สมณะจำพรรษา ปี ๒๕๖๓

วันที่ ....

พุทธสถาน ราชธานีอโศก ๒๓ รูป
1.พ่อครูสมณะรักโพธิรักขิโต
2.สมณะเดินดิน ติกขวีโร
3.สมณะคิดถูก ทิฏฐุชุกัมโม
4.สมณะฟ้าไท สมชาติโก
5.สมณะเด่นตะวัน นรวีโร
6.สมณะสมชาย ตันติปาโล
7.สมณะคมคิด ทันตภาโว
8.สมณะคำจริง วจีคุตโต
9.สมณะแก่นเกล้า สารกโร
10.สมณะดินไท ธานิโย
11.สมณะมือมั่น ปูรณกโร
12.สมณะหนักแน่น ขันติพโล
13.สมณะลั่นผา สุชาติโก
14.สมณะข้าฟ้า ฐานรโต
15.สมณะหินมั่น สีลาปากาโร
16.สมณะถักบุญ อาจิตปุญโญ
17.สมณะขุนศึก อโยมโน
18.สมณะด่วนดี สุชโว
19.สมณะสอน โสปาโก
20.สมณะเพียงพอ สันตุฏฐิธัมโม
21.สมณะหินจริง วีรปาสาโณ
22.สมณะแสนดิน ภูมิพุทโธ
23.สมณะแนวตรง อุชุปฏิปันโน

พุทธสถาน ปฐมอโศก ๑๑ รูป
1.สมณะกรรมกร กุสโล
2.สมณะเสียงศีล ชาตวโร
3.สมณะแน่วแน่ สีลวัณโณ
4.สมณะฝุ่นฟ้า อัคคชโย
5.สมณะคมลึก เมตตจิตโต
6.สมณะดาวดิน ปฐวัตโต
7.สมณะนาไท อิสสรชโน
8.สมณะวิเชียร วิชโย
9.สมณะเมฆฟ้า นภมังคโล
10.สมณะชุบดิน วิชชานันโต
11.สมณะขยันยอม วิริยธโร

พุทธสถาน สันติอโศก ๑๕ รูป
1.สมณะสมณะพิสุทธิ์ พิสุทโธ
2.สมณะเมืองแก้ว ติสสวโร
3.สมณะกอบชัย ธัมมาวุโธ
4.สมณะชนะผี ชิตมาโร
5.สมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ
6.สมณะซาบซึ้ง สิริเตโช
7.สมณะเบิกบาน ธัมมนิยโม
8.สมณะกล้าจริง ตถภาโว
9.สมณะลานศิลป์ วชิโร
10.สมณะดงเย็น สีติภูโต
11.สมณะชัดแจ้ง วิจักขโณ
12.สมณะธรรมทาบฟ้า รวิวัณโณ
13.สมณะแด่ธรรม ธัมมรักขิโต
14.สมณะแม่นใจมั่น จิตตถาวโร
15.สมณะถักร้อย ธัมมธโร

พุทธสถาน ศรีษะอโศก ๗ รูป
1. สมณะถ่องแท้ วินยธโร
2. สมณะดวงดี ฐิตปุญโญ
3. สมณะผองไท รตนปุญโญ
4.สมณะหินกลั่น ปาสาณเลโข
5. สมณะพอจริง สัจจาสโภ
6.สมณะพันเมือง ภทันโต
7.สมณะแก่นหล้า วัฑฒโน

พุทธสถาน ศาลีอโศก ๕ รูป
1.สมณะลือคม ธัมมกิตติโก
2.สมณะเน้นแก่น พลานีโก
3.สมณะใต้ดาว เหฏฐานักขัตโต
4.สมณะจนแจ้ง อัสสกจาโร
5.สมณะคมเย็น ถามวโร

พุทธสถาน สีมาอโศก ๘ รูป
1.สมณะน่านฟ้า สุขฌาโน
2.สมณะกล้าดี เตชพหุชโน
3.สมณะสร้างไท ปณีโต
4.สมณะแก่นผา สารุปโป
5.สมณะฝนธรรม พุทธกุโล
6.สมณะดินทอง นครวโร
7.สมณะสมณะตรงมั่น อุชุจาโร
8.สมณะสยาม สัจจญาโณ

พุทธสถาน ภูผาฟ้าน้ำ ๑๓ รูป
พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ๑๓ รูป
1.สมณะบินบน ถิรจิตโต
2.สมณะพอแล้ว สมาหิโต
3.สมณะแสนจน สรณีโย
4.สมณะร่มเมือง ยุทธวโร
5.สมณะเทินธรรม จิรัสโส
6.สมณะบินก้าว อิทธิภาโว
7.สมณะโพธิสิทธิ์ โพธิสิทโธ
8.สมณะฟ้ารู้ นโภคโต
9.สมณะฮังดิน ภูมิคโต
10.สมณะค้ำดิน ภูมิปูรโณ
11.สมณะดินทน ธีรภัทโท
12.สมณะอุดม อุตตโม
13.สมณะสันติ อาภัสสโร

สังฆสถานทะเลธรรม ๕ รูป
1.สมณะผืนฟ้า อนุตตโร
2.สมณะเลื่อนลิ่ว อรณชีโว
3.สมณะเลื่อนฟ้า สัจจเปโม
4.สมณะสู่บุญ ปุญญคโต
5.สมณะพ้นพิษ วีสมุตโต


สิกขมาตุจำพรรษา ปี ๒๕๖๓

พุทธสถาน ราชธานีอโศก ๑๐ รูป
1.สิกขมาตุอ่านตน อโศกตระกูล
2.สิกขมาตุรินฟ้า นิยมพุทธ
3.สิกขมาตุกล้าข้ามฝัน อโศกตระกูล
4.สิกขมาตุต้นข้าว อโศกตระกูล
5.สิกขมาตุสร้างฝันใหม่ อโศกตระกูล
6.สิกขมาตุผาแก้ว ชาวหินฟ้า
7.สิกขมาตุเป็นหญิง อโศกตระกูล
8.สิกขมาตุแสงฝน อโศกตระกูล
9.สิกขมาตุตรงธรรม ลีฬหรัตนรักษ์
10.สิกขมาตุศิริพร วิภาษา

พุทธสถาน สันติอโศก ๗ รูป
๑.สิกขมาตุสัจฉิกตา ตั้งเผ่า
๒.สิกขมาตุบุญจริง พุทธพงษ์อโศก
๓.สิกขมาตุฝนเย็น อโศกตระกูล
๔.สิกขมาตุพุทธพอนวล เพิ่มบุญอาริยะ
๕.สิกขมาตุมาลินี โภคาพันธ์
๖.สิกขมาตุใจขวัญ เบญจโศภิษฐ์
๗.สิกขมาตุเทียนคำเพชร อโศกตระกูล

พุทธสถาน ปฐมอโศก ๔ รูป
1.สิกขมาตุบุญแท้ ปลาทอง
2.สิกขมาตุมนทิพย์ เรืองศรี
3.สิกขมาตุทองพราย ชาวหินฟ้า
4.สิกขมาตุฟ้าคุณคูณ อโศกตระกูล