การจัดการศึกษา


เป็นการศึกษาเพื่อชีวิต พัฒนาคน (ทั้งผู้เรียนและผู้สอน) พัฒนาสังคม ให้เป็นมนุษย์ ที่สมบูรณ์ ทั้งทางร่างกาย และจิตวิญญาณ และร่วมกัน สร้างสังคม แบบพุทธ โดยยึดปรัชญาการศึกษา "ศีลเด่น เป็นงาน ชาญวิชา" การดำเนินการด้านการศึกษา จะเป็นความร่วมมือกันระหว่าง พุทธสถาน ชุมชน และโรงเรียน

นโยบาย และแผนการศึกษา คณะสงฆ์ชาวอโศก จะเป็นผู้กำหนดนโยบาย และแผนหลัก ตามแนวทางของระบบบุญนิยม ภายใต้ปรัชญาการศึกษา "ศีลเด่น เป็นงาน ชาญวิชา" โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. อบรม และ ฝึกฝนครูผู้สอน ให้เป็นผู้เสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดี ให้กับผู้เรียน ในด้านคุณธรรม และ ความประพฤติ ตั้งแต่ ระดับพื้นฐาน ไปจนถึงระดับสูง

2. อบรมและฝึกฝนผู้สอนให้เป็นผู้นำทางวิชาการ สามารถบูรณาการวิชาความรู้ต่างๆ ไปพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่อุดมด้วยคุณธรรม และสัมมาอาชีพ เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ และสังคมในระดับจุลภาค

3. จัดการศึกษาแบบพึ่งตนเอง ให้สอดคล้องกับ ชีวิตจริง ตามสภาพเศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน

4. ผลิตนักเรียน ออกไปรับใช้ชุมชน สังคม ประเทศ และมวลมนุษยชาติ

การวัดผล ประเมินผล

โรงเรียนสัมมาสิกขาทุกวิทยาเขต มีการประเมิน คุณธรรมแปดประการ ของผู้เรียน เพื่อนำไปเป็นข้อมูล และแนวทาง ในการประเมินผล การศึกษา ดังนี้

สะอาด
ขยัน
ประหยัด
ซื่อสัตย์
เสียสละ
กตัญญู
ตรงต่อเวลา
อ่อนน้อมถ่อมตน