สรุปรายงานการประชุม องค์การต่างๆของชาวอโศก

รายงานการประชุมคณะกรรมการ มูลนิธิธรรมสันติ
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓(๑๔ มี.ค.'๕๓)
-กรรมการขาดประชุม ๖ คน
-โรงเรียนสัมมาสิกขาปฐมอโศก (สส.ฐ.)
-เปิดรับสมัครนักเรียน ม.๑
-โรงเรียนสัมมาสิกขาเข้าร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม เปิด minisite ที่แหล่งเรียนรู้ ศูนย์คุณธรรม ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ก.พ.'๕๓
-เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำใน จ.นครปฐม
-สัมมนาคุรุครั้งใหญ่ วันที่ ๒๒ มี.ค.'๕๓ จะมีการปรับปรุงการเรียนการสอน ให้ตอบสนองกับสื่อ ของสถานี โทรทัศน์ เพื่อมนุษยชาติ และการจัดการทุ่งนาแรงรักแรงฝัน
-๒๗ ก.พ.-๖ มี.ค. นักเรียน ม.๒-๕ เดินทางไปร่วมงานปลุกเสกฯ ที่ราชธานีอโศก
-๑๑ มี.ค. นักเรียน ม.๖ เข้าพิธีรับกลด (จบการศึกษา) ที่พุทธสถานสันติอโศก
- โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก (สส.สอ.)
- ๑๗-๑๘ มี.ค. นักเรียนชั้น ม.๑,๒,๔,๕ ไปทำกิจกรรมที่สวนบุญผักพืช จ.ปทุมธานี
- ๒๑ มี.ค. ปิดภาคเรียน ม.๑,๒,๔,๕
- ๑๑ มี.ค. นักเรียน ม.๖ จบการศึกษา เข้าพิธีรับกลด ที่พุทธสถานสันติอโศก
- ๑๒ มี.ค. นักเรียน ม.๓,๖ ปิดภาคเรียน
- หน่วยงานบุญญาภิบาล ปฐมอโศก มีผู้รับบริการจำนวน ๑๐๐ ครั้ง
- มีผู้มีจิตศรัทธาประสงค์จะบริจาคหุ้นของ บจ.ขอบคุณให้แก่มูลนิธิธรรมสันติ เป็นจำนวน ทั้งสิ้น ๓๒,๕๕๐ หุ้น ที่ประชุมมีมติให้รับไว้
- เรื่องขอใบแทนโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๑๒๑ ต.พระประโทน (บ่อโตนด) อ.เมืองนครปฐม (พระปฐมเจดีย์) จ.นครปฐม เนื่องจากโฉนดที่ดิน ชำรุดมาก จึงต้องขอคัดสำเนาใหม่แทนของเดิมที่ชำรุด


ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓(๒๔ เม.ย.'๕๓)
- กรรมการขาดประชุม ๔ คน
- โรงเรียนสัมมาสิกขาปฐมอโศก(สส.ฐ.)
-๒๘ มี.ค.-๑๐ เม.ย.๕๓ นักเรียนชั้น ม.๒ เดินทางไปเตรียมงานปลุกเสกฯ
-๓-๑๐ เม.ย.'๕๓ นักเรียนชั้น ม.๑ เดินทางไปร่วมงานปลุกเสกฯ ที่ราชธานีอโศก
-๑๓ เม.ย.'๕๓ สอบสัมภาษณ์ผู้ปกครองนักเรียน สมัครเข้าเรียนชั้น ม.๑ ต่อจากนั้น นักเรียนต้อง เข้าค่าย ดูตัว จึงจะตัดสินผลการสอบ
- โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก(สส.สอ.)
-๔-๑๐ เม.ย.'๕๓ นักเรียนชั้นม.๒ ร่วมงานปลุกเสกฯ ณ พุทธสถานราชธานีอโศก และในงานนี้ เปิดรับสมัคร นักเรียนเตรียม ม.๑
-๑๑-๑๔ เม.ย.'๕๓ สอบวิชาการ-สัมภาษณ์ผู้ปกครอง และนักเรียนเตรียมสมัครเข้าชั้น ม.๑ และ ม.๔ ต่อจากนั้น นักเรียนต้องเข้าค่ายดูตัว จึงจะตัดสินผลการสอบ
-๒๗-๒๙ เม.ย.'๕๓ ส่งบุคลากร ๘ คน เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาคุณธรรม ในสถานศึกษา ภายใต้แผน ปฏิบัติการเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ที่โรงแรมปรินส์พาเลส กทม. จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ
-๓๐ เม.ย.-๒ พ.ค.'๕๓ ส่งบุคลากรเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาศักยภาพ แหล่งเรียนรู้ เชิงคุณธรรม ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๒ ที่ จ.เชียงใหม่ จัดโดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดิน เชิงคุณธรรม
-๑พ.ค.'๕๓เปิดภาคเรียนปีการศึกษา๒๕๕๓
-โรงเรียนสัมมาสิกขาให้ทุนการศึกษากับ
น.ส.ใบบุญ ชาติบุญนิยม ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ เอกการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย รามคำแหง
-หน่วยงานบุญญาภิบาล ปฐมอโศก มีผู้รับบริการจำนวน ๑๕๐ ครั้ง


ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓(๓๐ พ.ค.'๕๓)
- กรรมการขาดประชุม ๖ คน
- โรงเรียนสัมมาสิกขาปฐมอโศก(สส.ฐ.)
-๓-๕ มี.ค.'๕๓ เข้าค่ายผู้ปกครองนักเรียนและรับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.๑
-๒๗ พ.ค.'๕๓ จัดพิธีไหว้ครู
-โรงเรียนจัดหลักสูตรให้นักเรียนชั้น ม.๑ และครูประจำชั้นทำกิจกรรมที่ทุ่งนาแรงรัก อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ๓ วัน และเรียนที่โรงเรียนสัมมาสิกขาปฐมอโศก ๔ วัน
-หน่วยงานบุญญาภิบาล ปฐมอโศก มีผู้รับบริการจำนวน ๑๒๐ ครั้ง
-ศาลากิจถั่วปฐมอโศก ดำเนินกิจกรรมตามปกติ
-อาคารตะวันงาย ๒ สันติอโศก
-จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ มีนายอำมฤต สวัสดิกุล เป็นประธาน กรรมการ และ คณะกรรมการชุดเดิม ได้รับเลือกตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งตามเดิม
-การเข้าพักอาศัยให้ทำตามกฎระเบียบ ถ้าไม่ปฏิบัติตาม กรรมการจะพิจารณาให้เชิญออก
- ระบบการป้องกันอัคคีภัย ได้ทำการเปลี่ยนน้ำยาใหม่ ๗ ถังและได้เพิ่มใหม่อีก ๑ ถัง
- มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคหุ้นของบริษัทพลังบุญ จำกัด จำนวน ๒๘๗,๙๗๓ หุ้นให้แก่มูลนิธิธรรมสันติ ที่ประชุม มีมติให้รับไว้
-แบ่งหักที่ดินลานนาอโศกบางส่วนเป็นที่สาธารณประโยชน์ มูลนิธิฯได้อนุมัติ บริจาคที่ดินลานนาอโศก บางส่วน โฉนดเลขที่ ๒๕๘๒๘ ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เป็นที่สาธารณประโยชน์นั้น บัดนี้ ได้ดำเนินการ แบ่งหัก เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ เม.ย.'๕๓ เดิมที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่ ๔ ไร่ ๑ งาน ๘๐ ตารางวา เมื่อทำการรังวัดใหม่ หลังจากแบ่งหักที่ดินไปแล้วคงเหลือเนื้อที่ ๔ ไร่ ๑ งาน ๗๓ ตารางวา


 

รายงานการประชุมคณะกรรมการ มูลนิธิบุญนิยม
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ (๑๔ มี.ค.๒๕๕๓)
-กรรมการขาดประชุม ๓ คน
-มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนจะจัดงาน "สมัชชาวิชาการเกษตรกรรมยั่งยืนปี ๒๕๕๓" ระหว่าง วันที่ ๒๒-๒๓ มี.ค. ๒๕๕๓ ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และสถาบันบุญนิยม ได้รับเกียรติ ให้ส่งตัวแทน เข้าร่วมเป็นวิทยากรด้วย
-สถาบันบุญนิยมจะจัดงาน "ปลุกเสกพระแท้ๆ ของพุทธ" ครั้งที่ ๓๔ ระหว่างวันที่ ๔-๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ ที่หมู่บ้าน ราชธานีอโศก จ.อุบลราชธานี
-การจดทะเบียนรับโอนที่ดินจากนายธันวิน สุรภักดี ที่ดินโฉนดเลขที่ ๓๕๘๔๑ เลขที่ดิน ๒๕๓ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ ๖ ไร่ ๑ งาน ๕๓ ตารางวา นั้น ขณะนี้ได้ดำเนินทางทะเบียน เสร็จเรียบร้อยแล้ว
-มีผู้ประสงค์จะบริจาคหุ้นในกิจการต่างๆ ที่ดำเนินการตามแนวทางบุญนิยมให้แก่มูลนิธิ จำนวน ๑๑ ราย ดังนี้
๑. นางสาวจันทนา แก้วชนะ ถือหุ้น บริษัท ขอบคุณ จำกัด จำนวน ๑๐,๕๐๐ หุ้น
๒. นางสาวสุวภาพ เพชรสุข ถือหุ้น บริษัท ขอบคุณ จำกัด จำนวน ๓,๔๕๐ หุ้น
๓. นายดอกบัวน้อย นาวาบุญนิยม ถือหุ้นบริษัทขอบคุณจำกัด จำนวน ๑๕,๒๐๐ หุ้น
๔. นายบุญหนา บุญมี ถือหุ้น บริษัท ฟ้าอภัย จำกัด จำนวน ๒,๑๐๐ หุ้น
๕. นางสาวน้อมนบ ปัฐยาวัต ถือหุ้น บริษัท ฟ้าอภัย จำกัด จำนวน ๒,๒๐๐ หุ้น
๖. นางสาวอุทัยวรรณ ตั้งมั่นสกุล ถือหุ้น บริษัท ฟ้าอภัย จำกัด จำนวน ๑๐๐ หุ้น
๗. นายสมพงษ์ ฟังเจริญจิตต์ ถือหุ้น บริษัท ฟ้าอภัย จำกัด จำนวน ๒๙,๒๐๑ หุ้น
๘. นางสาวลัดดา ปิยะวงศ์รุ่งเรือง ถือหุ้น บริษัท ฟ้าอภัย จำกัด จำนวน ๔๗,๗๗๖ หุ้น
๙. เรือตรีแซมดิน เลิศบุศย์ ถือหุ้น บริษัท ฟ้าอภัย จำกัด จำนวนหุ้น ๙,๖๕๙ หุ้น
๑๐. นางสาวธารดาว ทองแก้ว ถือหุ้น บริษัท ฟ้าอภัย จำกัด จำนวนหุ้น ๗,๕๒๖ หุ้น
๑๑. นายดาบบุญ ดีรัตนา ถือหุ้น บริษัท ฟ้าอภัย จำกัด จำนวน ๑,๔๓๘ หุ้น
มติที่ประชุม ให้รับบริจาคหุ้นกิจการตามแนวทางบุญนิยมดังกล่าวมาเป็นของมูลนิธิ


