งานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธ ครั้งที่ ๓๖
พุทธสถานราชธานีอโศก
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
(อาทิตย์ที่ ๑ - เสาร์ที่ ๗ เม.ย.๒๕๕๕)

สมณะเกจิอาจารย์

1. สมณะ ดินดี สันตจิตโต
2. สมณะ เดินดิน ติกขวีโร
3. สมณะ บินบน ถิรจิตโต
4. สมณะ ผืนฟ้า อนุตตโร
5. สมณะ เสียงศีล ชาตวโร
6. สมณะ สมณะพิสุทธิ์ พิสุทโธ
7. สมณะ เด็ดขาด จิตตสันโต
8. สมณะ ถ่องแท้ วินยธโร
9. สมณะ พอแล้ว สมาหิโต
10. สมณะ แน่วแน่ สีลวัณโณ
11. สมณะ แดนเดิม พรหมจริโย
12. สมณะ สร้างไท ปณีโต
13. สมณะ เมืองแก้ว ติสสวโร
14. สมณะ กอบชัย ธัมมาวุโธ
15. สมณะ ขยะขยัน สรณีโย
16. สมณะ ชนะผี ชิตมาโร
17. สมณะ ซาบซึ้ง สิริเตโช
18. สมณะ ร่มเมือง ยุทธวโร
19. สมณะ หม่อน มุทุกันโต
20. สมณะ ฟ้าไท สมชาติโก
21. สมณะ ลือคม ธัมมกิตติโก
22. สมณะ คมลึก เมตตจิตโต
23. สมณะ นึกนบ ฉันทโส
24. สมณะ กล้าจริง ตถภาโว
25. สมณะ เด่นตะวัน นรวีโร
26. สมณะ เทินธรรม จิรัสโส
27. สมณะ ดวงดี ฐิตปุญโญ
28. สมณะ เลื่อนฟ้า สัจจเปโม
29. สมณะ คมคิด ทันตภาโว
30. สมณะ ลานบุญ วชิโร
31. สมณะ แก่นเกล้า สารกโร
32. สมณะ นาทอง สิงคีวัณโณ
33. สมณะ ดาวดิน ปฐวัตโต
34. สมณะ นาไท อิสสรชโน
35. สมณะ ชัดแจ้ง วิจักขโณ
36. สมณะ ฝนธรรม พุทธกุโล
37. สมณะ มือมั่น ปูรณกโร
38. สมณะ ดินทอง นครวโร
39. สมณะ บินก้าว อิทธิภาโว
40. สมณะ หนักแน่น ขันติพโล
41. สมณะ โพธิสิทธิ์ โพธิสิทโธ
42. สมณะ ข้าฟ้า ฐานรโต
43. สมณะ หินมั่น สีลาปากาโร
44. สมณะ แก่นหล้า วัฑฒโน
45. สมณะ ฟ้ารู้ นโภคโต
46. สมณะ ธาตุดิน ปฐวีรโส
47. สมณะ ถักบุญ อาจิตปุญโญ

สิกขมาตุเกจิอาจารย์ งานปลุกเสกฯ
1. สิกขมาตุจินดา ตั้งเผ่า
2. สิกขมาตุบุญแท้ ปลาทอง
3. สิกขมาตุรินฟ้า นิยมพุทธ
4. สิกขมาตุกล้าข้ามฝัน อโศกตระกูล
5. สิกขมาตุหยาดพลี อโศกตระกูล
6. สิกขมาตุบุญจริง พุทธพงษ์อโศก
7. สิกขมาตุต้นข้าว อโศกตระกูล
8. สิกขมาตุสร้างฝัน อโศกตระกูล
9. สิกขมาตุพูนเพียร ชาวหินฟ้า
10. สิกขมาตุนวลนิ่ม ชาวหินฟ้า
11. สิกขมาตุมาลินี โภคาพันธ์
12. สิกขมาตุผาแก้ว ชาวหินฟ้า
13. สิกขมาตุเป็นหญิง อโศกตระกูล
14. สิกขมาตุทองพราย อโศกตระกูล
15. สิกขมาตุใจขวัญ เบญจโศภิษฐ์
16. สิกขมาตุแสงฝน อโศกตระกูล
17. สิกขมาตุศิริพร วิภาษา

 

งานตลาดอาริยะ ปีใหม่ ๒๕๕๕

วันที่ ๑๒ - ๑๔ เมษายน ๒๕๕๕
ที่ชุมชนหมู่บ้านราชธานีอโศก
ต.บุ่งไหม อา.วารินชำราบ จ.อุบลฯ

