้วย
พฤ.๑๓ ตั้งศพคุณบรรพต สุทธิสุวรรณ ประชุมเพลิงวันที่ ๑๔ ต.ค. ที่เมรุชุมชนปฐมอโศก
ศ.๑๔ ตั้งศพคุณแม่ชั้น ภิรมย์สด อายุ ๙๒ ปี จากไปด้วยโรคชรา ประชุมเพลิง วันที่ ๑๖ ต.ค.
อ.๑๑ ส.จันทเสฏโฐ และส.กุสโล ร่วมสวดพระอภิธรรม ในงานศพคุณแม่ทองสุข รัดพริ้ง โยมแม่ของส.อโสโก อายุ ๙๖ ปี จากไป ด้วยโรคชรา ที่วัดระหาน อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ประชุมเพลิงวันที่ ๑๕ ต.ค. เวลา ๑๖.๐๐ น. สมณะและสิกขมาตุ และ ญาติธรรม ไปร่วมประชุมเพลิง เป็นจำนวนมาก

เอาแต่ใจตัว คือ ชั่วโดยอัตโนมัติ
จะดีได้ต้องหัดให้ หัดเห็นใจคนอื่นเสมอ

โศลกมหาปวารณา' ๔๘ พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์
- สมณะกรรมกร กุสโล -ศีรษะอโศก
ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๔๘
ค้นเกวียนเห็นเฮือค้างโคก เกวียนเห็นให้เกวียนแกบัดเทือเกวียนข่วมห่วยยังสิได้ขี่เฮือนั่นเด้!

ปลายฝนต้นหนาว ทั้งอากาศเปลี่ยนแปลง อาจเจอไข้หวัดป่วยกัน โชคดีที่ไม่ได้กินไก่ จึงคิดว่าน่าจะปลอดภัยพันเปอร์เซ็นต์ จากไข้ หวัดนก ถ้าไม่ซวยเกินไป เพราะปุ๋ยขี้ไก่ ก็ไม่ได้มาใส่ผักทำปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยพืชสดใช้เองจึงมั่นใจ ๑,๐๐๐ %

ใครเจ็บไข้ได้ป่วย ช่วยดูแลกัน อย่าปล่อยโอกาสที่จะได้ทำความดี เพราะอาจต้องพึ่งพาซึ่งกันและกัน เหมือนเกวียนกับเรือก็ได้ จำเป็น คนละหน อาจได้พึ่งกันนั้นมีอยู่

สำนึกดีพ่อแม่พี่น้องเราชาวห่างไกลไข้หวัดนกทั้งหลาย

รายงานประจำเดือนนี้ ยังมีอะไรดีๆมาเล่าสู่พวกเราฟังเช่นเคย ส่วนกิจนิมนต์มีงานอบรมเกษตรพันธุ์ใหม่ ๒ รุ่นต่อเดือน ที่ ร้อยเอ็ด อโศก อาทิตย์ต้นเดือน กับกลางเดือน (๑๐-๑๕ และ ๒๐-๒๕ ต.ค.) ซึ่งผ่านไปด้วยดี ผู้เข้าอบรม รุ่นละ ๑๓๐ คน

ผู้เข้าศึกษาดูงาน
-นักศึกษาจากวิทยาลัยการเกษตรศรีสะเกษ ๔๐ คน มีนักศึกษาจากประเทศกัมพูชาด้วย
-ผู้เข้าอบรมจาก จ.ตราด ๔๔ คน ศึกษาดูงานจาก จ.ตราด
-เกษตรกรบ้านดู่ พบแม่ข่ายเพื่อย้ายกลุ่ม ๑๒ คน
-ครู-นักเรียน ร.ร.รวมมิตรวิทยา ต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ๒๐๐ คน
-กลุ่มสารคาม ๒ กลุ่ม ๑๘ คน
-นักศึกษาจากม.ราชภัฏบุรีรัมย์ ๗ คน
-ผู้นำชุมชนกลุ่มสารคามเดินทางเข้าศึกษาดูงาน
-เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จากขอนแก่น ๑๒ คน
-ผู้นำชุมชน อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ ๑๐ คน
-อสม. จ.อำนาจเจริญ ๑๐ คน
-เกษตรจาก จ.ยโสธร ๒๕ คน
-อสม.ผู้นำชุมชนจาก อ.พยัคฆ์ จ.มหาสารคาม ๗๒ คน
-ชาวบ้าน จ.สมุทรปราการ ๑๐๐ คน
-คณะอาจารย์ จาก ม.จุฬาลงกรณ์ฯ ๓๖ คน
-กลุ่มอบต. จากโคราช ๓๕ คน
-ชาวบ้านคริสต์ จาก อ.น้ำยืน จ.อุบลฯ ๓๕ คน
-ชาวบ้านบากเรือ ยโสธร ๖๐ คน
-พี่น้องจาก จ.มหาสารคาม ๑๒ คน
- สมณะกำแพงพุทธ สุพโล -ศาลีอโศก
ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๔๘
ในเดือนนี้เป็นบรรยากาศของหลายๆงานรวมกัน นับตั้งแต่เทศกาลกินเจ วันปิดและเปิดภาคเรียนของนักเรียนสัมมาสิกขา และ วันออกพรรษา จึงเป็นบรรยากาศที่หลากหลายลีลา ทำให้ไม่เบื่อหน่ายและกระปรี้กระเปร่ากันดี