รายงานการประชุมสามัญประจำปี
มูลนิธิบุญนิยม

๒๕ เมษายน ๒๕๕๓
-กรรมการขาดประชุม ๑ คน
-มูลนิธิได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนเรื่องการศึกษาบุญนิยมและการสื่อสารบุญนิยมมาโดยตลอด แต่วัตถุประสงค์ของมูลนิธิยังไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจน จึงเสนอให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์เรื่องการศึกษา-บุญนิยม และการสื่อสารบุญนิยม ในข้อบังคับของมูลนิธิ ไว้ในข้อที่ ๔ ดังนี้
"๔.๕ ส่งเสริมและสนับสนุน การดำเนินงาน ด้านการศึกษาบุญนิยม
๔.๖ ส่งเสริมและสนับสนุน การดำเนินงานด้านการสื่อสารบุญนิยม ในรูปแบบต่างๆ เช่น โทรทัศน์
วิทยุ ฯลฯ"


ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓(๓๐ พ.ค.'๕๓)
-กรรมการขาดประชุม ๑ คน
-ได้ไปยื่นขอจดทะเบียนเพิ่มเติมข้อบังคับของมูลนิธิ ที่เขตบึงกุ่มแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค.'๕๓
-เลือกตั้งคณะกรรมการมูลนิธิชุดใหม่ ดังนี้
๑. นายธำรงค์ แสงสุริยจันทร์ ประธานกรรมการ
๒. นางจุฬา สุดบรรทัด รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวลัดดา ปิยะวงศ์รุ่งเรือง กรรมการและเหรัญญิก
๔. นายสงกรานต์ ภาคโชคดี กรรมการและเลขานุการ
๕. นางบัวบูชา รักพงษ์ กรรมการ
๖. นายเทียนพุทธ พุทธิพงศ์อโศก กรรมการ
๗. นายดาบบุญ ดีรัตนา กรรมการ
นอกจากนี้ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งให้ นายข้าพุทธ ขาวดารา เป็นผู้จัดการมูลนิธิ ทำหน้าที่ดูแลงาน ด้านทะเบียน และธุรการของมูลนิธิ และมอบหมาย ให้นายข้าพุทธ ขาวดารา เป็นผู้ไปดำเนินการ ยื่นจดทะเบียน เปลี่ยนแปลง คณะกรรมการชุดใหม่
-การขอใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตที่ดิน ส.ป.ก. จังหวัดเชียงราย มีญาติธรรมที่จังหวัดเชียงรายแจ้งว่า มีบุคคล ซึ่งเคยได้รับอนุญาต ให้ใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จังหวัด เชียงราย ได้ขอสละสิทธิที่ดิน และเห็นว่ามูลนิธิ เป็นองค์กรที่ส่งเสริมสนับสนุน การประกอบ อาชีพ เกษตรกรรม ตลอดจน ให้ความรู้แก่เกษตรกร และพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้น โดยไม่ได้หวัง สิ่งตอบแทน และดำเนินงาน ในลักษณะ ที่ไม่ได้เป็นการแสวงหากำไร ควรทำเรื่องขอใช้ประโยชน์ ในที่ดินที่มีผู้สละสิทธิ ดังกล่าว แล้วนำมา ทำประโยชน์ ให้แก่สังคม ตามวัตถุประสงค์ ของมูลนิธิ มติที่ประชุม เห็นสมควร ให้ขอใช้ ประโยชน์ที่ดิน
-การบริจาคหุ้นให้มูลนิธิ มีผู้ถือหุ้นของ บริษัทพลังบุญจำกัด จำนวน ๒ ราย ประสงค์จะบริจาคหุ้น ให้แก่มูลนิธิ โดยไม่มีเงื่อนไข คือ นายสมพงษ์ สกุลช่างอโศก ๒๕,๐๐๐ หุ้น นางสาวตะวันธรรม ข่าทิพย์พาที ๓๖,๐๐๐ หุ้น
มติที่ประชุม ให้รับบริจาคหุ้นดังกล่าวรายงานการประชุมสามัญคณะกรรมการ
สมาคมนักศึกษาผู้ปฏิบัติธรรม

