รายงานจากพุทธสถาน


สันติอโศก
ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๘

เดือนนี้ที่สันติอโศก ต้นเดือนฝนตก ปลายเดือนเริ่มหนาว ที่สวนบุญผักพืช จ้างช่างรับเหมามาปรับพื้นที่ ให้ได้ตามแบบ ที่สร้างไว้ และเตรียมซื้อที่ดินบริเวณหลังตึกแดง เพื่อใช้จอดรถ ในราคา ๒๐ ล้านบาท ผ่อน ๔ ปี ปีละ ๕ ล้านบาท ความเป็นอยู่ ของชาวสันติอโศก เป็นไปตามระบบคนเมือง ยังทำวัตรเป็นปกติทุกวัน
-วันพุธฝึกเจโตสมถะ
-วันอังคาร พฤหัส ศุกร์ เสาร์และอาทิตย์ เวลา ๕.๐๐-๕.๓๐ น. นักเรียนมาฟังธรรม
-เวลา ๙.๐๐-๙.๓๐ น. เทศน์ก่อนฉัน
เวลา ๑๘.๐๐-๑๙.๓๐ น. ชมวีดิทัศน์
เวลา ๑๙.๓๐-๒๐.๓๐ น. รายการพระธรรมก่อนนอน
นักเรียนบูรณาการในฐานงาน เรียน ๒ คาบ ตั้งแต่เวลา ๖.๐๐-๘.๓๐ น. และ ๑๑.๐๐-๑๔.๓๐ น. เข้าห้องวิชาการ เวลา ๑๕.๐๐-๑๗.๐๐น. หลังจากนั้น พักรับประทานอาหารชมวีดิทัศน์

เหตุการณ์ทั่วไป
พฤ.๓-ศ.๔ สมณะและชาวชุมชนไปร่วมงานมหาปวารณา
พ.๙ ประชุมกรรมการศูนย์บุญนิยมสิกขา
จ.๑๔ โหวต ปะขยันยอมขึ้นเป็นนาค
-นาคธาตุบุญเป็นสามเณรมีเงื่อนไขว่าต้องขึ้นไปฝึกที่ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ
อ.๑๕ ประชุมอปริหานิยธรรม
-ประชุม ชมร.
-ประชุมบริษัทขอบคุณจำกัด
พ.๑๖ ประชุมศูนย์บุญนิยมสิกขา
-ประชุมทีมงานวิจัย
-ประชุมคนวัดหญิง
-ประชุมคุรุซักถามพฤติกรรมเด็ก
พฤ.๑๗ ประชุมกรรมการชุมชน
ส.๑๙ ประชุมศูนย์บุญนิยมสิกขา ทั้งวังสวนฟ้า วังจันท์พฤกษา ศรีบูรพา และสันติอโศก ตกลงกันเรื่องอบรมไม่ให้ซ้ำกันในการอบรม เพื่อเฉลี่ยการอบรม เพื่อจะได้นิมนต์สมณะหมุนเวียนอย่างพอเพียง
อา.๒๐ ประชุมผู้ปกครองพุทธธรรมวันอาทิตย์
จ.๒๑ สมณะเพาะพุทธ ไปเทศน์สถานกักกันเยาวชน บ้านมุทิตา
พฤ.๒๔ ประชุมพรรคเพื่อฟ้าดิน สาขาที่ ๑๐
-ประชุมกรรมการชุมชน
ศ.๒๕ - ส.๒๖ ประชุมกลุ่มวังจันท์พฤกษา จัดโรงบุญที่หน้าวังจันท์พฤกษา
ส.๒๖ กิจนิมนต์ ที่หมู่บ้าน แฮปปี้แลนด์ สมณะ ๕ รูป
-ประชุมชุมชนสันติอโศก
อา.๒๗ ประชุมสถาบันบุญนิยม พ่อท่านบอกว่า เมื่อมีอาคารนี้ พวกเราจะ ๑. รวดเร็ว ๒. เป็นหลักฐาน ๓. เป็นระเบียบเรียบร้อย ๔. งดงาม ๕. เป็นปึกแผ่น แน่นหนา
- ประชุม ๘ องค์กร
จ.๒๘ ประชุมพาณิชย์บุญนิยม พ่อท่านเป็นประธาน กล่าวโดยสรุปว่า ตอนนี้สังคม กำลังแยกเป็นสองส่วน พวกเราจะต้องเป็นกลางไม่อยู่ข้างใคร และทำตนให้อายุยืน ทั้งพ่อท่านเองก็ตั้งใจให้อายุยืนถึง ๑๕๐ ปี พวกเราต้องอยู่ให้ถึง ๑๕๐ ปี จะได้มีเพื่อนทำงานสร้างสรรสังคมที่รู้ใจกัน
-บรรพชาสามเณรธาตุบุญ โดยอุปัชฌาย์เดินดิน ติกขวีโร และสามเณรขึ้นไปฝึกตนที่ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ

การศึกษาบุญนิยม
พฤ.๓ นักเรียนสัมมาสิกขา ไปร่วมงานมหาปวารณาที่ชุมชนปฐมอโศก
พ.๙-จ.๑๔ นักเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศกมาอบรมที่ สวนบุญผักพืช ปทุมธานี อบรมในเชิงสร้างสำนึกในอดีต เข้าใจปัจจุบัน มุ่งมั่นในอนาคต สร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสังคม
ศ.๑๑ คุรุสัมมาสิกขารับประทานอาหารร่วมกัน
ส.๑๒ นักเรียนสัมมาสิกขาและคุรุไปชมการแสดงที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อช่วยประชาชน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ บัตรราคาใบละ ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๑๐ ใบ อภินันทนาการจาก พล.ต.จำลอง ศรีเมือง
ส.๑๒-อา.๑๓ คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าพุทธธรรมวันอาทิตย์ ครบรอบ ๒๔ ปี ศิษย์เก่าพุทธธรรมมาจำนวน ๑๐๐ กว่าคน และพ่อท่านให้ความเมตตาลงมาพูดคุยด้วยพร้อมแจกของที่ระลึก
จ.๑๔ นักเรียนสัมมาสิกขาไปชม ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ที่ท้องฟ้าจำลอง
ศ.๑๘ คณะคุรุรับประทานอาหารร่วมกัน
- ประชุมกรรมการโรงเรียน
ส.๑๙ ประชุม ผรช.นักเรียนสัมมาสิกขา
- ประชุมนักเรียนสัมมาสิกขา
อา.๒๐ ประชุมคุรุสัมมาสิกขา คัดเลือกคณะกรรมการบริหารการศึกษาจำนวน ๙ คน ๑.ผู้จัดการและ ๒.คุรุใหญ่เป็นโดยตำแหน่ง ๓.น.ส.จันทร์แรม ๔.น.ส.ใบบุญ ๕.น.ส.แสงขวัญ ๖.นายประมุข ๗.นายธรรมะกระจาย ๘.น.ส.ปีกรัก ๙.นางปานรุ้ง อยู่ในวาระจนจบปีการศึกษา ๒๕๔๘
-แต่งตั้งน.ส.ใบบุญ อโศกตระกูล ปฏิบัติหน้าที่แทนครูใหญ่
พ.๒๓ คณะกรรมการบริหารการศึกษาประชุมกันครั้งแรก ขาดประชุม ๑ คน ที่ประชุมเรื่องการดูแลเด็กเป็นเบื้องต้น
-ประชุมนักเรียนสัมมาสิกขาเพื่อชี้แจงการดำเนินงานของคณะกรรมการ
ศ.๒๕ ประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษา
ส.๒๖ ประชุมนักเรียนสัมมาสิกขา เรื่องระเบียบการใช้ภาชนะ สัมมาคารวะ
จ.๒๘-อ.๒๙ นักเรียนสัมมาสิกขาและคุรุ ไปร่วมแรงลงเคียวเกี่ยวข้าว ที่ทุ่งนาแรงรัก นครปฐม เป็นภาพที่สวยงามสำหรับเยาวชน
มี ดร.ขวัญดี อัตวาวุฒิชัย ช่วยสอนภาษาอังกฤษและภาษาไทย คุณทองเหมาะ ช่วยสอนคุณค่า การทำนา อาจารย์ศิวกานท์ ปทุมสูติ ช่วยสอนลำนำกวีประกอบบทเพลงวงฆราวาส คุณทองเหมาะให้ข้อคิดว่า ในอดีตคนทำนาเป็น ปัจจุบันคนทำนาไม่เป็น ในอนาคตคนทำนาเป็นเพราะชาวอโศก
พ.๓๐ นักเรียนและคุรุสัมมาสิกขา ไปจัดโรงบุญที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
-นักเรียนสัมมาสิกขาสรุปการไปเกี่ยวข้าวที่ทุ่งแรงรัก ว่าเป็นที่ประทับใจ ได้ระลึกคุณค่าของข้าวและชาวนา
-ทุกวันอาทิตย์มีเด็กๆมาเรียนพุทธธรรมวันอาทิตย์ ประมาณ ๓๐-๕๐ คน

