หน้าแรก >[04] กสิกรรม > เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษแห่งประเทศไทย

   Organic Farming Network of Thailand : OFNT
ซื่อสัตย์ เสียสละ เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน ยึดมั่นวัฒนธรรมไทย
โครงการสนับสนุนโดย สสส.
พลังกู้ดินฟ้า

โครงการฝึกอบรมคุณภาพและศักยภาพชีวิตเกษตรกร โดยความร่วมมือของ ธ.ก.ส. ส.จ.ส. และ คกร.
สัจธรรมชีวิต

ธรรมนูญ คกร.
ธรรมนูญ-ข้อบังคับ

 

สำนักงาน คกร.กลาง กรุงเทพฯ
สนง. คกร.กลาง

องค์กร หรือโครงการร่วมภาคี
องค์กรภาคี

สมาชิก คกร.
สมาชิก คกร.

องค์ความรู้สื่อสารบุญนิยม
องค์ความรู้บุญนิยม
About OFNT
<<โครงสร้างการบริหารเครือข่าย
Flowchart & Framwork
<<ผังโครงสร้างบริหาร คกร.
<<ศูนย์ข้อมูล คกร.
Official Residence

<<คณะกรรมการบริหาร คกร.
<<
กรรมการงานประชาสัมพันธ์
และ ความสัมพันธ์ ระหว่าง คกร.
กับองค์กรอื่น

<<กรรมการบริหารโครงการ
ฝึกอบรม หลักสูตรสัจธรรมชีวิต

<< กรรมการบริหาร สำนักงานกลาง
โครงการพลังกู้ดินฟ้า ประชาเป็นสุข

    Activities


จากภาพนี้บอกอะไร?
"เลนส์นำร่อง" อ่าน
ภาพนี้เป็นกวี ลองอ่าน แล้วจะพบคำตอบ

งานกสิกรรมไร้สารพิษ เพื่อฟ้าดิน ครั้งที่ 10 เมื่อ
15-18 พค2546 ที่ราชธานีอโศก และ ติดได้จากข่าวนี้
...
มิย.2546... ประชุมสรุปงาน พฟด.ครั้งที่ 10 ที่สันติอโศก กิจกรรมกสิกรรมไร้สารพิษกำลังรุ่ง อ่านรายละเอียด...
ธ.ก.ส. ร่วม สจส. และ คกร. ทำแผนฟื้นฟูเข้มเกษตรกรพักหนี้
(19 พฤษภาคม 2546)

การฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตเกษตร
หลักสูตร สัจธรรมชีวิต
ตารางอบรม ปี 2546
ตารางอบรม ปี 2545
ตารางอบรม ปี 2544

WangNumKheaw Organic Farm
ชมรมเกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย
โครงการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรหลังการพักชำระหนี้ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   Organic Farming Network of Thailand : OFNT
   ประธาน คกร.
: [email protected]                      


1/1 Close