ตั้งกระทู้ธรรมใหม่
"; while ($row = mysql_fetch_array($result)) { $Ques_ID = $row[Ques_ID]; $Title = htmlspecialchars($row[Title]); $Name = htmlspecialchars($row[Name]); $Email = htmlspecialchars($row[Email]); $ICQ = htmlspecialchars($row[ICQ]); $Note = htmlspecialchars($row[Note]); $PPP = $row[PPP]; $Total_Ans = $row[Total_Ans]; $Day = $row[Day]; $Pic = $row[Pic]; print ""; print ""; print ""; print ""; print "
"; print ""; print ""; print ""; print ""; print "ถาม: ["; print "$Title]"; print " โดย: ["; print "$Name]"; print "[$Total_Ans] :
$Day"; print "

\n"; print "
"; } print "

"; } else { echo "No data."; } mysql_free_result($result); MYSQL_CLOSE(); ?>

 

   Asoke Network Thailand