พึ่งเกิด พึ่งแก่ พึ่งเจ็บ พึ่งตาย
-สมณะถนอมคูณ คุณกิตตโณ ต้องไปล้างไต สัปดาห์ละ ๒ ครั้ง สมณะใจเด็ด จิตตคุโณ ดูแล
-สมณะปองสูญ โฆสิตธัมโม ไปกายภาพบำบัด เนื่องจากเป็นอัมพาตข้างซ้าย สมณะเมฆฟ้า นภมัคโล และนาคขยันยอม เป็นผู้ดูแล
อ.๑๕ พ่อท่านเข้าโรงพยาบาลเพื่อผ่าตัดต้อกระจกฝังเลนซ์และต้องพักเป็นเวลา ๑ เดือน
พ.๒๓ พ่อท่านเดินทางไปหาพบแพทย์เพื่อตรวจดูผลการผ่าตัด

อบรม
ศ.๑๘-อา.๒๐ อบรมผู้ปฏิบัติศีล ๘ จำนวน ๔๐ คน

ขอนำโศลกพ่อท่าน ที่ให้ไว้ในงานมหาปวารณาว่า
เอาแต่ใจตัว คือชั่วโดยอัตโนมัติ
จะดี ได้ต้องหัดให้ หัดเห็นใจคนอื่นเสมอ

ด้วยความนอบน้อมคารวะแด่.. องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า องค์พระโพธิสัตว์เจ้า และพระอาริยเจ้าทั้งหลาย

- สมณะฟ้าไท สมชาติโก -ปฐมอโศก
ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๘

เป็นเดือนประชุม "มหาปวารณา" ครั้งที่ ๒๔ ตั้งแต่วันที่ ๔-๗ พฤศจิกายน ปีนี้จัดที่ พุทธสถานปฐมอโศก เช่นเคย การจัดงาน ครั้งนี้ นับว่าจัดใหญ่กว่าทุกๆปี เพราะพ่อท่านอายุเริ่มปีที่ ๗๒ แล้ว เพื่อเป็นการกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ คณะกรรมการ หลายฝ่ายร่วมกันจัดงานนี้ขึ้น ดังปรากฏผลของงานที่ผ่านๆมา ปีนี้จัดโรงบุญชื่อ "ปิตุบูชา ๗๒ ปี พ่อท่าน" มีผู้มาร่วมแจก อาหาร ๒๐ กว่าโรง บรรยากาศการแจกอาหารเป็นพี่เป็นน้องมีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ

ศ.๔ เวลา ๐๔.๐๐ น. สมณะเข้าประชุมมหาปวารณา ๑๐๔ รูป ขาด ๑ รูป คือ สมณะ ปองสูญ โฆสิตธัมโม เนื่องจากอาพาธ เมื่อหมู่ สมณะพร้อมแล้ว พ่อท่านให้โอวาทกัณฑ์พิเศษ นับว่าลึกซึ้งพิสดารอย่างน่าอัศจรรย์ และเพื่อประโยชน์ของหมู่เรา ส่วนใหญ่ น่าจะได้ประโยชน์ ร่วมกัน ฝ่ายทำต้นฉบับจึงได้ตัดต่อหัวข้อธรรมที่เหมาะสม นำออกมาเผยแพร่ ให้ญาติธรรม หมู่เราได้ฟังกันคือ เรื่องการมีน้ำใจ เอาภาระ ให้มากกว่านี้ และปีนี้พิเศษอีก พ่อท่านคัดเอาคำ ตรัสของพระพุทธเจ้า พิมพ์เป็น แผ่นการ์ด แจกนักบวชทุกฐานะ พ่อท่านอ่าน และบรรยาย ให้หมู่สมณะได้ฟัง ติดตามได้จากเท็ปเรื่อง "ลึกซึ้งเท่าใด ในอารมณ์นิพพาน" หัวใจของการประชุมอีกเรื่องหนึ่งคือ เปิดโอกาสให้เพื่อนสมณะ ด้วยกัน ชี้ขุมทรัพย์แต่ละองค์ การประชุม ครั้งนี้ สมณะได้รับประโยชน์โดยทั่วถึงกัน เสร็จสิ้นการประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. ของวันที่ ๕พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๘

อา.๖ เวลา ๐๔.๐๐ น. ช่วงทำวัตรเช้า พ่อท่านได้แจ้งมติการประชุมที่ญาติธรรมควรรับรู้ร่วมกัน และแจ้งสมณะ แต่ละรูป ลงอาราม โศลกธรรมปีนี้ "เอาแต่ใจตัวคือชั่วโดยอัตโนมัติ จะดีได้ต้องหัดให้ หัดเห็นใจคนอื่นเสมอ"
-กิจกรรมภาคเย็น ญาติธรรมทุกเครือแหเปิดการแสดง ในงานนี้มีการประชุมหลายองค์กร อาทิ การประชุมใหญ่พรรค เพื่อฟ้าดิน ประชุม คุรุสัมมาสิกขาทั้งหมด ประชุมคณะกรรมการกลางเพื่อเตรียมงานปีใหม่ที่บ้านราชฯ และประชุมกลุ่มย่อย อื่นอีกมากมาย เพื่อให้สอดคล้อง กับงานมหาปวารณา คณะกรรมการที่ช่วยงานชาวอโศกทั้งหมด มีการชี้ขุมทรัพย์กัน

อ.๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ประชุมใหญ่สิกขมาตุ เข้าร่วมทั้งหมด ๒๕ รูป ขาด ๒ รูป คือ สิกขมาตุปราณี และสิกขมาตุสดใส เพราะอาพาธ มีพ่อท่านเป็นประธาน มีสมณะเข้าร่วมประชุม ๒๑ รูป พ่อท่านนำโศลกธรรมมาขยายความ ให้เห็นกิเลส ชัดเจน ลึกซึ้งพิสดารยิ่งขึ้น ฐานะของผู้หญิงเป็นนักบวชให้เขากราบต้องทำตัวให้เหมาะสม และสิกขมาตุต้องประสาน สอดร้อยเข้าด้วยกันให้ได้มากกว่า เพื่อเป็นแบบอย่างให้ญาติโยม หมู่เราจะก้าวไปให้ดีกว่านี้ต้องออกจากภพ ลดอัตตา ประสานหมู่ ให้เพิ่มขึ้น จบการประชุม ๑๗.๐๐ น.