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓(๑๔ มี.ค.'๕๓)
-กรรมการขาดประชุม ๗ คน
-ทางสมาคมฯได้มีส่วนร่วมกับชุมชนสันติอโศก ในการดำเนินการจัดงานคอนเสิร์ต"อังคาร...ผู้ผ่านปัจฉิมวัย" มอบเงินช่วยเหลือท่านอังคาร กัลยาณพงศ์ ที่จัดขึ้นในวันที่ ๒๘ ม.ค.นี้ ซึ่งเป็นลักษณะระดมทุน ในงาน มีกิจกรรมเวที ซึ่งมีศิลปินมาร่วมงานมากมาย นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมโรงบุญฯ และนำ ผลิตภัณฑ์ ชุมชน มาจำหน่าย ซึ่งทุกกิจกรรมได้มอบรายได้ให้ท่านอังคารโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ
- ทางสมาคมฯได้มีส่วนร่วมกับชุมชนสันติอโศก ในการดำเนินการจัดงานอโศกรำลึก ๕-๑๑ มิ.ย.'๕๓
- บ้านสมาคมฯ ได้รับแจ้งจากผู้ให้เช่าว่าจะไม่มีการต่อสัญญาการเช่า ดังนั้นสมาคมฯ จะสามารถ ใช้ประโยชน์ได้อีก จนถึงเดือน พ.ย.
- ขออนุมัติเงินร่วมช่วยเหลือสมทบทุนในการจัดงานอังคาร...ผู้ผ่านปัจฉิมวัย เป็นเงินที่ใช้ดำเนินงานเบื้องต้น ๑๐,๐๐๐ บาท ที่ประชุมอนุมัติ
- เรื่องการต่อสัญญาแผง ๒๒ ยังไม่มีความคืบหน้า อยู่ในระหว่างการดำเนินการ
- กิจกรรมที่บ้านสมาคมฯ ประกอบด้วยการทำข้าวพอง และพิซซ่านั้น ในส่วนของการทำข้าวพอง มีโรงพยาบาลหาดใหญ่ได้สั่งเข้ามาบ้าง และพิซซ่าก็จะมีทำเฉพาะวันอาทิตย์รายงานการประชุม
ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย สาขาหน้าสันติอโศก

ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ (๑๒ มี.ค.'๕๓)
-สั่งซื้อถั่วมะแฮะไร้สารพิษจากคุณไพรลั่น ให้ตรวจสอบด้วยว่าเป็นถั่วไร้สารพิษจริงหรือไม่
-ปิดร้านในวันที่ ๓-๑๒ เม.ย'๕๓ และเปิดร้านวันที่ ๑๓ เม.ย. เพื่อไปร่วมงานปลุกเสกฯ
-ช่วงงานพุทธาที่ผ่านมาคุณบึงบุญได้รับอุบัติเหตุจากสปอยเลอร์ของรถบัสหล่นใส่ ขณะนี้พักรักษาตัว อยู่ที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ


ครั้งที่ ๘/๒๕๕๓(๑๙ มี.ค.'๕๓)
- ผู้เข้าร่วมประชุม ๒๑ คน
- คุณตะวันจะซ่อมพื้นกระเบื้องแตกในชมร. ช่วงงานปลุกเสก
- แกลบดำที่นำมาเตรียมแปลงชมร.ที่สวนบุญผักพืช ขณะนี้เหลืออยู่แค่ ๕๐% เนื่องจากปลิว จากโดนลมพัด และปั๊มน้ำ ก็ยังไม่ได้ติดตั้ง
- คุณชูจิตต์ คุณดาบบุญ และคุณวิฑูรย์รับอาสาช่วยลงผักวันจันทร์ในช่วงบ่าย
- กลุ่มเพื่อนบุญที่ราชบุรีเสนอให้ชมร.พิจารณาช่วยใช้ผักไร้สารพิษของกลุ่ม ที่ประชุมให้ทางกลุ่ม เพื่อนบุญ ติดต่อผ่านร้านกู้ดินฟ้า
- จะมีการใช้ฟักทองฟักเขียวของหมอมนต์ชัยซึ่งเป็นผักอยู่ในประเภทปลอดสารพิษ เนื่องจากผัก ขาดแคลน ช่วงหน้าแล้ง
- อาการของคุณบึงบุญดีขึ้นสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ แต่ยังทำงานไม่ได้ จึงอยู่พักรักษาตัว ที่ศีรษะอโศก ต่อ ท่านซาบซึ้งให้โทรคุยสอบถามอาการสม่ำเสมอ
- ที่ประชุมมีมติเป็นส่วนใหญ่ให้อาสาสมัครผู้หนึ่งผ่านการประเมินพฤติกรรม ในการควบคุมอารมณ์ในช่วง ๑ เดือนที่ผ่านมา และให้กลับมาทำอาหาร ที่ชมร.ได้ และยังคงทำกิจวัตรช่วงก่อนฉัน และฟังธรรมพ่อท่านรายการสงครามสังคม-ธรรมะการเมือง ดูความประพฤติต่ออีก ๓ เดือน คือ ๑๙ มี.ค.-๑๙ มิ.ย.'๕๓ กำหนดประเมินความประพฤติในวันที่ ๒๕ มิ.ย.'๕๓
-ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์มอบรายได้ของชมร. ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มี.ค.'๕๓ โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ให้กับ คุณอังคาร กัลยาณพงศ์ ซึ่งเป็นวันจัดงานอังคาร...ผู้ผ่านปัจฉิมวัย ที่สันติอโศก
- ให้ใช้เห็ดฟางแย้มแทนเห็ดฟางตูม


