แถลง
ทุกๆวินาทีชาวอโศกไม่ควรปล่อยให้มีบาปกับตัวเอง!

งานอโศกรำลึกปีนี้ พ่อท่านย่างเข้าสู่อายุ ๗๗ ปี ซึ่งปีหน้าจะเป็น ปีมหามงคลประเทศไทย เพราะจะได้มี การเฉลิมฉลอง ในหลวง ในวาระครบ ๗ รอบ หรือ ๘๔ พรรษาของพระชนม์มายุ

ส่วนชาวอโศกก็คงได้เริ่มฉลองกันไปเรื่อยๆ ตั้งแต่ปีนี้ จนกว่าจะครบ ๗๗ ปีเต็มของ พ่อท่าน ด้วยการละบาป บำเพ็ญบุญ และทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส

ในช่วงงานอโศกรำลึกพ่อท่านได้อธิบายคุณธรรม ของอาริยบุคคล ซึ่งเคยได้ชี้แจงให้กับนักศึกษา ที่มาทำวิจัยว่า พระโสดาบันจะสามารถเสียสละได้ ๒๕% มีความเป็นส่วนตัว ๗๕% พระสกิทาคามี ก็จะสามารถเสียสละได้ถึง ๕๐% พระ อนาคามีจะมีความเสียสละ ได้ถึง ๗๕% มีความเป็นส่วนตัวหลงเหลืออยู่ ๒๕% ส่วนพระ อรหันต์นั้น ท่านย่อมเสียสละ ได้ทั้งหมด ของชีวิตให้กับส่วนรวม

เมื่อพ่อท่านยกเรื่องนี้ขึ้นมาเทศน์ ก็มีมุมมองที่แหลมคมจากพวกเราตรวจสอบพ่อท่านทันทีว่า จะเป็นการพูด และเล็ม เลียบเคียง ให้คนมาทำบุญมากๆ หรือเปล่า? ซึ่งพ่อท่านก็ได้ขอบคุณในคำทักท้วงที่มีขึ้นมา และ ท่านก็ได้ชี้แจงเหตุ ที่คิดเป็น % ในคุณสมบัติของอาริยะ เพราะว่า เกิดจากนักศึกษา ที่มาทำวิจัย เขาต้องการ ได้รูปธรรม สำหรับเป็นเครื่องตรวจสอบ ความเป็นพระอริยบุคคล

นับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่อโศกได้มีการตรวจสอบกันอยู่ตลอดเวลา แม้ครูบาอาจารย์ก็ มิได้มีการละเว้น ซึ่งย่อมจะนำไปสู่ ความบริสุทธิ์ ผุดผ่อง ของบริษัทอโศกเอง (ASOKA BUDDHIST COMPANY) ซึ่งใน ธรรมวินัย ของพระพุทธเจ้า ให้ชาวพุทธได้มีการตรวจสอบ ซึ่งกันและกัน อยู่แล้ว (ผู้รู้ใคร่ครวญดีแล้ว ติเตียนเรา โดยศีลได้หรือไม่) และยังได้ ทรงรับรองไว้อีกว่า

"พุทธบริษัทของเราย่อมมีความเจริญด้วยอาการอย่างนี้ คือมีการว่ากล่าวซึ่งกันและกัน ให้ออกจาก ความผิดทั้งหลายได้"

ดังนั้นต้องขอขอบคุณกับผู้ตรวจสอบที่เอาภาระกับพระศาสนา และจะเป็นที่น่าเสียดาย อย่างยิ่ง หากผู้ที่ ตรวจสอบนั้นๆ จะเอาแต่ ตรวจสอบคนอื่น แต่ตนเองกลับไม่เปิดโอกาสให้ผู้อื่น ตรวจสอบ หรือ คิดแต่จะป้องกัน ความวิบัติให้กับผู้อื่น แต่หายนะวิบัติ ที่เกิดขึ้นกับตัวเอง กลับหารู้ไม่

คณะผู้จัดทำ

(สารอโศก อันดับ ๓๑๗ หน้า ๓ เดือน มีนาคม-พฤษภาคม๒๕๕๓)