กลุ่มราษฎรอาสาปกป้อง 3 สถาบัน
แถลงการณ์ ฉบับที่ 3/2555
เรื่อง การแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 291 ต้องทำประชามติก่อน

ตามที่รัฐสภาจะหยิบยกการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 291 ตามข้อเสนอของคณะรัฐมนตรี ขึ้นมาพิจารณา เพื่อให้มีการแต่งตั้ง สสร.นั้น กลุ่มราษฎรอาสาปกป้อง 3 สถาบัน ได้พิจรณาแล้วเห็นว่า

1. การแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 291 เพื่อให้มี สสร.ขึ้นมา เป็นเจตนาเพื่อให้มีการยกร่าง รัฐธรรมนูญ ทั้งฉบับ ซึ่งจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อมีการทำประชามติก่อน ทั้งนี้ เพราะรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน พ.ศ. 2550 ผ่านการลงประชามติมาก่อน เมื่อจะยกร่างแก้ไขทั้งฉบับ ก็ต้องทำประชามติว่า ประชาชน เห็นด้วยหรือไม่ เพื่อมิให้เป็นการขัดต่อประชามติเดิม

2. หากหลีกเลี่ยงไม่ทำประชามติก่อนแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 291 จะมีความผิดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 ที่ "เป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข เพื่อให้ได้มา ซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศ โดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไป ตามวิถีทาง ที่บัญญัติไว้ ในรัฐธรรมมูญ" เพราะการแก้ไขให้มีการตั้ง สสร. ขึ้นมายกร่างรัฐธรรมนูญ เป็นวิถีทางใหม่ นอกเหนือ จากที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 291 เดิม

3. หากผ่านการลงประชามติ และมี สสร.มาทำหน้าที่แล้ว ร่างของ สสร. ต้องลงประชามติอีกครั้ง โดยการลงมติ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ให้ทำเป็นรายหมวด และหากมีหมวดหนึ่งหมวดใด หรือ หลายหมวด มีผู้เห็นด้วยไม่ถึงกึ่งหนึ่ง ของผู้มาใช้สิทธิ์ ให้ร่างรัฐธรรมนูญนั้น ตกไปทั้งฉบับ

4. กลุ่มราษฎรอาสาปกป้อง 3 สถาบัน ไม่เห็นด้วยกับการเลือก สสร. ตามลักษณะพื้นที่ เพราะเป็น การซ้ำซ้อนกับ สส. และ สว. เลือกตั้งที่มีอยู่ และ สส.หรือ สว. เลือกตั้ง จะต้องพิจารณาร่าง ก่อนนำไป ลงประชามติอยู่แล้ว ดังนั้น จึงขอเสนอว่า สสร. ควรมาจากสรรหาตัวแทน 3 สถาบันของชาติ คือ สถาบันชาติ มาจากกลุ่มอาชีพต่างๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นสังคมไทย สถาบันศาสนา มาจากตัวแทน ทุกศาสนา ที่ทางราชการรับรอง และสถาบันพระมหากษัตริย์ มาจากข้าราชการทหาร ตำรวจ พลเรือน และราชบัณฑิต ราชบัณฑิตเป็นตัวแทนนักวิชาการจากทุกสาขา

จึงขอแถลงมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และขอให้สมาชิกรัฐสภาได้นำเรื่องนี้สู่การพิจารณาด้วย

 

นาย บวร ยสินทร
กลุ่มราษฎรอาสาปกป้อง 3 สถาบัน
15 กุมภาพันธ์ 2555