และในวันเดียวกัน ทีมงานอบรมคุณภาพชีวิตสถาบันฝึกอบรมผู้นำ จังหวัดกาญจนบุรี ได้นิมนต์ให้พ่อท่านไปแสดงธรรม ธรรมที่แสดง สองกัณฑ์ ดีมาก เรื่อง "ทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านด้วยมรรคองค์ ๘" เรื่องที่สอง "สำนึกโพธิสัตว์ เพื่อความสุข ของปวงชน" ท่านที่สนใจ โปรดติดตามจากเท็ปได้ การไปกิจนิมนต์ในครั้งนี้ พ่อท่านเมตตาแก่ทีมงาน และ ญาติธรรม ของสถาบันฝึกอบรมผู้นำฯ โดยกล่าวว่า "ถ้ามีผู้อาศัยประจำ มีทะเบียนบ้านเป็นทางการครบ ๔๐ หลังคาเรือน พ่อท่าน จะอนุญาตให้ตั้งเป็นสังฆสถาน" พล.ต.จำลอง และทีมงานทั้งหมด รู้สึกดีใจมาก รับปากพ่อท่านว่า ปี ๒๕๔๙ สถาบัน ฝึกอบรมผู้นำต้องมีผู้อยู่ประจำ มีสำเนาครบตามที่พ่อท่านกำหนดแน่ๆ

จ.๑๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. พ่อท่านเป็นประธาน การประชุมชุมชน บรรยากาศของการประชุม รื่นเริงดีมาก สรุปตอนท้าย พ่อท่าน ตั้งคำถาม พวกเราว่า ทำไมเราปฏิบัติธรรมแล้ว ไม่เจริญขึ้น พ่อท่านบอกให้เราไปตามฟังจากเท็ปทำวัตรเช้าวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน เรื่อง "ทำไมคุณปฏิบัติธรรม จึงไม่เจริญขึ้น" เพราะท่านบรรยายไว้ละเอียดดีมาก และท่านได้พูดถึง พลเอก บุญลือ มาขอให้ท่านแต่งเพลง เพื่อเตือนสติ สังคมวันนี้ พ่อท่านได้รวบรวมเพลงสันติภาพ สันติภาพผี สันติภาพประกาศิต สามเพลง สี่เวอร์ชั่น ชื่อชุด เพื่อชาติไทย ที่รักของเรา ทำแจกฟรีแบบไม่อั้น

ทุ่งนาผืนนี้ที่เคยหว่านดำ ขอย้อนไปเมื่อปลายเดือนสิงหาคม ณ ทุ่งนาแรงรัก ชาวชุมชน ปฐมอโศก นักเรียน สส.ฐ. และ สส.สอ. ได้ร่วม กันดำนา วันเวลาผ่านไป ๓ เดือน ข้าวแก่แตกรวงพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวได้ วันเก็บเกี่ยวมาถึง ๒๗-๒๙ พฤศจิกายน เคียวสัมพันธ์วันโฮมแฮง สืบสานรอยคันไถ ตำนานไทยในผืนนา เมื่อใดสิ้นไร่นา ในไม่ช้าพาสิ้นชาติ ชาวชุมชน และนักเรียนสัมมาสิกขาปฐมอโศกร้อยกว่าชีวิต สัมมาสิกขา สันติอโศกมาร่วมเกี่ยวข้าวด้วยอีกร้อยกว่าชีวิต เมื่อเรามอง ไปที่ท้องนา ข้าวสุกเหลืองอร่ามดั่งทอง และคนที่เกี่ยวข้าว มีอายุ สิบกว่าปี ไปจนถึงแปดสิบกว่าปี มองดูแล้ว เป็นภาพที่ ประทับใจมาก กับทุ่งรวงทองประมาณ สามสิบไร่

เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ย. ดร.ขวัญดี อัตวาวุฒิชัย และอาจารย์ทองเหมาะ แจ่มแจ้ง ได้รับเชิญมาบรรยายให้ความรู้ด้านกิจกรรม ที่พวกเรา กระทำอยู่ และความรู้ด้านอื่นๆอีกมาก นับว่าบูรณาการกลางท้องนากันเลยทีเดียว

ตอนเย็นของวันเดียวกันนี้ มีรายการผ่อนคลายด้วยเสียงเพลง ที่พวกเราผลัดกันขึ้นไปร้อง และค่ำคืนนี้มีรายการพิเศษ โดย อาจารย์ ศิวกานท์ ปทุมสูติ กวีเอกของเมืองไทยอีกท่านหนึ่งที่มาร่ายกวีให้พวกเราฟัง และสอดแทรกเสียงเพลงจากวงฆราวาส บรรยายเพิ่มเติม ด้วยลีลา น้ำเสียงของอารมณ์ศิลปินที่สะกดผู้ฟังได้ด้วยสุนทรียศิลป์ อย่างงดงาม สู่เส้นทางสันติธรรม เพื่อมวลชน นับเป็นโชคดีของหมู่เรา ที่มีโอกาส เปิดหูเปิดตา เพิ่มวิสัยทัศน์ด้านความรู้ อีกมิติหนึ่ง ขออนุโมทนา อาจารย์ ศิวกานท์ ที่สละเวลามาช่วยสร้างบรรยากาศ เปี่ยมด้วยคุณค่า และแง่คิดในครั้งนี้ โอกาสหน้า คงได้รับความเมตตา จากท่านอาจารย์ อีกเช่นเคย สาธุ

ผืนนาแห่งนี้ยังเป็นสถานที่เรียนรู้ ในการพัฒนา ฝึกฝน อดทน การศึกษาแบบบูรณาการที่นำมาใช้กับชีวิตจริงๆต่อไป

ส.๑๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. ดร.แก้วขวัญ วัชโรทัย พร้อมด้วยคณะ ๑๐ ท่าน มาเยี่ยมชมการทำลายขยะพลาสติกให้เป็นแก๊ส และ น้ำมันเป็นเวลา ๑ ชั่วโมง เมื่อดูขั้นตอนทุกอย่าง ยอมรับว่าเป็นไปได้จริง ขอชื่นชมผลงานของนายเฉลิม บุญฤทธิ์ ที่วิจัย พลังงานทดแทน โดยนำของเสียแปรรูป ออกมาเป็นน้ำมันสำเร็จได้จริง และกว่าจะถึงวันที่ดร.แก้วขวัญ มาชมการสาธิต ด้วยตนเอง ทีมงานของ ดร.แก้วขวัญ ได้ติดตามมาเป็นระยะๆ จนทราบผล ชัดเจนว่าเป็นได้จริง เพื่อพิสูจน์ด้วยสายตา ตนเอง ดร.แก้วขวัญ และคณะ จึงมาชมขั้นตอน การกำจัดขยะพลาสติก ให้เป็นแก๊สและน้ำมัน ดังกล่าวนี้

สรุป การวิจัยพลังงานทดแทนของนายเฉลิม(ใจเดียว) ประสบความสำเร็จ เป็นไปได้จริง เพื่อประโยชน์ของคนส่วนมาก โครงการนี้ น่าจะได้รับการพัฒนาช่วยเหลือ ให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนขึ้น ดร.แก้วขวัญ ผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา จึงอนุญาต ให้นายเฉลิม บุญฤทธิ์ และทีมงานไปดำเนินงาน อย่างเป็นทางการ ในสวนอุทัยธรรม ศาลา เกลียวทอง จังหวัดปทุมธานี ในเนื้อที่ ๑ ไร่ ชื่อโครงการว่า "ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนสวนอุทัยธรรม" ซึ่งเป็นโครงการ ในส่วนพระองค์
-๑๓.๐๐ น. ของวันเดียวกัน นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาลัยมหิดล จำนวน ๒๒ คน มาเยี่ยมชมชุมชนวิถีพุทธ

พฤ.๒๔ นักศึกษาระดับปริญญาเอก ๑๒ คน และอาจารย์ ๔ คน จากมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มาเยี่ยมชมศึกษาวิถีพุทธ