 

 

งานพุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์ ครั้งที่ ๓๖
พุทธสถานศาลีอโศก
อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
(อาทิตย์ที่ ๔ ถึง เสาร์ที่ ๑๐ มีค. ๒๕๕๕)

สมณะเกจิอาจารย์
1. สมณะ.ดินดี สันตจิตโต
2. สมณะ เดินดิน ติกขวีโร
3. สมณะ บินบน ถิรจิตโต
4. สมณะ ผืนฟ้า อนุตตโร
5. สมณะ เสียงศีล ชาตวโร
6. สมณะ สมณะพิสุทธิ์ พิสุทโธ
7. สมณะ เลื่อนลิ่ว อรณชีโว
8. สมณะ เด็ดขาด จิตตสันโต
9. สมณะ ถ่องแท้ วินยธโร
10. สมณะ พอแล้ว สมาหิโต
11. สมณะ แน่วแน่ สีลวัณโณ
12. สมณะ แดนเดิม พรหมจริโย
13. สมณะ สร้างไท ปณีโต
14. สมณะ เมืองแก้ว ติสสวโร
15. สมณะ กอบชัย ธัมมาวุโธ
16. สมณะ ขยะขยัน สรณีโย
17. สมณะ ชนะผี ชิตมาโร
18. สมณะ ซาบซึ้ง สิริเตโช
19. สมณะ ร่มเมือง ยุทธวโร
20. สมณะ หม่อน มุทุกันโต
21. สมณะ ฟ้าไท สมชาติโก
22. สมณะ ลือคม ธัมมกิตติโก
23. สมณะ เน้นแก่น พลานีโก
24. สมณะ คมลึก เมตตจิตโต
25. สมณะ นึกนบ ฉันทโส
26. สมณะ กล้าจริง ตถภาโว
27. สมณะ เด่นตะวัน นรวีโร
28. สมณะ ดวงดี ฐิตปุญโญ
29. สมณะ เลื่อนฟ้า สัจจเปโม
30. สมณะ คมคิด ทันตภาโว
31. สมณะ ลานบุญ วชิโร
32. สมณะ คำจริง วจีคุตโต
33. สมณะ แก่นผา สารุปโป
34. สมณะ ดงเย็น สีติภูโต
35. สมณะ ดาวดิน ปฐวัตโต
36. สมณะ นาไท อิสสรชโน
37. สมณะ ดินไท ธานิโย
38. สมณะ หินกลั่น ปาสาณเลโข
39. สมณะ มือมั่น ปูรณกโร
40. สมณะ ตรงมั่น อุชุจาโร
41. สมณะ ลั่นผา สุชาติโก
42. สมณะ ธรรมทาบฟ้า รวิวรรณโณ
43. สมณะ พันเมือง ภทันโต
44. สมณะ แก่นหล้า วัฑฒโน
45. สมณะ วิเชียร วิชโย
46. สมณะ พอจริง สัจจาสโภ
47. สมณะ สยาม สัจจญาโณ

สิกขมาตุเกจิอาจารย์ งานพุทธาฯ
1. สิกขมาตุ จินดา ตั้งเผ่า
2. สิกขมาตุ บุญแท้ ปลาทอง
3. สิกขมาตุ รินฟ้า นิยมพุทธ
4. สิกขมาตุ กล้าข้ามฝัน อโศกตระกูล
5. สิกขมาตุ หยาดพลี อโศกตระกูล
6. สิกขมาตุ บุญจริง พุทธพงษ์อโศก
7. สิกขมาตุ ต้นข้าว อโศกตระกูล
8. สิกขมาตุ สร้างฝัน อโศกตระกูล
9. สิกขมาตุ พูนเพียร ชาวหินฟ้า
10. สิกขมาตุ นวลนิ่ม ชาวหินฟ้า
11. สิกขมาตุ มาลินี โภคาพันธ์
12. สิกขมาตุ ผาแก้ว ชาวหินฟ้า
13. สิกขมาตุ เป็นหญิง อโศกตระกูล
14. สิกขมาตุ ทองพราย อโศกตระกูล
15. สิกขมาตุ ใจขวัญ เบญจโศภิษฐ์
16. สิกขมาตุ แสงฝน อโศกตระกูล
17. สิกขมาตุ ตรงธรรม ลีฬหรัตนรักษ์

หนังสือของชาวอโศก