ปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธ ครั้งที่ ๓๙
ณ พุทธสถานราชธานีอโศก อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ
(อาทิตย์ที่ ๕ – ส.๑๑ เม.ย. ๒๕๕๘)

ตารางงานปลุกเสกฯ ครั้งที่๓๙

สมณะเกจิอาจารย์
1. สมณะดินดี สันตจิตโต
2. สมณะเดินดิน ติกขวีโร
3. สมณะบินบน ถิรจิตโต
4. สมณะผืนฟ้า อนุตตโร
5. สมณะเสียงศีล ชาตวโร
6. สมณะเด็ดขาด จิตตสันโต
7. สมณะถ่องแท้ วินยธโร
8. สมณะพอแล้ว สมาหิโต
9. สมณะสร้างไท ปณีโต
10. สมณะกอบชัย ธัมมาวุโธ
11. สมณะขยะขยัน สรณีโย
12. สมณะฝุ่นฟ้า อัคคชโย
13. สมณะชนะผี ชิตมาโร
14. สมณะณรงค์ จันทเสฏโฐ
15. สมณะฟ้าไท สมชาติโก
16. สมณะลือคม ธัมมกิตติโก
17. สมณะมองตน เมตตจิตโต
18. สมณะนึกนบ ฉันทโส
19. สมณะกล้าจริง ตถภาโว
20. สมณะเด่นตะวัน นรวีโร
21. สมณะเทินธรรม จิรัสโส
22. สมณะดวงดี ฐิตปุญโญ
23. สมณะเลื่อนฟ้า สัจจเปโม
24. สมณะคมคิด ทันตภาโว
25. สมณะลานบุญ วชิโร
26. สมณะแก่นผา สารุปโป
27. สมณะแก่นเกล้า สารกโร
28. สมณะนาไท อิสสรชโน
29. สมณะฝนธรรม พุทธกุโล
30. สมณะหินกลั่น ปาสาณเลโข
31. สมณะมือมั่น ปูรณกโร
32. สมณะดินทอง นครวโร
33. สมณะตรงมั่น อุชุจาโร
34. สมณะลั่นผา สุชาติโก
35. สมณะโพธิสิทธิ์ โพธิสิทโธ
36. สมณะธรรมทาบฟ้า รวิวรรณโณ
37. สมณะเมฆฟ้า นภมังคโล
38. สมณะสยาม สัจจาญาโณ
39. สมณะใต้ดาว เหฏฐานักขัตโต
40. สมณะชุบดิน วิชชานันโต
41. สมณะด่วนดี สุชโว
42. สมณะขยันยอม วิริยธโร
43. สมณะฮังดิน ภูมิคโต
44. สมณะเพียงพอ สันตุฏฐิธัมโม
45. สมณะแสนดิน ภูมิพุทโธ

สิกขมาตุเกจิอาจารย์ปลุกเสกฯ
1. สิกขมาตุ สัจฉิกตา ตั้งเผ่า
2. สิกขมาตุ บุญแท้ ปลาทอง
3. สิกขมาตุ รินฟ้า นิยมพุทธ
4. สิกขมาตุ กล้าข้ามฝัน อโศกตระกูล
5. สิกขมาตุ หยาดพลี อโศกตระกูล
6. สิกขมาตุ บุญจริง พุทธพงษ์อโศก
7. สิกขมาตุ ต้นข้าว อโศกตระกูล
8. สิกขมาตุ สร้างฝันใหม่ อโศกตระกูล
9. สิกขมาตุ พูนเพียร ชาวหินฟ้า
10. สิกขมาตุ พุทธพอนวล เพิ่มบุญอาริยะ
11. สิกขมาตุ มาลินี โภคาพันธ์
12. สิกขมาตุ ผาแก้ว ชาวหินฟ้า
13. สิกขมาตุ เป็นหญิง อโศกตระกูล
14. สิกขมาตุ ทองพราย ชาวหินฟ้า
15. สิกขมาตุ เทียนคำเพชร อโศกตระกูล
16. สิกขมาตุ ใจขวัญ เบญจโศภิษฐ์
17. สิกขมาตุ แสงฝน อโศกตระกูล
18. สิกขมาตุ ตรงธรรม ลีฬหรัตนรักษ์
19. สิกขมาตุ ศิริพร วิภาษา

ตารางงานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธ ครั้งที่๓๙

เปิดโลกบุญนิยม (แหล่งข้อมูลของชาวอโศก)

งานตลาดอาริยะ ปีใหม่ ๒๕๕๘

วันที่ ๑๓ - ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘
ที่ชุมชนหมู่บ้านราชธานีอโศก
ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