กิจนิมนต์
ส.๑๒,๑๙,๒๖ สมณะเก้าก้าว สรณีโย และเพื่อนสมณะ รับกิจนิมนต์แสดงธรรมที่ "พุทธเมตตาธรรม" เป็นประจำ
พ.๒๓-อา.๒๗ สิกขมาตุผุสดี น.พ.แสนดิน และคณะ ไปร่วมงานอบรมหลักสูตร"ชีวิตใหม่" ณ ศูนย์การเรียนรู้ ชเลขวัญ บ้านพอแดง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา มีชาวบ้านบริเวณละแวกนั้นเข้ารับการอบรมหลายร้อยคน สมณะที่มาอบรมจากทักษิณอโศก และที่อื่น มาสมทบด้วย รวม ๑๕ รูป ผลจากการอบรมนับว่าเป็นที่น่าพอใจ
ศ.๒๕ ท.ญ.ฟากฟ้าหนึ่ง อโศกตระกูล และ คณะ ไปดูกิจการเกี่ยวกับสาหร่ายเกลียวทอง ที่โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เจ้าหน้าที่ แผนกต้อนรับ ให้การต้อนรับดีมาก จะลองนำมาทดลองทำที่ศูนย์เจาะวิจัยชั้น ๔ ในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งโครงการนี้ เป็นโครงการที่ชาวบ้าน สามารถทำเองได้

อปริหานิยธรรม คือ ธรรมอันไม่เสื่อมของหมู่คณะ
* สมณะลงปาติโมกข์ทุกวันพระ ๑๔-๑๕ ค่ำ ของทุกเดือน หมู่สมณะ สิกขมาตุ ประชุม
* อปริหานิยธรรมบ่ายของวันพฤหัสบดี
* คณะกรรมการชุมชน ประชุมทุกเช้าของวันจันทร์ โดยมีสมณะ สิกขมาตุร่วมประชุมด้วย
* คณะคุรุประชุมทุกบ่ายวันจันทร์
* กรรมการ ชุมชน และหน่วยงานฝ่ายผลิต ส่งตัวแทนไปประชุม ทุกเดือนที่สันติอโศก เพื่อร่วมกันพิจารณากิจกรรมต่างๆ ภายใน
ชุมชนให้เป็นเอกภาพ ร่วมกันคิดร่วมกันทำ ร่วมกันรับผิดชอบ อย่างเป็นระบบ อาศัยที่ประชุมเป็นการปฏิบัติธรรม สร้างความเจริญ ด้วยประการนี้แล

ขอจบรายงานประจำเดือนด้วยโศลกธรรมพ่อท่านดังนี้
"ปราชญ์ จะไม่สร้างอำนาจให้แก่ตนเอง
จนคนเกรงไม่กล้าติ ไม่กล้าท้วง
ส่วนคนแค่ฉลาด จะสร้างอำนาจให้แก่ตนเอง
จนคนเกรงไม่กล้าติ ไม่กล้าท้วง"
- สมณะกรรมกร กุสโล -ศีรษะอโศก
ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๘

เดือนนี้เป็นช่วงแห่งการเก็บเกี่ยว ทุ่งรวงทองหลายแห่งมีน้ำท่วมขัง เพราะฝนตกผิดฤดู ยิ่งเป็นการเพิ่มทุกข์ให้กับชาวนา กระดูกสันหลัง ของชาติ ข้าวที่เกี่ยวแล้ว ต้องรีบกู้ขึ้นจากนา เพื่อไม่ให้ถูกฝน เพราะข้าวจะเสียหายได้

แม้จะทุกข์ยากขนาดไหน เกษตรกรต้องยืนหยัด ต่อไป สมกับเป็นอาชีพบุญ ดังที่พระพุทธองค์ตรัสสรรเสริญ ชาวชุมชน หรือแม้นักเรียน ต่างก็ไม่ย่อท้อ เมื่อให้เลือกระหว่างลงนาเกี่ยวข้าวกับการเข้าห้องเรียนเพื่อความผาสุกของชุมชน

ชุมชนศีรษะอโศกปีนี้ ช่วยกันทำนาทั้งหมด ๕ แปลง รวมเนื้อที่ ๙๓ ไร่ ได้ผลผลิตประมาณ ๓๗ ต้น ข้าวเปลือกเหลือจาก บริโภค ภายในชุมชน จะจำหน่ายในราคาบุญนิยม

อีกก้าวหนึ่งของชาวอโศกที่ประสบความสำเร็จในการผลิตพืชผักไร้สารพิษ โดยปฏิเสธปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง ในแปลงผัก มีการปลูกผัก หลายชนิด เช่น กระเทียม หัวหอม กะหล่ำปลี และแตงกวา เป็นต้น และยังปลูกผักเผื่อชุมชนอื่น ที่จำเป็นใช้ผัก จำนวนมาก เช่น ช่วงเทศกาล ปีใหม่ และช่วงงานเพื่อฟ้าดิน และงานอบรม

งานสร้างคน
การอบรมเจ้าหน้าที่จากกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ วันที่ ๒๓-๒๗ พ.ย. (๔ คืน ๕ วัน) เป็นข้าราชการจาก ๒ จังหวัด คือ อำนาจเจริญ และ อุบลราชธานี ประกอบด้วย ๔ หน่วยงาน คือ เกษตร-พัฒนาที่ดิน-ปศุสัตว์ และประมง จำนวน ๑๑๓ คน เพื่อเตรียมการอบรมเกษตรกร ในโอกาสต่อไป ในโครงการอบรมเกษตรกรแกนหลักสนับสนุนวาระแห่งชาติ เกษตรอินทรีย์ หลักสูตร "พัฒนาการเกษตร สู่ระบบเกษตรอินทรีย์ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

นายสุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง ผู้ช่วยรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรฯบรรยายแนวทางสู่ระบบเกษตร อินทรีย์ นายแก่นฟ้า แสนเมือง และ น.ส.ขวัญดิน สิงห์คำ บรรยาย และสาธิตปุ๋ยอินทรีย์ ดำเนิน รายการโดย นางพลีขวัญ พูนลาภ

ชาวชุมชนและแม่ฐานช่วยกันต้อนรับในฐานะเจ้าบ้านเป็นอย่างดี ในการอบรมครั้งนี้ มี การแยกกลุ่มพบสมณะ -สิกขมาตุ ทุกเย็น เพราะเน้นด้าน ธรรมะเป็นหลัก

หลังการอบรมมีผู้ตั้งสัจจะอธิษฐาน เช่น
เลิกสูบบุหรี่ ๖ ราย
งดสุรา ๑๐ ราย
รับประทานเนื้อสัตว์น้อยลง ๕ ราย
ลดละอบายมุขทุกชนิด ๑๓ ราย

กิจกรรมอบรมเครือแห ๔ แห่ง
ศ.๑๑-อ.๑๕ อบรมเกษตรกร ที่ศูนย์ร้อยเอ็ดอโศก (ส.กำแพงพุทธ สุพโล)
จ.๑๔-ศ.๑๘ อบรมเกษตรกร ที่ศูนย์สกลอโศก (ส.ถ่องแท้ วินยธโร - ส.ผิว พาลสุริโย)
ศ.๑๘-อ.๒๒ อบรมเกษตรกร ที่ศูนย์สุรินทร์อโศก(ส.เด็ดขาด จิตตสันโต, ส.แก่นหล้า วัฒโน, ส.ชุ่มบุญ กิตติปาโล)
พฤ.๒๔-จ.๒๘ อบรมเกษตรกร ที่ศูนย์ศรีโคตรบูรณ์ (ส.ถ่องแท้ วินยธโร - ส.ผิว พาลสุริโย)

จงรีบลงมือทำงานนั้นเดี๋ยวนี้
เพราะแม้งานนั้น สุดท้ายจะยังไม่เสร็จ
ก็ดีกว่ายังไม่ได้ลงมือทำเลย แน่นอนที่สุด
(โศลกธรรม สมณะโพธิรักษ์)
- สมณะเด็ดขาด จิตตสันโต -ศาลีอโศก
ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๘