เหตุการณ์รายวัน
ส.๑ สมณะ สิกขมาตุการศึกษา และคณะคุรุประชุมการศึกษา เพื่อเรียนรู้และแก้ปัญหาของนักเรียนสัมมาสิกขาศาลีฯ
อ.๒ สมณะ สิกขมาตุ และคณะคุรุประชุมการศึกษา เพื่อจัดสรรนักเรียน สส.ศ.ไปช่วยงานญาติธรรมในช่วงเทศกาลกินเจ
จ.๓ ประชุมคณะกรรมการบริหารศาลีอโศก เพื่อทำความเข้าใจในการทำงานร่วมกัน
-สมณะ พระอาคันตุกะ ลงอุโบสถทบทวนพระปาติโมกข์ หลังจากนั้นสมณะประชุมอปริหานิยธรรมต่อ
-สมณะมือมั่น ปูรณกโร พานักเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศก ๖ คน ไปช่วยงานญาติธรรม(ครูหนู)ขายอาหารในเทศกาลกินเจที่ จังหวัด อุตรดิตถ์ และเยี่ยมญาติธรรมป่วย
จ.๓-อ.๑๑ เทศกาลกินเจ นักเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศก ทำอาหารเจไปจำหน่ายที่ตลาดไพศาลี มีผู้รับบริการพอสมควร
อ.๔ สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร เป็นประธานประชุมชาวชุมชนประจำเดือนตุลาคม ๒๕๔๘
ศ.๗ สมณะ สิกขมาตุ พี่เลี้ยงชาวชุมชน และนักเรียนสัมมาสิกขาชั้นมัธยมปีที่ ๑ จำนวน ๑๕ คน เดินทางไปเยี่ยม ติดตามประเมินผล นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกมะขวิด
-ประชุมนักเรียนสัมมาสิกขาชั้นม.ปลาย เพื่อเตรียมงานจัดกิจกรรมวันปิดภาคเรียน
ส.๘ ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารชุมชนศาลีอโศก
อ.๙ ฟังธรรมสายตรง(on line)จากพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ เรื่อง"ทำอย่างไรจะรอดพ้นจากไฟบรรลัยกัลป์"
จ.๑๐-พฤ.๑๓ สัมมนาการศึกษาบูรณาการศาลีอโศก ครั้งที่ ๒ โดยสมณะฟ้าไท สมชาติโก
อ.๑๑ กิจกรรมวันปิดภาคเรียน อบอุ่น สนุกสนาน เบิกบานกันดี
พ.๑๒-พฤ.๒๗ วันปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๔๘ ของนักเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศก
พฤ.๑๓ ประชุมย่อยคณะกรรมการผู้บริหารศาลีอโศก และสหกรณ์กู้ดินฟ้าจำกัด
ส.๑๕-อ.๑๘ อบรมสุขภาพบุญนิยมแพทย์ทางเลือก ณ ชุมชนศีรษะอโศก
อ.๑๘ สมณะ พระอาคันตุกะ สิกขมาตุ ปวารณาออกพรรษา และเทศน์ก่อนฉันวันออกพรรษา
-ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๔๘ ของสหกรณ์กู้ดินฟ้า จำกัด
พ.๑๙ ตักบาตรเทโว และเทศน์ก่อนฉันโดยสมณะเพื่อพุทธ ชินธโร
พฤ.๒๐-ศ.๒๑ สมณะเพื่อพุทธ รับกิจนิมนต์ที่สถาบันฝึกอบรมผู้นำ จ.กาญจนบุรี
ส.๒๒ สิกขมาตุรินฟ้าและสิกขมาตุสร้างฝัน ไปเยี่ยมโยมแม่สิกขมาตุรินฟ้าที่จ.เชียงใหม่
อ.๒๓ ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารชุมชน และสหกรณ์กู้ดินฟ้าจำกัด
ศ.๒๘ นักเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๓ คน ไปเรียนบูรณาการในงานมหาปวารณา ณ ชุมชน ปฐมอโศก
อ.๓๐ ญาติธรรม แพรฝันและนุ่มลึก เป็นตัวแทนศาลีอโศก ไปร่วมการประชุม ๗ องค์กรและประชุมพาณิชย์บุญนิยมที่ พุทธสถาน สันติอโศก

