รายงานจากพุทธสถาน

หนังสือพิมพ์สารอโศก อันดับที่ 235
เดือน เมษายน 2544

 

ภูผาฟ้าน้ำ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๔๔

เดือนนี้วันที่ ๑-๗ พวกเราชาวภูผาฟ้าน้ำทุกฐานะ ได้ร่วมงานปลุกเสกฯ ที่ศีรษะอโศก หลังเลิกงานแล้ว สมณะนวกะส่วนหนึ่ง พร้อมทั้งอาจารย์ เดินทางไปที่ ปฐมอโศก เพื่อร่วมงาน อบรมยุวพุทธทายาท ครั้งที่ ๑๖ สำหรับสมณะนวกะ และสมณะ จากพุทธสถานอื่น อีกส่วนหนึ่ง พร้อมด้วยญาติธรรม เด็กนักเรียน สัมมาสิกขา ลูกหลานญาติธรรม ทางภาคเหนือ เดินทางกลับเชียงใหม่ โดยรถบัส ๒ คัน ครั้งนี้ก็มีอุปสรรค ให้หลายๆคน ต้องฝึกอดทน เพราะรถอีกคันหนึ่ง คนขับรถ ต้องนอนพัก เพราะไปรับงานอื่นมา ก่อนมารับพวกเรา และไม่ได้พักนอนเลย ทำให้การเดินทาง ล่าช้าไป ประมาณ ๗ ชั่วโมง

อากาศที่ภูผาฯ ในตอนกลางวัน อากาศร้อน ประมาณ ๓๐ กว่าองศาเซลเซียส ส่วนช่วงกลางคืน ตอนดึกๆ ก่อนสว่าง อากาศจะเย็น พอสมควร ต่ำสุดประมาณ ๑๕-๑๖ องศาเซลเซียส เดือนนี้ มีไฟป่า ไหม้ให้เห็นหลายๆครั้ง มองเห็นอยู่ไกลๆ ที่ภูเขา ในช่วงกลางคืน จะมองเห็นไฟ ลุกไหม้ได้ชัด เป็นวงกว้าง น้ำในลำธาร ลดน้อยลง สมณะได้ช่วยกัน ตักทราย จากลำธารขึ้นมา เพื่อใช้ในงานก่อสร้าง โรงครัวใหม่

มีแมลง เหลือบ ลิ้น ลัก จำนวนมาก และออกมากัด มาตอม ทั้งในช่วงเช้า บิณฑบาต ทำงาน ทำวัตรเย็น นับเป็นสิ่งที่มาทดสอบ ตรวจวิมุติพวกเรา ชาวภูผาฯ ว่าจะอดทน ไม่ถือสา อึดอัดขัดเคือง โกรธมันหรือไม่ เวลาถูกกัด ถูกตอม บ่อยๆเช่นนี้ เหมือนดังที่ พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า บุคคลถูกยุง และเหลือบ กัดแล้วในป่าใหญ่ พึงเป็นผู้มีสติ อดทน ต่อสัมผัสแห่งยุง และเหลือบ ในป่าใหญ่นั้น เหมือนช้าง อดทน ต่อการถูกอาวุธ ในสงคราม ฉะนั้น

เหตุการณ์ต่างๆ
ส.๑๔ กิจนิมนต์ทำบุญ ของโยมอิ่มใจ รัตนาภินันท์ชัย ที่ลานนาอโศก สมณะ ๘ รูป นำโดยอาจารย์ ๒ สมณะเก้าก้าว สรณีโย
-ช่วงเย็นรายการเอื้อไออุ่นที่ภูผาฯ

อา.๘,๒๒ สมณะในอาวาส ฟังสวดปาติโมกข์

อา.๑๕ ประชุมกรรมการชุมชนภูผาฯ วาระพิเศษ เรื่องอนุมัติ ให้ญาติธรรม มาปลูกบ้าน ที่ชุมชน

จ.๑๖ ประชุมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ
-สมณะ ๔ รูป นำโดย อาจารย์ ๒ เทศน์ วันปากปี (ในงานปีใหม่เมือง) ที่บ้านโยม สมศรี พิมพิสาร บ.ห้วยแก้ว ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

