ตารางงาน ปลุกเสก “พระ” แท้ ๆ ของพุทธ ครั้งที่ ๓๖
 วันอาทิตย์ที่ ๑ – เสาร์ที่ ๗  เมษายน ๒๕๕๕ 

            เวลา
วัน

ทำวัตรเช้า
๐๓.๓๐-๐๕.๓๐ น.

หลังทำวัตรเช้า
๐๖.๐๐-๐๘.๐๐ น.

แสดงธรรมก่อนฉัน
๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.

ปลุกเสกฯ ภาคบ่าย
๑๔.๐๐ – ๑๖. ๐๐ น.

รายการภาคค่ำ
๑๘.๐๐ -  ๒๐. ๐๐ น.

อาทิตย์
๑ เมย.

            ------

 ประชุมสาธารณสุขบุญนิยม

พิธีเปิดงานและ
พ่อครูนำปฏิญาณ
ศีล ๘

ปฐมนิเทศ

สัมภาษณ์ปฏิบัติกร
ชุด “รากเหง้าของอารยะธรรม”

จันทร์ 
๒ เมย.

ผ่าตัดความเป็นโอปปาติกกะ
โดย พ่อครูสมณะโพธิรักษ์

ประชุมพาณิชย์บุญนิยม

นิทรรศการตามรอย
พระโพธิสัตว์
กองงานปัจฉาสมณะ

สัมภาษณ์ปฏิบัติกรชุด
“เมินเงิน”

อังคาร 
๓ เมย.

ผ่าตัดความเป็นโอปปาติกกะ
โดย พ่อครูสมณะโพธิรักษ์

ประชุมสถาบันบุญนิยม

สัมภาษณ์ปฏิบัติกรชุด
 “กสิกรแข็งขลัง”

พุธ ๔ เมย.
          

ผ่าตัดความเป็นโอปปาติกกะ
โดย พ่อครูสมณะโพธิรักษ์

ประชุมสถาบันขยะวิทยา

สัมภาษณ์ปฏิบัติกรชุด
 “ดินอุ้มดาว”

พฤหัสบดี
๕ เมย.

ผ่าตัดความเป็นโอปปาติกกะ
โดย พ่อครูสมณะโพธิรักษ์

ประชุม
โซเชียลเน็ตเวิร์ค

ตอบปัญหา ๑

สัมภาษณ์ปฏิบัติกร
ชุด เปิดอโศกสู่โลก
“ โซเชียลเน็ตเวิร์ค ”

ศุกร์
๖ เมย.

ผ่าตัดความเป็นโอปปาติกกะ
โดย พ่อครูสมณะโพธิรักษ์

ประชุมพรรคเพื่อฟ้าดิน

ตอบปัญหา ๒

๓ นาทีทองของ
“เกจิฯ”

เสาร์ 
๗ เมย.

ผ่าตัดความเป็นโอปปาติกกะ
โดย พ่อครูสมณะโพธิรักษ์

สรุปงาน

*หมายเหตุ* วันเสาร์ที่ ๓๑ เมษายนพ.ศ.๒๕๕๕  เวลา ๐๕.๐๐-๑๐.๐๐ น.  ประชุมการศึกษาบุญนิยม