ครั้งที่ ๙/๒๕๕๓ (๒๖ มี.ค.'๕๓)
-ผู้เข้าร่วมประชุม ๑๕ คน
- คุณรุ้งดอกหญ้าย้ายฐานงานไปช่วยงานที่ชมร. จตุจักรทุกวัน
- น้องคุณหนึ่งพุทธ จะมาซ่อมเครื่องดูดควันห้องครัวชมร. ในวันจันทร์ที่ ๒๙ มี.ค.'๕๓
- มูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยเอาผักไปเด็ดที่มูลนิธิ
- กรณีมีบันทึกข้อพิพาทมาอ่านในที่ประชุม ให้คู่กรณีอยู่ด้วยทุกฝ่าย หากไม่อยู่หรืออยู่ไม่ครบ ไม่อนุญาต ให้อ่าน และตัดสิน

โอวาทจากประธานสมณะซาบซึ้ง
สันติอโศกเป็นพุทธสถานที่มีฐานงานมากที่สุดในบรรดาพุทธสถานทั้งหมด หากเราเข้าใจระบบสาธารณโภคี เมื่อมีเหตุที่ต้องช่วยฐานงานอื่น เราควรช่วยฐานงานอื่นเท่าที่เราพอจะช่วยได้ โดยที่ไม่กระทบ ฐานงาน ตัวเอง มากนัก เรามีใจร่วมกัน แม้ว่าแต่ละคนจะลำบาก คนข้างนอกมองว่าอโศกคน เยอะมาก แต่แท้ที่จริง อโศกมีคนน้อย แต่ทำงานใหญ่ได้ เพราะใจถึง สู้งาน


ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๓ (๑๖ เม.ย.'๕๓)
-ผู้เข้าร่วมประชุม ๑๔ คน
-ค่าซ่อมเครื่องดูดควันเป็นเงิน ๗,๐๐๐ บาท ควรตรวจสอบการใช้งานว่าใช้ได้หรือไม่ และการทำ ความสะอาด ระบบดูดควัน ควรมีการกำหนดช่วงเวลาที่ชัดเจน
- การซ่อมกระเบื้องที่แตกยังไม่ได้ทำเนื่องจากช่างคุณตะวันไม่ว่าง จะลองติดต่อช่างอื่นดู
- งานอโศกรำลึก ทางชมร.จะต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมให้กับโรงบุญฯที่มาร่วมงาน
- ช่วงนี้ทางชมร.จตุจักรขาดแคชเชียร์ คุณพลังไทอาสาไปช่วย ๑ วัน
- คุณธารรุ้งขอลาหยุดไปภูผาฟ้าน้ำ จึงต้องหยุดร้านขนมจีนและร้านสลัดประมาณ ๑ สัปดาห์
-มีอาสาสมัครคนใหม่คือคุณดาวฉลองหล้า เคยอยู่ชุมชนดอยรายปลายฟ้า ๒-๓ ปี แล้วออกไปดูแลแม่ จนคุณแม่เสีย จึงตั้งใจมาปฏิบัติธรรม ที่พุทธสถาน
-หน้าร้านขาดคนดูแลช่วงประมาณ ๘ โมง คุณยอดทนรับอาสาดูแลในช่วงเวลาดังกล่าว
-คุณบึงบุญเล่าเหตุการณ์ที่ได้รับบาดเจ็บจากสปอยเลอร์ และการพักรักษาตัวที่ศีรษะอโศก

โอวาทจากประธานสมณะซาบซึ้ง
ช่วงนี้ยังไงก็ระวังหน่อย อากาศร้อนมีส่วนสำหรับคนที่มีกิเลส กระทบนิดกระทบหน่อย วูบวาบง่าย บางที ยังไม่ทันกระทบ แค่เหล่ด้วยหางตา ก็ขึ้นซะแล้ว ไฟช็อตง่ายเหลือเกิน ยิ่งการเมืองร้อน ยิ่งเสริมอารมณ์ ให้เร่าร้อนเข้าไปอีก พยายามสร้างสภาพเย็น ด้วยการติดแอร์ที่หัวใจ สิ่งที่กระทบมากที่สุดคือ "คำพูด" หัดพูด ด้วยความอ่อนน้อม ลีลาคำพูด ที่เป็นเชิงขอร้อง ขอความช่วยเหลือ ไม่ใช่เป็นเชิงคำสั่ง คำพูด อย่าให้ห้วนนัก หมั่นมีสติ ระลึกเรื่อยๆ คอยเตือนตัวเองอยู่เรื่อยๆ


ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓ (๒๓ เม.ย.'๕๓)
-ผู้เข้าร่วมประชุม ๑๘ คน
-คุณกล้าทนจะซ่อมพื้นกระเบื้องที่แตกให้
-ช่วงที่คุณขวัญพุทธไม่อยู่ ไปติดต่อเรื่อง ผลไม้ให้ร้านกู้ดินฟ้า คุณบัวบุญ รับทำก๋วยเตี๋ยวแทน คุณชูจิตต์ รับทำขนม และคุณยอดทน รับต้มข้าวแทน
- ฐานเตาที่ห้องครัวเริ่มมีบางอันผุแล้ว คุณดาบบุญรับอาสาติดต่อช่างซ่อม
- คุณดาวฉลองหล้ากำลังฝึกหุงข้าวเพื่อหุงแทนคุณวันชัยที่ลากลับบ้านไปทำธุระ และกำลังฝึกพูด ประชาสัมพันธ์ ของทางร้าน
-อนุมัติบริจาคเงินช่วยซื้อสว่าน ๑ ตัว ให้ห้องเครื่องมือเป็นเงิน ๓,๕๐๐ บาท

โอวาทจากประธานสมณะซาบซึ้ง
การติดตามฟังข่าวการเมือง อย่าไปปรุงตาม อย่านึกว่าธรรมต้องชนะอธรรม คนดีชนะคนชั่ว อย่าเข้าใจ แบบทั่วๆไป ชนะไม่ใช่ภายนอกหรือทางกาย ชนะคือจิตเรา ยังดีตลอด จิตเราไม่เสีย ไม่ตก เรายังเชื่อธรรมะ เชื่อความดี คุ้มครองจิตเรา จะพูดจะทำอย่าเผลอขาดสติ เราเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อม พระพุทธเจ้าตรัส ยุคมิคสัญญี คนดีช่วยอะไรไม่ได้ คนชั่วนั้นจะหยาบมากแล้ว


ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๓ (๓๐ เม.ย.'๕๓)
-ผู้เข้าร่วมประชุม ๑๙ คน
- คุณกล้าทนยังไม่ได้ซ่อมกระเบื้องที่แตก ในชมร. เนื่องจากติดธุระ จึงติดต่อช่างของอา หนึ่งพุทธ มาทำแทน ในวันจันทร์ ที่จะถึงนี้
- ซีลยางประตูตู้แช่ที่ชำรุดซ่อมใช้งานได้แล้ว
- ขาเตาแก๊สที่ห้องครัวที่ผุจะเริ่มทำวันจันทร์นี้โดยศิษย์เก่าสัมมาสิกขา
- ท่านซาบซึ้งให้ขุมทรัพย์แก่คุณชูจิตต์ในการบันทึกรายงานการประชุมว่าควรบันทึกจับประเด็น ที่เป็น เนื้อหาหลัก ส่วนการ ยกตัวอย่างประกอบให้ข้ามไป
- คุณชูจิตต์รับทำหน้าที่สำรวจราคาอาหารของร้านค้าที่เช่าหน้าร้านชมร.ว่าเป็นอย่างไร
- สามีป้าส้มซึ่งเคยเป็นญาติธรรมเสียชีวิตแล้ว งานศพจัดที่วัดศรีเอี่ยม ชมร.จะจัดรถไปร่วมงาน
- มีการเข้าคอร์สสุขภาพที่บจ.ฟ้าอภัย ชมร. ช่วยเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหาร
- คุณซึ้งบูชาแจ้งขอกลับมาช่วยงานชมร.อีกครั้ง
- ทางชมรมมังสวิรัติและผลิตภัณฑ์เรียนเชิญ ชมร.เข้าร่วมเปิดบู้ทใน "งานมหกรรมอาหารมังสวิรัติ ผลิตภัณฑ์ เพื่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑" ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ พ.ค.'๕๓ ค่าเช่าบู้ท ๓,๐๐๐ บาท ที่ประชุม พิจารณาแล้ว เห็นสมควร ไม่เข้าร่วม เนื่องจากพ่อท่าน วางนโยบาย การไปร่วมออกร้าน งานต่างๆไว้ว่า ต้องไม่เสียค่าเช่า และเราจะต้องไปขายต่ำกว่าทุน
-คุณแก้วธรรม ร้านก๋วยเตี๋ยวหน้าชมร. ขออนุญาตต้มน้ำก๋วยเตี๋ยวเตรียมที่หน้าชมร.ก่อนเวลาบ่าย ๒ โมง เนื่องจาก ต้องเตรียมต้มก่อนที่ ตึกตะวันงาย ๒ และยกขึ้นรถ มันหนักมาก ที่ประชุมเห็นสมควรไม่อนุมัติ ให้แก้ไขด้วยวิธีอื่นแทน