ข้อคิดสุดท้าย
ความอ่อนแอและบาดแผลในใจตน ส่งผลสู่ความพ่ายแพ้ แต่นักสู้ผู้มีอุดมการณ์ในหัวใจ จะเรียนรู้จากประสบการณ์นี้ เพื่อแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาตน จนเกิดผลไปสู่ชัยชนะได้ในที่สุด
- สมณะเน้นแก่น พลานีโก -สีมาอโศก
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๔๘
เดือนตุลาฯ ตรวจตน พ้นพรรษา
บำเพ็ญมา ตบะใด ตั้งได้ผล
ตบะใด ก่อให้ เกิดกังวล
ตรวจใจตน ตรวจตบะ ละโลกีย์

ส.๑ นักเรียน สส.ม. เริ่มระบบการเรียนการสอนตามตารางชีวิตใหม่ ให้เข้ากับวิถีชีวิตชุมชน โดยมีผู้ใหญ่(ชาวชุมชน)ดูแล มากขึ้น
อา.๒-อ.๑๑ เทศกาลงานเจ นักเรียน สส.ม. ไปช่วยงาน และเรียนรู้การทำงานการให้บริการที่ร้าน มร.ส.
-สมณะปวารณาชี้ขุมทรัพย์ก่อนออกพรรษา
พ.๕ สมณะฝุ่นฟ้า อัคคชโย สมณะร่มบุญ ฉัตตปุญโญ ไปอบรมเกษตรกรที่วังน้ำเขียว
พฤ.๖ เช้า สม.หยาดพลี ไปฉันภัตตาหารและให้คำแนะนำพาทำงานที่ร้าน มร.ส.
-บ่าย ส.สร้างไท ปณีโต นำทีมสมณะ-สิกขมาตุไปประชุมสรุปการทำงานที่มร.ส.
ศ.๗ คุณอัมพร ดอนวิชา ไปร่วมอภิปรายที่มหาวิทยาลัยสุรนารี เรื่องอาหารเจ ดีอย่างไร
ส.๘ บ่ายประชุมศูนย์ฝึกอบรม
-ชาววังน้ำเขียวมาส่งสมณะฝุ่นฟ้า อัคคชโย และสมณะร่มบุญ ฉัตตปุญโญ
อ.๑๑ ครูตุ๊พาแม่และญาติพี่น้อง มาทำบุญวันคล้ายวันเกิดให้แม่
ศ.๑๔ คุณไม้กล้า(หมู) อินทนนท์ ทำบุญวันคล้ายวันเกิด(๑๕ ต.ค.)
ส.๑๕ กลุ่มวังสีเมฆ ไปร่วมเตรียมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ "ทรัพยากรไทย: สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว" ที่ศูนย์อนุรักษ์ พันธุกรรมพืช ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
-คุณเจียม ทำบุญครบรอบวันตาย ๕๐ วันของแม่เข็ม
-ส.เทินธรรม จิรัสโส ส.ถักบุญ อาจิต- ปุญโญ มาแวะฉันภัตตาหารแล้วเดินทางต่อไปดูหินอ่อนที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
จ.๑๗ คุณส่องฟ้าและคณะไปประเมินผลเกษตรกรที่ อ.ปักธงชัย
-บ่ายสมณะ-สิกขมาตุ ประชุม
-ทำวัตรเย็น ชาวชุมชน นักเรียนสส.ม. รายงานการปฏิบัติธรรมตามที่ได้ตั้งตบะไว้ในวันเข้าพรรษา
อ.๑๘ ทำบุญวันออกพรรษา ตักบาตรเทโว
-สมณะ-สิกขมาตุแยกกันปวารณาออกพรรษา
อ.๑๘-อ.๒๕ กลุ่มวังสีเมฆไปร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ "ทรัพยากรไทย:สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว" ที่ศูนย์อนุรักษ์ พันธุกรรมพืช ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
ศ.๒๑ สมณะ-สิกขมาตุ และชาวบ้านราชฯ ๑ รถตู้ นำโดย ส.เดินดิน ติกขวีโร มาแวะฉันภัตตาหาร แล้วไปร่วมงานที่คลองไผ่
-เย็น ส.นานุ่ม กลับสีมาฯพร้อมคณะที่ไปร่วมงานคลองไผ่ ส่วนสม.นวลนิ่ม ไปปฐมอโศกพร้อมชาวปฐมฯ
พฤ.๒๗-จ.๓๑ ส.ฝุ่นฟ้า ไปอบรมเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.ที่วังน้ำเขียว
อา.๓๐-อ.๑ พ.ย. ส.นานุ่ม ส.พันเมือง และส.พอจริง เดินทางไปงานศพนางสุดใจ ชูปิดตาทะสังข์ ที่สายโท ๖ เหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
จ.๓๑ ส.ถักบุญ ส.ด่วนดี พระอาคันตุกะ ๒ รูป และคณะบ้านราชฯ แวะฉันภัตตาหารแล้วเดินทางต่อไปปฐมอโศก

ก่อนออกพรรษาสมณะสีมาฯป่วยเป็นไข้หวัดเกือบทุกรูป ได้แก่ ส.สร้างไท ส.พันเมือง ส.ร่มบุญ ส.พอจริง ต้องพักกิจวัตร กิจกรรม

"แม้เรากำหนดอุปสรรคไม่ได้ แต่เรากำหนดหัวใจนักสู้ของเราได้"

- สมณะธาตุดิน ปฐวีรโส -ภูผาฟ้าน้ำ
ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๔๘
พ.๕ รายการทีวีตะลุยเชียงใหม่ ช่อง ๙ มาทำรายการในช่วงเทศกาลเจ
อา.๙ สมณะไปกิจนิมนต์ที่ชมร. ช.ม. ๘ รูป นำโดยสมณะร่มเมือง ยุทธวโร มีญาติธรรมเหมาอาหารแจกในงานเจ คนมารับ บริการ มากกว่าทุกปี
พฤ.๑๓ ประชุม ชมร. ช.ม. ท่าน อ.๑(ส.บินบน ถิรจิตโต) และปัจฉาฯ สมณะโพธิสิทธิ์ เป็นประธานการประชุมครั้งนี้ ได้ปรับราคา อาหารเพื่อเป็นการฉลองครบรอบ ๗๒ ปีพ่อท่าน จากจานละ ๘ บาท เป็นจานละ ๕ บาท
ส.๑๕ ช่วงเช้ามีการประชุมคณะกรรมการชุมชน อ.๑ เป็นประธาน มีสมณะร่วมประชุม ๓ รูป
-ช่วงบ่าย ประชุมชุมชนครั้งที่ ๑๐ มีสมณะร่วมประชุม ๑๒ รูป สามเณร ๑ รูป และคนวัด ชาวชุมชนและนักเรียน สส.ภ. อ.๑ เป็น ประธาน เปิดประชุม (การประชุมคือการมาหัดคิดร่วมกัน สิ่งที่สมณะนำเสนอ สามารถค้านได้ สิ่งใดดีนำเสนอในที่ประชุมเพื่อพิจารณา)
-ช่วงเย็น ประชุมคุรุสส.ภ. อ.๑ เป็นประธานประชุม มีสมณะร่วมประชุม ๖ รูป
จ.๑๗ หมู่สมณะปวารณากันก่อนออกพรรษา ปีนี้การปวารณากระชับ อบอุ่น ชี้ขุมทรัพย์ให้แต่ละท่านได้ปรับปรุงแก้ไขตน มี อาจารย์.๑ เป็นประธานสงฆ์ภูผาฯ จากนั้น ประชุมคุ รุสส.ภ.อาจารย์ ๑ เป็นประธานการประชุม
อ.๑๘ หมู่สมณะปวารณาออกพรรษาที่โบสถ์ดิน ก่อนฉันสมณะร่มเมือง ยุทธวโร และสมณะนวกะ คนวัด ชาวชุมชน และสส.ภ. ร่วมกัน เจาะใจ อ.๑
-เย็นรายการเวียนธรรม โดยสมณะ ๑๖ รูป ที่ร่วมจำพรรษา
พ.๑๙ สมณะประชุม เป็นวันเอกภัตร จากวันจันทร์เป็นวันพุธ เช้ามีการตักบาตรเทโว
ศ.๒๑ ชาวมร.ฐ. และน.ร.อาชีวะ จากปฐมอโศก รวม ๑๔ คน มาเข้าคอร์สที่ภูผาฯ
ส.๒๒ สมณะ ๘ รูป สามเณร ๑ รูป นำโดย อ.๑ ลงมาร่วมงานตักบาตรเทโว ที่ลานนาฯ
