สมณะจำพรรษา ปี ๒๕๖๑

วันที่ ....

พุทธสถาน สันติอโศก ๒๓ รูป
๑.สมณะสมณะพิสุทธิ์ พิสุทโธ
๒.สมณะเลื่อนลิ่ว อรณชีโว
๓.สมณะน่านฟ้า สุขฌาโน
๔.สมณะแดนเดิม พรหมจริโย
๕.สมณะกล้าดี เตชพหุชโน
๖.สมณะเมืองแก้ว ติสสวโร
๗.สมณะกอบชัย ธัมมาวุโธ
๘.สมณะชนะผี ชิตมาโร
๙.สมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ
๑๐.สมณะซาบซึ้ง สิริเตโช
๑๑.สมณะเบิกบาน ธัมมนิยโม
๑๒.สมณะคมลึก เมตตจิตโต
๑๓.สมณะกล้าจริง ตถภาโว
๑๔.สมณะลานศิลป์ วชิโร
๑๕.สมณะแก่นผา สารุปโป
๑๖.สมณะดงเย็น สีติภูโต
๑๗.สมณะนาไท อิสรชโน
๑๘.สมณะชัดแจ้ง วิจักขโณ
๑๙.สมณะธรรมทาบฟ้า รวิวัณโณ
๒๐.สมณะแด่ธรรม ธัมมรักขิโต
๒๑.สมณะธาตุบุญ ธาตุปุญโญ
๒๒.สมณะแม่นใจมั่น จิตตถาวโร
๒๓.สมณะถักร้อย ธัมมธโร

พุทธสถาน ปฐมอโศก ๑๑ รูป
๑.สมณะกรรมกร กุสโล
๒.สมณะเสียงศีล ชาตวโร
๓.สมณะแน่วแน่ สีลวัณโณ
๔.สมณะฝุ่นฟ้า อัคคชโย
๕.สมณะดาวดิน ปฐวัตโต
๖.สมณะบินก้าว อิทธิภาโว
๗.สมณะวิเชียร วิชโย
๘.สมณะเมฆฟ้า นภมังคโล
๙.สมณะชุบดิน วิชชานันโต
๑๐.สมณะขยันยอม วิริยธโร
๑๑.สมณะดินทน ธีรภัทโธ

พุทธสถาน ราชธานีอโศก ๒๗ รูป
๑.พ่อครุสมณะโพธิรักษ์ โพธิรักษ์ขิโต
๒.สมณะเดินดิน ติกขวีโร
๓.สมณะพอแล้ว สมาหิโต
๔.สมณะคิดถูก ทิฏฐุชุกัมโม
๕.สมณะฟ้าไท สมชาติโก
๖.สมณะเด่นตะวันนรวีโร
๗.สมณะสมชาย ตันติปาโล
๘.สมณะคมคิด ทันตภาโว
๑๐.สมณะแก่นเกล้า สารกโร
๑๑.สมณะคำจริง วจีคุตโต
๑๒.สมณะดินไท ธานิโย
๑๓.สมณะหินกลั่น ปาสาณเลโข
๑๔.สมณะมือมั่น ปูรณกโร
๑๕.สมณะหินมั่น สีลาปากาโร
๑๖.สมณะหนักแน่น ขันติพโล
๑๗.สมณะข้าฟ้า ฐานรโต
๑๘.สมณะพันเมือง ภทันโต
๑๙.สมณะถักบุญ อาจิตปุญโญ
๒๐.สมณะใต้ดาว เหฏฐานักขัตโต
๒๑.สมณะขุนศึก อโยมโน
๒๒.สมณะด่วนดี สุชโว
๒๓.สมณะสอน โสปาโก
๒๔.สมณะเพียงพอ สันตุฏฐิธัมโม
๒๕.สมณะหินจริง วีระปาสาโณ
๒๖.สมณะแสนดิน ภูมิพุทโธ
๒๗.สมณะคมเย็น ถามวโร

พุทธสถาน ศรีษะอโศก ๕ รูป
๑.สมณะถ่องแท้ วิริยธโร
๒.สมณะดวงดี ฐิตปุญโญ
๓.สมณะเทินธรรม จิรัสโส
๔.สมณะผองไท รตนปุญโญ
๕.สมณะพอจริง สัจจาสโภ

พุทธสถาน ศาลีอโศก ๕ รูป
๑.สมณะเด็ดขาด จิตตสันโต
๒.สมณะลือคม ธัมมกิตติโก
๓.สมณะเน้นแก่น พลานีโก
๔.สมณะเลื่อนฟ้า สัจจเปโม
๕.สมณะจนแจ้ง อัสสกจาโร

พุทธสถาน สีมาอโศก ๕ รูป
๑.สมณะสร้างไท ปณีโต
๒.สมณะฝนธรรม พุทธกุโล
๓.สมณะตรงมั่น อุชุจาโร
๔.สมณะดินทอง นครวโร
๕.สมณะสยาม สัจจญาโณ

พุทธสถาน ภูผาฟ้าน้ำ ๘ รูป
๑.สมณะบินบน ถิรจิตโต
๒.สมณะแสนจน สรณีโย
๓.สมณะร่มเมือง ยุทธวโร
๔.สมณะโพธิสิทธิ์ โพธิสิทโธ
๕.สมณะฟ้ารู้ นโภคโต
๖.สมณะฮังดิน ภูมิคโต
๗.สมณะค้ำดิน ภูมิปูรโณ
๘.สมณะสู่บุญ ปุญญคโต

สังฆสถานทะเลธรรม ๓ รูป
๑.สมณะผืนฟ้า อนุตตโร
๒.สมณะพ้นพิษ วิสมุตโต
๓.สมณะอุดม อุตตโม

สิกขมาตุจำพรรษา ปี ๒๕๖๑

พุทธสถาน ราชธานีอโศก ๑๑ รูป
๑.สิกขมาตุอ่านตน อโศกตระกูล
๒.สิกขมาตุรินฟ้า นิยมพุทธ
๓.สิกขมาตุกล้าข้ามฝัน อโศกตระกูล
๔.สิกขมาตุต้นข้าว อโศกตระกูล
๕.สิกขมาตุสร้างฝันใหม่ อโศกตระกูล
๖.สิกขมาตุผาแก้ว ชาวหินฟ้า
๗.สิกขมาตุเป็นหญิง อโศกตระกูล
๘.สิกขมาตุแสงฝน อโศกตระกูล
๙.สิกขมาตุตรงธรรม ลีฬหรัตนรักษ์
๑๐.สิกขมาตุศิริพร วิภาษา
๑๑.สิกขมาตุฟ้าคุณคูณ อโศกตระกูล

พุทธสถาน สันติอโศก ๗ รูป
๑.สิกขมาตุสัจฉิกตา ตั้งเผ่า
๒.สิกขมาตุบุญจริง พุทธพงษ์อโศก
๓.สิกขมาตุฝนเย็น อโศกตระกูล
๔.สิกขมาตุพุทธพอนวล เพิ่มบุญอาริยะ
๕.สิกขมาตุมาลินี โภคาพันธ์
๖.สิกขมาตุใจขวัญ เบญจโศภิษฐ์
๗.สิกขมาตุเทียนคำเพชร อโศกตระกูล

พุทธสถาน ปฐมอโศก ๕ รูป
๑.สิกขมาตุบุญแท้ ปลาทอง
๒.สิกขมาตุพูนเพียร ชาวหินฟ้า
๓.สิกขมาตุมนทิพย์ เรืองศรี
๔.สิกขมาตุทองพราย ชาวหินฟ้า