โอวาทจากประธานสมณะซาบซึ้ง
สายวินัยธร จะเป็นสายที่เคร่งครัดมากๆ ยึดจัด ยึดเอาเป็นเอาตาย ถ้าทำได้ก็ดี ส่วนรวมดี สมาทาน คือยึดไว้ ด้วยปัญญา ยึดอย่างรู้ๆ คนอื่นไม่เป็นอย่างที่เรายึด ก็ไม่ทุกข์

โดยสัจจะ พวกเรายึดดีกันทุกคน หากไม่ยึดดีจะทำงานไม่ได้ ไม่มีพลัง แต่ถ้ายึดเกินไปจนเป็นสภาพสุดโต่ง เวลาทำไม่ได้ ก็ทิ้งเลย จะอนุโลมไม่เป็น ถ้าอนุโลม จะอนุโลมได้แค่ไหน ปฏิบัติไปแล้วจะรู้เอง ศีลทุกข้อ ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ มีอนุโลมหมด รู้จากพระสูตรยังไม่พอ ต้องรู้จากชีวิตจริงด้วย หากเราปฏิบัติ ได้ถูกทิศทาง วันเวลาผ่านไป อารมณ์เรามันจะนุ่มนวลลง ความร้อนแรงจะลดลง

การยึดด้วยเหตุผลเพื่อส่วนรวม จะถอนทิฏฐิที่เป็นความยึดส่วนตัว แล้วแต่หมู่ หมู่ว่าอย่างงี้ ก็เอาอย่างงี้ จะปรับใจ ได้ง่ายขึ้น ทำเพื่อเราเพื่อส่วนรวม จะได้ทั้งสองอย่าง


ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๓(๗ พ.ค.'๕๓)
-ผู้เข้าร่วมประชุม ๑๕ คน
- ช่างของอาหนึ่งพุทธยังไม่ว่าง จึงยังไม่ได้ ซ่อมกระเบื้องปูพื้นที่แตก
-ขาเตาแก๊สที่ห้องครัวที่ผุนั้นยังไม่ได้ทำเนื่องจากทีมงานมาไม่ครบ แต่ตัดท่อรอไว้แล้ว เริ่มทำวันจันทร์หน้า โดยช่างศิษย์เก่าสัมมาสิกขา
-พวกเราไปร่วมงานศพสามีป้าส้มประมาณ ๕๐ คน
-มีลูกค้าฝากติมา ว่าก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวนี้ให้ในปริมาณน้อย และคนขายก็หน้าบึ้งตึง
-ที่ประชุมเห็นสมควรในกรณีลูกค้าขอน้ำซุปที่มีเนื้อเห็ด ให้คิดราคาชามละ ๕ บาท
-ก๋วยเตี๋ยวห้ามใช้เส้นขาว แต่ทำไมขนมจีนบางครั้งเป็นเส้นขาว คุณชูจิตต์ชี้แจงว่าเราจะใช้เส้นกล้องก่อน หากไม่มีจริงๆ จึงอนุโลมใช้เส้นขาวแทน เส้นก๋วยเตี๋ยวมีเส้นข้าวกล้องแห้งสำรอง หากเส้นข้าวกล้องสด ไม่มี การพิจารณา ให้เป็นสิทธิคณะกรรมการจัดซื้อ ในการตัดสินใจซื้อวัตถุดิบ

โอวาทจากประธานสมณะซาบซึ้ง
ศุกร์หน้ามีเลือกผรช.ใหม่ ผู้ที่ได้เป็นผรช. คือ ผู้ได้รับเกียรติให้เสียสละเพื่อส่วนรวม


ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๓(๑๔ พ.ค.'๕๓)
-ผู้เข้าร่วมประชุม ๑๗ คน
-ราคาค่าทำขาเตาแก๊สที่ห้องครัวนั้นค่อนข้าง
แพง ขอให้สอบถามทางศิษย์เก่าด้วย
-กระเบื้องที่แตกยังไม่ได้ซ่อม ช่างยังไม่ว่าง
-ก่อนจะจ้างหรือซ่อมอะไร อยากให้ผู้รับผิดชอบมีการสืบราคาก่อนหาผู้รับเหมา
-คุณเหมือนฟ้าทำผิดกฎระเบียบการขายของหน้าร้านคือมีการขายของไม่ใช่ของชุมชน เกินจากที่แจ้งไว้ และวางของ เกินพื้นที่ หากร้านข้างๆไม่ได้มา คุณชูจิตต์รับไปแจ้งคุณเหมือนฟ้า
-คุณลุงสื่อศีลจะออกจากโรงพยาบาล รามคำแหง และกลับวัด ในวันเสาร์นี้
-ที่ประชุมมีมติเลือกทีมผู้รับใช้ใหม่(ผรช.) ๕ คน ดังนี้ คือ คุณวิฑูรย์ คุณธารรุ้ง คุณชูจิตต์ คุณยิ่งรัก คุณดาบบุญ มีกำหนดทำหน้าที่ ๒ ปี

