งานฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต นักศึกษาสถาบันราชภัฎฉะเชิงเทรา
ณ ศูนย์ฝึกราชธานีอโศก

การอบรม รุ่นที่ 36 " พัฒนาคุณภาพชีวิต" นักศึกษาสถาบันราชภัฏ ฉะเชิงเทรา
ระหว่างวันที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2544
ณ ชุมชนราชธานีอโศก ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2544

07:30-08:00 น. ลงทะเบียน
08:00-09:00 น. กิจกรรม "ฮู่จัก มักจี่ "
09:00-10:00 น. ปฐมนิเทศ
10:00-11:00 น. รับประทานอาหาร
11:00-12:00 น. เข้าที่พัก ภารกิจส่วนตัว
12:00-13:00 น. ฐานงานสาธิต
13:00-14:30 น. บรรยาย "การศึกษาบุญนิยม" โดย อ.ขวัญดิน สิงห์คำ
14:30-16:00 น. ฐานงานเลือก
16:00-17:00 น. ภารกิจส่วนตัว
17:00-18:00 น. รับประทานอาหาร
18:00-20:00 น. อภิปราย "ความสุขใดที่ใจใฝ่หา"
20:00-20:30 น. สวดมนต์ ไหว้พระ
20:30 น. เตรียมตัวเข้านอน

วันพฤหัสที่ 3 พฤษภาคม 2544


04:00-04:30 น. ตื่นนอน ภารกิจส่วนตัว
04:30-05:30 น. บรรยาย "โลกสวยด้วยมือเรา" โดย อ.อุดม ศรีเชียงสา
05:30-06:00 น. ออกกำลังกาย
06:00-08:00 น. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
08:00-08:30 น. ภารกิจส่วนตัว
08:30-09:00 น. รักษ์วัฒนธรรมไท อ.บัวริน วีสเพ็ญ
09:00-10:00 น. ธรรมกับชีวิต
10:00-11:00 น. รับประทานอาหาร
11:00-11:30 น. ภารกิจส่วนตัว
11:30-12:30 น. กตัญญูต่อสถานที่
12:30-13:30 น. ฐานงานสาธิต
13:30-15:00 น. "จิตสำนึกแห่งความเป็นครู" โดย อ. ศันสนีย์ บุญเฉลียว
15:00-17:00 น. ลงฐานงาน
17:00-18:00 น. ภารกิจส่วนตัว
18:00-19:00 น. รับประทานอาหาร
19:00-21:00 น พบสมณะ ประจำกลุ่ม
21:00 น. เตรียมตัวเข้านอน

วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2544


04:00-04:30 น. ตื่นนอน ภารกิจส่วนตัว
04:30-05:30 น. พรก่อนจาก
05:30-06:00 น. ออกกำลังกาย
06:00-07:30 น. กตัญญูต่อสถานที่
07:30-08:30 น. ทำบุญ ตักบาตร ถ่ายรูป
08:30-09:30 น. ประเมินผลการอบรม เปิดใจผู้เข้ารับการอบรมและพี่เลี้ยง
09:30-10:30 น. รับประทานอาหาร
10:30-11:00 น. ภารกิจส่วนตัว
11:00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

งานฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ข้าราชการ สปอ. ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
ณ ศูนย์ฝึกราชธานีอโศก

กำหนดการอบรม รุ่นที่ 37 " พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง"
สำหรับข้าราชการ สปอ. ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
ระหว่างวันที่ 10 - 13 พฤษภาคม 2544
ณ ชุมชนราชธานีอโศก ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

วันพฤหัสที่ 10 พฤษภาคม 2544


14:00-15:00 น. ลงทะเบียน เข้าที่พัก
15:00-16:00 น. กิจกรรม "ฮู่จักมักจี่ "
16:00-17:00 น. ภารกิจส่วนตัว
17:00-18:00 น. รับประทานอาหาร
18:00-20:00 น. ปฐมนิเทศ
20:00-20:30 น. สวดมนต์ ไหว้พระ
20:30 น. เตรียมตัวเข้านอน

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2544


04:00-04:30 น. ตื่นนอน ภารกิจส่วนตัว
04:30-05:30 น. ธรรมรับอรุณ
05:30-06:00 น. ออกกำลังกาย
06:00-08:00 น. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
08:00-08:30 น. ภารกิจส่วนตัว
08:30-09:00 น. รักษ์วัฒนธรรมไท
09:00-10:30 น. รับประทานอาหาร
11:30-11:00 น. ภารกิจส่วนตัว
11:00-12:00 น. กตัญญูต่อสถานที่
12:00-13:30 น. ฐานงานสาธิต
13:00-15:30 น. อภิปราย "ความสุขใดที่ใจใฝ่หา"
15:30-17:00 น. ลงฐานงาน
17:00-18:00 น. ภารกิจส่วนตัว
18:00-19:00 น. รับประทานอาหาร
19:00-21:00 น อภิปราย "เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า"
21:00-21:15 น. สวดมนต์ ไหว้พระ
21:15 น. เตรียมตัวเข้านอน

วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2544


04:00-04:30 น. ตื่นนอน ภารกิจส่วนตัว
04:30-05:30 น. บรรยาย " โลกสวยด้วยมือเรา"
05:30-06:00 น. ออกกำลังกาย
06:00-08:00 น. โฮมแฮงแปลงกสิกรรม
08:00-08:30 น. ภารกิจส่วนตัว
08:30-09:00 น. วิถีไท
09:00-10:30 น. รับประทานอาหาร
10:30-11:00 น. ภารกิจส่วนตัว
11:00-12:00 น. กตัญญูต่อสถานที่
12:00-13:00 น. ฐานงานสาธิต
13:00-15:30 น. บรรยาย "การศึกษาบุญนิยม "
15:30-17:00 น. ลงฐานงาน
17:00-18:00 น. ภารกิจส่วนตัว
18:00-19:00 น. รับประทานอาหาร
19:00-21:00 น พบสมณะ ประจำกลุ่ม
21:00 น. เตรียมตัวเข้านอน

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2544

04:00-04:30 น. ตื่นนอน ภารกิจส่วนตัว
04:30-05:30 น. ธรรมรับอรุณ
05:30-06:00 น. ออกกำลังกาย
06:00-07:30 น. กตัญญูต่อสถานที่
07:30-08:30 น. ทำบุญ ใส่บาตร ถ่ายรูป
08:30-09:00 น. ภารกิจส่วนตัว
09:00-10:00 น. "พรก่อนจาก"
10:00-11:00 น. รับประทานอาหาร
11:00-12:00 น. ภารกิจส่วนตัว
12:00-13:00 น. ประเมินผลการอบรม
13:00-14:00 น. เปิดใจผู้เข้ารับการอบรม และพี่เลี้ยง
14:00-15:00 น. พิธีอำลา และปิดการอบรม

การเตรียมตัวของผู้เข้ารับการอบรม

1. มอบหมายการงานภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย ทำใจให้ว่างๆ เพื่อรับสิ่งใหม่สำหรับชีวิต
2. ชุดออกกำลังกาย 1 ชุด ( ไม่ต้องมีรองเท้าก็ได้ )
3. ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น กระบอกไฟฉาย
4. สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวกรุณานำยาติดตัวมาด้วย
5. ของมีค่า กรุณาเก็บไว้ที่บ้าน