ปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธ ครั้งที่ ๔๓
ณ พุทธสถานราชธานีอโศก อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ
(ศุกร์ที่ ๕ – พฤหัสบดี ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๒)

สมณะเกจิอาจารย์

 1. สมณะเดินดิน ติกขวีโร
 2. สมณะบินบน ถิรจิตโต
 3. สมณะผืนฟ้า อนุตตโร
 4. สมณะถ่องแท้ วินยธโร
 5. สมณะพอแล้ว  สมาหิโต
 6. สมณะกล้าดี  เตชพหุชโน
 7. สมณะสร้างไท  ปณีโต
 8. สมณะกอบชัย  ธัมมาวุโธ
 9. สมณะแสนจน สรณีโย
 10. สมณะชนะผี   ชิตมาโร
 11. สมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ
 12. สมณะฟ้าไท  สมชาติโก
 13. สมณะลือคม ธัมมกิตติโก
 14. สมณะกล้าจริง ตถภาโว
 15. สมณะเด่นตะวัน นรวีโร
 16. สมณะดวงดี   ฐิตปุญโญ
 17. สมณะเลื่อนฟ้า สัจจเปโม
 18. สมณะคมคิด  ทันตภาโว
 19. สมณะลานศิลป์  วชิโร 
 20. สมณะแก่นเกล้า สารกโร
 21. สมณะคำจริง  วจีคุตโต
 22. สมณะแก่นผา  สารุปโป
 23. สมณะดาวดิน  ปฐวัตโต
 24. สมณะนาไท อิสสรชโน           
 25. สมณะดินไท  ธานิโย
 26. สมณะมือมั่น ปูรณกโร
 27. สมณะดินทอง นครวโร
 28. สมณะบินก้าว อิทธิภาโว
 29. สมณะข้าฟ้า ฐานรโต
 30. สมณะโพธิสิทธิ์ โพธิสิทโธ
 31. สมณะหินมั่น สีลาปากาโร
 32. สมณะแก่นหล้า  วัฑฒโน 
 33. สมณะวิเชียร วิชโย
 34. สมณะฟ้ารู้ นโภคโต
 35. สมณะสยาม สัจจญาโณ
 36. สมณะขุนศึก อโยมโน
 37. สมณะด่วนดี สุชโว
 38. สมณะจนแจ้ง  อัสสกจาโร
 39. สมณะแม่นใจมั่น จิตตถาวโร
 40. สมณะเพียงพอ สันตุฏฐิธัมโม
 41. สมณะหินจริง วีรปาสาโณ
 42. สมณะแสนดิน ภูมิพุทโธ
 43. สมณะคมเย็น  ถามวโร  
 44. สมณะถักร้อย  ธัมมธโร

สิกขมาตุเกจิฯครั้งที่ ๔๓

 1. สิกขมาตุสัจฉิกตา  ตั้งเผ่า
 2. สิกขมาตุบุญแท้ ปลาทอง
 3. สิกขมาตุรินฟ้า นิยมพุทธ
 4. สิกขมาตุกล้าข้ามฝัน อโศกตระกูล
 5. สิกขมาตุต้นข้าว อโศกตระกูล
 6. สิกขมาตุสร้างฝันใหม่ อโศกตระกูล
 7. สิกขมาตุพูนเพียร  ชาวหินฟ้า
 8. สิกขมาตุพุทธพอนวล เพิ่มบุญอาริยะ    
 9. สิกขมาตุมาลินี  โภคาพันธ์   
 10. สิกขมาตุผาแก้ว  ชาวหินฟ้า   
 11. สิกขมาตุทองพราย  ชาวหินฟ้า 
 12. สิกขมาตุเป็นหญิง  อโศกตระกูล  
 13. สิกขมาตุเทียนคำเพชร  อโศกตระกูล
 14. สิกขมาตุแสงฝน  อโศกตระกูล  
 15. สิกขมาตุตรงธรรม  ลีฬหรัตนรักษ์   
 16. สิกขมาตุศิริพร  วิภาษา

ตารางงานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธ ครั้งที่๓๙

เปิดโลกบุญนิยม (แหล่งข้อมูลของชาวอโศก)