โอวาทจากประธานสมณะซาบซึ้ง
ได้ผรช.ใหม่แล้ว ก็คนเก่านั่นแหละ ผรช.ไม่ใช่ใหญ่จนถึงกับวางก้าง ผรช. คือ ผู้รับผิดชอบ รับภาระมากขึ้น หากเราให้เขาเป็นผรช. เราต้องรับฟังเขา หากผรช.ตัดสินใจผิด ก็ให้ร้องเรียนสภาที่ประชุม แห่งนี้ได้ อันนั้น เป็นวิธีการทำงาน คนเยอะ ทิฏฐิก็ย่อมหลากหลาย จะให้มีความเห็นตรงกันหมดนั้นยาก


ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๓(๒๑ พ.ค.'๕๓)
-ผู้ร่วมประชุม ๑๒ คน
-ร้านเช่าหน้าชมร.ให้มีการประชุม ๒๖ พ.ค. นี้ ที่ใต้โบสถ์ มีวาระการประชุมคือราคาอาหาร รายการอาหาร และ ความสะอาด
-โรงเจที่สมุทรปราการบริจาคหมี่กึน ๓๐ ก.ก.
-ช่วงอโศกรำลึกทางชมร.จตุจักรและสันติทำอาหารร่วมแจกในโรงบุญฯ และคุณธารรุ้ง รับทำอาหาร ใส่บาตรขาย
-คุณธารรุ้งจะพานักเรียนในฐานงานชมร.ไปทำเกษตรที่สวนบุญผักพืชเดือนละครั้ง
-สัปดาห์ที่ผ่านมาทางร้านกู้ดินฟ้าส่งผัก ให้มาช่วยใช้ แต่ช้าไป ทำให้ผักเสียซะก่อน เห็นว่า ควรส่งมาก่อนเนิ่นๆ
-ปิดร้านชมร.เพื่อร่วมงานอโศกรำลึกในวันที่ ๗-๑๑ มิ.ย.'๕๓ และเปิดร้านวันที่ ๑๒ มิ.ย.'๕๓

โอวาทจากประธานสมณะซาบซึ้ง
อาศัยการงานเป็นการปฏิบัติธรรม การเจอคนแบบนั้นแบบนี้ต้องรู้จักเอาเป็นประโยชน์เราให้ได้ เจอคนก้าวร้าว แล้วมองแต่แง่ลบด้านเดียว อย่างงี้มิจฉาทิฏฐิ หากสัมมาทิฏฐิจะมองว่าเขาบกพร่อง
อย่างงี้ ไม่ดีอย่างงั้น แต่เราไม่โกรธไม่ถือสา หากว่ากันตามฐานะ เขาก็เป็นนักปฏิบัติธรรม เหมือนกัน เราจะช่วยอะไรเขาได้บ้าง แม้จนแต้ม คิดอะไรไม่ออก ทำอะไรไม่ได้ อย่างน้อย จิตเราไม่เสีย เราต้อง พยายาม รักษาจิตไว้ สัมมาทิฏฐินั้น แง่ลบก็รู้ แต่จิตเราไม่ได้จมกับแง่ลบ

พ่อท่านเทศน์ เราเข้าใจ แต่ผัสสะจริง กลับพลาดให้กิเลสอยู่บ่อยนั้น เพราะบารมียังไม่ค่อยมี แต่หากตั้งใจ หมั่นฝึกฝนแก้ไขเอาจริง ย่อมออกจากทางเกวียนสายเก่าได้แน่นอน ปฏิบัติธรรมได้ถูกทาง เจริญขึ้นแน่นอน จะมาก หรือน้อยเท่านั้นเอง


ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๓(๒๘ พ.ค.'๕๓)
-ผู้ร่วมประชุม ๑๖ คน
-ทางโรงงานเส้นก๋วยเตี๋ยวข้าวกล้องแจ้งว่า กวยจั๊บข้าวกล้องไม่มีคนทำ ส่วนเส้นก๋วยเตี๋ยวข้าวกล้อง ไม่สามารถ ส่งโดยตรงให้กับ ชมร. สันติอโศกได้ เนื่องจากการประกาศเคอร์ฟิว จะใช้วิธีฝากส่ง ผ่านชมร. จตุจักร จนสถานการณ์ เข้าสู่ปกติ ค่อยนำมาส่งเช่นเดิม
-คุณบัวบุญขอลาออกจากการทำก๋วยเตี๋ยว และคุณขวัญพุทธ จะเข้ามาทำแทน
-ช่วงงานอโศกรำลึก ทางทุ่งนาแรงรักจะส่งผักบุ้งหนึ่งตันและผักอื่นๆมาให้ ส่วนคุณอำนวย อินทศร บริจาค ถั่วงอก วันละ ๑๐๐ กก.
-คุณดาบบุญเสนอแบ่งพื้นที่เฉพาะกับข้าวที่ราดข้าวหนึ่งอย่างกินฟรีได้ ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติ
-ควรมีการบันทึกเรื่องที่ต้องประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าทราบใส่แผ่นซีดี เช่น การใช้ถุงผ้า ข้าวราดกับหนึ่งอย่าง กินฟรี เป็นต้น