ในช่วงก่อนนี้ เป็นบรรยากาศของการประชุมมหาปวารณาที่ปฐมอโศก ซึ่งเป็นสถานที่นัดหมายประชุมกัน ชาวอโศกเรามีปกติที่ สามารถ จะว่ากล่าว ติงเตือนกันได้ เพราะพวกเราฝึกฝนกันมามาก และในขณะเดียวกันเราก็สามารถที่จะชื่นชมกันได้ด้วย เพราะเราจะต้องฝึก ทั้งสองส่วน หมู่กลุ่มของพวกเราจึงเจริญพัฒนาขึ้นมาได้จริงๆ ส่วนใครจะเจริญมากเจริญน้อยนั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถส่วนบุคคล ซึ่งต้องเรียนรู้ และฝึกฝนกันไปเรื่อยๆ

เหตุการณ์รายวัน
อ.๑ สมณะ สิกขมาตุ และคณะคุรุประชุมการศึกษา
-คณะกรรมการผู้บริหารชุมชนศาลีอโศก ประชุมเรื่องการบริหารที่ดิน หาข้อมูลเพื่อจะซื้อที่ดิน ๒ แปลงข้างวัด
พ.๒ สมณะ สิกขมาตุ คุรุ และนักเรียน สัมมาสิกขา ๕๐ คน เดินทางสู่พุทธสถานปฐมอโศก (รอบที่ ๑)
-สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร ไปกิจนิมนต์ที่สถาบันฝึกอบรมผู้นำของพลตรีจำลอง ศรีเมือง จ.กาญจนบุรี
พฤ.๓ ชาวชุมชนศาลีอโศก จำนวน ๓๐ คน เดินทาง(รอบที่ ๒)ไปร่วมงานมหาปวารณาที่พุทธสถานปฐมอโศก ๔-๗ พ.ย. ๒๕๔๘
จ.๗ เสร็จงานมหาปวารณา สมณะ-สิกขมาตุ และชาวชุมชน เดินทางกลับสู่พุทธสถานศาลีอโศก
พฤ.๑๐-จ.๑๔ นักเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศก เข้าค่ายอบรมที่สวนบุญผักพืช(คลอง ๑๓)จ.ปทุมธานี เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ รักประชาธิปไตย
ส.๑๒ ตัวแทนชาวชุมชนศาลีอโศก ๔ คน ไปเจรจาขอซื้อที่ดินข้างชุมชน ที่จ.นครสวรรค์
-เด็กหญิงศิริรัตน์ เลี่ยมวัน ป่วยเป็นไข้มาเลเรีย พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลไพศาลี
อา.๑๓ โรงพยาบาลไพศาลีจัดบริการพ่นหมอกควันป้องกันยุง ในชุมชนศาลีอโศก
-ชาวชุมชนศาลีอโศกจำนวน ๑๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม ในงานมหกรรม รวมพลังสร้างสุขภาพแห่งชาติ ที่บริเวณหน้าสำนักงาน เทศบาล ตำบลไพศาลี
จ.๑๔ ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารชุมชนศาลีอโศก
-ประชุมชาวชุมชนศาลีอโศก ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๘
อ.๑๕ สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร ไปกิจนิมนต์ที่สถาบันฝึกอบรมผู้นำ พลตรีจำลอง ศรีเมือง จ.กาญจนบุรี
อ.๑,พ.๑๖ สมณะและพระอาคันตุกะลงอุโบสถทบทวนพระปาติโมกข์ เสร็จแล้วประชุมอปริหานิยธรรมต่อ
พ.๑๖ ชาวชุมชนและนักเรียนสัมมาสิกขา ไปร่วมงานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว
-ชาวชุมชนและนักเรียนสัมมาสิกขาไปร่วมงานประเพณีวันลอยกระทง โดยร่วมในขบวนแห่นางนพมาศ และร่วมการแสดง ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การประกวดกระทง และชุมชนเข้มแข็ง
พฤ.๑๗ สมณะ สิกขมาตุ และคณะกรรมการบริหารผู้บริหารชุมชน ร่วมการประชุมเครือแหชุมชนเพชรผาภูมิ กำแพงเพชร
ศ.๑๘-อ.๒๒ อบรมแกนนำเกษตรกร นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี จำนวน ๙๘ คน หลักสูตร "พัฒนาการเกษตร สู่ระบบเกษตรอินทรีย์ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"
พ.๒๓ ประเมินผลกิจกรรมเยาวชนคนสร้างชาติ ร.ร.ไพศาลี จำนวน ๑๑๕ คน
พฤ.๒๔ ประเมินผลกิจกรรมเยาวชนคนสร้างชาติ ร.ร.อนุบาลไพศาลี จำนวน ๘๒ คน
ศ.๒๕-อ.๒๙ อบรมเจ้าหน้าที่และข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ แกนนำเกษตรกร จำนวน ๘๘ คน หลักสูตร "พัฒนาการเกษตรสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"
อา.๒๗-จ.๒๘ ตัวแทนชาวชุมชนศาลีอโศกจำนวน ๓ คนเข้าร่วมประชุม ๗ องค์กร และ พาณิชย์บุญนิยม ที่พุทธสถาน สันติอโศก
อ.๒๙ ประชุมสรุปงานอบรม, เตรียมงานบุญลอมข้าว, โรงบุญ ๕ ธันวา และงานตลาดอาริยะ ๒๕๔๙
พ.๓๐ เตรียมจัดสถานที่โรงบุญ ๕ ธันวา และงานบุญลอมข้าว

ข้อคิดสุดท้าย
ผู้นำที่มีศีลธรรม ย่อมนำตน ครอบครัว และประชาให้ผาสุก
- สมณะเน้นแก่น พลานีโก -สีมาอโศก
ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๘

ปีนี้พุทธสถานสีมาอโศก มีสมณะลงอาราม ๖ รูป สิกขมาตุ ๓ รูป เมื่อกลับจากงานมหา-ปวารณา ได้เริ่มไปเกี่ยวข้าว ซึ่งเป็น กิจกรรมสำคัญ ของชาวชุมชน มีทั้งนักเรียนสัมมาสิกขา ม.ต้น และม.ปลาย นิสิต ม.วช. คนวัด คนชุมชนฯ ไปร่วม"โฮมแฮง" เกี่ยวข้าวที่นาส่วนกลาง (บ้านโป่งแดง อ.ขามทะเลสอ) และอีก ๒ แห่งคือ ที่นาพ่อห่วง ศรีสุขวัฒน์ ที่อ.ขามสะแกแสง และ อ.คง โยมให้ทำฟรีๆ เกี่ยวข้าวปีนี้ ลุยน้ำ ลุยโคลน เพราะฝนตกชุก ไปนอนพักค้าง ๓ คืน เกี่ยวเสร็จช่วยกันหาบข้าวฟ่อน ใส่รถ มาตากที่ชุมชน เพื่อรอการนวดอีกครั้ง หลังจากเสร็จงาน โรงบุญ ๕ ธันวาคม

งานเกี่ยวข้าวปีนี้เด็กๆได้เปลี่ยนบรรยากาศ สัมผัสท้องทุ่ง สายลม แสงแดด ลงว่ายน้ำที่สระข้างๆที่พัก มีน้ำเต็ม ๔ สระ เด็กๆ ว่ายน้ำกัน สนุกสนาน ตอนค่ำมีรายการเผาข้าวหลามกินกัน แถมด้วยการเล่นรอบกองไฟ งานนี้นักเรียนบอกว่า "กว่าจะได้ ข้าวมากิน ไม่ใช่ง่ายเลยนะ" ทั้งเหนื่อย และหนัก แต่ก็สนุกดี

