สมณะจำพรรษา ปี ๒๕๕๕

พุทธสถานสันติอโศก ๒๗ รูป
๑. พ่อท่านสมณะ รัก โพธิรักขิโต
๒. สมณะ เดินดิน ติกขวีโร
๓. สมณะ สมณะพิสุทธิ์ พิสุทโธ
๔. สมณะ เลื่อนลิ่ว อรณชีโว 
๕. สมณะ น่านฟ้า สุขฌาโน 
๖. สมณะ เมืองแก้ว ติสสวโร 
๗. สมณะ กอบชัย ธัมมาวุโธ
๘. สมณะ ขยะขยัน สรณีโย
๙. สมณะ ชนะผี ชิตมาโร 
๑๐. สมณะ ณรงค์ จันทเสฏโฐ
๑๑. สมณะ ซาบซึ้ง สิริเตโช
๑๒. สมณะ เบิกบาน ธัมมนิยโม
๑๓. สมณะ หม่อน มุทุกันโต
๑๔. สมณะ คมลึก เมตตจิตโต
๑๕. สมณะ นึกนบ ฉันทโส
๑๖. สมณะ กล้าจริง ตถภาโว
๑๗. สมณะ ลานบุญ วชิโร
๑๘. สมณะ ชัดแจ้ง วิจักขโณ
๑๙. สมณะ ดินไท ธานิโย
๒๐. สมณะ หนักแน่น ขันติพโล 
๒๑. สมณะ ลั่นผา สุชาติโก
๒๒. สมณะ หินมั่น สีลาปากาโร
๒๓. สมณะ ธรรมทาบฟ้า รวิวัณโณ
๒๔. สมณะ ฟ้าแสง ปภากโร
๒๕. สมณะ ใต้ดาว เหฏฐานักขัตโต
๒๖. สมณะ แด่ธรรม ธัมมรักขิโต
๒๗. สมณะ ขยันยอม วิริยธโร 

พุทธสถานราชธานีอโศก ๒๐ รูป
๑. สมณะ พอแล้ว สมาหิโต
๒. สมณะ แดนเดิม พรหมจริโย
๓. สมณะ คิดถูก ทิฏฐุชุกัมโม
๔ สมณะ ฟ้าไท สมชาติโก 
๕. สมณะ เด่นตะวัน นรวีโร
๖. สมณะ สมชาย ตันติปาโล 
๗. สมณะ คมคิด ทันตภาโว
๘. สมณะ คำจริง วจีคุตโต
๙. สมณะ แก่นเกล้า สารกโร
๑๐. สมณะ ถนอมคูณ คุณกิตตโณ
๑๑. สมณะ ฝนธรรม พุทธกุโล
๑๒. สมณะ หินกลั่น ปาสาณเลโข
๑๓. สมณะ มือมั่น ปูรณกโร
๑๔. สมณะ ถักบุญ อาจิตปุญโญ
๑๕. สมณะ ฟ้าตื่น นมักกาโร 
๑๖. สมณะ ด่วนดี สุชโว
๑๗. สมณะ ธาตุบุญ ธาตุปุญโญ
๑๘. สมณะ จนแจ้ง อัสสกจาโร
๑๙. สมณะ ดินทน ธีรภัทโธ
๒๐. สมณะ อ้วน อภิมันโต

พุทธสถานปฐมอโศก ๑๓ รูป 
๑. สมณะ กรรมกร กุสโล 
๒. สมณะ เสียงศีล ชาตวโร
๓. สมณะ เด็ดขาด จิตตสันโต
๔. สมณะ แน่วแน่ สีลวัณโณ
๕. สมณะ ฝุ่นฟ้า อัคคชโย
๖. สมณะ แก่นผา สารุปโป
๗. สมณะ ดงเย็น สีติภูโต
๘. สมณะ บินก้าว อิทธิภาโว 
๙. สมณะ ตรงมั่น อุชุจาโร 
๑๐. สมณะ ข้าฟ้า ฐานรโต 
๑๑. สมณะ หินเพชร ธัมมธีโร 
๑๒. สมณะ วิเชียร วิชโย 
๑๓. สมณะ เพียงพอ สันตุฏฐิธัมโม

พุทธสถานศีรษะอโศก ๖ รูป
๑. สมณะ ถ่องแท้ วินยธโร
๒. สมณะ ผองไท รตนปุญโญ
๓. สมณะ ดวงดี ฐิตปุญโญ
๔. สมณะ พันเมือง ภทันโต
๕. สมณะ แก่นหล้า วัฑฒโน
๖. สมณะ สอน โสปาโก

