ความเด็ดขาดที่ใช้ พร้อมกับความฉลาดถูกธรรมแท้จริง
คือ ธรรมาวุธอาญาสิทธิ์ ที่จะเผด็จทุกสรรพสิ่ง

ความเด็ดไม่ขาดถึงแม้จะใช้ พร้อมกับความฉลาดถูกธรรมแท้จริงปานใด
ก็คือ กิเลสาวุธ (อาวุธแห่งกิเลส) ไม่มีสิทธิ์จะเผด็จอะไรเลย.

สมณะโพธิรักษ์.
๑๒ ก.ค. ๒๕๒๓

(สารอโศก อันดับ ๓๑๗ เดือน มีนา-พฤษภา ๕๓ หน้า ๑)