สมณะจำพรรษา ปี ๒๕๕๗

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม - ๘ ตุลาคม
พุทธสถาน สันติอโศก ๒๐ รูป
๑. สมณะ สมณะพิสุทธิ์         พิสุทโธ
๒. สมณะ เลื่อนลิ่ว                อรณชีโว 
๓. สมณะ น่านฟ้า                  สุขฌาโน  
๔. สมณะ เมืองแก้ว               ติสสวโร
๕. สมณะ กอบชัย                 ธัมมาวุโธ
๖. สมณะ ขยะขยัน                สรณีโย
๗. สมณะ ชนะผี                    ชิตมาโร 
๘. สมณะ ณรงค์                    จันทเสฏโฐ
๙. สมณะ ซาบซึ้ง                  สิริเตโช 
๑๐. สมณะ เบิกบาน              ธัมมนิยโม
๑๑. สมณะ คมลึก                  เมตตจิตโต
๑๒. สมณะ กล้าจริง              ตถภาโว
๑๓. สมณะ ลานบุญ              วชิโร
๑๔. สมณะ ดงเย็น                 สีติภูโต
๑๕. สมณะ ชัดแจ้ง               วิจักขโณ
๑๖. สมณะ ลั่นผา                  สุชาติโก
๑๗. สมณะ ธรรมทาบฟ้า     รวิวัณโณ
๑๘. สมณะ แด่ธรรม             ธัมมรักขิโต
๑๙. สมณะ ขยันยอม             วิริยธโร 
๒๐. สมณะ หินจริง               วีรปาสาโณ

พุทธสถาน ปฐมอโศก ๙ รูป 
๑. สมณะ กรรมกร                กุสโล
๒. สมณะ เสียงศีล                ชาตวโร
๓. สมณะ เด็ดขาด                  จิตตสันโต
๔. สมณะ ฝุ่นฟ้า                    อัคคชโย 
๕. สมณะ ดาวดิน                  ปฐวัตโต
๖. สมณะ ตรงมั่น                  อุชุจาโร 
๗. สมณะ วิเชียร                   วิชโย 
๘. สมณะ ชุบดิน                   วิชชานันโต
๙. สมณะ ธาตบุญ                  ธาตุปุญโญ

พุทธสถาน ศีรษะอโศก ๗ รูป
๑. สมณะ ถ่องแท้                   วินยธโร
๒. สมณะ ดวงดี                     ฐิตปุญโญ
๓. สมณะ เลื่อนฟ้า                 สัจจเปโม
๔. สมณะ ผองไท                   รตนปุญโญ
๕. สมณะ หินกลั่น                 ปาสาณเลโข
๖. สมณะ แก่นหล้า                วัฑฒโน
๗. สมณะ พอจริง                   สัจจาสโภ

พุทธสถาน ศาลีอโศก ๔ รูป
๑. สมณะ ลือคม                  ธัมมกิตติโก
๒. สมณะ เน้นแก่น            พลานีโก
๓. สมณะ พันเมือง              ภทันโต
๔. สมณะ สอน                    โสปาโก

พุทธสถาน สีมาอโศก ๔ รูป
๑. สมณะ สร้างไท                ปณีโต
๒. สมณะ ฝนธรรม              พุทธกุโล
๓. สมณะ ดินทอง                 นครวโร
๔. สมณะ สยาม                    สัจจญาโณ

พุทธสถาน ภูผาฟ้าน้ำ ๑๒ รูป 
๑. สมณะ บินบน                  ถิรจิตโต 
๒. สมณะ ผืนฟ้า                   อนุตตโร
๓. สมณะ ร่มเมือง                ยุทธวโร
๔. สมณะ บินก้าว                  อิทธิภาโว 
๕. สมณะ โพธิสิทธิ์             โพธิสิทโธ
๖. สมณะ หินมั่น                  สีลาปากาโร
๗. สมณะ ฮังดิน                   ภูมิคโต
๘. สมณะ แม่นใจมั่น            จิตตถาวโร
๙. สมณะ ค้ำดิน                    ภูมิปูรโณ
๑๐. สมณะ จนแจ้ง               อัสสกจาโร
๑๑. สมณะ คมเย็น               ถามวโร
๑๒. สมณะ ถักร้อย              ธัมมธโร