เหตุการณ์ทั่วไป
อ.๑ ส.เดินดิน ติกขวีโร ส.คมคิด ทันตภาโว และญาติธรรม ๑ รถตู้ แวะฉันภัตตาหารก่อนไปร่วมงานมหาปวารณา ส.เดินดิน พูดถึงสีมาฯ ว่า "ที่นี่สงบดี ไม่ค่อยได้ยินเสียงประกาศ อาตมาไม่มีบุญได้มาอยู่ที่นี่"
ผู้มีอายุยาวฝ่ายหญิง พูดขึ้นว่า "ดิฉันไม่มีบุญต่างหากที่ไม่ได้ท่านมาอยู่ที่นี่"

พฤ.๓ ส.ผืนฟ้า อนุตตโร ส.เด็ดขาด จิตตสันโต ส.กำแพงพุทธ และสิกขมาตุ ๒ รูป พร้อมด้วยญาติธรรม ๒ รถตู้ มาแวะฉัน ภัตตาหาร แล้วต่อไป งานมหาปวารณา สมณะประจำสีมา ๖ รูปออกเดินทางไปร่วมงานมหาปวารณา ที่พุทธสถานปฐมอโศก
ส.๕ ญาติธรรม และนักเรียนสัมมาสิกขา ๑ คันรถบัส เดินทางไปร่วมงานมหาปวารณา
จ.๗ คณะคุรุ และนักเรียนสัมมาสิกขาภูผาฟ้าน้ำ มาแวะพักค้าง ๑ คืน แล้วเดินทางไปศีรษะอโศก
อ.๘ ส.เดินดิน ส.เทินธรรม ส.ด่วนดี สุชโว และสม.กล้าข้ามฝัน มาแวะฉันภัตตาหาร ก่อนเดินทางเข้าบ้านราชฯ สม. หยาดพลี คุรุกมล คุรุเย็นใส และนักเรียน สส.ม. ทุกชั้นเรียนไปแสดงตัวกับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนับยอด จำนวนนักเรียน ที่ศีรษะอโศก
พ.๙ ประชุมทีมงานศูนย์ฝึก ประชุมฐานกสิกรรม บ่ายคณะหมอดิน มาปรึกษาเรื่องการ อบรม
พฤ.๑๐-จ.๑๔ ส.ธาตุดินไปร่วมงานเข้าค่ายสัมมาสิกขาศาลีอโศก ที่สวนบุญผักพืช คลอง ๑๓ จ.ปทุมธานี ภายใต้หัวข้อว่า "สำนึกอดีต เข้าใจปัจจุบัน มุ่งมั่นอนาคต"
ส.๑๒ ประชุมวิสามัญ กลุ่ม"วัง สี เมฆ" สม.นวลนิ่ม ไปร่วมงานคืนสู่เหย้าชาวพุทธธรรม ที่สันติอโศก กทม. (๑๒ - ๑๓ พ.ย.)
อา.๑๓ ประชุมใหญ่ประจำเดือนของชุมชนสีมาอโศก
จ.๑๔ บ่ายสมณะ - สิกขมาตุ ประชุมอปริหานิยธรรม เย็นประชุมกลุ่มก่อร่างสร้างบุญ และฐานโรงขวด
อ.๑๕ ตรวจศีลคนวัด นิสิต ม.วช. และนักเรียนสัมมาสิกขา
พ.๑๖ สมณะลงอุโบสถ ฟังสวดพระปาติโมกข์ วันนี้ตรงกับวันลอยกระทง บรรดานิสิต ม.วช. ร่วมกันตั้งตบะลอยกิเลส
ศ.๑๘-อ.๒๒ ส.คำจริง วจีคุตโต ส.พันเมือง ภทันโต ไปอบรมหมอดิน ที่ศูนย์อบรมกลุ่มเมฆาอโศก จ.บุรีรัมย์
อา.๒๐ ประชุมคณะกรรมการชุมชน และประชุมคุรุ
อา.๒๗ ส.ธาตุดิน ปฐวีรโส เดินทางไปราชธานีอโศก และต่อไปประชุมสมณะนวกะที่ภูผาฟ้าน้ำ จ.เชียงใหม่ สม.นวลนิ่ม คุณพลังใจ และคุณอัมพรไปร่วมประชุมพาณิชย์บุญนิยม ที่สันติอโศก
จ.๒๘-พ.๓๐ ส.สร้างไท ปณีโต สม.หยาดพลี สม.นวลนิ่ม คณะคุรุ นิสิต ม.วช. และนักเรียนสัมมาสิกขาสีมาฯ ไปร่วมกัน เกี่ยวข้าว ที่นาของ พ่อห่วง ศรีสุขวัฒน์ ที่ อ.ขามสะแกแสง
อ.๒๙-ส.๓ธ.ค. ส.คำจริง วจีคุตโต ไปงานอบรมหมอดินจำนวน ๗๐ คน ที่ศูนย์ฝึก "วังน้ำเขียว"
พ.๓๐ ส.พอจริง สัจจาสโภ เดินทางไปปฐมอโศกเพื่อสมทบกับหมู่อาวุโสนวกะ และไปร่วมประชุมสมณะนวกะที่ พ.ส. ภูผาฟ้าน้ำ

ขอฝากคาถาระงับความโกรธ
"ผู้ใดโกรธตอบผู้ที่โกรธตน เพราะเหตุที่โกรธตอบนั้น ผู้นั้นชื่อว่า เลวกว่าผู้ที่โกรธก่อนเสียอีก ผู้ไม่โกรธตอบผู้ที่โกรธ ชื่อว่า ชนะสงคราม ที่ชนะได้ยาก" (พุทธพจน์)
- สมณะสร้างไท ปณีโต -ภูผาฟ้าน้ำ
ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๘

ช่วงเดือนพ.ย.ชาวชุมชนภูผาฯไปร่วมงานมหาปวารณาที่พุทธสถานปฐมอโศก พอเสร็จงานก็กลับชุมชน ช่วยกันเก็บเกี่ยวข้าว ตีข้าว ได้ข้าวเปลือก ๕๐๐ กว่าถัง ซึ่งพอเลี้ยงคนในชุมชนตลอดปี และยังมีเหลือบริจาคและจำหน่าย เช่นฤดูกาลที่ผ่านมา แต่ข้าวเปลือก จำนวน ๑ ถังของที่นี่ จะถังใหญ่กว่า ที่เป็นมาตรฐานโดยทั่วไป

ต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์ของชุมชน
พ.๑๖ หมู่สมณะลงโบสถ์ทบทวนพระปาติโมกข์
ศ.๑๘ ประชุมคณะกรรมการชุมชนภูผาฯ ณ ศาลาบรรพชน
ส.๑๙ ประชุมคณะคุรุสัมมาสิกขาภูผาฯ ณ ศาลาจงกรม
-ประชุมชุมชนภูผาฯ ณ เฮือนญะกิ๋น ชี้แจงนโยบายชุมชนว่า เป็นชุมชนศีล ๘ ดังนั้นคนในชุมชนจะต้องพัฒนาตนไปสู่ศีล ๘ ด้วยความพยายาม
พฤ.๒๔ ชมร.เชียงใหม่ ขายมังฯ อิ่มละ ๕ บาท
พ.๓๐ ชมร.เชียงใหม่ ขายมังฯ อิ่มละ ๕ บาท
ทุกวันศุกร์ อ.๒ (สมณะร่มเมือง ยุทธวโร) จะสอนธรรมะกระดานขาว มีชาวภูผาฯ มาเรียนธรรมะกันอย่างคึกคัก

ศีลอยู่กับตน ไม่ต้องกังวลอะไร
- สมณะบินบน ถิรจิตโต -ราชธานีอโศก
ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๘

กาลเวลาช่างผ่านไปรวดเร็วเหลือเกิน เผลอแป๊ปเดียวจะสิ้นปีอีกแล้วหรือนี่ คิดอ่านจะทำดีสิ่งใดต้องรีบทำ ก่อนที่วันคืน จะผ่าน ไปกับกาลเวลา เวลา...ผ่านแล้ว...ผ่านเลย