-ก่อนฉัน สมณะร่วมกันแสดงธรรมทุกรูป หัวข้อเทศน์ของสมณะ จะเน้นการสอนตนเป็นหลัก ดังภาษิตที่ว่า บัณฑิตพึงตั้งตน ในคุณ อันสมควรก่อน สอนผู้อื่นภายหลัง จักไม่มัวหมอง
ส.๒๙ ชาวต่างชาติมาเยี่ยมศึกษาชุมชน ๒ กลุ่ม มาจากไต้หวัน ๑๐ กว่าคน ภิกษุณี ๒ รูป เป็นผู้นำ อีกสิบกว่าคนมาจาก มาเลเซีย นำโดย คุณประจวบ กลุ่มไต้หวันไม่ค้างคืน แต่กลุ่มมาเลเซีย อยู่พักค้าง ๑ คืน ตอนเช้าร่วมทำวัตรเช้า สมณะ แสดงธรรมทุกรูป มีคุณประจวบเป็นล่าม และเปิดโอกาส ให้ทุกคน ถามปัญหา โดยสมณะร่มเมือง ยุทธวโร เป็นผู้ตอบ
จ.๓๑ เกิดเหตุการณ์ต้นไม้ใหญ่ล้มทับสะพาน ที่กำลังก่อสร้าง เทเสาได้แค่คืนเดียว ตอนเย็นฝนตก หมู่สมณะและชาวชุมชน ต้อง รีบไปเลื่อยไม้ ออกจากสะพาน นำโดยสมณะลึกเล็ก และสมณะนวกะอีก ๕ รูป ใช้เวลาเกือบ ๒ ชั่วโมง กว่าจึงเสร็จ

พึงมีสติตรวจตนก่อนโจทก์ผู้อื่น

- สมณะฟ้าตื่น นมักกาโร -ราชธานีอโศก
ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๔๘
ช่วงต้นเดือนเป็นเทศกาลกินเจ ปีนี้ ชาวบ้านราชฯ ทั้งสมุนพระราม นักเรียน สส.ธ. และผู้ใหญ่เกือบทั้งหมดในชุมชน ระดมพลัง ช่วยกัน ทำงานมหากุศล คือ เทศกาลกินเจ ทั้งที่ร้านมังฯบุฟเฟ่ต์ สหกรณ์บุญนิยม อ.วารินฯ และที่อุทยานบุญนิยม อ.เมือง จ.อุบลฯ คึกคักคึกครื้น สนุกสนาน อบอุ่นกว่าทุกปี ทั้งนักเรียนและผู้ใหญ่ไปปักหลักกินนอนที่นั่น ถือว่าเป็น การเข้าค่าย พาณิชย์ บุญนิยม เป็นบูรณาการ การศึกษา เกี่ยวกับ พาณิชย์บุญนิยม เป็นอย่างดี นักเรียนได้เรียนรู้ จากหลายด้าน ด้วยประสบการณ์จริง ภายใต้ปรัชญาการศึกษา "ศีลเด่น เป็นงาน ชาญวิชา" ลูกค้า มาอุดหนุนคับคั่ง อบอุ่นดั่งญาติมิตรพี่น้อง อิ่มบุญตามๆกัน

๓ เดือนแห่งการบำเพ็ญเพียรช่วงเข้าพรรษาผ่านไปเร็วไวเหมือนนิทาน แต่เวลาแห่งการบำเพ็ญเพียรสำหรับผู้ไม่หยุดอยู่ใน กุศลธรรม ใช่จำกัดอยู่แค่ เข้าพรรษา ๓ เดือน หากคือทุกเวลาตราบลมหายใจยังมี !

