รายงานจากพุทธสถาน

หนังสือพิมพ์สารอโศก อันดับที่ 235
เดือน เมษายน 2544

ราชธานีอโศก ประจำเดือนเมษายน ๒๕๔๔

เนื่องจากที่บ้านราชฯ กำลังอยู่ในยุคบุกเบิก มีงานหนัก มีงานมาก ผู้ที่จะมาอยู่ ล้วนมีเจตนา มาช่วยพัฒนาชุมชน และฝึกฝนตน ไม่ใช่มาอยู่ เหมือนสถานที่ สังคมสงเคราะห์แห่งอื่นๆ เช่น บางคนรู้ว่า ตนเป็นโรคเอดส์ หรือโรคร้ายแรง อื่นๆ แล้วคิดเข้ามาอยู่ เพื่อให้ชุมชนรักษา ดูแลก่อนตาย ทางบ้านราชฯ จะไม่รับ

จึงได้ประชุมคณะกรรมการ เพื่อจัดการเรื่องระเบียบ การรับสมาชิก เข้าชุมชน ให้ถูกต้อง ทุกคนได้เรียนรู้ร่วมกัน เรื่องงานสังคมสงเคราะห์ และงานสร้างคน ในเมื่อเกิดปัญหานี้ขึ้น ซึ่งถือว่า ได้ทำตามหลักศีล หลักวินัย ที่พระพุทธเจ้า ทรงบัญญัติไว้ ที่ห้ามรับบุคคล หลายประเภทเป็น นักบวช

ที่บ้านราชฯ ต้องการบุคลากร ที่มีภูมิธรรม เป็นพระอาริยะ มาอยู่ช่วยกัน เป็นพลังแม่เหล็ก ช่วยเหลือ ผู้ที่เข้ารับการอบรม โดยต้องช่วยกัน สร้างชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาชาติ ให้เจริญรุ่งเรือง

การอบรม
จ.๑๖-ส.๒๑ จัดอบรมค่ายพุทธทายาท (อายุ ๑๕-๓๐ ปี) ๑๐๐ กว่าคน

อา.๒๒-พ.๒๕ อบรม ประชุมเครือข่ายชุมชนคนศรีสะเกษ ๓๕ คน

พฤ.๒๖-อา.๒๙ อบรมนักเรีนจาก สปจ. อุบลฯ ๒๐๐ คน

อ.๑-ศ.๔ พ.ค. อบรม นักศึกษาสถาบันราชภัฏ ฉะเชิงเทรา (เอกปฐมวัย) ๖๐ คน ผู้มาเยี่ยมชมชุมชน

อา.๑ เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร จำนวน ๘ คน มาเยี่ยมชมสถานที่

อา.๘ นายทวีศักดิ์ แสวงวงษ์ นำพา กลุ่มกสิกรรมไร้สารพิษ อ.บ้านม่วง จ.อุบลฯ มาดูงาน

ศ.๑๓ พระสุรทัต วรปัญโญ พาเด็กนักเรียนอายุ ๙-๑๔ ปี จำนวน ๑๗ คน มาดูงาน ด้านการศึกษา

พ.๑๘ นางประมุข สายโสภา หัวหน้าสถานีอนามัย ตำบลระเว นำคณะ อาสาสมัคร สาธารณสุข ๓๐ คน มาดูงาน

พฤ.๑๙ นายสุภโชค พลวิชิต ประธานคณะทำงานเครือข่าย พืชสมุนไพร จ.อุบลฯ พาคณะ ๗๐ คน มาดูงาน

ส.๒๑ คณะศึกษาดูงานจาก ต.คลองขาม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ จำนวน ๑๒๐ คน มาดูงาน ภายในเดือนนี้ มีงานอบรม อย่างต่อเนื่อง และมีนักเรียน ผ่านการคัดเลือก เข้าเรียนชั้น ม. ๑ จำนวน ๒๓ คน สมณะคมคิด ทันตภาโว ได้มาช่วย ปั้นต้นไม้ ที่ตึกศูนย์สูญ ซึ่งเร่งให้เสร็จ ก่อนงาน พ.ฟ.ด.

ของฝาก
บ้านราชฯ มีกิจกรรมการกุศลอย่างอื่นๆ ที่ดีกว่านี้ ยังมีอยู่อีก ซึ่งจะสำเร็จได้ ก็ด้วยกุศลเจตนา ของทุกๆคน ที่ช่วยๆกัน

สมณะหินแก่น นมวังโส

อ่านรายงานสังฆสถานทักษิณอโศก

 

รายงานพุทธสถานราชธานีอโศก (สารอโศก อันดับ ๒๓๕ หน้า ๑๐๓ เดือน เมษายน ๒๕๔๔)