พุทธสถานศาลีอโศก ๔ รูป
๑. สมณะ กล้าดี เตชพหุชโน
๒. สมณะ ลือคม ธัมมกิตติโก
๓. สมณะ เน้นแก่น พลานีโก
๔. สมณะ หนึ่งดี สุยิฏโฐ

พุทธสถานสีมาอโศก ๔ รูป
๑. สมณะ สร้างไท ปณีโต
๒. สมณะ เทินธรรม จิรัสโส
๓. สมณะ ดินทอง นครวโร
๔. สมณะ สยาม สัจจญาโณ 

พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ๑๖ รูป 
๑. สมณะ บินบน ถิรจิตโต 
๒. สมณะ ผืนฟ้า อนุตตโร
๓. สมณะ ร่มเมือง ยุทธวโร
๔. สมณะ โพธิสิทธิ์ โพธิสิทโธ 
๕. สมณะ ฟ้ารู้ นโภคโต
๖. สมณะ ธาตุดิน ปฐวีรโส
๗. สมณะ ชุบดิน วิชชานันโต
๘. สมณะ ขุนศึก อโยมโน 
๙. สมณะ ฮังดิน ภูมิคโต
๑๐. สมณะ แม่นใจมั่น จิตตถาวโร
๑๑. สมณะ ค้ำดิน ภูมิปูรโณ
๑๒. สมณะ หินจริง วีรปาสาโณ
๑๓. สมณะ แสนดิน ภูมิพุทโธ
๑๔. สมณะ คมเย็น ถามวโร
๑๕. สมณะ ควรทน ขันติโก
๑๖. สมณะ ถักร้อย ธัมมธโร

สังฆสถานหินผาฟ้าน้ำ ๔ รูป
๑. สมณะ ดินดี สันตจิตโต
๒. สมณะ ชาติดิน ชัญโญ
๓. สมณะ นาทอง สิงคีวัณโณ
๔. สมณะ เมฆฟ้า นภมังคโล

สังฆสถานทะเลธรรม ๔รูป
๑. สมณะ เลื่อนฟ้า สัจจเปโม
๒. สมณะ ดาวดิน ปฐวัตโต
๓. สมณะ นาไท อิสสรชโน
๔. สมณะ พอจริง สัจจาสโภ

 

สิกขมาตุจำพรรษา ปี ๒๕๕๕
พุทธสถานสันติอโศก
๑. สิกขมาตุ จินดา ตั้งเผ่า
๒. สิกขมาตุ หยาดพลี อโศกตระกูล
๓. สิกขมาตุ บุญจริง พุทธพงษ์อโศก
๔. สิกขมาตุ ฝนเย็น อโศกตระกูล
๕. สิกขมาตุ มาลินี โภคาพันธ์
๖. สิกขมาตุ ใจขวัญ เบญจโศภิษฐ์
๗. สิกขมาตุ เทียนคำเพชร อโศกตระกูล

พุทธสถานปฐมอโศก
๑. สิกขมาตุ บุญแท้ ปลาทอง
๒. สิกขมาตุ ต้นข้าว อโศกตระกูล
๓. สิกขมาตุ พูนเพียร ชาวหินฟ้า
๔. สิกขมาตุ นวลนิ่ม ชาวหินฟ้า
๕. สิกขมาตุ มนทิพย์ เรืองศรี
๖. สิกขมาตุ เป็นหญิง อโศกตระกูล
๗. สิกขมาตุ ทองพราย ชาวหินฟ้า

พุทธสถานราชธานีอโศก
1. สิกขมาตุ ผุสดี สะอาดวงศ์
2. สิกขมาตุ เสริมขวัญ วรรณบุตร
3. สิกขมาตุ อ่านตน อโศกตระกูล
4. สิกขมาตุ รินฟ้า นิยมพุทธ
5. สิกขมาตุ กล้าข้ามฝัน อโศกตระกูล
6. สิกขมาตุ สร้างฝัน อโศกตระกูล
7. สิกขมาตุ ผาแก้ว ชาวหินฟ้า
8. สิกขมาตุ แสงฝน อโศกตระกูล
9. สิกขมาตุ ตรงธรรม ลีฬหรัตนรักษ์
10. สิกขมาตุ ศิริพร วิภาษา