เดือนนี้มีอะไร
ส.๑-พ.๑๒ ชาวชุมชนและนักเรียน สส.ธ. ระดมพลังช่วยกันขายอาหารเจ เนื่องในเทศกาล กินเจ (๓-๑๑ ต.ค.) เป็นการเข้าค่าย พาณิชย์บุญนิยม บูรณาการ การศึกษา พาณิชย์บุญนิยม ที่ร้านมังฯบุฟเฟ่ต์ สหกรณ์ อ.วารินฯ และที่อุทยานบุญนิยม อ.เมือง จ.อุบลฯ
จ.๓ หมู่สงฆ์ลงฟังสวดพระปาติโมกข์
อ.๔,พ.๕,พฤ.๖ หมู่สมณะประชุมอปริหานิยธรรม เตวิชโช และปวารณาชี้ขุมทรัพย์กัน
อา.๙ พ่อท่านเทศน์ที่อุทยานบุญนิยม ในหัวข้อเรื่อง "จะรอดพ้นไฟประลัยกัลป์ได้อย่างไร" ออนไลน์ไปตามชุมชนต่างๆ และวิทยุชุมชน ชาวอโศกด้วยหลายแห่ง ทั่วประเทศ
จ.๑๐ สมณะเดินดิน ติกขวีโร สมณะแก่นเมือง เกตุมาลโก สมณะแก่นเกล้า สารกโร และสมณะดาวดิน ปฐวัตโต เดินทางไป ประชุม เชื่อมร้อยเครือแห ของศูนย์อบรม สวนส่างฝัน ที่อ.หัวตะพาน จ.อุบลฯ
พ.๑๒ พ่อท่านพร้อมปัจฉาฯ เดินทางไปร่วมงานศพเพื่อนบ้านสมัยเด็ก ที่อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลฯ
พฤ.๑๓ เย็น ชาวชุมชนและนักเรียน สส.ธ. ทั้งหมด แบ่งกลุ่มระดมสมองช่วยกันและประเมินผลสรุปค่ายพาณิชย์บุญนิยม (งานเทศกาลเจ) ที่ผ่านมา มีตัวแทน แผนกต่างๆออกไปสรุปให้ทราบบรรยากาศอบอุ่นคึกคักสนุกสนานกันดี ปิดท้ายด้วย การฟังโอวาทจากพ่อท่าน
ศ.๑๔ สมณะแก่นเมืองและสมณะดาวดิน สัตตาหะ ๓ วัน ไปงานอบรมเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ที่ส่วนส่างฝัน จ.อำนาจเจริญ
-นร.สส.ธ.แบ่งกลุ่มตามแผนก ทำรายงานสรุปงานเทศกาลกินเจ บูรณาการศึกษาพาณิชย์บุญนิยม
ศ.๑๔,ส.๒๒,พ.๒๖,ส.๒๙ ประชุมคณะกรรมการชุมชนและผู้สนใจ
ส.๑๕ เย็นสมณะ-สิกขมาตุ ให้โอวาทนักเรียน สส.ธ. ชั้น ม.๒,๓,๕ ก่อนกลับบ้าน(ปิดเทอม)พรุ่งนี้
อา.๑๖ พ่อท่านแสดงธรรมที่อุทยานบุญนิยม
-นักเรียน สส.ธ. ชั้น ม.๒,๓,๕ ปิดเทอม (ภาคเรียนที่๑/๒๕๔๘) เป็นเวลา ๒๕ วัน
จ.๑๗ เย็นพ่อท่านเทศน์โปรดชาวชุมชน
อ.๑๘ หมู่สงฆ์ปวารณาออกพรรษา ภาคค่ำ มีเวียนธรรม
-สมณะแก่นเมือง สมณะดาวดิน และพระอาคันตุกะเที่ยงทน เดินทางไปชุมชนวังสวนฟ้า จ.สระแก้ว
พ.๑๙ สมณะแดนเดิม และหลวงพ่อสอน(พระอาคันตุกะ) ไปร่วมงานอบรมเกษตรกร ที่ศูนย์อบรมสวนส่างฝัน อ.อำนาจเจริญ