ช่วงเดือนนี้ ชาวบ้านราชฯ ต้องทำงานแข่งกับเวลาในหลายๆด้าน เพื่อให้ทันงานปีใหม่ ไม่ว่าจะเป็นงานขนหินใหญ่ เข้าบ้านราชฯ เพื่อตกแต่ง ปรับสถานที่, งานซ่อมแซมเรือที่จะทำเป็นที่พัก, งานก่อสร้างต่างๆ, งานปรับโครงสร้างพื้นฐาน ของตลาดอาริยะ และที่สำคัญ งานกสิกรรม ปลูกผักไร้สารพิษ ทั้งบริเวณชุมชนและริมมูล จะมีการรวมพลังโฮมแฮง กันเป็น ระยะๆ เพื่อช่วยกันพลิกฟื้นผืนดินให้เป็นสีเขียว และยังมี งานอบรม อย่างต่อเนื่อง ทำให้ชาวบ้านราชฯ ต้องเร่งรัดพัฒนาตน และพัฒนางานไปพร้อมๆกัน

เดือนนี้มีอะไร
อ.๑ หมู่สมณะเดินทางไปร่วมงานประชุมมหาปวารณาที่ปฐมอโศก ส่วนชาวชุมชนไปวันที่ ๒ และทั้งหมดเดินทางกลับในวันที่ ๘ พ.ย.
อ.๑-พ.๓๐ วิทยุชุมชนบัวกลางมูล ทดลองกระจายเสียงให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องธรรมะ กสิกรรมไร้สารพิษ ความรู้เรื่อง สุขภาพ และ ในเดือนนี้ รณรงค์เรื่องงดบุหรี่ โครงการคนอุบลปอดสะอาด โดยร่วมมือระหว่างพันธมิตรวิทยุชุมชน บัวกลางมูล FM 93.5 MHz ชมรม สร้างสรรคนดีศรีอุบล ชมรมเภสัชกรและวิทยุประชา สังคมจังหวัดอุบลฯ FM 103.5 MHz ออกอากาศ รายการทุ่งศรีเมืองทุกเรื่องเมืองอุบล ทุกวันศุกร์ เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
จ.๗-อา.๑๓ อาสาสมัครกลุ่มกรีนเวย์ จากประเทศเยอรมนี ๒ คน มาศึกษาศาสนาและการทำเกษตรอินทรีย์
พ.๙ คณะกองทุนเงินล้านบ้านอุดมเกษตร จำนวน ๖๐ คน นำโดย นายจำรัส สั่งศรี มาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ เงินกองทุน ๑ ล้านบาท ประจำหมู่บ้าน
จ.๑๔ ชาวบ้านราชฯ จัดกิจกรรมโฮมแฮงเกี่ยวข้าวที่เครือแหบ้านนาเยีย มีสมาชิกไปร่วมกิจกรรม ๒๐ คน
ศ.๑๘ ทีมเครื่องกลหนักบ้านราชฯ เริ่มขนหินจากบ่อหิน อ.โขงเจียม มาบ้านราชฯ เป็นวันแรก และขนต่อเนื่องทุกวัน
จ.๒๑ ชาวบ้านราชฯ จัดกิจกรรมโฮมแฮงเกี่ยวข้าวที่เครือแห อ.สำโรง มีสมาชิกไปร่วมกิจกรรม ๓๐ คน
พฤ.๒๔ ชาวบ้านราชฯ จัดกิจกรรมโฮมแฮงเกี่ยวข้าวที่เครือแหบ้านหนองหว้า มีสมาชิกไปร่วมกิจกรรม ๒๐ คน
ศ.๒๕ คณะครูและนักเรียน ร.ร.บ้านไผ่ อ.เขื่องใน จ. อุบลฯ จำนวน ๘๐ คนมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับวิถีชีวิตชุมชน
จ.๒๘ ชาวบ้านราชฯ จัดกิจกรรมโฮมแฮงเกี่ยวข้าวที่เครือแห บ้านน้ำขุ่น กิ่งอ.น้ำขุ่น จ.อุบลฯ มีสมาชิกไปร่วมกิจกรรม ๒๐ คน
จ.๒๘-พ.๓๐ บริษัทจินตนาการจำกัด มาถ่ายทำสารคดีให้กับศูนย์คุณธรรมเกี่ยวกับงานอบรม เยาวชนคนสร้างชาติ และ เรื่องวิถีชีวิต ชุมชนบุญนิยม

งานอบรม
อ.๑๕-ส.๑๙ เจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๘๓ คน มาอบรมในโครงการอบรมแกนนำเกษตรกร หลักสูตรพัฒนา การเกษตร สู่ระบบ เกษตรอินทรีย์ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
อา.๒๐-พฤ.๒๔ คณะครู ๗ คน นำนักเรียนจากโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ จ.สุรินทร์ จำนวน ๑๗๘ คน มาอบรมในโครงการ เยาวชน คนสร้างชาติ
อ.๒๒-ส.๒๖ เจ้าหน้าที่จากกระทรวงเกษตรฯ จ.ยโสธร จ.มุกดาหาร และ จ.ศรีสะเกษ จำนวน ๙๘ คน มาอบรมหลักสูตร พัฒนาการเกษตร สู่ระบบอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ศ.๒๖-อ.๓๐ คณะครู ๑๑ คน นำนักเรียนจากโรงเรียนนารีนุกูล ๒, โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก, โรงเรียนสามัคคี วิทยาคาร จ.อุบลฯ จำนวน ๑๗๙ คน มาอบรมในโครงการเยาวชนคนสร้างชาติ

ของฝากก่อนจบ
ทุกวินาที เป็นวินาทีแห่งบุญ
หากเรามีสติสัมโพชฌงค์ ตรวจอ่านจัดการกิเลส
- สิกขมาตุผาแก้ว ชาวหินฟ้า -สังฆสถานทักษิณอโศก
ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๔๘

แม้ออกพรรษาแล้ว แต่พวกเราชาวทักษิณอโศกต่างตระหนักถึงคำสอนของพระพุทธเจ้า "เราต้องไม่หยุดอยู่ในกุศลกรรม" ฉะนั้น จะเข้าพรรษา หรือออกพรรษา พวกเราก็ปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตของพวกเราแล้ว พวกเราปฏิบัติธรรมเสมอต้น เสมอปลาย จะพากันเพิ่มอธิศีลกัน ในช่วง เข้าพรรษา ซึ่งอานิสงส์จากการเพิ่มอธิศีลในช่วงเข้าพรรษา แต่ละคนเข้มแข็งมากขึ้น โดยเฉพาะ สัปดาห์สุดท้ายก่อนออกพรรษา มีการเข้าค่าย "เคี่ยวเราเพื่อเอามิตร" ให้แต่ละคนถือศีล ๘ กินมื้อเดียว โดยมีหลัก กติกาว่า ค่ายนี้เราฝึกเป็นพุทธะอย่างแท้จริง คือ ๑.เจอหน้ากันฝึกยิ้มให้กัน ๒.ทักทายเจริญธรรมก่อน ๓.พูดจาภาษาดอกไม้ สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน ๔. ตรงต่อเวลา ๕.เวลาเดินเหินให้สำรวมมือเท้า

จากการเข้าค่าย ๗ วันส่งผลใหเกิดความอบอุ่น เป็นพี่เป็นน้องกันมากขึ้น เพราะแต่ละคนได้ลดตัวตนลงมา มาทำงานร่วมกัน กินข้าว พร้อมกัน มีรายการผ่อนคลาย สันทนาการด้วยกัน เป็นกิจกรรมเชื่อมร้อยดวงใจแต่ละคนเข้าด้วยกัน โดยเฉพาะ ช่วงค่ำ มีการนั่งสมาธิ และมีกรรมการถือไม้เรียว คอยกำกับทำให้แต่ละคน นั่งสมาธิได้ดีเยี่ยม เพราะพวกเราเคยถือสา จนเมื่อยแล้ว ต่อนี้ไป ก็จะถือศีล ไม่ถือสา