อ.๑๗ ทีมช่างปฐมอโศก ๘ คน เดินทางมาที่ภูผาฯ โดยรถแหยนๆ เพื่อช่วยงาน สร้างศาลาช่าง ที่บริเวณ สะพานแขวน ทางเข้าภูผาฯ

ศ.๒๐ สมณะ ๕ รูป นำโดย อาจารย์ ๒ ไปร่วมงาน ฌาปนกิจศพ โยมสดับ เพียรธรรม ลูกชายของ ญาติธรรม โยมศรี เพียรธรรม บ.ปันใต้ ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง
-ประชุม ชมร. เชียงใหม่ มีสมณะ ๓ รูป สมณะซาบซึ้ง สิริเตโช เป็นประธาน

อา.๒๒ ช่วงเช้าประชุมกลุ่มภูผาฟ้าน้ำ ช่วงบ่าย ญาติธรรม ร่วมแรงกัน เทปูน คานโรงครัวใหม่

อ.๒๔ สมณะประชุม อปริหานิยธรรม

อ.๒๔-พ.๒๕ สัมมนาครูพุทธธรรม ลานนาอโศก ณ พุทธสถาน ภูผาฟ้าน้ำ
-ช่วงบ่าย สมณะ ญาติโยม ร่วมแรงช่วยกันรื้อ หลังคาศาลาฟังธรรม ที่มุงด้วยหญ้าคา ซึ่งใช้มาจนผุ และรั่ว เพื่อจะมุงใหม่ ด้วยกระเบื้อง

พ.๒๕ ประชุม ชมรมกสิกรรมไร้สารพิษ ภูผาฟ้าน้ำ ณ ศาลาซาวปี๋

พ.๒๕-ศ.๒๗ สมณะเทศน์หน้าศพ โยมอุ๊ยแก้ว ทรงคำ อายุ ๗๖ ปี เป็นแม่บ้าน ของญาติธรรม โยมอุ๊ยทา ทรงคำ ที่ลานนาอโศก

ศ.๒๗ สมณะ ๗ รูป พระอาคันตุกะ ๑ รูป ร่วมฌาปนกิจศพ โยมอุ๊ยแก้ว ทรงคำ ที่เมรุ บ.แม่โจ้ ต.หนองหาญ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ส.๒๘ สมณะ ๒ รูป นำโดย อาจารย์ ๒ ประชุมกลุ่มลำปาง-น่าน-แพร่ ที่ จ.น่าน
-สมณะ ๑ รูป คุรุ มวช. และคนวัด รวม ๙ คน จากพุทธสถานศาลีอโศก เดินทาง มาภูผาฯ เพื่อเตรียมค่าย คัดเลือกตัว นักเรียนใหม่ ม.๑ ของโรงเรียน สส.ศ.
-ช่วงเย็นรายการเอื้อไออุ่น
อา.๒๙ สมณะ ๒ รูป นำโดย อาจารย์ ๒ ไปประชุมกลุ่ม เชียงรายอโศก

ธรรมให้สำนึก เพื่อฝึกตน
"วันนี้ เราจักข่มจิตนั้น โดยอุบายอันแยบคาย ดุจนายควาญช้าง ผู้ถือขอ ข่มช้างผู้ตกมัน ฉะนั้น ท่านทั้งหลาย จงเป็นผู้ยินดี ในความไม่ประมาท จงตามรักษา จิตของตน จงถอนตน ขึ้นจากหล่ม คือ กิเลส ที่ถอนได้ยาก ดุจกุญชร ผู้จมแล้วในเปือกตม ถอนตนขึ้นได้ ฉะนั้น" (พระพุทธพจน
์)

ทีมสมณะภูผาฯ

อ่านรายงานพุทธสถานราชธานีอโศก

 

รายงานพุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ (สารอโศก อันดับ ๒๓๕ หน้า ๑๐๑ - ๑๐๒ เดือน เมษายน ๒๕๔๔)