พฤ.๒๐ พ่อท่านพร้อมด้วยปัจฉาฯ เดินทางไปร่วมอภิปรายเรื่อง "ยิ่งทำยิ่งได้ ยิ่งให้ยิ่งมี" (๒๑ต.ค.๔๘) ที่ อ.คลองไผ่ จ.นครราชสีมา เนื่องในงาน ประชุมวิชาการ และ นิทรรศการเรื่อง... สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยวด้านเศรษฐกิจพอเพียง... เพื่อเป็นการ เทิดพระเกียรติ ในวาระสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ๕๐ พรรษา และในโอกาส ที่โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ซึ่งมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเป็นองค์ประธาน
-หมู่สงฆ์โหวต ปะนรินทร บำรุง อายุ ๕๗ ปี ขึ้นเป็นนาค ผ่านเอกฉันท์
ศ.๒๑ สมณะ สิกขมาตุ ส่วนหนึ่ง เดินทางไปร่วมงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการเรื่อง..สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยวด้านเศรษฐกิจ พอเพียงฯ ที่ อ.คลองไผ่ จ.นครราชสีมา สมณะเดินดิน นำ
อา.๒๓ คุรุสส.ธ. ฐานงานและวิชาการ ประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงพัฒนาการศึกษาให้สมบูรณ์ลงตัวมากขึ้น
-สมณะเดินดิน ติกขฺวีโร แสดงธรรม ที่อุทยานบุญนิยม
จ.๒๔ กิจนิมนต์ ที่สวนส่างฝัน จ.อำนาจเจริญ มีสมณะ ๒ รูป สิกขมาตุ ๒ รูป สมณะเดินดิน นำ
พฤ.๒๗ คุรุและนักเรียน สส.ธ. ชั้นม.๔ เดินทางไปร่วมงานมหาปวารณา(บูรณาการศึกษาร่วมกับร.ร.สัมมาสิกขา ชั้นม.๔ ของ ชาวอโศก ทุกแห่ง) ที่ปฐมอโศก จ.นครปฐม
พฤ.๒๗-ส.๒๙ คณะคุรุและน.ร.สัมมาสิกขาสันติอโศก ชั้บม.๓ เดินทางมาช่วยกันเพาะต้นแก้วมังกร ประมาณหมื่นต้น (เตรียม ร่วมงานปีใหม่ ตลาดอาริยะ)
ศ.๒๘ สิกขมาตุ และชาวชุมชนผู้อายุยาว เดินทางโดยรถไฟ ไปร่วมงานมหาปวารณา ที่ปฐมอโศก
ส.๒๙-อา.๓๐ กิจนิมนต์ประชุมกลุ่มภูพานอโศก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี โดยสมณะแก่นเมือง สมณะดาวดิน สมณะฝนธรรม
อา.๓๐ สมณะ ๒ รูป และพระอาคันตุกะ ๒ รูป เดินทางไปดูงานเกี่ยวกับโครงการทำแก๊สชีวภาพจากขยะธรรมชาติ เพื่อใช้เป็น พลังงานทดแทน ที่ จ.ระยอง นำโดย สมณะถักบุญ อาจิตปุญโญ
หมายเหตุ นายพอตัว พรหมสุรินทร์ ขอสมัครเลื่อนฐานะขึ้นเป็นปะ (เปลี่ยนชุด ๑๗ ต.ค. ๒๕๔๘)