สังฆสถาน หินผาฟ้าน้ำ ๔ รูป
๑. สมณะ ดินดี                   สันตจิตโต
๒. สมณะ นาทอง              สิงคีวัณโณ
๓. สมณะ ฟ้ารู้                    นโภคโต
๔. สมณะ เมฆฟ้า               นภมังคโล

พุทธสถาน ราชธานีอโศก ๒๗ รูป
๑. พ่อครูสมณะโพธิรักษ์  โพธิรักขิโต
๒. สมณะ เดินดิน               ติกขวีโร
๓. สมณะ พอแล้ว              สมาหิโต
๔. สมณะ แน่วแน่             สีลวัณโณ
๕. สมณะ แดนเดิม            พรหมจริโย
๖. สมณะ คิดถูก                 ทิฏฐุชุกัมโม
๗. สมณะ ฟ้าไท                 สมชาติโก 
๘. สมณะ เด่นตะวัน           นรวีโร
๙. สมณะ ชาติดิน               ชัญโญ
๑๐. สมณะ สมชาย             ตันติปาโล
๑๑. สมณะ คมคิด               ทันตภาโว 
๑๒. สมณะ คำจริง             วจีคุตโต
๑๓. สมณะ แก่นผา            สารุปโป
๑๔. สมณะ แก่นเกล้า        สารกโร
๑๕. สมณะ ถนอมคูณ       คุณกิตตโณ
๑๖. สมณะ ดินไท              ธานิโย
๑๗. สมณะ มือมั่น             ปูรณกโร
๑๘. สมณะ หนักแน่น       ขันติพโล
๑๙. สมณะ ข้าฟ้า                ฐานรโต 
๒๐. สมณะ ถักบุญ             อาจิตปุญโญ
๒๑. สมณะ ใต้ดาว             เหฏฐานักขัตโต
๒๒. สมณะ ขุนศึก            อโยมโน
๒๓. สมณะ ด่วนดี             สุชีโว
๒๔. สมณะ เพียงพอ         สันตุฏฐิธัมโม
๒๕. สมณะ แสนดิน         ภูมิพุทโธ
๒๖. สมณะ ดินทน            ธีรภัทโธ
๒๗. สมณะ อ้วน               อภิมันโต

สังฆสถาน ทะเลธรรม ๔ รูป
๑. สมณะ กล้าดี                  เตชพหุชโน
๒. สมณะ นึกนบ              ฉันทโส
๓. สมณะ เทินธรรม          จิรัสโส
๔. สมณะ นาไท                อิสสรชโน


สิกขมาตุจำพรรษา ปี ๒๕๕๗

พุทธสถาน สันติอโศก
๑. สิกขมาตุ จินดา                 ตั้งเผ่า
๒. สิกขมาตุ หยาดพลี          อโศกตระกูล
๓. สิกขมาตุ บุญจริง            พุทธพงษ์อโศก
๔. สิกขมาตุ ฝนเย็น              อโศกตระกูล
๕. สิกขมาตุ มาลินี               โภคาพันธ์
๖. สิกขมาตุ ใจขวัญ              เบญจโศภิษฐ์
๗. สิกขมาตุ เทียนคำเพชร   อโศกตระกูล

พุทธสถาน ปฐมอโศก
๑. สิกขมาตุ บุญแท้             ปลาทอง
๒. สิกขมาตุ ต้นข้าว            อโศกตระกูล
๓. สิกขมาตุ พูนเพียร          ชาวหินฟ้า
๔. สิกขมาตุ นวลนิ่ม           ชาวหินฟ้า
๕. สิกขมาตุ มนทิพย์           เรืองศรี
๖. สิกขมาตุ ทองพราย         ชาวหินฟ้า
๗. สิกขมาตุ เป็นหญิง         อโศกตระกูล

พุทธสถาน ราชธานีอโศก
๑. สิกขมาตุ อ่านตน             อโศกตระกูล
๒. สิกขมาตุ รินฟ้า               นิยมพุทธ
๓. สิกขมาตุ กล้าข้ามฝัน      อโศกตระกูล
๔. สิกขมาตุ สร้างฝันใหม่   อโศกตระกูล
๕. สิกขมาตุ ผาแก้ว             ชาวหินฟ้า
๖. สิกขมาตุ แสงฝน             อโศกตระกูล
๗. สิกขมาตุ ตรงธรรม         ลีฬหรัตนรักษ์
๙. สิกขมาตุ ศิริพร                วิภาษา