สถาบันบุญนิยม มีความยินดีต้อนรับ
ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมบัณฑิตาราม รุ่นที่ ๑
ระหว่างวันพุธที่ ๑๑ ถึง วันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕
ที่หมู่บ้านราชธานีอโศก ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
ตลอดการอบรม จะมีการปฏิบัติฌานลืมตา
ฝึกการเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานในวิถีชีวิตชุมชน สาธารณโภคี
โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ตลอดระยะเวลา ๓ วัน

ติดต่อเข้าร่วมโครงการที่ พุทธสถาน หรือ สังฆสถานของชาวอโศก
หรือ Email : [email protected]
ตั้งแต่วันที่ ๕ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔


 

ยื่นสมัครได้ที่
สมณะ ที่ประจำพุทธสถานหรือสังฆสถานของชาวอโศก ตามฉายาข้างล่างนี้
๑. พุทธสถานสันติอโศก กทม. สมณะซาบซึ้ง สิริเตโช
๒. พุทธสถานปฐมอโศก จ.นครปฐม สมณะขยะขยัน สรณีโย
๓. พุทธสถานศาลีอโศก จ.นครสวรรค์ สมณะลือคม ธัมมกิตติโก
๔. พุทธสถานสีมาอโศก จ.นครราชสีมา สมณะดินทอง นครวโร
๕.พุทธสถานศีรษะอโศก จ.ศรีสะเกษ สมณะผืนฟ้า อนุตตโร
๖. พุทธสถานราชธานีอโศก จ.อุบลฯ สมณะฟ้าไท สมชาติโก
๗. พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ จ.เชียงใหม่ สมณะบินบน ถิรจิตโต
๘. สังฆสถานหินผาฟ้าน้ำ จ.ชัยภูมิ สมณะแก่นผา สารุปโป
๙. สังฆสถานทะเลธรรม จ.ตรัง สมณะนาไท อิสสรชโน

ดาวโหลดใบสมัคร / ส่งใบสมัครตามพุทธสถานดังกล่าวข้างต้น
ผู้เข้าร่วมโครงการอบรม ในวันรับสมัครจะได้รับหนังสือ
ถ้าไม่ออกรบจะไม่พบสัจจะ ไปอ่านท่านละ ๑ เล่ม
เพื่อตอบคำถามในวันอบรม (ท่านสามารถดาวโหลดไปอ่านก่อนได้)