[เลือกหนังสือ]      ปก | คำนำ | สารบัญ | ภาคผนวก | คัชนี | ผู้เขียน
page: 0/8
Close

สารบัญ
[1] |
[2] |
[3]
|
[4]
|
[5]
|
[6]
|
[7]
|
[8]
|

ค่าอย่างไรที่สังคมควรนิยม
สื่อความหมาย ....จากชาวอโศก เพื่อปวงชน

ค่าอย่างไรที่
สังคมควรนิยม

...................
สัจธรรมใน
"ศิลปิน"

พิมพ์ครั้งที่ 1
จำนวน 10,000 เล่ม
ตุลาคม 2518

ในเล่ม:
สิ่งที่ควรเข้าใจก่อน
สารบัญ

 


 สิ่งที่ควรเข้าใจก่อน 

หากว่าโลกนี้มีคนเพียงคนเดียว ก็คงไม่ต้องมีเรื่องอะไรต่ออะไร ให้มันวุ่นวายยุ่งยาก ซับซ้อนจนหัวแทบจะระเบิด เหมือนอย่างทุกวันนี้แน่ ความอดอยาก การแก่งแย่ง ชิงความเป็นใหญ่ การแสวงหา ผลประโยชน์ ภายใต้เงื่อนไข เลือดและน้ำตา...ฯลฯ และอะไรต่ออะไรอีกมากมาย ก็คงจะไม่เกิด แต่ทว่ามันก็ได้เกิดขี้นแล้ว และเป็นจริง

สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิด ความเดือดร้อนแก่โลก อันประกอบด้วย สังคมหลาย ๆ สังคมมารวมกันเข้า ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ พิจารณาดูให้ดี จะพบว่า มันมีจุดเริ่มต้นที่สังคมนั้น ๆ ก่อน จากนั้นถึงจะกระจายแพร่ออกไป กลายเป็น ระหว่างสังคมต่อสังคม และนั่นคือปลายเหตุ

มนุษย์เราได้พยายามที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆ เหล่านี้ แต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จ แต่อย่างใด เราแน่ใจแล้วหรือว่าเราแก้ถูกจุดแล้ว ขณะที่อาชญากรรมกำลังทวีขึ้น ทั้งในด้านปริมาณ และ คุณภาพ เราก็เร่งแก้กฎหมาย เพื่อให้มีอัตราโทษที่สูงขึ้น นั่นหรือถูกจุด

แท้จริง เรามิได้เคยมองมายังคำว่า "ค่านิยม" เลย และ ถ้าแม้จะมองมา ก็มองในแง่ที่เป็นจริง ของสภาพปัจจุบัน โดยมิได้แก้ไข ให้ดีขึ้นแต่ประการใดเลย และขอยืนยันว่า คำว่า "ค่านิยม" 3 พยางค์นี้แหละที่เป็นจุดพื้นฐาน เป็นรากเหง้าแห่งการแก้ปัญหาของโลกเราได้ โดยการแก้ที่สังคมของตนเอง เพราะสังคมที่มีปัญหา โลกก็ย่อมมีปัญหาตามไปด้วยอย่างไม่ต้องสงสัย เพราะสังคมจะดีหรือชั่วนั้น ขึ้นอยู่กับค่านิยมนั่นเอง หากค่านิยมดี สังคมย่อมดี หากค่านิยมเลว สังคมก็ย่อมเลวตามไปด้วย ปัญหาต่อมาคือ เราจะสร้างค่านิยมดีได้อย่างไร? และ เริ่มที่จุดไหน ? ซึ่งเรื่องนี้พุทธศาสนาได้กำหนดไว้อย่างเรียบร้อยแล้ว ทั้งทางทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เพราะอุดมคติของศาสนาพุทธนั้น ก็คือ การสร้างค่านิยมที่ดีงาม เพื่อจรรโลงให้สังคมสุขเย็น

อีกประการหนึ่ง การอธิบายของศาสนาพุทธนั้น อาจต่างจากที่เคยได้ยินได้ฟังมา ก็ขอให้พิจารณาดูเอง ด้วยปัญญาก็แล้วกัน เพราะผู้จัดทำต้องการชี้ตัวพุทธศาสนาในแง่ของการปฏิบัติได้ มิใช่ในแง่ของทฤษฎีลอย ๆ อย่างเดียว กล่าวคือ เป็นทฤษฎีที่ปฏิบัติได้จริง ๆ ซึ่งยากหน่อยเพราะความดีนั้นย่อมทำได้ยากเป็นธรรมดา หากทำง่ายไซร้ สังคมมนุษย์คงไม่เป็นเช่นปัจจุบันหรอก

จากชาวอโศก. เพื่อปวงชน

โลกก็จะนับวัน ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย เกินความจำเป็น
แห่งคำว่า ชีวิต ที่แท้จริงขึ้นเรื่อยๆ ไม่มีวันสร่างซา
มวลชนเอ๋ย! หันมาลด มาหยุด สิ่งเหล่านั้น กันลงเสียบ้างเถิด.

คุณ ... คุณ ... คุณ ... และ คุณ ๆ ๆ ๆ ...
คุณอีกหนึ่งใช่ไหม่ ? ที่กำลังแสวงหา!

 


 สารบัญ 

ค่านิยม (Values)
1. ความหมาย
2. ประเภทของค่านิยม (ค่านิยมดี ค่านิยมเลว)
3. รสนิยม - ค่านิยม - สมัยนิยม
4. ชีวิตส่วนตัว และชีวิตสังคม
5. สังคมตั้งอยู่บนฐานค่านิยม

ความรู้พื้นฐานเกที่ยวกับพุทธศาสนา
1. สถาบันอภิวัฒนาการทางความคิด และพิฤติกรรมมนุษย์
2. ดี - ชั่ว (ถูก - ผิด)
3. ความสุข - ความทุกข์ (สวรรค์ - นรก)
4. ทัศนคติและอุดมการณ์ของชาวพุทธ
5. การแบ่งโลกแห่งค่านิยม
6. เกิดมาทำไม?

ปัญหาสังคม
1. ความหมายของสังคม
2. อะไร คือ "ปัญหาสังคม"
3. ผิดหรือ ผมรวย แต่คุณจน (ขอบเขตของการยอมรับ)
4. จุดเริ่มต้นของปัญหาสังคม
5. รูรั่วของสังคม

สิ่งเสพติด
การกิน (รับประทาน)
หนัง (ภาพยนตร์)
การกีฬา
การพนัน
เพลง
การแต่งกาย
เพศ (ระบบฟรีเซ็กส์ การทำแท้งเสรี การมีลูก)
เกษตรกรรม
การศึกษา
การพักผ่อน กับการพักเพิ่ม

สื่อสารมวลชน

ปมด้อย โรคจิต โรคประสาท

วิธีการปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม

บทสรุป

บทความพิเศษ สัจธรรมใน "ศิลปิน"

  ค่าอย่างไร ที่สังคมควรนิยม
   [เลือกหนังสือ]
page: 0/8
Close
Asoke Network Thailand