จากโลกีย์ถึงโลกุตระ


ชื่อใหม่ น.ส.ดินเย็น ชาวหินฟ้า
ชื่อเดิม น.ส.นิ่มนวล ปัญญาคำ
พี่น้อง ๗ คน เป็นคนที่ ๕
เกิด ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๘
ภูมิลำเนา จ.แม่ฮ่องสอน
การศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพเดิม แม่ค้าขายข้าวแกง

ต้นปี ๒๕๒๗ เข้าไปอบรมทางสายธุดงค์รวม ได้พบญาติธรรมและได้อ่านหนังสือของชาวอโศก (สารอโศก, แสงสูญ) ในหนังสือพระโพธิรักษ์เขียนแจกแจงถูกตัวเอง ทำให้ได้เห็นและรู้จักกิเลสตัวเอง เกิดความศรัทธามาก จึงสมัครเป็นสมาชิกหนังสือ และจะกราบหนังสือของชาวอโศกก่อนอ่านทุกครั้ง

หลังจากได้ศึกษาธรรมะของชาวอโศก ทำให้ชีวิตและจิตวิญญาณดีขึ้น รู้จักกิเลสความไม่ดีของตัวเอง และพร้อมที่จะแก้ไขให้กรรมของเราดีขึ้น

กลางปี ๒๕๒๘ เข้ามาอยู่ที่พุทธสถานศีรษะอโศก ทำงานด้านกสิกรรม (ไร่ซำตาโตง)
ปี ๒๕๓๑ เข้ามาอยู่ที่พุทธสถานปฐมอโศก บุกเบิกร้านมังสวิรัติปฐมอโศก(มร.ฐ.) ทำงานด้านขยะวิทยา

ปี ๒๕๔๑ เข้ามาอยู่ที่พุทธสถานราชธานีอโศก ช่วยบุกเบิกราชธานีอโศก ขายอาหารที่อุทยานบุญนิยม ทำงานบัญชี และเป็นพี่เลี้ยงงานอบรม งานอดิเรกช่วยผลิตขวดดีท็อกซ์

ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน ในการทำงานทุกอย่าง เมื่ออยู่ร่วมกันตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไปย่อมมีปัญหาด้านความคิด มีอัตตาเมื่อไม่ได้รับความร่วมมือ ไม่ได้รับความสะดวกในการทำงาน ฯลฯ เมื่อมีงานก็ได้รับรางวัลคือโจทย์มาทำเป็นการบ้าน เพราะการทำงานคือการปฏิบัติธรรม กำไรชีวิตคือได้เห็นกิเลสตัวเอง

แนวทางแก้ไข เมื่อมีผัสสะก็จะเห็นตัวตน จึงจะเกิดการแก้ไขจากอกุศลเป็นกุศล มองตนแล้วจะแก้ไขปัญหาได้คือ จบที่เราและแก้ไขที่ตัวเราเอง

ข้อปฏิบัติที่คิดว่ายากที่สุด ๑. การคิดไปในทางอกุศลมากกว่าทางกุศล ๒. ความอยากให้ได้สมใจในความคิด ให้ผู้อื่นเห็นด้วย เมื่อไม่เห็นด้วยเราก็เกิดอัตตาตัวตน

คติประจำใจ ลดความอยากลงเสียบ้าง ชีวิตก็จะมีความสุข

เป้าหมายชีวิต ชาตินี้เราจะต้องล้างกิเลสจนหมด สูงสุดและมีความอยากได้คือเป็นพระอรหันต์

ข้อคิดข้อฝากให้หมู่กลุ่ม
มองอะไรก็มองได้ แต่อย่าลืมมองตัวตนเราเองก่อน
แก้ไขอะไรก็แก้ไขได้ แต่ต้องแก้ไขตัวเราเองก่อน
ทำอะไรก็ทำได้ แต่ต้องทำนาตัวเองก่อน l

- สารอโศก ฉบับที่ ๒๘๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ -