กิจกรรมนักเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก
ปีการศึกษา 2555

โครงการค่ายคารโว นิวาโต


 หลักการและเหตุผล

        ปัญหาช่องว่างระหว่างนักเรียนกับนักเรียน นักเรียนกับครู ครูกับครู หรือ ครูกับนักบวช ก่อให้เกิดผลกระทบถึง ความเข้าใจ  ความรัก ความอบอุ่น และความสมัครสมาน สามัคคีกันในทีมงาน ส่งผลให้ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ของการทำงาน ด้านการศึกษา และการพัฒนาชุมชน ไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร ความอ่อนน้อมถ่อมตน การมีสัมมาคารวะ และการมีมนุษยสัมพันธ์ ที่เหมาะสม จะก่อให้เกิด การประสานสัมพันธ์ ที่ดีในทีมงาน เนื่องจากได้เกิดการเรียนรู้ ในการปรับตัว เข้าหากันและกัน  ซึ่งจะส่งผลให้การทำงาน มีแนวโน้มพัฒนาขึ้น  
        ดังนั้น โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก จึงจัดโครงการ ค่าย “คารโว นิวาโต” ในวันเปิดภาคเรียน เพื่อเน้นการฝึกฝน ปฏิบัติศีล 5 ฝึกความอ่อนน้อมถ่อมตน การมีสัมมาคารวะ และการใช้มนุษยสัมพันธ์ ที่เหมาะสมกับนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรอื่น  


วัตถุประสงค์

ก.พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรอื่น และนักเรียน ให้มีคุณธรรม 5 ประการ ดังต่อไปนี้

1. ความสุภาพอ่อนโยน มีน้ำใจช่วยเหลือคนรอบข้าง สามารถควบคุม และลดละพฤติกรรม ก้าวร้าวรุนแรง
2. ความซื่อสัตย์ ขยัน เสียสละ มีน้ำใจ ทำงานเป็น จนสามารถพึ่งตนเอง และเป็นที่พึ่ง ให้กับผู้อื่นได้
3. การรู้จักวางตัวกับเพศตรงข้าม ได้อย่างเหมาะสม รู้จักยับยั้งชั่งใจ ต่อผัสสะทางกาม ในรูปแบบต่างๆ และไม่มีเพศสัมพันธ์ ก่อนวัยอันควร
4. การรู้จักใช้คำพูดได้อย่างเหมาะสม กับกาลเทศะ เว้นขาดจากการพูดโกหก คำหยาบ ส่อเสียด นินทา และเพ้อเจ้อ
5. การฝึกลด ละ เลิก และเว้นขาด จากอบายมุข ทุกประเภท ได้แก่ ยาเสพติด สิ่งมึนเมา สื่อมอมเมา มหรสพ การละเล่น การพนัน การคบมิตรชั่ว เกียจคร้าน และการติดสิ่งฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย

ข.  พัฒนาบุคลากร ในด้านความอ่อนน้อมถ่อมตน การมีสัมมาคารวะ และการใช้มนุษยสัมพันธ์ ที่เหมาะสม

ค. พัฒนาบุคลากร ในด้านการเสริมสร้างสมรรถนะ พัฒนาศักยภาพ ในการทำงาน เพื่อนำไปสู่การพึ่งตนเอง อย่างพอเพียง และเป็นที่พึ่ง ให้กับครอบครัว ชุมชน และสังคม ในลำดับต่อมา

ง. พัฒนาบุคลากร ในด้านการบูรณาการ นำความรู้ต่างๆ มาใช้ในการพัฒนา คุณธรรมของตน พัฒนางาน เพื่อปรับตัว อยู่ในกระแสโลกาภิวัตน์ อย่างเหมาะสม แต่ไม่ทิ้งวัฒนธรรม อันดีงามของตน


เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ : ครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรอื่น และนักเรียน จำนวน 120 คน
2. เชิงคุณภาพ :
2.1 บุคลากรมีคุณธรรม 5 ประการ  สามารถสร้างผลผลิต เพื่อนำไปสู่การพึ่งตนเอง และบูรณาการ วิชาการ มาใช้ในการ พัฒนาคุณธรรม และพัฒนางาน สัมมาอาชีพได้ ร้อยละ 75
2.2 ปัญหาช่องว่างระหว่างนักเรียน นักเรียนกับครู ครูกับครู หรือครูกับนักบวช ลดลงร้อยละ 75


ระยะเวลาดำเนินงาน
        1-3 พฤษภาคม 2555


วิธีดำเนินการ

 1. ประชุมวางแผนการจัดโครงการ
 2. นำเสนอขออนุมัติโครงการ
 3. กิจกรรมโครงการ มีดังต่อไปนี้
  1. คุณธรรม 5 ประการ
  2. สุขอนามัยพื้นฐาน ( 5 ส.)
  3. ธรรมะรับอรุณ
  4. การออกกำลังกาย
  5. การปรุงอาหารเพื่อสุขภาพและเมตตาธรรม
  6. สุขอนามัยและมารยาทในการรับประทานอาหาร
  7. งานสัมมาอาชีพสาขาต่างๆ เพื่อนำไปสู่การพึ่งตนเอง และการแบ่งปัน ให้กับชุมชน สังคม และประเทศ
  8. ระบบนิเวศน์กับการดำรงชีพของคน
  9. การแยกขยะ
  10. การใช้พลังงาน น้ำ และสิ่งอุปโภคต่างๆ ในชีวิตประจำวัน อย่างประโยชน์สูง ประหยัดสุด
  11. คุณธรรมกับศิลปะการแสดง
  12. ข่าวสารคดี และสื่อสาระบันเทิงต่างๆ
 4. นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
 5. รายงานผลการปฏิบัติงาน

สถานที่
        พุทธสถานสันติอโศก  กรุงเทพมหานคร


ผลที่คาดว่าจะได้รับ
        1. ครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรอื่น และนักเรียนมีคุณธรรม 5 ประการ
        2. ครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรอื่น และนักเรียน มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะ และมีมนุษยสัมพันธ์ ที่เหมาะสม มีความรัก ความอบอุ่น และความสมัครสมาน สามัคคีกันในทีมงาน


การวัดและประเมินผล
1. แบบสอบถาม
2. แบบสังเกต
3. แบบตรวจคุณธรรม 5 ประการ

 


รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการค่ายคารโว นิวาโต (อ่อนน้อม ถ่อมตน)

วัตถุประสงค์

ก. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรอื่น และนักเรียน ให้มีคุณธรรม 5 ประการ ดังต่อไปนี้

1. ความสุภาพอ่อนโยน มีน้ำใจช่วยเหลือคนรอบข้าง สามารถควบคุม และลดละพฤติกรรม ก้าวร้าวรุนแรง
2. ความซื่อสัตย์ ขยัน เสียสละ มีน้ำใจ ทำงานเป็น จนสามารถพึ่งตนเอง และเป็นที่พึ่ง ให้กับผู้อื่นได้
3. การรู้จักวางตัวกับเพศตรงข้าม ได้อย่างเหมาะสม รู้จักยับยั้งชั่งใจ ต่อผัสสะทางกาม ในรูปแบบต่างๆ และไม่มีเพศสัมพันธ์ ก่อนวัยอันควร
4. การรู้จักใช้คำพูดได้อย่างเหมาะสม กับกาลเทศะ เว้นขาดจากการพูดโกหก คำหยาบ ส่อเสียด นินทา และเพ้อเจ้อ
5. การฝึกลด ละ เลิก และเว้นขาดจากอบายมุข ทุกประเภท ได้แก่ ยาเสพติด สิ่งมึนเมา  สื่อมอมเมา มหรสพ การละเล่น การพนัน การคบมิตรชั่ว เกียจคร้าน และการติดสิ่งฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย

ข.  พัฒนาบุคลากรในด้านความอ่อนน้อมถ่อมตน การมีสัมมาคารวะ และการใช้มนุษยสัมพันธ์ที่เหมาะสม

ค. พัฒนาบุคลากรในด้านการเสริมสร้าง สมรรถนะ พัฒนาศักยภาพในการทำงาน เพื่อนำไปสู่การพึ่งตนเอง อย่างพอเพียง และเป็นที่พึ่งให้กับครอบครัว ชุมชน และสังคมในลำดับต่อมา

ง. พัฒนาบุคลากรในด้านการบูรณาการ นำความรู้ต่างๆ มาใช้ในการพัฒนาคุณธรรมของตน พัฒนางาน เพื่อปรับตัวอยู่ในกระแสโลกาภิวัตน์ อย่างเหมาะสม แต่ไม่ทิ้งวัฒนธรรมอันดีงามของตน


เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ : ครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรอื่น และนักเรียน จำนวน 120 คน
2. เชิงคุณภาพ :
2.1 บุคลากรมีคุณธรรม 5 ประการ  สามารถสร้างผลผลิต เพื่อนำไปสู่การพึ่งตนเอง และบูรณาการ วิชาการ มาใช้ในการพัฒนาคุณธรรม และพัฒนางานสัมมาอาชีพได้ ร้อยละ 75
2.2 ปัญหาช่องว่างระหว่างนักเรียน นักเรียนกับครู ครูกับครู หรือครูกับนักบวช ลดลงร้อยละ 75


ระยะเวลาดำเนินงาน
        1-3 พฤษภาคม 2555
สถานที่  ชุมชนบุญนิยมสันติอโศก
วิธีดำเนินการ

 1. มีการประชุมวางแผนก่อนงาน 1 สัปดาห์
 2. ดำเนินการจัดกิจกรรมดังตาราง

        ตารางกิจกรรม
  วันที่ 1  พฤษภาคม 2555
     11.00 – 12.00 น.    ลงทะเบียน แบ่งกลุ่ม
     12.00 -  14.00 น.    ปฐมนิเทศ
     14.00 – 16.00 น.     รับน้องเข้าบ้านพัก
     16.30-  17.30 น.      รับประทานอาหาร
     17.30 – 18.00 น.      ภารกิจส่วนตัว
     18.00 – 20.00 น.     ข่าวสารคดี สื่อศิลปะบันเทิง
     20.00 - 21.00 น.      สรุปงาน


  วันที่ 2  พฤษภาคม 2555
     04.00 - 04.30 น.      ตื่นนอน/ ภารกิจส่วนตัว
     04.30 - 05.30 น.      ธรรมะรับอรุณ
     05.30 – 06.00 น.     ทำบุญ ตักบาตร
     06.00 – 06.30 น.     อาหารเช้า
     06.30 – 08.30 น.     พิธีมอบชุดสัมมาสิกขาให้น้อง ม. 1
    09.00 – 11.00 น.      ธรรมะก่อนฉัน และรับประทานอาหาร
    11.00 – 12.00 น.      ฝ่ายปกครอง พบผู้ปกครองนักเรียน
    12.00 - 13.00 น.      พิธีรดน้ำขอพร ผู้ปกครองนักเรียน
    13.00 – 13.30 น.     สมณะให้โอวาท ผู้ปกครองนักเรียนก่อนจากลูกๆ
    14.30 – 15.00 น.     สมณะให้โอวาท เปิดค่ายคารโว นิวาโต
                                    (อ่อนน้อม ถ่อมตน)
    15.00 – 15.30 น.     แนะนำกิจกรรม รดน้ำขอพรคุรุ และชาวชุมชน
    15.30-  16.30 น.      กิจกรรมรดน้ำขอพรคุรุ และชาวชุมชน
    16.30-  17.00 น.      สรุปกิจกรรม รดน้ำขอพรคุรุและชาวชุมชน
    17.00-  18.00 น.      รับประทานอาหาร และภารกิจส่วนตัว        
    18.00 – 20.00 น.      ข่าวสารคดี /สื่อศิลปะบันเทิง
    20.00 - 21.00 น.       สรุปงาน


  วันที่ 3  พฤษภาคม 2555
     04.00 - 04.30 น.      ตื่นนอน/ ภารกิจส่วนตัว
     04.30 - 05.30 น.      ธรรมะรับอรุณ
     05.30 – 06.00 น.      การออกกำลังกาย
     06.00 – 06.30 น.      อาหารเช้า
     06.30 – 08.30 น.      สัมมาอาชีพ / ปรุงอาหาร
     09.00 – 11.00 น.      สุขอนามัยและมารยาท ในการรับประทานอาหาร
     11.00 – 12.00 น.      สุขอนามัยพื้นฐาน ( 5 ส)
     12.00 - 13.00 น.       ระบบนิเวศน์กับการดำรงชีวิต
     13.00 – 14.30 น.      การใช้เครื่องอุปโภค บริโภค อย่างประโยชน์สูง
                                      ประหยัดสุด
      14.30 – 16.30 น.     การแยกขยะ
     16.30- 17.30 น.       รับประทานอาหาร
     17.30 – 18.00 น.      ภารกิจส่วนตัว
     18.00 – 20.00 น.      ข่าวสารคดี /สื่อศิลปะบันเทิง
      20.00 - 21.00 น.      สรุปงาน


การประเมินผลโครงการ

     จากการสังเกตพฤติกรรมของครู และชาวชุมชน พบว่านักเรียนร้อยละ 80 % มีคุณธรรม 5 ประการ คือ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะ และมีมนุษยสัมพันธ์ ที่เหมาะสม มีความรัก ความอบอุ่น และความสมัครสมาน สามัคคีกันในทีมงาน สามารถวางตัว ได้เหมาะสมต่อผู้ใหญ่ เพื่อนหญิงและเพื่อนชาย ใช้วาจาที่สุภาพ เหมาะควรต่อบุคคลต่างๆ และปลอดอบายมุข 100 %
    ผู้มีส่วนร่วมมีความพึงพอใจ ในโครงการ ค่ายคารโว นิวาโต (อ่อนน้อม ถ่อมตน) 90 %


 


ภาพกิจกรรมค่ายคาโว นิวาโต
     

Text Box: บรรยากาศการลงทะเบียนของผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ 

 

 

Text Box: ผู้ปกครองและนักเรียน ม.1 รวมตัวถ่ายภาพก่อนเข้ารับการปฐมนิเทศ 

   Text Box: บรรยากาศการปฐมนิเทศ


 Text Box: สิกขมาตุ และคุรุแนะนำการเข้าที่พักของนักเรียนหญิง 

 


   

 

 


Text Box: บรรยากาศพิธีการมอบชุดสัมมาสิกขาแด่นักเรียน ม.1


 


 

Text Box: สิกขมาตุมอบชุดสัมมาสิกขาให้นักเรียนหญิง 

   

 

 

  Text Box: พี่ๆสัมมาสิกขาพาน้องไปแต่งชุดสวย 

 

 

  


 

 


Text Box: สมณะให้โอวาทแด่นักเรียนใหม่ 

   

 

 

 

 

Text Box: เป็นนักเรียนสัมมาสิกขาแล้วค่ะ 

 

 

 


 

Text Box: พี่ๆ ดีใจที่มีน้องใหม่

 

 

 


 
Text Box: บรรยากาศการรดน้ำขอพรจากผู้ปกครอง 

 

  

   


Text Box: สมณะให้โอวาทปฐมผู้ปกครองก่อนจากลูกๆ 

 

 

  

Text Box: สมณะให้โอวาทเปิดค่ายคารโว นิวาโต (อ่อนน้อม ถ่อมตน) Text Box: เข้าสู่บรรยากาศค่ายคารโว นิวาโต 


Text Box: ฝึกร้องเพลงและแสดงท่าทางประจำกลุ่ม 

 

 

 

  


 

Text Box: รดน้ำขอพรจากคุรุและชาวชุมชน   

  


Text Box: ร้องเพลงและแสดงท่าทางประจำกลุ่มให้ชาวชุมชน 
Text Box: แต่ละกลุ่มสรุปสิ่งที่ประทับใจกิจกรรมรดน้ำขอพรจากคุรุและชาวชุมชน 

 

 

  

 

 

 


Text Box: ถ่ายภาพตามกลุ่มสี 

 

 

 

 

 

 

 

Text Box: พี่สัมมาสิกขาฝึกระเบียบวินัยให้น้อง