งานอบรมคนของแผ่นดิน
อา.๑๖ งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางการดำเนินการเชื่อมร้อยเครือแหเกษตรอินทรีย์ จ.อุบลฯ(คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าเกษตรกรที่เคย ผ่านการอบรม จากที่นี่)
อ.๑๘-ส.๒๒ งานอบรมคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. จ.อุบลราชธานี จำนวน ๖๐ กว่าคน
พ.๒๖-พฤ.๒๗ งานสัมมนาเชื่อมร้อยเครือแหกสิกรรมไร้สารพิษ โครงการพัฒนาคุณธรรม พลังกสิกรของแผ่นดิน กสิกรมา ร่วมงาน ประมาณ ๔๐ คน ไปดูงานนาข้าว-สวนกสิกรรม ไร้สารพิษที่สวนสามขวัญ บ้านหนองเม็ก, สวนส่างฝัน และสวน พ่อชมพู่ด้วย

ผู้มาเยือนและศึกษาดูงาน
ส.๘ ชาวบ้านจาก อ.กุมภวาปี จ. อุดรธานี จำนวน ๑ คันรถบัส มาเยี่ยมชมชุมชน
ศ.๑๔ รายการ "มันแปลกดีนะ" จากโมเดิร์นนายน์ ทีวี (ช่อง ๙ อสมท.) มาขอถ่ายทำรายการและสัมภาษณ์ คนชื่อแปลกๆ ในชุมชน เช่น นายตายแน่ มุ่งมาจน เป็นต้น ออกอากาศ วันเสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคนนี้
จ.๑๗ พระมหาไพโรจน์ ธมฺมธโร วัดบูรพารามใต้ จ.ยโสธร และพระ ๒ รูป สามเณร ๓๐ รูป โยม ๘ คน มาเยี่ยมชมชุมชน
ศ.๒๑ ผศ.เวช หกพันนา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏอุบลฯ มูลนิธิการศึกษา เพื่อสันติภาพ หาโรงเรียนรูปแบบวิถีพุทธ เพื่อทำการวิจัย การพัฒนา เด็กไทย ด้วยนวัตกรรมแนวพุทธ โดยท่านปยุตโต
จ.๒๔-อ.๒๕ ผศ.ดร.พุฒิพงศ์ สัตยวงศ์-ทิพย์ นำอาจารย์ ๒ ท่านและนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน ๔๙ คน มาอยู่ศึกษาดูงานตามโครงการศึกษาวิถีชีวิตชุมชน เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
พ.๒๖ คุณกัญชิตา ประพฤติธรรม คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มาศึกษาดูงานเพื่อประกอบการสำรวจสำหรับ การพิจารณา การทำวิจัย
-นางกนิษฐา กมลวัตน์ ผอ.ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก คณะเจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การส่งเสริม งานฟื้นฟู สมรรถภาพ คนพิการ โดยชุมชน" จำนวน ๓๒ คน มาดูงานเพื่อศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน

ข้อคิดสุดท้าย
ประโยชน์ผ่านพ้น
คนโง่เขลา ผู้มัวคอยฤกษ์ยามอยู่
ประโยชน์เป็นฤกษ์ของประโยชน์
ดวงดาวจักทำอะไรได้
(พุทธพจน์)

- สมณะกล้าตาย ปพโล -

- สารอโศก อันดับที่ ๒๘๘ ตุลาคม ๒๕๔๘ -


 

ตารางแสดงส่วนประกอบของถั่วเมล็ดแห้ง
ส่วนประกอบของอาหารต่อ ๑๐๐ ก. หน่วย ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ถั่วเขียว ถั่วแดง ถั่วดำ

แคลอรี/๑๐๐ กรัม g ๓๙๓.๑๐ ๕๘๖.๙๐ ๓๓๕.๑๐ ๓๒๓.๓๐ ๓๒๘.๐๐
โปรตีน g ๓๙.๔๐ ๒๔.๔๐ ๒๕.๒๐ ๒๑.๙๐ ๒๔.๐๐
ไขมัน g ๑๖.๓๐ ๔๕.๗๐ ๐.๗๐ ๑.๓๐ ๑.๒๐
คาร์โบไฮเดรท g ๒๒.๒๐ ๑๙.๕๐ ๕๗.๐๐ ๕๖.๐๐ ๕๕.๓๐
กาก g ๘.๐๐ ๑.๗๐ ๓.๖๐ ๓.๙๐ ๔.๑๐
แคลเซียม mg ๒๔๑.๒๐ ๖๘.๒๐ ๗๒.๔๐ ๗๗.๙๐ ๗๙.๘๐
ฟอสฟอรัส mg ๕๒๔.๙๐ ๓๙๗.๐๐ ๓๗๕.๕๐ ๓๙๙.๙๐ ๔๐๙.๙๐
เหล็ก mg ๙.๔๐ ๔.๑๐ ๕.๓๐ ๕.๓๐ ๕.๒๐
ไวตามิน A IU - ๐ ๑๕๙.๐๐ - -
ไวตามิน B1 mg ๐.๗๓ ๐.๕๙ ๐.๔๑ ๐.๗๓ ๐.๑๙
ไวตามิน B2 mg ๐.๑๙ ๐.๑๕ ๐.๑๔ ๐.๒๓ ๐.๑๒
ไวตามิน C mg Tr. ๒.๕๐ ๔๑.๑๐ ๓.๔๐ -
ที่มา: กองวิเคราะห์อาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Tr.= จำนวนน้อยมาก)