รู้จักโรงเรียนสัมมาสิกขา

โรงเรียนสัมมาสิกขา เป็นโรงเรียนเอกชน ประเภทการศึกษาตามอัธยาศรัย ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 15 (3) แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 อยู่ภายใต้การดูแล ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) มีมูลนิธิธรรมสันติ เป็นผู้รับใบอนุญาต การจัดตั้งโรงเรียน มีเป้าหมายเพื่อ ส่งเสริมการศึกษา ในระบบบุญนิยม โดยถือปรัชญาการศึกษาว่า "ศีลเด่น เป็นงาน ชาญวิชา"

โรงเรียนสัมมาสิกขา รับนักเรียนตั้งแต่ ระดับชั้จมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ปัจจุบัน มี 6 วิทยาเขต หรือ 6 สาขา เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนชาวอโศกไปทั่วประเทศ ได้แก่

โรงเรียนสัมมาสิกขา สันติอโศก ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสัมมาสิกขา ปฐมอโศก ต.พระประโทน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
โรงเรียนสัมมาสิกขา ศีรษะอโศก ต.กระแซงใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศีรษะเกษ
โรงเรียนสัมมาสิกขา ศาลีอโศก ต.โคกเดื่อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
โรงเรียนสัมมาสิกขา สีมาอโศก อ.เมือง จ.นครราชสีมา
โรงเรียนสัมมาสิกขา ราชธานีอโศก ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

ลักษณะเด่นของโรงเรียนสัมมาสิกขา ที่ต่างจากโรงเรียนเอกชนทั่วไป

1. ไม่เก็บค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียมใดๆ จากนักเรียน นักเรียนทุกคนอยู่ฟรี กินฟรี เสื้อผ้าฟรี และสวัสดิการอื่นๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

2. ครูทุกคนมีความสมัครใจที่จะไม่ขอรับเงินเดือนจากทางโรงเรียน

3. นักเรียนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบพื้นฐานที่โรงเรียนกำหนด ได้แก่
ถือศีลห้า ละอบายมุข รับประทานอาหารมังสวิรัติ ตลอดจนระเบียบอื่นๆ และต้องพักค้างในโรงเรียน และบริเวณพุทธสถาน

4. แนวทางการจัดการศึกษา การบริหารงานภายในโรงเรียนและการอบรมดูแลนักเรียน พยายามปรับให้สอดคล้อง กับการศึกษาในระบบบุญนิยม กล่าวคือ ให้เป็นผู้มีศีลเด่น มีสัมมาอาชีพ เป็นงาน และเป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้านวิชาการ

โรงเรียนสัมมาสิกขา ให้ความสำคัญกับการพัฒนาจิตวิญญาน นำหน้าวิชาการ เพื่อให้เยาวชนเป็นคนดีให้ได้ก่อนเป็นคนเก่ง เพราะเราเห็นปัญหาของ ชาติแล้วว่า ไม่ได้ขาดคนเก่ง แต่เราขาดคนดี แต่เป้าหมายของเราก็จะพัฒนาให้เก่งด้วยดีนั่นเอง

เน้นให้ทำงานเป็น มากกว่าท่องจำได้ จึงเน้นสอนวิชาที่ จำเป็นกับการดำรงชีวิตให้ พึ่งตนเองจนเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้จริง มากกว่าสอนเพื่อให้ไปรอเป็นลูกจ้างผู้อื่น