เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ
แห่งประเทศไทย :
คกร.
Organic Farming Network of
Thailand : OFNT

กลับไปหน้าสารบัญ

น้ำหมักชีวภาพ เพื่อฟ้าดิน

วัตถุประสงค์

- ปลอดภัยต่อผู้ผลิต

- ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

- ปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อม

เป้าหมายหลัก

1 ผลิตพืชผัก-ผลไม้ที่ไร้สารเคมี มีคุณค่าทางโภชนาการ เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์และสัตว์

2. เป็นวิธีง่ายๆ ใครๆ ก็ทำได้ ลงทุนต่ำ

3. ช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจและจิตใจ ทั้งผู้ผลิต และผู้บริโภค

4. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ลักษณะโดยทั่วไป

1. เป็นของเหลวสีน้ำตาล หรือสีตามน้ำตาลที่ใช้ทำการหมัก

2. เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีชีวิต และสามารถนำไปเพาะขาย เพื่อช่วยแก้ปัญหาดินเสีย-น้ำเสีย ได้ด้วยตนเอง

ประโยชน์ด้านปศุสัตว์

1. ช่วยกำจัดกลิ่นเหม็นจากฟาร์มปศุสัตว์ เช่น ไก่ เป็ด สุกร โค กระบือ และสัตว์ต่างๆ

2. ช่วยกำจัดแมลงวัน ด้วยการตัดวงจรชีวิตของ หนอนแมลงวันไม่ให้เข้าดักแด้ เกิดเป็นแมลงวัน

ประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม

1. ช่วยบำบัดน้ำเสียจากการเกษตร การปศุสัตว์ การประมง โรงงานอุตสาหกรรม ชุมชน และสถานประกอบการทั่วไป

2. ช่วยกำจัดกลิ่นขยะ และกำจัดขยะด้วยการย่อยสลายให้มีจำนวนน้อยลง

ทั้งยังนำไปใช้ประโยชน์อื่นได้

2. ปรับสภาพของเสีย เศษอาหารจากครัวเรือน ให้เป็นประโยชน์ต่อ การเลี้ยงสัตว์ และการเพาะปลูก

การเก็บรักษา

1. เก็บไว้ในอุณหภูมิปกติ 25-45 องศา โดยปิดฝาให้สนิท อย่าให้อากาศเข้า อย่าเก็บในตู้เย็น จึงเก็บได้นาน

2. กลุ่มจุลินทรีย์นี้ ไม่ต้องการอากาศ

3. ก่อนใช้ทุกครั้ง ต้องตรวจดูก่อนว่า ยังมี กลิ่นหอมอมเปรี้ยวอมหวาน อยู่หรือไม่ (ถ้ามีก็ใช้ได้)

ประโยชน์ของน้ำหมักชีวภาพ เพื่อฟ้าดิน

1. ช่วยปรับสภาพความเป็นกรด-ด่าง ให้เป็นกลางในดินและน้ำ

2. ช่วยปรับสภาพดินให้ร่วนซุย อุ้มน้ำ

3. ช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุ ให้เป็นอาหารแก่พืช พืชจะสามารถดูดซึมไปใช้ได้เลย

4. เพิ่มฮอร์โมนพืช เพื่อให้ผลผลิตสูง และมีคุณภาพดี

5. ช่วยแก้ปัญหาจากแมลงศัตรูพืช และโรคระบาดต่างๆ

6. ช่วยให้ผลผลิตคงทน และเก็บรักษาได้นาน.

กลับไปหน้าสารบัญ

   Asoke Network Thailand
asoke information | asoke community | fhae party | คกร. | ชาวอโศก | ผลิตภัณฑ์ | แนะนำ | ถาม-ตอบ | ข่าว