เหตุการณ์ในเดือนนี้

ส.๑ สมณะและชาวชุมชนช่วยกันต่อสะพานขนปูน ขนอิฐบล็อคขึ้นภูเขาสร้างแท็งก์น้ำบนภูเขาไว้ใช้ในหน้าแล้ง
จ.๓ สมณะ ๔ รูป นำโดยสมณะดินดี สันตจิตโต สัตตาหะไปให้กำลังใจและจัดโรงบุญผู้ประสบภัยสึนามิ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
ศ.๗ สมณะดินทอง นครวโร และสมณะ ลั่นผา สุชาติโก ไปบิณฑบาตและแวะเยี่ยมญาติธรรมเก่าแก่ คุณเพ็ญธรรม และ คุณแม่
-การสร้างแท็งก์น้ำเสร็จโดยใช้เวลา ๗ วัน สิ้นค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ ๓๕,๐๐๐ บาท
ส.๘ ประชุมวิสามัญชาวชุมชน
-สมณะ ๒ รูป ไปร่วมงานศพน้าของศีลตะวัน ที่วัดจอมไตรและวันนี้ฝนตกหนักตลอดวัน ทำให้น้ำเกือบเต็มคลอง ไหลเข้า ไปนา ๑๐ ไร่
อา.๙-จ.๑๐ สมณะ ๒ รูป พร้อมด้วยชาวชุมชน ไปติดตามประเมินผลที่บ้านคอนหัด ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
อ.๑๑ คณะผู้สูงอายุจำนวน ๑๓ คน มาเยี่ยมและฟังธรรมะ
พ.๑๒-อ.๑๘ อบรมคนภายใน "ค่ายเคี่ยวเราเพื่อเอามิตร"
ส.๑๕ สมณะเลื่อนลิ่ว อรณชีโว และสมณะผองไท รตนปุญโญ กลับจากไปให้กำลังใจผู้ประสบภัยสึนามิ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
จ.๑๗ สมณะพอแล้ว สมาหิโต สมณะดินดี สันตจิตโต กลับจากไปให้กำลังใจผู้ประสบภัยสึนามิ
ส.๒๐ สมณะดินดี สันตจิตโต สมณะเลื่อนลิ่ว อรณชีโว แสดงธรรมหน้าศพญาติของคุณสายพุทธ ที่สมาคมฮกเกี้ยง
ศ.๒๑-อ.๒๕ อบรมเยาวชนคนสร้างชาติ นักเรียนมาจากหลายจังหวัด มีพี่เลี้ยงมาช่วยกันมากมาย
ส.๒๒ สมณะ ๓ รูป เดินทางไปกิจนิมนต์ เนื่องในโอกาสรวมญาติของครอบครัวเอกทักษิณ
อา.๒๓ สมณะ ๒ รูป ไปกิจนิมนต์บ้านคุณพรเพ็ญ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
-ประชุมเครือแหทักษิณอโศก
พฤ.๒๗ ประชุมชาวชุมชน
ศ.๒๘-ส.๒๙ ติดตามประเมินผล โรงเรียน วัดเกาะทองสม ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
จ.๓๑ สมณะ ๖ รูปพร้อมญาติโย เดินทางไปประชุมที่สวนธรรมชาติอโศก อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร และต่อไปร่วมงานมหาปวารณา ที่ปฐมอโศก

ข้อคิดก่อนจาก
การมีมิตร ๕๐๐ คน ยังน้อยไป
แต่หากมีศัตรูเพียงคนเดียวก็มากเกินไปแล้ว
สร้างมิตรดีกว่าสร้างศัตรู
- สมณะดินทอง นครวโร -

สังฆสถานทักษิณอโศก
ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๘

"เอาแต่ใจตัว คือชั่วโดยอัตโนมัติ จะดีได้ต้องหัดให้ หัดเห็นใจคนอื่นเสมอ" เป็นโศลกธรรมที่แทงทะลุใจทุกคน ที่ยังมีกิเลส เห็นแก่ตัวอยู่มาก โดยเฉพาะ ชาวใต้บ้านเรา ที่แต่ละคนมีความรู้ความสามารถเฉพาะตัวสูง การจะยอมทำตามหรือเห็นตาม จึงเป็นเรื่องยากมาก ถึงแม้จะมาปฏิบัติธรรมแล้ว ก็ยังยากอยู่มาก ฉะนั้นจากนี้ไป ชาวชุมชนทักษิณอโศก จะตั้งใจฝึกรับคำติ คำวิจารณ์ ฝึกเห็นใจคนอื่นเสมอ ฝึกอ่อนน้อม ถ่อมตน ฝึกไหว้ ฝึกกราบ ฝึกพูดภาษาดอกไม้ ให้มากขึ้น บ่อยขึ้น ลดความ แข็งกระด้าง ทั้งกาย วาจา และใจ เพื่อเป็นการ ปฏิบัติบูชา ถวายพ่อท่าน สมณะโพธิรักษ์ ในโอกาสครบรอบ ๓๕ พรรษา และ มีอายุ ๗๒ ปี ในปีต่อไป

เหตุการณ์ประจำเดือน
พฤ.๓ ชาวทักษิณอโศก เดินทางไปร่วมงานมหาปวารณาที่ปฐมอโศก
จ.๗ สมณะและชาวชุมชนกลับจากงานมหาปวารณา
อ.๘ ทีมสมณะจากภูผาฯและญาติโยมจากดอยรายปลายฟ้ามาเยี่ยม
พ.๙ ประชุมเตรียมงานกตัญญูบูชาบุพการี
-สมณะดินดีและญาติธรรมไปแสดงธรรมสวดศพ กำนันล้อม รองเมือง ณ วัดเชี่ยวชาญกิจ
ส.๑๒-อา.๑๓ จัดงานกตัญญูบูชาบุพการี
จ.๑๔ ประชุมสรุปงานบูชาบุพการี และประชุมชาวชุมชนทักษิณอโศก
อา.๒๐-จ.๒๑ ติดตามประเมินผลชุมชนต้นแบบ ที่บ้านหว้าหลัง ต.สะท้อน อ.นาทวี จ.สงขลา
พ.๒๓-อา.๒๗ สมณะและญาติธรรมไปช่วยงานอบรมธรรมที่ ชเลขวัญ อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา มีสมณะ ๘ รูป สิกขมาตุ ๑ รูป (สม.ผุสดี) และ ผู้รับการอบรม ประมาณ ๔๐๐ คน
พฤ.๒๔ ประชุมข่ายแหทักษิณอโศก
ศ.๒๕ สมณะกล้าดีและชาวชุมชนไปเยี่ยมแม่ถ้วน หลีกภัย ได้สัมภาษณ์มาออกรายการวิทยุชุมชน พร้อมกับเอาผลผลิต กล้วยและส้มโอ ไปฝากด้วย
ส.๒๖-อา.๒๗ สมณะ ๓ รูป มาร่วมงานโรงบุญ และติดตามประเมินผลชุมชนต้นแบบที่บ้านคุณสมพร ยอดระบำ ณ บ้านสวนเลา อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช
จ.๒๘-อ.๒๙ ประชุมสัมมนากำหนดนโยบายกลุ่มธรรมชาติอโศก มีสมณะเลื่อนฟ้า สัจจเปโม และทีมสมณะจากภูผาฯ ร่วมสังเกตการณ์
พ.๓๐ ประธานและรองประธานศูนย์คุณธรรม มาติดตามและเยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มธรรมชาติอโศก

ข้อคิดก่อนจาก
ความมืดทำให้เราเห็นดวงดาวในท้องฟ้า
อุปสรรคช่วยให้เราแข็งแกร่ง และมีปัญญา
- สมณะดินทอง นครวโร -

- สารอโศก ฉบับที่ ๒๘๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ -