งานปลุกเสก “พระ” แท้ๆ ของพุทธ  ครั้งที่ ๓๒  วันอาทิตย์ที่ ๖ –  วันเสาร์ ๑๒  เมษายน  ๒๕๕๑

ณ พุทธสถานศีรษะอโศก ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ


                เวลาวัน

ทำวัตรเช้า
๐๓.๓๐-๐๕.๓๐ น.

หลังทำวัตรเช้า
๐๖.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.

แสดงธรรมก่อนฉัน
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.

พุทธาภิเษกภาคบ่าย
๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

รายการภาคค่ำ
๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.

อาทิตย์
๖  เม.ย. ๕๑

-

-

พิธีเปิดงานและพ่อท่าน
นำปฏิญาณศีล ๘

ปฐมนิเทศ

ควันหลงสัจธรรมชีวิต
 ส.เสียงศีล ชาตวโร

จันทร์
๗ เม.ย. ๕๑

เปิดโลกเทวดา
โดยพ่อท่าน

ประชุมตลาดอาริยะ

 

รายการพิเศษ

เหนือดวง - เหนือโลก
สม. ผาแก้ว  ชาวหินฟ้า

อังคาร
๘ เม.ย. ๕๑

เปิดโลกเทวดา
โดยพ่อท่าน

 

ประชุมเพื่อฟ้าดิน

 

ความสุขที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืนนั้น
เป็นฉันใด
โดยสมณะและสิกขมาตุเกจิฯ

คู่บารมี - คู่วิบาก
ส. ฟ้าไท สมชาติโก

พุธ
๙ เม.ย. ๕๑

เปิดโลกเทวดา
โดยพ่อท่าน

ประชุมพาณิชย์บุญนิยม

 

ความสุขที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืนยัน
โดยญาติธรรม

กสิกรรมล้ำลึก
ส. เดินดิน  ติกขวีโร

พฤหัสบดี
๑๐ เม.ย. ๕๑

เปิดโลกเทวดา
โดยพ่อท่าน

ประชุม
ขยะวิทยา

 

พ่อท่านตอบปัญหา ( ๑ )

ก้าวที่ต้องกล้า
ส. กล้าจริง ตถภาโว

ศุกร์
๑๑ เม.ย. ๕๑

เปิดโลกเทวดา
โดยพ่อท่าน

ประชุมพรรคเพื่อฟ้าดิน

 

พ่อท่านตอบปัญหา ( ๒ )

๒ นาทีทองของเกจิฯ
 ส. เดินดิน ติกขวีโร

เสาร์
๑๒ เม.ย. ๕๑

เปิดโลกเทวดา
โดยพ่อท่าน

ช่วยกันเก็บงาน

สรุปงานปลุกเสกฯ
ครั้งที่ ๒๓

แยกย้ายกันไปทำความสุขที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืน
ให้แก่มวลมนุษยชาติ

                                หมายเหตุ  ๕ เม.ย. ๐๕.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ประชุมมหาเถระ , ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ประชุมคุรุสัมมาสิกขา